Protokół z XII sesji VI kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XII/20
z XII Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji
odbytej w dniu 28 kwietnia 2020 r.

Sesja odbyła się w dniu 28 kwietnia 2020 r.
zdalnie i trwała od godziny 14.00 do godziny 15.10


Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XII sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z X i XI sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:
 - referuje : Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji i wprowadzenia do budżetu powiatu chełmińskiego projektu „Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych”:
 - referuje : Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Chełmno:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 5/.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2030:
 - referuje : Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 6/.
13. Wolne wnioski.
14. Informacje.
15. Zakończenie.


Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
dokonał otwarcia obrad XII sesji Rady Powiatu VI kadencji. Powiedział, że sesja ma formę zdalną, co dopuszczają aktualne przepisy prawne - ustawa z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad w posiedzeniu brało udział 17 radnych /listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu/

Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad XII sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/. Zapytał czy są uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem wniosków poddał projekt porządku pod głosowanie.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad XII sesji.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z X i XI sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- stwierdził, że protokoły z sesji zostały wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i do dnia dzisiejszego nie zgłoszono do nich zastrzeżeń. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi. Ze względu na brak uwag Pan Błażejewicz stwierdził, iż protokoły te zostają przyjęte

Ad. 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

Pan Starosta
- powiedział, że w okresie od dnia 19 grudnia 2019 r. do dnia 28 kwietnia 2020 r. Zarząd Powiatu obradował na 12 posiedzeniach.

Zarząd Powiatu w okresie tym podjął 26 uchwał w sprawie:
Zarząd Powiatu przygotował 7 projektów uchwał Rady Powiatu w Chełmnie w następujących sprawach:
 1) zatwierdzenia do realizacji i wprowadzenia do budżetu Powiatu Chełmińskiego projektu „Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych”,
 2) oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie oraz sprawozdanie z działalności WTZ przy Stowarzyszeniu Ludzie Ludziom w Chełmnie za 2019 r.
 3) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.,
 4) określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz proponowanym podziałem środków na realizację zadania,
 5) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Chełmno,
 6) zmian uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok,
 7) zmian uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2035.

Ponadto Zarząd Powiatu:
 - zajmował się głównie tematyką inwestycji wykonywanych w powiecie chełmińskim. Pan Starosta powiedział, że inwestycje zaplanowane w budżecie są w 90 % realizowane. Zapoznał radnych z aktualnym stanem zaangażowania inwestycji na drogach powiatowych. Dodał, że jeśli chodzi o budowę hali sportowej przy SOSW to inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem. Poinformował, że niebawem zostanie ogłoszony przetarg na budowę przyszłej siedziby Starostwa Powiatowego a aktualnie wykonywany jest projekt pod budowę c.o. w Zespole Szkół CKZ w Grubnie
 - Starosta powiedział, że jeśli chodzi o oświatę , to zajęcia odbywają zdalnie się zgodnie z ramowym programem nauczania. Dodał, że z Ministerstwa Cyfryzacji pozyskano dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów, którzy go nie posiadali i w związku z tym nie mogli uczyć się zdalnie. Kwota pozyskana to 80 tys. zł.
Starosta przekazał ponadto, że Powiat Chełmiński planuje podpisać z Miastem Chełmno ugodę przedsądową dotyczącą wspólnie realizowanych inwestycji tj. Budowy Obwodnicy Miasta Chełmna oraz modernizacji budynku ZS nr 1 w Chełmnie. Zobowiązania, które powstały po stronie Miasta wyniosły kwotę 670 tys. zł , zaś Miasto żąda od powiatu prawie 100 tys. zł. Na podstawie zawartego konsensusu w sprawie Miasto Chełmno miałoby wykonać dla Powiatu drogę do przyszłej siedziby Starostwa przy ul. Dworcowej. Oprócz tego zwrócili by ok 100 tys. zł. Wówczas zadania te były by w końcu zamknięte i można by je rozliczyć finansowo.
Ponadto pan Starosta - przekazał informację o sytuacji epidemiologicznej w powiecie chełmińskim w związku z występującą pandemią i zachorowaniami na COVID - 19. Dodał, że koszty samorządu w tej materii do chwili obecnej wyniosły ponad 130 tys. zł., w tym zakupiono m.in. ozonator do aut dla szpitala, urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń również na cele szpitala. Następnie pan Starosta zaznajomił radnych z wprowadzeniem rozwiązań przyjętych w zapisach o tarczy antykryzysowej przez Powiatowy Urząd Pracy. W tym miejscu podziękował pracownikom PUP za zaangażowanie w pracę, której jak nadmienił w obecnej chwili jest niezmiernie dużo. Wyliczył, iż do dnia dzisiejszego złożono ponad 800 samych wniosków o pożyczki niskoprocentowe do 5 tys. i łącznie wypłacono już ponad 1 500 tys. zł na wsparcie przedsiębiorców.

Radna Barbara Konieczna - poprosiła o powtórzenie i uściślenie tematu dotyczącego rozliczenia z Miastem Chełmno zobowiązań powstałych po zakończeniu prowadzonych inwestycji.

Pan Starosta - powiedział, że chodzi tu o zawarcie ugody , by nie przeciągać sprawy w postępowaniu sądowym, ale także nie narażać żadnej ze stron na dodatkowe koszta.
Miasto musiało by wybudować drogę pod siedzibę oraz zwróciło do powiatu ok 100 tys. zł.
Z uwagi na zakłócenia w odbiorze wypowiedzi pana Starosty, Prowadzący Obrady zalecił by pan Starosta przekazał informację drogą mailową.

Ad. 6.
Interpelacje i zapytania.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- powiedział, że do Biura Rady nie wpłynęło żadne pismo. Nikt z radnych nie zgłosił interpelacji lub zapytania w związku z czym prowadzący obrady przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.

Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę Chełmińskiego - o zreferowanie tematu.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 4 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - zapoznał zebranych z pozytywnymi opiniami do projektu uchwały Komisji Budżetu i Mienia /załącznik nr 5 do protokołu/ oraz Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej /załącznik nr 6 do protokołu/.
Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały. Głosowanie było ustne.

Janusz Błżejewicz oddał głos za
Jerzy Cabaj oddał głos za
Halina Chrzanowska oddała głos za
Zdzisław Gamański oddał głos za
Małgorzata Giżyńska oddała głos za
Violetta Gryszan oddała głos za
Dariusz Jach oddał głos za
Damian Kołodziejek oddał głos za
Barbara Konieczna oddała głos za
Mariusz Krzemiński oddał głos za
Paweł Marwitz oddał głos za
Marcin Pilarski oddał głos za
Magdalena Pudło oddała głos za
Piotr Siębor oddał głos za
Arkadiusz Stefaniak oddał głos za
Dariusz Śliwiński oddał głos za
Antoni Zimon oddał głos za

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XII/88/2020 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /załącznik nr 7 do protokołu/.

Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego - o zreferowanie tematu.

Pan Wicestarosta Chełmiński - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 8 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - zapoznał zebranych z pozytywnymi opiniami do projektu uchwały Komisji Budżetu i Mienia /załącznik nr 9 do protokołu/ oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki /załącznik nr 10 do protokołu/.

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały. Głosowanie było ustne.

Janusz Błżejewicz oddał głos za
Jerzy Cabaj oddał głos za
Halina Chrzanowska oddała głos za
Zdzisław Gamański oddał głos za
Małgorzata Giżyńska oddała głos za
Violetta Gryszan oddała głos za
Dariusz Jach oddał głos za
Damian Kołodziejek oddał głos za
Barbara Konieczna oddała głos za
Mariusz Krzemiński oddał głos za
Paweł Marwitz oddał głos za
Marcin Pilarski oddał głos za
Magdalena Pudło oddała głos za
Piotr Siębor oddał głos za
Arkadiusz Stefaniak oddał głos za
Dariusz Śliwiński oddał głos za
Antoni Zimon oddał głos za
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XII/89/2020 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków /załącznik nr 11 do protokołu/.
 
Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji i wprowadzenia do budżetu powiatu chełmińskiego projektu „Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych”.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Wicestarosta
- omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji i wprowadzenia do budżetu powiatu chełmińskiego projektu „Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych” znajdujący się na druku nr 3 /załącznik nr 12 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - zapoznał zebranych z pozytywnymi opiniami do projektu uchwały Komisji Budżetu i Mienia /załącznik nr 13 do protokołu/ oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki /załącznik nr 14 do protokołu/.

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały. Głosowanie było ustne.

Janusz Błżejewicz oddał głos za
Jerzy Cabaj oddał głos za
Halina Chrzanowska oddała głos za
Zdzisław Gamański oddał głos za
Małgorzata Giżyńska oddała głos za
Violetta Gryszan oddała głos za
Dariusz Jach oddał głos za
Damian Kołodziejek oddał głos za
Barbara Konieczna oddała głos za
Mariusz Krzemiński oddał głos za
Paweł Marwitz oddał głos za
Marcin Pilarski oddał głos za
Magdalena Pudło oddała głos za
Piotr Siębor oddał głos za
Arkadiusz Stefaniak oddał głos za
Dariusz Śliwiński oddał głos za
Antoni Zimon oddał głos za
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XII/90/2020 w sprawie zatwierdzenia do realizacji i wprowadzenia do budżetu powiatu chełmińskiego projektu „Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych” /załącznik nr 15 do protokołu/.

Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Chełmno.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok znajdujący się na druku nr 4 /załącznik nr 16 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - zapoznał zebranych z pozytywną opinią do projektu uchwały Komisji Budżetu i Mienia /załącznik nr 17 do protokołu/

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały. Głosowanie było ustne.

Janusz Błżejewicz oddał głos za
Jerzy Cabaj oddał głos za
Halina Chrzanowska oddała głos za
Zdzisław Gamański oddał głos za
Małgorzata Giżyńska oddała głos za
Violetta Gryszan oddała głos za
Dariusz Jach oddał głos za
Damian Kołodziejek oddał głos za
Barbara Konieczna oddała głos za
Mariusz Krzemiński oddał głos za
Paweł Marwitz oddał głos za
Marcin Pilarski oddał głos za
Magdalena Pudło oddała głos za
Piotr Siębor wstrzymał się od głosu
Arkadiusz Stefaniak oddał głos przeciw
Dariusz Śliwiński oddał głos za
Antoni Zimon oddał głos za
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XII/91/2020 w sprawie zatwierdzenia do realizacji i wprowadzenia do budżetu powiatu chełmińskiego projektu „Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych” /załącznik nr 18 do protokołu/.

Ad. 11.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok znajdujący się na druku nr 5 /załącznik nr 19 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - zapoznał zebranych z pozytywną opinią do projektu uchwały Komisji Budżetu i Mienia /załącznik nr 20 do protokołu/

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały. Głosowanie było ustne.

Janusz Błżejewicz oddał głos za
Jerzy Cabaj oddał głos za
Halina Chrzanowska oddała głos za
Zdzisław Gamański oddał głos za
Małgorzata Giżyńska oddała głos za
Violetta Gryszan oddała głos za
Dariusz Jach oddał głos za
Damian Kołodziejek oddał głos za
Barbara Konieczna oddała głos za
Mariusz Krzemiński oddał głos za
Paweł Marwitz oddał głos za
Marcin Pilarski oddał głos za
Magdalena Pudło oddała głos za
Piotr Siębor oddał głos za
Arkadiusz Stefaniak wstrzymał się od głosu
Dariusz Śliwiński oddał głos za
Antoni Zimon oddał głos za
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XII/92/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok /załącznik nr21 do protokołu/.

Ad. 12.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2030.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2030 znajdujący się na druku nr 6/załącznik nr 22 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - zapoznał zebranych z pozytywną opinią do projektu uchwały Komisji Budżetu i Mienia /załącznik nr 20 do protokołu/
Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały. Głosowanie było ustne.
Janusz Błżejewicz oddał głos za
Jerzy Cabaj oddał głos za
Halina Chrzanowska oddała głos za
Zdzisław Gamański oddał głos za
Małgorzata Giżyńska oddała głos za
Violetta Gryszan oddała głos za
Dariusz Jach oddał głos za
Damian Kołodziejek oddał głos za
Barbara Konieczna oddała głos za
Mariusz Krzemiński oddał głos za
Paweł Marwitz oddał głos za
Marcin Pilarski oddał głos za
Magdalena Pudło oddała głos za
Piotr Siębor wstrzymał się od głosu
Arkadiusz Stefaniak oddał głos przeciw
Dariusz Śliwiński oddał głos za
Antoni Zimon oddał głos za

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XII/93/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2030/załącznik nr 22 do protokołu/.

Ad. 13.
Wolne wnioski.


Nie było wolnych wniosków.

Ad. 14.
Informacje.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- poinformował radnych, że do 31 maja br. powinni złożyć oświadczenia majątkowe wraz z kopią zeznania podatkowego za 2019 rok. Jest to zmiana wynikająca z przepisów szczególnym w związku z COVID - 19.

Ad. 15.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XII sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji.
 

Protokołowała: Alicja Arendt - Pera

Przewodniczył: Janusz Błażejewicz

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (5 sierpnia 2020)
Opublikował: Dariusz Banach (11 stycznia 2021, 15:03:56)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 411