Protokół z XVI sesji VI kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XVI/20
z XVI Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji
odbytej w dniu 25 listopada 2020 r.


Sesja odbyła się w dniu 25 listopada 2020 r.
 - zdalnie
 
Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2035:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
6. Zakończenie.


Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadząca obrady - pani Magdalena Pudło
- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu dokonała otwarcia obrad XVI sesji Rady Powiatu VI kadencji. Przekazała, że jest to sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Zarządu Powiatu Chełmińskiego /wg załącznika nr 1 do protokołu/.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadząca obrady - pani Magdalena Pudło
- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu - na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad na sali obecnych było 14 radnych /listy obecności stanowią załączniki nr 2 i 3 do protokołu/


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad XVI sesji Rady Powiatu.

Prowadząca obrady - pani Magdalena Pudło
- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu - powiedziała, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 4 do protokołu/. Zapytała czy są uwagi co porządku. W związku z brakiem wniosków stwierdziła, że porządek został przyjęty.


Ad. 4.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok.

Prowadząca obrady - pani Magdalena Pudło
- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu - poprosiła panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika - o zreferowanie.

Pani Janina Siemiątkowska - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 5 do protokołu/.

Do sesji dołączył radny Paweł Marwitz.

Prowadząca obrady - pani Magdalena Pudło - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu - przedstawiła pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 6 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadząca obrady poddała pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się i braku głosów przeciwnych. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XVI/118/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok /załącznik nr 7 do protokołu/.


Ad. 5.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2035.

Prowadząca obrady - pani Magdalena Pudło
- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu - poprosiła panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Janina Siemiątkowska - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2035 znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 8 do protokołu/.

Prowadząca obrady - pani Magdalena Pudło - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu - przedstawiła pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 9 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadząca obrady poddała pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się i braku głosów przeciwnych. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XVI/119/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2035 /załącznik nr 10 do protokołu/.


Ad. 6.
Zakończenie.

Prowadząca obrady - pani Magdalena Pudło
- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu - w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonała zamknięcia XVI sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji.
 

Protokołowała: Alicja Arendt-Pera

Przewodniczyła: Magdalena Pudło

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (14 stycznia 2021)
Opublikował: Dariusz Banach (13 stycznia 2021, 16:26:50)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (14 stycznia 2021, 14:30:57)
Zmieniono: korekta tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 458