Protokół z XVIII sesji VI kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XVIII/20
z XVIII Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji
odbytej w dniu 27 stycznia 2021 r.Sesja odbyła się zdalnie
 

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2021 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2021 - 2035:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
6. Zakończenie.Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- dokonał otwarcia obrad XVIII sesji Rady Powiatu VI kadencji. Przekazał, że jest to sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Zarządu Powiatu Chełmińskiego /wg załącznika nr 1 do protokołu/.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad na sali obecnych było 16 radnych, nieobecny był radny Marcin Pilarski /listy obecności stanowią załączniki nr 2 i 3 do protokołu/


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad XVI sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 4 do protokołu/. Zapytał czy są uwagi co porządku. W związku z brakiem wniosków stwierdził, że porządek został przyjęty.


Ad. 4.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2021 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika - o zreferowanie.

Pani Janina Siemiątkowska - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2021 rok znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 5 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawiła pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 6 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się radnego Arkadiusza Stefaniaka i radnego Piotra Siębora, oraz braku głosów przeciwnych. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XVIII/129/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2021 rok /załącznik nr 7 do protokołu/.


Ad. 5.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2035.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Janina Siemiątkowska - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2035 znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 8 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 9 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się radnego Arkadiusza Stefaniaka i radnego Piotra Siębora, oraz braku głosów przeciwnych. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XVIII/130/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2035/załącznik nr 10 do protokołu/.


Ad. 6.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonała zamknięcia XVIII sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji.
 

Protokołowała: Alicja Arendt-Pera

Przewodniczyła: Janusz Błażejewicz

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (7 stycznia 2022)
Opublikował: Dariusz Banach (7 stycznia 2022, 12:26:04)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 279