Protokół z XV sesji VI kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XV/20
z XV Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji
odbytej w dniu 20 października 2020 r.Sesja odbyła się w dniu 20 października 2020r.
 - zdalnie
 

Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XIII i XIV sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
8. Informacja Zarządu Powiatu Chełmińskiego o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020:
 - referuje : Wicestarosta Chełmiński,
 - dyskusja.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020 - 2023:
 - referuje : Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2021”:
 - referuje : Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2021 roku:
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
12. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu chełmińskiego za I półrocze 2020 roku:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - dyskusja,
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/102/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego”:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 5/.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 6/.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2035:
 - referuje : Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 7/.
16. Wolne wnioski.
17. Informacje.
18. Zakończenie.


Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
dokonał otwarcia obrad XV sesji Rady Powiatu VI kadencji.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad na sali obecnych było 14 radnych /listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu/


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/. Zapytał czy są uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem wniosków stwierdził, że porządek obrad XV sesji został przyjęty.


Ad. 4.
Przyjęcie protokołów z XIII i XIV sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- stwierdził, że protokoły z XIII i XIV sesji zostały wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i do dnia dzisiejszego nie zgłoszono do nich zastrzeżeń. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi. Ze względu na brak uwag Pan Błażejewicz stwierdził, że protokoły zostały przyjęte.


Do posiedzenia dołączył Radny Arkadiusz Stefanik


Ad. 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

Pan Starosta
- powiedział, że w okresie międzysesyjnym czyli od 16 czerwca do 20 października br. Zarząd Powiatu obradował na 14 posiedzeniach.

Zarząd Powiatu w okresie tym podjął 32 uchwały oraz przygotował 7 projektów uchwał Rady Powiatu. Następnie pan Starosta przedstawił zebranym informację o pracy zarządu w okresie międzysesyjnym, a także aktualny stan prac budowlanych na inwestycjach prowadzonych przez powiat chełmiński. Zarząd Powiatu:
 - podpisał umowę na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego
 - przyjął parametry do prac nad budżetem powiatu na 2021
 - rozstrzygnął konkurs na dyrektora ZOZ w Chełmnie,
 - powołał Komisję Stypendialną,
 - ogłosił otwarty konkurs ofert na zadanie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego,
 - zwiększył środki finansowe na modernizację Sali przy SOSW - celem przebudowy ogrodzenia wokół placówki
 - przyznał nagrody dla osób wyróżniających się w dziedzinie kultury,
 - podpisał umowę na realizację inwestycji - budowy siedziby Starostwa Powiatowego
 - przyznał nagrody z okazji Święta Policji dla funkcjonariuszy
 - podpisał umowę na realizację zadań drogowych w ramach zadań wspólnych z gminami powiatu
 - zatwierdził sprawozdanie finansowe ZOZ w Chełmnie za II kwartał 2020
 - podpisał umowę na zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu,
 - podpisał umowę w wojewodą kujawsko - pomorskim w sprawie wsparcia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19
 - podpisał umowę w sprawie programu wyrównywania różnic regionalnych z Miastem Chełmno etap III,
 - podpisał umowę z ZOZ w Chełmnie o przekazaniu dotacji na zakup sprężarkowni,
 - złożył deklaracje przystąpienia do 2 projektów Urzędu Marszałkowskiego w zakresie ochrony zdrowia
 - zdecydował o modernizacji skrzyżowania na drodze Unisław - Żygląd w miejscowości Unisław,
 - przyznał nagrody z okazji Święta Edukacji Narodowej


Ad. 6.
Interpelacje i zapytania.


Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.

 
Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę Chełmińskiego - o zreferowanie tematu.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 4 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i mienia do projektu uchwały /załącznik nr 5 do protokołu/.

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XV/111/2020 w sprawie w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /załącznik nr 6 do protokołu/.


Ad. 8.
Informacja Zarządu Powiatu Chełmińskiego o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego - o zreferowanie tematu.

Pan Wicestarosta - omówił informację /załącznik nr 7 do protokołu/.

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020 - 2023.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - o zreferowanie tematu.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020 - 2023 znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 8 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do projektu uchwały /załącznik nr 9 do protokołu/

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XV/112/2020 w sprawie w przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020 - 2023/załącznik nr 10 do protokołu/.


Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2021”.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego - o zreferowanie tematu.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2021” znajdujący się na druku nr 3/załącznik nr 11do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do projektu uchwały /załącznik nr 12 do protokołu/

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XV/113/2020 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2021” /załącznik nr 13 do protokołu/.


Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2021 roku.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę - o zreferowanie tematu.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2021 roku znajdujący się na druku nr 4 /załącznik nr 14 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i mienia do projektu uchwały /załącznik nr 15 do protokołu/.

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XV/114/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2021 roku /załącznik nr 16 do protokołu/.


Ad. 12.
Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu chełmińskiego za I półrocze 2020 roku.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu - o zreferowanie tematu.

Pani Skarbnik - omówiła wyżej wymienioną informację /załącznik nr 17 do protokołu/.

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/102/2020 z dnia 16 czerwca 220 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego”.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską - o zreferowanie tematu.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/102/2020 z dnia 16 czerwca 220 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego” znajdujący się na druku nr 5 /załącznik nr 18 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 19 do protokołu/.

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się radnego Arkadiusza Stefaniaka. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła uchwałę Nr XV/115/2020 w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/102/2020 z dnia 16 czerwca 220 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego” /załącznik nr 20 do protokołu/.


Ad. 14.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok znajdujący się na druku nr 6 /załącznik nr 21 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i mienia do projektu uchwały /załącznik nr 22 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się radnego Arkadiusza Stefaniaka. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XV/116/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok /załącznik nr 23 do protokołu/.


Ad. 15.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2030.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2030 znajdujący się na druku nr 7/załącznik nr 24 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 25 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się radnego Arkadiusza Stefaniaka. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XV/117/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2030 /załącznik nr 26 do protokołu/.


Ad. 16.
Wolne wnioski.

Radna Barbara Konieczna
- zapytała, jak się kształtuje rentowność poszczególnych oddziałów w ZOZ w Chełmnie, oraz zapytała odpowiedź na petycje, która wpłynęła do Starostwa i dotyczyła połączeń autobusowych w Gminie Unisław.

Starosta Chełmiński - powiedział, że jeśli chodzi o rentowność oddziałów to deficytowym jest oddział dziecięcy z uwagi na małe obłożenie łóżek - ok 20%. Dodał, jednak , że funkcjonowanie szpitala wymusza utrzymywanie wszystkich oddziałów wpisanych w katalog, w tym oddziału dziecięcego. Podobnie mniej rentownym , bo bardzo kosztowny, jest oddział chirurgiczny. Co do petycji, o której wspomniała pani radna Konieczna, to wpłynęła ona do Urzędu i została przekazana do rozparzenia Zarządu Powiatu, po ustosunkowaniu się Wydziału Transportu i Komunikacji. Pan Starostwa wyjaśnił, iż pismo to nie miało znamion petycji. Odpowiedź do wnioskodawcy została wysłana. Pan Starosta wskazał, że zostały uruchomione dodatkowe 3 połączenia w ramach umowy partnerskiej między Powiatem a Gminą Kijewo Królewskie i Gminą Unisław. Wszystkie 3 połączenia są współfinansowane przez Powiat Chełmiński. Dodał, iż połączenia te są deficytowe.


Ad. 17.
Informacje.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- powiedział, że w dniu dzisiejszym nie ma żadnych informacji do przekazania radnym.


Ad. 18.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XV sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji.
 

Protokołowała: Alicja Arendt-Pera

Przewodniczył: Janusz Błażejewicz

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (13 stycznia 2021)
Opublikował: Dariusz Banach (13 stycznia 2021, 16:21:52)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 382