Protokół z XIX sesji VI kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XIX/21
z XIX Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji
odbytej w dniu 24 marca 2021 r.Sesja odbyła się w dniu 24 marca 2021r.
 - zdalnie
 

Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XIX sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XVII i XVIII sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie.
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie w 2020 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 - 2023.
11. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Chełmińskim za 2020 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podmiotów leczniczych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego za 2020 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Świeckiemu prowadzenia zadania publicznego w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Świeckim i Powiatem Chełmińskim.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego wraz z wyposażeniem”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kotłowni gazowej w Zespole Szkół CKZ w Grubnie”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chełmno.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2021 rok.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2021 - 2035.
22. Wolne wnioski.
23. Informacje.
24. Zakończenie.Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
dokonał otwarcia obrad XIX sesji Rady Powiatu VI kadencji.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad na sali obecnych było 16 radnych , nieobecna była radna Barbara Konieczna, która usprawiedliwiała swoją nieobecność /listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu/


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad XIX sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/. Zapytał czy są uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem wniosków stwierdził, że porządek obrad XIX sesji został przyjęty .


Ad. 4.
Przyjęcie protokołów z XVIII i XVII sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- stwierdził, że protokoły z XVIII i XVII sesji zostały wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i do dnia dzisiejszego nie zgłoszono do nich zastrzeżeń. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi. Ze względu na brak uwag Pan Błażejewicz stwierdził, że protokoły zostały przyjęte.

 
Ad. 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, to jest od 23 grudnia 2020 roku do 24 marca 2021.


Zarządu Powiatu w danym okresie obradował na 9 posiedzeniach, przyjął 23 uchwały w następujących sprawach:
 - przekazania poprawnym kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu chełmińskiego do zaciągania zobowiązań,
 - wprowadzenia stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkół wyższych oraz inne podmioty, których zadania obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 - przyjęcia planu finansowego Forum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na 2021 rok,
 - udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w wysokości miliona złotych,
 - planu kontroli jednostek podległych powiatowi na 2021 rok,
 - określenia form przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek powiatu chełmińskiego,
 - wyrażenia opinii dotyczącej przedsięwzięcia pod nazwą: rozbudowa drogi gminnej w Kolnie,
 - 3 chwały podjęte zmieniające budżet w 2021 roku,
 - prowadzenia procedury realizacji zobowiązań z tytułu wypłat dla osób fizycznych wynikających z umowy zlecenia oraz umowy o dzieło w powiecie chełmińskim,
 - ogłoszenia otwartego konkursu na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa Narodowego na 2021 rok,
 - wyrażenia opinii dotyczącej inwestycji dla miasta Chełmna, to jest budowa drogi wraz z chodnikami oraz odwodnieniem, oświetleniem osiedla 750-lecia,
 - przyjęcia zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
 - ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania promocji rodzicielstwa zastępczego w 2021 roku oraz w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku,
 - wyrażenia opinii dotyczącej inwestycji drogowej, pod nazwą: rozbudowa ulicy Polnej, i Łunawskiej w Chełmnie,
 - ustalenia standardów i zasad funkcjonowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat chełmiński na rok już 2021- 2022,
 - ogłoszenia konkursu ofert na zadania publiczne, to jest prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w 2021 roku.

Zarząd opracował 12 projektów uchwał Rady Powiatu, które są przedmiotem między innymi dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Ponadto pan Starostwa przedstawił zadania realizowane przez Zarząd w okresie międzysesyjnym. Powiedział, że w danym okresie zarząd :
 - zatwierdził Plan finansowy zespołu opieki zdrowotnych na 2021 roku,
 - podpisał umowę na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, to jest prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie.
 - zatwierdził informacje o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki Samorządu Terytorialnego.
 - podpisał umowę z gminami w sprawie przekazania dotacji z budżetu gmin na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na obszarze powiatu chełmińskiego.
 - zatwierdził porozumienia w sprawie przyjęcia wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 - zatwierdził umowę zlecenie na wykonanie szkolnej sieci komputerowej w pracowni Liceum Ogólnokształcącym,
 - podpisał umowę pożyczki dla zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
 - podpisał umowę z Bankiem Spółdzielczym na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu powiatu chełmińskiego oraz budżetu 15 jednostek organizacyjnych powiatu.
 - podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Ludzie Ludziom w sprawie dofinansowania realizacji zadań pod nazwą prowadzenie warsztatów terapii zajęciowych w Chełmnie.
 - podpisał umowę z Wojewodą kujawsko-pomorskim w sprawie dopłaty ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i Komunikacyjnych.
 - podpisał umowę z Gminą Miasto Chełmno w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chełmnie biblioteki powiatowej
 - podpisał umowę na studium wykonalności projektu poprawa aktywności energetycznych, cen i usług społecznych.
 - zatwierdził zmiany harmonogramu wykonania robót w ramach inwestycji: budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie.
 - przyznał nagrody w ramach konkursu Sportowiec Powiatu Chełmińskiego 2020, -również podpisaliśmy umowę z zakładem pogrzebowym Znicz w sprawie wykonania usług w zakresie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu chełmińskiego.
 - podpisał też porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji, w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie.
 - podpisał też porozumienie z Urzędem Marszałkowskim, dotyczący przekazania środków na rzecz transportu publicznego za rekompensatę, w części stanowiący zwrot utraconych przez z tytułu ustawowych uprawnień do przejazdu w publicznym transporcie zbiorowym.
 - podpisał aneks numer 2 do umowy z firmą Autopomoc z Brzozowa na usuwanie pojazdów z terenu powiatu chełmińskiego oraz ich umieszczenie na parkingu strzeżonym
 - zatwierdził plan pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w typie A i B na 2021 rok.
 - podpisał umowę z Marszałkiem Województwa w sprawie przystąpienia w 2021 roku do realizacji programu profilaktyki zakażeń wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim.

Następnie pan Starosta omówił aktualny stan realizacji inwestycji drogowych na drogach powiatowych, a także przedstawił stan sanitarno-epidemiologiczny na terenie powiatu, oraz stan wyszczepień.


Ad. 6.
Interpelacje i zapytania.


Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.

 
Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Ewę Wirosławską - Dyrektora PCPR w Chełmnie - o zreferowanie tematu.

Pani Dyrektor - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 4 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej do projektu uchwały /załącznik nr 5 do protokołu/ .

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIX/131/2021 w sprawie w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /załącznik nr 6 do protokołu/.


Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Kierownika - Dariusza Jacha - o zreferowanie tematu.

Pan Dariusz Jach - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 7 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do projektu uchwały /załącznik nr 8 do protokołu/

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XIX/132/2021 w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie /załącznik nr 9 do protokołu/.


Ad. 9.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie w 2020 roku.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Ewę Wirosławską - Dyrektora PCPR w Chełmnie - o zreferowanie tematu.

Pani Ewa Wirosławska - zreferowała sprawozdanie / wg załącznika nr 10 do protokołu/.

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 - 2023.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Ewę Wirosławską - Dyrektora PCPR w Chełmnie - o zreferowanie tematu.

Pani Ewa Wirosławska - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 - 2023 znajdujący się na druku nr 3 /załącznik nr 11 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej do projektu uchwały /załącznik nr 12 do protokołu/ .

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XIX/133/2021 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 - 2023 /załącznik nr 13 do protokołu/.


Ad. 11.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Chełmińskim za 2020 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę Chełmińskiego - o zreferowanie tematu.

Pan Starosta - omówił wyżej wymienioną informację /załącznik nr 14 do protokołu/.

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Starostę - Zdzisława Gamańskiego - o zreferowanie tematu.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie znajdujący się na druku nr 4 /załącznik nr 15 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej do projektu uchwały /załącznik nr 16 do protokołu/ .

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XiX/134/2021 w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie /załącznik nr 17 do protokołu/.


Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podmiotów leczniczych.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podmiotów leczniczych znajdujący się na druku nr 5 /załącznik nr 18 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej do projektu uchwały /załącznik nr 19 do protokołu/ .

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy 2 głosach przeciwnych radnego Arkadiusza Stefaniaka i radnego Piotra Siębora i braku głosów wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła uchwałę Nr XIX/135/2021 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podmiotów leczniczych /załącznik nr 20 do protokołu/.


Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego za 2020 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Starostę - Zdzisława Gamańskiego - o zreferowanie tematu.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego za 2020 rok znajdujący się na druku nr 6 /załącznik nr 21 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej do projektu uchwały /załącznik nr 22 do protokołu/ .

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XIX/136/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego za 2020 rok/załącznik nr 23 do protokołu/.


Ad. 15.
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Świeckiemu prowadzenia zadania publicznego w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Świeckim i Powiatem Chełmińskim.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Starostę - Zdzisława Gamańskiego - o zreferowanie tematu.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Świeckiemu prowadzenia zadania publicznego w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Świeckim i Powiatem Chełmińskim znajdujący się na druku nr 7/załącznik nr 24 do protokołu/.

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się radnego Arkadiusza Stefaniaka. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła uchwałę Nr XIX/137/2021 w sprawie powierzenia Powiatowi Świeckiemu prowadzenia zadania publicznego w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Świeckim i Powiatem Chełmińskim/załącznik nr 25 do protokołu/.


Ad. 16.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - poprosił pana Wicestarostę - Wojeciecha Bińczyka - o zreferowanie tematu.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujący się na druku nr 8 /załącznik nr 26 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia oraz opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do projektu uchwały /załączniki nr 27 i 28 do protokołu/ .

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XIX/138/2021 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków /załącznik nr 29 do protokołu/.


Ad. 17.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego wraz z wyposażeniem”.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską - o zreferowanie tematu.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego wraz z wyposażeniem” znajdujący się na druku nr 9 /załącznik nr 30 do protokołu/. Wniosła autopoprawkę polegającą na zamianie słów „Powiatu Chełmińskiego” na „starostwa powiatowego” w tytule uchwały oraz w paragrafie 1.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 31 do protokołu/ .

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się radnego Piotra Siębora. Nie głosował radny Arkadiusz Stefaniak. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła uchwałę Nr XIX/139/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego wraz z wyposażeniem” /załącznik nr 32 do protokołu/ wraz z wprowadzoną autopoprawką .


Ad. 18.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kotłowni gazowej w Zespole Szkół CKZ w Grubnie”.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską - o zreferowanie tematu.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kotłowni gazowej w Zespole Szkół CKZ w Grubnie” znajdujący się na druku nr 10 /załącznik nr 33 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 34 do protokołu/ .

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymującym się radnego Piotra Siębora. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła uchwałę Nr XIX/140/2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kotłowni gazowej w Zespole Szkół CKZ w Grubnie” /załącznik nr 35 do protokołu/.


Ad. 19.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chełmno.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską - o zreferowanie tematu.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chełmno znajdujący się na druku nr 11 /załącznik nr 36 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 37 do protokołu/ .

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymującym się radnego Piotra Siębora. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła uchwałę Nr XIX/141/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chełmno /załącznik nr 38 do protokołu/.


Ad. 20.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2021 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok znajdujący się na druku nr 12 /załącznik nr 39 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i mienia do projektu uchwały /załącznik nr 40 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIX/142/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2021 rok /załącznik nr 41 do protokołu/.


Ad. 21.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2021 - 2030.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2030 znajdujący się na druku nr 7/załącznik nr 42 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 43 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się radnego Piotra Siębora. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XIX/143/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2021 - 2030 /załącznik nr 44 do protokołu/.


Ad. 22.
Wolne wnioski.


Nie zgłoszono.


Ad. 23.
Informacje.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- przypomniał zebranym o obowiązku składania oświadczeń majątkowych za 2020 rok.


Ad. 24.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XIX sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji.
 

Protokołowała: Alicja Arendt-Pera

Przewodniczył: Janusz Błażejewicz

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (7 stycznia 2022)
Opublikował: Dariusz Banach (7 stycznia 2022, 12:41:41)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 341