Protokół z X sesji VI kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR X/2019
z X Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji
odbytej w dniu 19 grudnia 2019 r.Sesja odbyła się w dniu 19 grudnia2019 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
i trwała od godziny 15.30 do godziny 16.25


Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad X sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołów z VIII i IX sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie wraz z przekazaniem w zarząd mienia powiatu:
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2020 roku:
 - referuje: Sekretarz Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego na 2020 rok:
 - referuje: Przewodniczący Rady Powiatu,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023:
 - referuje : Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 5/.
12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 6/.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2030:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 7/.
14. Wolne wnioski.
15. Informacje.
16. Zakończenie.


Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
dokonał otwarcia obrad X sesji Rady Powiatu VI kadencji.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad na sali obecnych było 14 radnych /listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu/


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad X sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/. Zapytał czy są uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem wniosków poddał projekt porządku pod głosowanie.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad X sesji.


Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z VIII i IX sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- stwierdził, że protokoły z sesji zostały wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i do dnia dzisiejszego nie zgłoszono do nich zastrzeżeń. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi. Ze względu na brak uwag Pan Błażejewicz poddał protokoły pod głosowanie.

Rada Powiatu Chełmińskiego wynikiem głosów : 14 głosów za , przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się , przyjęła protokół z VIII i IX sesji .


Ad. 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

Pan Starosta
- powiedział, że w okresie od dnia 29 października 2019 r. do dnia 19 grudnia 2019 r. Zarząd Powiatu obradował na 6 posiedzeniach.
Zarząd Powiatu w okresie tym podjął 7 uchwał w sprawie:
 1) powołania imiennego składu komisji konkursowej do oceny ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2020 roku,
 2) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego,
 3) projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2020 rok,
 4) projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2030,
 5) rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2020 roku,
 6) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019,
 7) zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok.

Zarząd Powiatu przygotował 6 projektów uchwał Rady Powiatu w Chełmnie w następujących sprawach:
 1) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie wraz z przekazaniem w zarząd mienia powiatu,
 2) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2020 roku,
 3) zmiany uchwały w sprawie budżetu na rok 2019,
 4) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2027,
 5) budżetu na 2020 rok,
 6) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2030.

Ponadto Zarząd Powiatu:
 - zatwierdził sprawozdanie z wykonania planu finansowego, zobowiązań i należności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za III kwartał 2019 r.,
 - zatwierdził porozumienia z gabinetami dentystycznymi w sprawie dostępu do świadczeń w celu realizacji opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chełmiński,
 - zatwierdził aneks nr 3 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie,
 - postanowił wydzierżawić na okres 3 lat działkę nr 59/6, obręb Osnowo, gmina Chełmno,
 - zatwierdził aneks nr 6 do umowy z PFRON w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”,
 - przyjął „Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Chełmińskiego”
 - zatwierdził aneks nr 1/2019 do umowy z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie domu pomocy społecznej w Mgoszczu,
 - zatwierdził aneks nr 1/2019 do umowy ze Stowarzyszeniem Ludzie - Ludziom o dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą: prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie,
 - zatwierdził aneksy do porozumień nr 11/RZ/2012, nr 12/RZ/2012 i 13/RZ/2012 z Powiatem Brodnickim w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinie zastępczej,
 - zatwierdził umowę ze Stowarzyszeniem Zaborskie Towarzystwo Naukowe z Brus na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2020 roku,
 - zatwierdził umowę z Gminą Miasto Chełmno w sprawie udzielenia Powiatowi Chełmińskiemu dotacji celowej na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na linii Chełmno - Stolno - Grudziądz.
 - zatwierdził aneks nr 2/2019 do umowy ze Stowarzyszeniem Ludzie - Ludziom o dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą: prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie ze środków powiatu
 - zatwierdził aneks nr 3/2019 do umowy ze Stowarzyszeniem Ludzie - Ludziom dot. finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie ze środków PFRON,
 - zatwierdził umowę z Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. z Torunia w sprawie świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 - zaakceptował wzór ankiety dla uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz zapoznał się z innowacjami pedagogicznymi planowanymi w szkołach do realizacji w roku szkolnym 2020/2021,
 - podpisał aneks do Umowy Nr 12/2019 z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim o udzielenie dotacji na dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie w 2019 r.
Pan Starosta zapoznał radnych z aktualną informacją na temat zadań inwestycyjnych.
 

Ad. 6.
Interpelacje i zapytania.


Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.
 

Ad. 7.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie wraz z przekazaniem w zarząd mienia powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Starostę - Zdzisława Gamańskiego - o zreferowanie tematu.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie wraz z przekazaniem w zarząd mienia powiatu znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 4 do protokołu/.

Radna Violetta Gryszan - zapytała, o stan liczebny aktualny czy zmienił się w związku ze zmianami Statutu. Ponadto zapytała o stanowisko Wicedyrektora.

Pan Starosta - stwierdził, że ogólna liczba zatrudnionych nie zmniejszyła się , dodatkowo zatrudniono jednego pracownika. Natomiast zlikwidowano stanowisko Wicedyrektora PUP.

Innych dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr X/78/2019 w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie wraz z przekazaniem w zarząd mienia powiatu /załącznik nr 5 do protokołu/.


Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2020 roku.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Tadeusza Derebeckiego - Sekretarza Powiatu - o zreferowanie tematu.

Pan Sekretarz - omówił i uzasadnił projekt uchwały ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2020 roku znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 6 do protokołu/.

Radna Violetta Gryszan - zapytała, jakiego rodzaju pojazdów jest najwięcej usuwanych i przechowywanych na parkingu.

Pan Sekretarz - wyjaśnił, iż samochodów osobowych.

Innych dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym radnej Barbary Koniecznej. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr X/79/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2020 roku/załącznik nr 7 do protokołu/.


Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego na 2020 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego na 2020 rok znajdujący się na druku nr 2 wraz z autopoprawką/załącznik nr 8 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się radnej Barbary Koniecznej. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr X/80/2019 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego na 2020 rok/załącznik nr 9 do protokołu/.


Ad. 10.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok znajdujący się na druku nr 4 /załącznik nr 10 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia - pan Jerzy Cabaj - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 11 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się radnego Arkadiusza Stefaniaka. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr X/81/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok /załącznik nr 12 do protokołu/.


Ad. 11.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023 znajdujący się na druku nr 5 /załącznik nr 13 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia - pan Jerzy Cabaj - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 14 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się radnego Arkadiusza Stefaniaka oraz radnego Piotra Siębora. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr X/82/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023 /załącznik nr 15 do protokołu/.


Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok znajdujący się na druku nr 6 wraz z autopoprawką /wg załączników nr 16 i 17 do protokołu/. Dodała , że opinia RIO do powyższego /załącznik nr 18/ jest pozytywna z uwagą . Uwaga dotyczyła pożyczki udzielanej dla SP ZOZ w Chełmnie. RIO uznało , iż z informacji w załączniku 5 dotyczących zaciąganych kredytów, wynika iż również z tego finansowana jest pożyczka dla szpitala, co oczywiście nie jest prawdziwe. Pożyczka jest finansowana z wolnych środków tworzących się na koncie. W związku z tym zastrzeżeniem dokonano zwiększenia wolnych środków o kwotę 300 tys. zł.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia - pan Jerzy Cabaj - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 19 do protokołu/.

Radna Violetta Gryszan - zapytała o zapisy dotyczące zadań zleconych przekazanych do samorządów. Łącznie z 275 tys. zaplanowanych na zadania zlecone Powiat otrzymuje kwotę 47 tys. zł.

Pani Skarbnik - przekazała, że aktualnie pieniądze otrzymywane z przeznaczeniem na zadania zlecone są na tym samym poziomie od 10 lat. Różnica stale się powiększa , wysyłane są wnioski o uzupełnienie. Czasem te środki przychodzą , ale nie zawsze. Jednakże zadania muszą być wykonywane.

Radna Violetta Gryszan - zapytała, czy tylko za pośrednictwem wojewody możliwe jest uzyskanie środków na wykonywanie zadań zleconych.

Pani Skarbnik - potwierdziła powyższe.

Innych dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przy 2 głosów przeciwnych radnego Arkadiusza Stefaniaka i radnego Piotra Siębora i 1 głosie wstrzymującym się radnej Barbary Koniecznej. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr X/83/2019 w sprawie budżetu na 2020 rok /załącznik nr 20 do protokołu/.


Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2030.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2030znajdujący się na druku nr 7 wraz z autopoprawką /załącznik nr 20 i 21 do protokołu/. Dodała , że opinia RIO do powyższego jest pozytywna /załącznik nr 22/.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia - pan Jerzy Cabaj - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 23 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przy 2 głosów przeciwnych radnego Arkadiusza Stefaniaka i radnego Piotra Siębora i 1 głosie wstrzymującym się radnej Barbary Koniecznej. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr X/84/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2020 - 2030/załącznik nr 24 do protokołu/.


Ad. 14.
Wolne wnioski.

Pan Starosta
- podziękował Radzie za przyjęcie budżetu na 2020 rok.


Ad. 15.
Informacje.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- przekazał życzenia bożonarodzeniowe, które wpłynęły do Biura Rady. Następnie osobiście złożył życzenia wszystkim obecnym.


Ad. 16.
Zakończenie.


Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz - w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia X sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji.
 

Protokołowała: Alicja Arendt - Pera

Przewodniczył: Janusz Błażejewicz

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (5 sierpnia 2020)
Opublikował: Dariusz Banach (11 sierpnia 2020, 11:30:08)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 444