Protokół z XVII sesji VI kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XVII/20
z XVII Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji
odbytej w dniu 23 grudnia 2020 r.


Sesja odbyła się w dniu 23 grudnia 2020 r.
 - zdalnie
 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia linii komunikacyjnych oraz wyrażenia zgody na zawarcie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Chełmińskiego:
 - referuje : Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji, Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych:
 - referuje : Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji, Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie:
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego na 2021 rok:
 - referuje: Przewodniczący Rady Powiatu,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 5/.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 6/.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2035:
 - referuje : Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 7/.
14. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 8/.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2021 - 2035:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 9/.
16. Wolne wnioski.
17. Informacje.
18. Zakończenie.Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
dokonał otwarcia obrad XVII sesji Rady Powiatu VI kadencji.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad na sali obecnych było 14 radnych /listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu/


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/. Zapytał czy są uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem wniosków stwierdził, że porządek obrad XV sesji został przyjęty .


Ad. 4.
Przyjęcie protokołów z XV i XVI sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- stwierdził, że protokoły z XV i XVI sesji zostały wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i do dnia dzisiejszego nie zgłoszono do nich zastrzeżeń. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi. Ze względu na brak uwag Pan Błażejewicz stwierdził, że protokoły zostały przyjęte.

 
Ad. 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

Pan Starosta
– powiedział, że w okresie międzysesyjnym czyli od 20 października do 23 grudnia br. Zarząd Powiatu obradował na 9 posiedzeniach.

Zarząd Powiatu w okresie tym podjął 14 uchwał oraz przygotował 11 projektów uchwał Rady Powiatu. Następnie pan Starosta przedstawił zebranym informację o pracy zarządu w okresie międzysesyjnym, a także aktualny stan prac budowlanych na inwestycjach prowadzonych przez powiat chełmiński. W wskazanych okresach Zarząd Powiatu:
 - ogłosił i rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
 - wyraził zgodę na przystąpienie Zespołu Szkół w Grubnie do programu w celu pozyskania środków finansowych unijnych na zagraniczne praktyki zawodowe,
 - przyznano 7 stypendiów za wybitne osiągnięcia w sferach działalności edukacyjnej studentów oraz 7 stypendiów dla studentów uczelni wyższych, kształconych na kierunkach lekarskich, pielęgniarskich, ratownictwa medycznego dofinansowanie po 500 złotych miesięcznie, przez 10 miesięcy.
 - zatwierdził umowę z kujawsko-pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli na przeprowadzenie 4 szkoleń w ramach projektu unijnego,
 - zatwierdził umowę z grupą Inves Spółka z o.o. z Leżajska na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych na wyposażenie w ramach projektu unijnego, rozszerzenie przedszkola specjalnego w Chełmnie na dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych.
 - zatwierdził umowę ze stowarzyszeniem Ludzie - Ludziom w Chełmnie w sprawie dofinansowania programu wyrównywania różnic między regionami w obszarze trzecim, to jest obszar D, chodziło tu o zakup busa,
 - podpisał umowę z pracownią projektów budowlanych Prążkiewicz w sprawie opracowania dokumentacji projektowej to jest na przebudowę kotłowni węglowej na pompy ciepła w budynku administracyjnego, aktualnego Starostwa Powiatowego,
 - zatwierdził sprawozdania z wykonania planu finansowego ZOZ Chełmno za 3 kw 2021. Wynik szpitala za 3 kwartały jest dodatni,
 - podpisał aneks numer 2 do umowy z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania zaliczki i refundacji projektu pod nazwą ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim, drugi etap,
 - podpisał umowę z Krajową Izbą Rozliczeniową na korzystanie z usług na świadczenia płatności drogą elektroniczną,
 - zatwierdził umowę z ZOZ w Chełmnie w sprawie przekazania dotacji na zakup dostawy myjni endoskopowej,
 - zatwierdził aneks numer 2 do umowy dotacyjnej z województwem kujawsko-pomorskim na działania promocyjne i zarządzenia w ramach projektu i infostrada grupy pomorza i kujaw, jest to projekt realizowany ze wszystkimi powiatami województwa kujawsko-pomorskiego.
 - podpisał umowę w sprawie wykonywania inwestycji budowa kotłowni gazowej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Chełmie, wartość w budżecie, jak Państwo pamiętacie, mieliśmy 430 tysięcy, ostatecznie po przetargu najkorzystniejsza kwota była za 380 tysięcy,
 - podpisał umowę na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej ze Zgromadzeniem Sióstr Pastorałek Opatrzności Bożej i drugi konkurs, który był ogłoszony na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Powiecie Chełmiński - tu umowę podpisaliśmy z Caritas Diecezji Toruńskiej.
 - podpisał umowę z salonem meblowym Gabryś na wykonanie i montaż zabudowy meblowej w ramach projektu rozwój i podnoszenie kompetencji, kluczowych wartości zawodowych uczniów i nauczycieli w Powiecie Chełmińskim.
 - otrzymał dofinansowanie na transport publiczny w kwocie ponad milion złotych z Urzędu Wojewódzkiego.

Jeżeli chodzi o inwestycje w Powiecie Chełmińskim, to na wszystkie 21 inwestycji większość została zrealizowana, a część inwestycji jest w toku. Omówił realizowane inwestycje oraz zamierzone działania inwestycyjne wraz z planami pozyskiwania środków zewnętrznych na ten cel.


Ad. 6.
Interpelacje i zapytania.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.

 
Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę Chełmińskiego - o zreferowanie tematu.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 4 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i mienia do projektu uchwały /załącznik nr 5 do protokołu/ .

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XV/111/2020 w sprawie w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /załącznik nr 6 do protokołu/.


Ad. 8.
Informacja Zarządu Powiatu Chełmińskiego o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego - o zreferowanie tematu.

Pan Wicestarosta - omówił informację /załącznik nr 7 do protokołu/.

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020 - 2023.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - o zreferowanie tematu.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020 - 2023 znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 8 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do projektu uchwały /załącznik nr 9 do protokołu/

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XV/112/2020 w sprawie w przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020 - 2023/załącznik nr 10 do protokołu/.


Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2021”.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego - o zreferowanie tematu.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2021” znajdujący się na druku nr 3/załącznik nr 11do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do projektu uchwały /załącznik nr 12 do protokołu/

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XV/113/2020 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2021” /załącznik nr 13 do protokołu/.


Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2021 roku.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę - o zreferowanie tematu.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2021 roku znajdujący się na druku nr 4 /załącznik nr 14 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i mienia do projektu uchwały /załącznik nr 15 do protokołu/ .

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XV/114/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2021 roku /załącznik nr 16 do protokołu/.


Ad. 12.
Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu chełmińskiego za I półrocze 2020 roku.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu - o zreferowanie tematu.

Pani Skarbnik - omówiła wyżej wymienioną informację /załącznik nr 17 do protokołu/.

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/102/2020 z dnia 16 czerwca 220 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego”.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską - o zreferowanie tematu.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/102/2020 z dnia 16 czerwca 220 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego” znajdujący się na druku nr 5 /załącznik nr 18 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 19 do protokołu/ .

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się radnego Arkadiusza Stefaniaka. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła uchwałę Nr XV/115/2020 w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/102/2020 z dnia 16 czerwca 220 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego” /załącznik nr 20 do protokołu/.


Ad. 14.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok znajdujący się na druku nr 6 /załącznik nr 21 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i mienia do projektu uchwały /załącznik nr 22 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się radnego Arkadiusza Stefaniaka. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XV/116/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok /załącznik nr 23 do protokołu/.


Ad. 15.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2030.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2030 znajdujący się na druku nr 7/załącznik nr 24 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 25 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się radnego Arkadiusza Stefaniaka. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XV/117/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2030 /załącznik nr 26 do protokołu/.


Ad. 16.
Wolne wnioski.

Radna Barbara Konieczna
- zapytała, jak się kształtuje rentowność poszczególnych oddziałów w ZOZ w Chełmnie, oraz zapytała odpowiedź na petycje, która wpłynęła do Starostwa i dotyczyła połączeń autobusowych w Gminie Unisław.

Starosta Chełmiński - powiedział, że jeśli chodzi o rentowność oddziałów to deficytowym jest oddział dziecięcy z uwagi na małe obłożenie łóżek - ok 20%. Dodał, jednak , że funkcjonowanie szpitala wymusza utrzymywanie wszystkich oddziałów wpisanych w katalog, w tym oddziału dziecięcego. Podobnie mniej rentownym , bo bardzo kosztowny, jest oddział chirurgiczny. Co do petycji, o której wspomniała pani radna Konieczna, to wpłynęła ona do Urzędu i została przekazana do rozparzenia Zarządu Powiatu, po ustosunkowaniu się Wydziału Transportu i Komunikacji. Pan Starostwa wyjaśnił, iż pismo to nie miało znamion petycji. Odpowiedź do wnioskodawcy została wysłana. Pan Starosta wskazał, że zostały uruchomione dodatkowe 3 połączenia w ramach umowy partnerskiej między Powiatem a Gminą Kijewo Królewskie i Gminą Unisław. Wszystkie 3 połączenia są współfinansowane przez Powiat Chełmiński. Dodał, iż połączenia te są deficytowe.


Ad. 17.
Informacje.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- powiedział, że w dniu dzisiejszym nie ma żadnych informacji do przekazania radnym.


Ad. 18.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XVII sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji.
 

Protokołowała: Alicja Arendt-Pera

Przewodniczył: Janusz Błażejewicz

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (7 stycznia 2022)
Opublikował: Dariusz Banach (7 stycznia 2022, 12:06:34)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 302