Protokół z XIII sesji VI kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XIII/20
z VI Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji
odbytej w dniu 16 czerwca 2020 r.Sesja odbyła się w dniu 16 czerwca 2020 r.
Zdalnie
 

Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XIII sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za 2019 r.:
 - referuje: Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie:
 - referuje: Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON:
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu powiatu chełmińskiego:
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - opinia Komisji Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji i wprowadzenia do budżetu Powiatu Chełmińskiego projektu "Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego":
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 5/.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania przez Powiat Chełmiński stypendium studentom uczelni wyższej kształcącym się na kierunku lekarskim, pielęgniarskim lub ratownictwa medycznego:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 6/.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - opinia Komisji Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 7/.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Chełmińskiego:
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - opinia Komisji Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 8/.
15 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn „Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego”:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 9/.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 10/.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2030:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 11/.
18. Raport o stanie Powiatu Chełmińskiego w 2019 r.:
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - debata,
 - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Chełmińskiego /druk nr 12/.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu Chełmińskiego z wykonania budżetu powiatu za 2019 r.:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2018 rok,
 - opinia Komisji Rewizyjnej,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - opinia Komisji Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 13/.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego:
 - wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie udzielenia absolutorium - przedstawia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
 - opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 14/.
21. Wolne wnioski.
22. Informacje.
23. Zakończenie.


Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
dokonał otwarcia obrad XIII sesji Rady Powiatu VI kadencji.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad na sali obecnych było 17 radnych /listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu/


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad XIII sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/. Zapytał czy są uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem wniosków stwierdził, że porządek obrad XIII sesji został przyjęty.


Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- stwierdził, że protokół z XII sesji został wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i do dnia dzisiejszego nie zgłoszono do nich zastrzeżeń. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi. Ze względu na brak uwag Pan Błażejewicz stwierdził, że protokół został przyjęty.


Ad. 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

Pan Starosta
- powiedział, że w okresie od dnia 28 kwietnia 2020 do 16 czerwca 2020 roku Zarząd Powiatu obradował na 6 posiedzeniach.
Zarząd Powiatu w okresie tym podjął 10 uchwały oraz przygotował 11 projektów uchwał Rady Powiatu. Następnie pan Starosta przedstawił zebranym informację o pracy zarządu w okresie międzysesyjnym, a także aktualny stan prac budowlanych na inwestycjach prowadzonych przez powiat chełmiński.


Ad. 6.
Interpelacje i zapytania.


Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.

 
Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za 2019 r.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Jacka Misiołka - Dyrektora ZOZ w Chełmnie - o zreferowanie tematu.

Pan Jacek Misiołek - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za 2019 r. znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 4 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i mienia do projektu uchwały /załącznik nr 5 do protokołu/.

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIII/94/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za 2019 r /załącznik nr 6 do protokołu/.


Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Jacka Misiołka - Dyrektora ZOZ w Chełmnie - o zreferowanie tematu.

Pan Jacek Misiołek - omówił i uzasadnił projekt uchwały w oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 7 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i mienia do projektu uchwały /załącznik nr 8 do protokołu/.

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę przyjęła uchwałę Nr XIII/95/2020 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie /załącznik nr 9 do protokołu/.


Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - o zreferowanie tematu.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 10 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej do projektu uchwały /załącznik nr 11 do protokołu/.

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XIII/96/2020 w sprawie w sprawie w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON /załącznik nr 12 do protokołu/.


Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu powiatu chełmińskiego.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę Chełmińskiego - o zreferowanie tematu.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu powiatu chełmińskiego znajdujący się na druku nr 4/załącznik nr 13 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i mienia do projektu uchwały /załącznik nr 14 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Bezpieczeństwa , Dróg i Środowiska do projektu uchwały /załącznik nr 15 do protokołu/.

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XIII/97/2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu powiatu chełmińskiego /załącznik nr 16 do protokołu/.


Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji i wprowadzenia do budżetu Powiatu Chełmińskiego projektu "Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego".

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę - o zreferowanie tematu.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji i wprowadzenia do budżetu Powiatu Chełmińskiego projektu "Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego" znajdujący się na druku nr 5 /załącznik nr 17 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i mienia do projektu uchwały /załącznik nr 18 do protokołu/.

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XIII/98/2020 w sprawie zatwierdzenia do realizacji i wprowadzenia do budżetu Powiatu Chełmińskiego projektu "Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego"/załącznik nr 19 do protokołu/.


Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania przez Powiat Chełmiński stypendium studentom uczelni wyższej kształcącym się na kierunku lekarskim, pielęgniarskim lub ratownictwa medycznego.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę - o zreferowanie tematu.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania przez Powiat Chełmiński stypendium studentom uczelni wyższej kształcącym się na kierunku lekarskim, pielęgniarskim lub ratownictwa medycznego znajdujący się na druku nr 6 /załącznik nr 20 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i mienia do projektu uchwały /załącznik nr 21 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do projektu uchwały /załącznik nr 22 do protokołu/.

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się radnego Piotra Siębora oraz radnego Arkadiusza Stefaniaka. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła uchwałę Nr XIII/99/2020 w sprawie określenia zasad przyznawania przez Powiat Chełmiński stypendium studentom uczelni wyższej kształcącym się na kierunku lekarskim, pielęgniarskim lub ratownictwa medycznego "/załącznik nr 23 do protokołu/.


Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę - o zreferowanie tematu.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego znajdujący się na druku nr 7/załącznik nr 24 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i mienia do projektu uchwały /załącznik nr 25 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska do projektu uchwały /załącznik nr 26 do protokołu/.

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XIII/100/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego "/załącznik nr 27 do protokołu/.


Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Chełmińskiego.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę - o zreferowanie tematu.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Chełmińskiego znajdujący się na druku nr 8 /załącznik nr 28 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i mienia do projektu uchwały /załącznik nr 29do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do projektu uchwały /załącznik nr 30 do protokołu/.

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XIII/101/2020 w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Chełmińskiego "/załącznik nr 31 do protokołu/.


Ad. 15.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego”.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską - o zreferowanie tematu.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego” znajdujący się na druku nr 9 /załącznik nr 32 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i mienia do projektu uchwały /załącznik nr 33 do protokołu/.

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XIII/102/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa siedziby Powiatu Chełmińskiego” /załącznik nr 34 do protokołu/.


Ad. 16.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok znajdujący się na druku nr 10 /załącznik nr 35 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i mienia do projektu uchwały /załącznik nr 36 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się radnego Arkadiusza Stefaniaka oraz radnej Barbary Koniecznej. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XIII/103/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok /załącznik nr 37 do protokołu/.


Ad. 17.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2030.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2030 znajdujący się na druku nr 11/załącznik nr 38 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetu i Mienia do projektu uchwały /załącznik nr 39 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się radnego Arkadiusza Stefaniaka oraz radnej Barbary Koniecznej. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XIII/104/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2030 /załącznik nr 40 do protokołu/.


Ad. 18.
Raport o stanie Powiatu Chełmińskiego za 2019 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu

Pani Starosta - omówił raport /wg załącznika nr 41/

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Chełmińskiego znajdujący się na druku nr 12 /zał. nr 42 do protokołu/

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się radnego Arkadiusza Stefaniaka. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XIII/105/2020 w sprawie udzielenia votum zaufania Zarządowi Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 43 do protokołu/.


Ad. 19.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2019 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik Powiatu o omówienie projektu uchwały wraz z załącznikami.

Skarbnik Powiatu - pani Janina Siemiątkowska - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2019 rok zawarty na druku nr 13 / załącznik nr 45 do protokołu/ wraz z Informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego za 2019 rok oraz wykazem mienia powiatu na dzień 31.12.2019

Janusz Błażejewicz oddał głos za
Jerzy Cabaj oddał głos za
Halina Chrzanowska oddała głos za
Zdzisław Gamański oddał głos za
Małgorzata Giżyńska oddała głos za
Violetta Gryszan oddała głos za
Dariusz Jach oddał głos za
Damian Kołodziejek oddał głos za
Barbara Konieczna oddała głos za
Mariusz Krzemiński oddał głos za
Paweł Marwitz oddał głos za
Marcin Pilarski oddał głos za
Magdalena Pudło oddała głos za
Piotr Siębor oddał głos za
Arkadiusz Stefaniak wstrzymał się od głosu
Dariusz Śliwiński oddał głos za
Antoni Zimon oddał głos za

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciw i jednym głosie wstrzymującym się radnego Arkadiusza Stefaniaka. Głosowanie było jawne i ustne. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XIII/106/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu Chełmińskiego z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2019 rok /załącznik nr 52 do protokołu/.


Ad. 20.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Dariusza Jacha - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - pan Dariusz Jach - przedstawił wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu chełmińskiego za 2019 rok /załącznik nr 53 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - zapoznał radnych z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 54 do protokołu/. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu zawarty na druku nr 14/załącznik nr 55 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - otworzył dyskusję. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.

Janusz Błażejewicz oddał głos za
Jerzy Cabaj oddał głos za
Halina Chrzanowska oddała głos za
Zdzisław Gamański oddał głos za
Małgorzata Giżyńska oddała głos za
Violetta Gryszan oddała głos za
Dariusz Jach oddał głos za
Damian Kołodziejek oddał głos za
Barbara Konieczna oddała głos za
Mariusz Krzemiński oddał głos za
Paweł Marwitz oddał głos za
Marcin Pilarski oddał głos za
Magdalena Pudło oddała głos za
Piotr Siębor oddał głos za
Arkadiusz Stefaniak wstrzymał się od głosu
Dariusz Śliwiński oddał głos za
Antoni Zimon oddał głos za

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciw i jednym głosie wstrzymującym się radnego Arkadiusza Stefaniaka. Głosowanie było jawne i ustne. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XIII/107/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 56 do protokołu/.


Ad. 15.
Wolne wnioski.


Nie złożono wolnych wniosków.


Ad. 16.
Informacje.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- pogratulował Zarządowi Powiatu uzyskanego wotum zaufania i absolutorium za 2019 rok. Przedstawił pisma , które wpłynęły do Biura Rady powiatu /wg załącznika nr 57 - 59 do protokołu/.


Ad. 17.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XIII sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji.
 

Protokołowała: Alicja Arendt-Pera

Przewodniczył: Janusz Błażejewicz

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (12 stycznia 2021)
Opublikował: Dariusz Banach (12 stycznia 2021, 15:22:20)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 350