Protokół z XIV sesji VI kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XIV/20
z XIV Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji
odbytej w dniu 25 sierpnia 2020 r.


Sesja odbyła się w dniu 25 sierpnia 2020 r.
 - zdalnie
 
Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok
 - referuje: Skarbnik Powiatu
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia
 - dyskusja
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2035
 - referuje: Skarbnik Powiatu
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia
 - dyskusja
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
7. Zakończenie.


Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
dokonał otwarcia obrad XIV sesji Rady Powiatu VI kadencji. Przekazał , że jest to sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Zarządu Powiatu Chełmińskiego /wg załącznika nr 1 do protokołu/.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad na sali obecnych było 15 radnych /listy obecności stanowią załączniki nr 2 i 3 do protokołu/


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad XIV sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 4 do protokołu/. Zapytał czy są uwagi co porządku. W związku z brakiem wniosków stwierdził, że porządek został przyjęty.


Ad. 4.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika - o zreferowanie.

Pani Janina Siemiątkowska - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 5 do protokołu/, wniosła w imieniu Zarządu autopoprawkę /wg załącznika nr 6 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 7 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIV/108/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok /załącznik nr 8 do protokołu/.


Ad. 5.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2035.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Janina Siemiątkowska - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2035 wraz z autopoprawką znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 9 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 10 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIV/109/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2035 /załącznik nr 11 do protokołu/.


Ad. 6.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Zdzisław Gamański - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie znajdujący się na druku nr 3/załącznik nr 12 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przy 3 głosach przeciwnych radnej Barbary Koniecznej, radnego Arkadiusza Stefaniaka i radnego Piotra Siębora, i brakiem głosów wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XIV/110/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie/załącznik nr 13 do protokołu/.


Ad. 7.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XIV sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji.
 

Protokołowała: Alicja Arendt-Pera

Przewodniczył: Janusz Błażejewicz

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (12 stycznia 2021)
Opublikował: Dariusz Banach (12 stycznia 2021, 15:29:08)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (13 stycznia 2021, 16:20:57)
Zmieniono: korekta tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 440