Protokół z XI sesji VI kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XI/20
z XI Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji
odbytej w dniu 19 lutego 2020r.

Sesja odbyła się w dniu 19 lutego 2020 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
i trwała od godziny 15.30 do godziny 16.05
 
Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XI sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020-2030:
 - referuje : Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu powiatu chełmińskiego:
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - opinia Komisji Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
7. Zakończenie.


Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady – pan Janusz Błażejewicz
dokonał otwarcia obrad XI sesji Rady Powiatu VI kadencji. Przekazał , że jest to sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Zarządu Powiatu Chełmińskiego /wg załącznika nr 1 do protokołu/.

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad na sali obecnych było 16 radnych /listy obecności stanowią załączniki nr 2 i 3 do protokołu/.

Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad XI sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady – pan Janusz Błażejewicz
– powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 4 do protokołu/. Zapytał czy są uwagi co porządku. W związku z brakiem wniosków poddał projekt porządku pod głosowanie
Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad XI sesji.

Ad. 4.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok.

Prowadzący obrady – pan Janusz Błażejewicz
– poprosił panią Skarbnik – Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Janina Siemiątkowska – omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 5 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia – pan Jerzy Cabaj -  przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 6 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XI/85/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok /załącznik nr 7 do protokołu/.

Ad. 5.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020-2030.

Prowadzący obrady – pan Janusz Błażejewicz
– poprosił panią Janinę Siemiątkowską – Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Janina Siemiątkowska – omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020-2030 znajdujący się na druku nr 2/załącznik nr 8 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia – pan Jerzy Cabaj -  przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 9 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XI/86/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020-2030 /załącznik nr 10 do protokołu/.

Ad. 6.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu powiatu chełmińskiego.

Prowadzący obrady – pan Janusz Błażejewicz
– poprosił pana Starostę - Zdzisława Gamańskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Zdzisław Gamański – omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu powiatu chełmińskiego znajdujący się na druku nr 3/załącznik nr 11 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia – pan Jerzy Cabaj -  przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 12 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska – pan Paweł Marwitz – przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 13 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XI/86/2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu powiatu chełmińskiego /załącznik nr 14 do protokołu/.

Ad. 7.
Zakończenie.

Prowadzący obrady –Janusz Błażejewicz
– w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia IX sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji.

Protokołowała: Alicja Arendt – Pera

Przewodniczył: Janusz Błażejewicz

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (5 sierpnia 2020)
Opublikował: Dariusz Banach (11 stycznia 2021, 14:52:55)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 368