Protokół z VIII sesji VI kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR VIII/2019
z VIII Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji
odbytej w dniu 29 października 2019 r.Sesja odbyła się w dniu 29 października2019 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
i trwała od godziny 15.30 do godziny 17.10
 

Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad VIII sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołów z VI i VII sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
 - referuje: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
8. Informacja Zarządu Powiatu w Chełmnie o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - dyskusja.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji i wprowadzenia do budżetu Powiatu Chełmińskiego projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - II”:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Chełmiński, od dnia 1 września 2019 r., z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu chełmińskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 5/.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 6/.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chełmnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chełmnie:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 7/.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmnie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Chełmnie:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 8/.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Chełmnie w pięcioletnie Technikum w Chełmnie:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 9/.
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Grubnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego w Grubnie:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 10/.
18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Grubnie w pięcioletnie Technikum w Grubnie:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 11/.
19. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmiński:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 12/.
20. Podjęcie uchwały w sprawie petycji:
 - referuje: Przewodniczący Rady Powiatu,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 13/.
21. Informacja Zarządu Powiatu w Chełmnie z wykonania budżetu powiatu chełmińskiego za I półrocze 2019 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chełmińskiego:
 - referuje : Skarbnik Powiatu,
 - dyskusja.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 14/.
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023:
 - referuje : Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 15/.
24. Wolne wnioski.
25. Informacje.
26. Zakończenie.


Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
dokonał otwarcia obrad VIII sesji Rady Powiatu VI kadencji.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad na sali obecnych było 15 radnych /listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu/.


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad VIII sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/. Zapytał czy są uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem wniosków poddał projekt porządku pod głosowanie.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad VIII sesji.


Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- stwierdził, że protokoły z sesji zostały wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i do dnia dzisiejszego nie zgłoszono do nich zastrzeżeń. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi. Ze względu na brak uwag Pan Błażejewicz poddał protokoły pod głosowanie.

Rada Powiatu Chełmińskiego wynikiem głosów : 15 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, przyjęła protokół z VI i VII sesji.


Ad. 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

Pan Wicestarosta
- powiedział, że w okresie od dnia 25 czerwca 2019 r. do dnia 29 października 2019 Zarząd Powiatu obradował na 16 posiedzeniach.

Zarząd Powiatu w okresie tym podjął 21 uchwał w sprawie:
 1) przyjęcia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
 2) opinii dotyczącej przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 060326C Lisewo - Pniewite na długości 2,100 km,
 3) uznania celowości realizacji zadania publicznego pn. „Wykonanie instalacji artystycznych - MURAL i BUKOTEKA podczas Perspektywy - 9 Hills Festival 2019” przez Fundację 9 Hills, z pominięciem otwartego konkursu ofert,
 4 - 7) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019,
 8) zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania Przedszkola Specjalnego nr 3 w Chełmnie w ramach projektu,
 9) planu kontroli w 2019 r.,
10) przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2019 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2019 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego, zobowiązań i należności ZOZ w Chełmnie za II kwartał 2019 r.,
11) określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem powiatu na 2020 r.
12) zaliczenia wybranych dróg na terenie gminy Unisław do kategorii dróg gminnych,
13) przyjęcia i przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020”,
14 - 15) przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie,
16) ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Powiat Chełmiński na rzecz podmiotów korzystających z tych usług,
17) zatwierdzenia diagnoz zapotrzebowania szkół w ramach projektu „Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKP II”,
18) zatwierdzenia diagnoz zapotrzebowania szkół w ramach projektu „Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego”,
19) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2020 roku,
20) ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
21) przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok.

Zarząd Powiatu przygotował 14 projektów uchwał Rady Powiatu w Chełmnie w następujących sprawach:
 1) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020”;
 2) zmiany nazwy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie;
 3) zmiany Uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Chełmiński, od dnia 1 września 2019 r., z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu chełmińskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki;
 4) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie;
 5) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chełmnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chełmnie;
 6) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmnie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Chełmnie;
 7) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Chełmnie w pięcioletnie Technikum w Chełmnie;
 8) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Grubnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego w Grubnie;
 9) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Grubnie w pięcioletnie Technikum w Grubnie;
10) zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust.7 pkt. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmiński;
11) określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
12) zatwierdzenia do realizacji i wprowadzenia do budżetu Powiatu Chełmińskiego projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - II”;
13) zmian uchwały w sprawie budżetu na rok 2019;
14) zmian uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2027.

Ponadto Zarząd Powiatu:
 - zaakceptował projekt umowy z podwykonawcą zadania polegającego na wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1602C Starogród - Kijewo Królewskie - „Inżynierią Drogową” Burchardt Wojciech z Chełmna,
 - zatwierdził umowę z Gminą Kijewo Królewskie w sprawie przekazania pomocy finansowej dla dwóch rodzin z Kiełpia, poszkodowanych w wyniku pożaru,
 - przyznał nagrody dla funkcjonariuszy chełmińskiej komendy z okazji Święta Policji,
 - zatwierdził aneks do umowy z DERPOL Sp. z o.o. na wykonanie i dostawę profesjonalnych tablic rejestracyjnych,
 - zatwierdził umowę z Gminą Stolno w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie kolejnego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 1612C Trzebiełuch - Robakowo,
 - zatwierdził umowę z Gminą Papowo Biskupie w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1636C Papowo Biskupie - Nowy Dwór Królewski,
 - zatwierdził aneks nr 1 do umowy z Gminą Unisław dot. dofinansowania wykonania dokumentacji na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1627C Unisław - Żygląd, drogi powiatowej nr 1607C Dorposz Szlachecki - Unisław oraz drogi gminnej nr 060436C w miejscowości Unisław,
 - zatwierdził umowę z Gminą Unisław w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie w roku 2019 przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1627C Unisław - Żygląd, drogi powiatowej nr 1607C Dorposz Szlachecki - Unisław oraz drogi gminnej nr 060436C w miejscowości Unisław,
 - po dokonanym naborze na rok szkolny 2019/2020 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie:
a) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1:
 - 3 oddziałów 3 - letniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum:
 - profil politechniczny,
 - profil medyczny,
 - profil medialny;
 - 4 oddziałów 4 - letniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej:
 - oddział z rozszerzonym językiem polskim,
 - oddział z rozszerzonym językiem angielskim,
 - oddział z rozszerzoną matematyką,
 - oddział z rozszerzoną biologią.
b) w Zespole Szkół nr 2:
 - 5 oddziałów dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum:
 - 4 - letniego technikum - 2 oddziały jednozawodowe i 1 oddział dwuzawodowy:
 - technik logistyk,
 - technik informatyk,
 - technik ekonomista/technik reklamy,
 - 3 - letniej branżowej szkoły I stopnia - 2 oddziały wielozawodowe.
 - 4 oddziałów dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej:
 - 5 - letniego technikum - 1 oddział jednozawodowy i 1 oddział dwuzawodowy:
 - technik logistyk,
 - technik informatyk/technik reklamy;
 - 3 - letniej branżowej szkoły I stopnia - 2 oddziały wielozawodowe
c) w Zespole Szkół CKP w Grubnie:
 - 3 oddziałów dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum:
 - 4 - letniego technikum - 1 oddział jednozawodowy i 1 oddział dwuzawodowy:
 - technik mechatronik,
 - technik hotelarstwa/technik rolnik;
 - 3 - letniej branżowej szkoły I stopnia - 1 oddział dwuzawodowy:
 - kucharz/mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.
 - 5 oddziałów dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej:
 - 5 - letniego technikum - 3 oddziały jednozawodowe i 1 oddział dwuzawodowy:
 - technik mechatronik,
 - technik hotelarstwa,
 - technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
 - oddział dwuzawodowy;
 - 3 - letniej branżowej szkoły I stopnia - 1 oddział dwuzawodowy:
 - kucharz/mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych;
 - zatwierdził umowę z Fundacją 9 Hills w sprawie realizacji zadania publicznego pt. „Wykonanie instalacji artystycznych - MURAL i BUKOTEKA - podczas Perspektywy - 9 Hills Festival 2019”,
 - zatwierdził aneks nr 5 do umowy z PFRON w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - dot. przekazania dodatkowych środków na pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 - zatwierdził aneks nr 1 do umowy ze Stowarzyszeniem Ludzie - Ludziom w sprawie dofinansowania ze środków PFRON kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie w 2019,
 - zatwierdził aneks nr 1 do umowy z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie dofinansowania inwestycji pn. „Budowa sali gimnastyczno - rehabilitacyjnej przy szkole SOSzW w Chełmnie”
Aneks związany jest ze zwiększeniem wartości całkowitej zadania z kwoty 2.992.074,93 zł do kwoty 3.229.241,71 zł, zwiększeniem udziału własnego powiatu z kwoty 1.992.074,93 zł do kwoty 2.229.241,71 zł, przywróceniem terminu na przedłożenie kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo - finansowego, akceptacji różnic kosztorysowych oraz zmiany wartości poszczególnych etapów zadania;
 - zatwierdził umowę z Zakładem Drogowo Budowlanym Rogowo sp. z o.o. sp. komandytowa z Lubicza w sprawie remontu drogi powiatowej nr 1604C Chełmno - Nawra,
 - zatwierdził sprawozdanie dot. rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2019 Gminie Stolno w wysokości 6.000 zł na zakup defibrylatora dla jednostki OSP Rybieniec,
 - Zarząd Powiatu spotkał się z Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego, zobowiązań i należności ZOZ w Chełmnie za II kwartał 2019 roku,
 - zatwierdził umowę z Beskidzką Energetyką sp. z o.o. w sprawie zakupu energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego,
 - uzgodnił wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 - zatwierdził umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowo - Inżynieryjnego z Torunia w sprawie wykonania robót dodatkowych w ramach inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1602C Starogród - Kijewo Królewskie,
 - zatwierdził umowę z Inżynierią Drogową Burchardt Wojciech w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1627C Unisław - Żygląd, drogi powiatowej nr 1607C Dorposz Szlachecki - Unisław oraz drogi gminnej nr 060436C (ul. Szeroka) w miejscowości Unisław,
 - zatwierdził „Kalendarz powiatowych zawodów sportowych na rok szkolny 2019/2020”,
 - zatwierdził aneks nr 1/2019 do umowy z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie dokształcania przez Kujawsko - Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy młodocianych uczęszczających do trzyletnich branżowych szkół I stopnia. Aneks związany jest ze wzrostem odpłatności za kształcenie jednego ucznia od miesiąca września br. o 50 zł,
 - zatwierdził porozumienie nr 8/2019 z Powiatem Brodnickim w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy,
 - zatwierdził porozumienie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy w sprawie przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie zakupu testera narkotykowego,
 - zatwierdził umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1625C Jeleniec - Cepno, Etap III,
 - zatwierdził umowę z budownictwo.top Sp. z o.o. z Torunia w sprawie wykonania usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1625C Jeleniec - Cepno, Etap III,
 - zatwierdził aneks do umowy partnerskiej z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zmiany dotyczą harmonogramu realizacji projektu, tj. przesunięcia o 1 rok,
 - postanowił wystąpić o przekazanie w formie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przy ul. Dworcowej 45 w Chełmnie,
 - zatwierdził umowy z Auto Pomoc Paweł Szulc Brzozowo, Zakładem Elektromechaniki Pojazdowej Pomoc Drogowa Wiesław Łatka na usuwanie pojazdów z terenu powiatu chełmińskiego oraz ich umieszczanie na parkingu strzeżonym,
 - podpisał z Ministerstwem Sportu i Turystyki aneks do umowy dofinansowania budowy Sali gimnastycznej przy SOSW w Chełmnie,
 - przyznał nagrody organu prowadzącego z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz nagrodę dla Nauczyciela Roku wyłonionego w Plebiscycie,
 - zaakceptował aneks nr 2 do umowy o wykonanie zadania Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie bazy danych oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu chełmińskiego realizowanych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
 - zatwierdził umowę z Pracownią Architektoniczną Przemysław Reiwer na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa części pomieszczeń parteru budynku szkoły SOSW w Chełmnie przy ul. Dworcowej 20/22”,
 - zaakceptował sprawozdanie Fundacji Nine Hills z realizacji zadania publicznego pn. „Wykonanie instalacji artystycznych - MURAL i BUKOTEKA” w ramach 9 Hills Festival 2019 i zatwierdził rozliczenie wydatków w ramach udzielonej dotacji na kwotę 9100 zł bez uwzględnienia kwoty 900 zł (kwoty podatku), której zapłata nastąpiła po terminie rozliczenia dotacji. Kwotę powyższą fundacja będzie musiała zwrócić dotującemu.
 - zatwierdził umowę z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie w 2019 r.
 - zatwierdził umowę ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko - Poznańska w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie” i przekazanie dotacji na dofinansowanie w 2019 r.,
 - przyznał nagrody finansowe dla sołectw w ramach konkursu „Sołectwo Przyjazne Środowisku
 - zatwierdził aneks do umowy z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w sprawie przekazania dotacji na zakup sprzętu do diagnostyki układu pokarmowego,
 - przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia w różnych sferach edukacyjnych dla szczególnie uzdolnionych studentów szkół wyższych zamieszkałych na terenie powiatu chełmińskiego na rok akademicki 2019/2020
 - zatwierdził umowę z Bankiem Spółdzielczym w Brodnicy w sprawie sfinansowania jednego stypendium za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionego studenta zamieszkałego na terenie powiatu chełmińskiego na rok akademicki 2019/2020,
 - zatwierdził porozumienia z Gminą: Miasto Chełmno, Stolno i Lisewo w sprawie współfinansowania pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kocioła Adwentystów Dnia Siódmego w Chełmnie.


Ad. 6.
Interpelacje i zapytania.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- zapoznał zebranych z zapytaniem złożonym przez radną Barbarę Konieczną w dniu 23 września 2019 r. /załącznik do protokołu nr 4/.

Innych dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.

 
Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Ewę Wirosławską - Dyrektora PCPR w Chełmnie - o zreferowanie tematu.

Pani Ewa Wirosławska - omówiła i uzasadniła projekt uchwały określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 5 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - pani Halina Chrzanowska - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 6 do protokołu/.

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VIII/59/2019 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /załącznik nr 7 do protokołu/.


Ad. 8.
Informacja Zarządu Powiatu w Chełmnie o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego - o zreferowanie tematu.

Pan Wicestarosta Chełmiński - omówił informację /wg załącznika nr 8 do protokołu/.

Dyskutantów nie było.

 
Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji i wprowadzenia do budżetu Powiatu Chełmińskiego projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - II”.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji i wprowadzenia do budżetu Powiatu Chełmińskiego projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - II” znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 9 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia - pan Jerzy Cabaj - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 10 do protokołu/.

Radna Violetta Gryszan - podziękowała za przyznane środki finansowe, które trafiają do placówek oświatowych powiatu chełmińskiego w ramach pozyskiwanych funduszy zewnętrznych. Stwierdziła, że realizowane projekty unijne znacznie podnoszą poziom kształcenia w szkołach, co daje wymierny efekt w postaci wysokiej zdawalności matur i wyników osiąganych przez uczniów chełmińskich szkół - wyższych od średniej w województwie kujawsko - pomorskim. Dodała, że to zasługa również grona pedagogicznego i jego niezmiernego wkładu w nauczanie młodzieży.

Radna Barbara Konieczna - powiedziała, że bardzo dobre wyniki maturalne są dużą zasługą nauczycieli, uczniów, ale przede wszystkim rodziców, bo to oni opłacają korepetycje dla swoich dzieci. Należy sobie życzyć by w przyszłości uczniowie nie musieli korzystać z korepetycji po zajęciach szkolnych, które obecnie są nieodzowną częścią w nauce.

Innych dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VIII/60/2019 w sprawie zatwierdzenia do realizacji i wprowadzenia do budżetu Powiatu Chełmińskiego projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - II”/załącznik nr 11 do protokołu/.


Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 znajdujący się na druku nr 3/załącznik nr 9 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i turystyki - pan Marcin Pilarski - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 10 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VIII/61/2019 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 /załącznik nr 11 do protokołu/.


Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie znajdujący się na druku nr 4 /załącznik nr 12 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i turystyki - pan Marcin Pilarski - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 13 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VIII/62/2019 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie /załącznik nr 14 do protokołu/.


Ad. 12.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Chełmiński, od dnia 1 września 2019 r., z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu chełmińskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Chełmiński, od dnia 1 września 2019 r., z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu chełmińskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki znajdujący się na druku nr 5/załącznik nr 15 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - pan Marcin Pilarski - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 16 do protokołu/.

Innych dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VIII/63/2019 zmieniającą Uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Chełmiński, od dnia 1 września 2019 r., z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu chełmińskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki/załącznik nr 17 do protokołu/.


Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie znajdujący się na druku nr 6 /załącznik nr 18 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i turystyki - pan Marcin Pilarski - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 19 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VIII/64/2019 w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie/załącznik nr 20 do protokołu/.


Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chełmnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chełmnie.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chełmnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chełmnie znajdujący się na druku nr 7 /załącznik nr 21 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i turystyki - pan Marcin Pilarski - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 22 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VIII/65/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chełmnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chełmnie /załącznik nr 23 do protokołu/.


Ad. 15.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmnie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Chełmnie.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmnie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Chełmnie znajdujący się na druku nr 8 /załącznik nr 24 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i turystyki - pan Marcin Pilarski - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 25 do protokołu/.

Radna Barbara Konieczna - zapytała, czy Liceum to jeszcze funkcjonuje.

Pan Wicestarosta - przekazał, że szkoła formalnie istnieje, a żeby je zlikwidować należałoby wprowadzić żmudną procedurę likwidacyjną. Dodał, że być może w przyszłości warto się nad tym pochylić.

Innych dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VIII/66/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmnie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Chełmnie/załącznik nr 26 do protokołu/.


Ad. 16.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Chełmnie w pięcioletnie Technikum w Chełmnie.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Chełmnie w pięcioletnie Technikum w Chełmnie znajdujący się na druku nr 9 /załącznik nr 27 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i turystyki - pan Marcin Pilarski - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 28 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VIII/67/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Chełmnie w pięcioletnie Technikum w Chełmnie /załącznik nr 29 do protokołu/.


Ad. 17.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Grubnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego w Grubnie.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Grubnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego w Grubnie znajdujący się na druku nr 10 /załącznik nr 30 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i turystyki - pan Marcin Pilarski - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 31 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VIII/65/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Grubnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego w Grubnie/załącznik nr 32 do protokołu/.


Ad. 18.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Grubnie w pięcioletnie Technikum w Grubnie.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Grubnie w pięcioletnie Technikum w Grubnie znajdujący się na druku nr 11 /załącznik nr 33 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i turystyki - pan Marcin Pilarski - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 34 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VIII/69/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Grubnie w pięcioletnie Technikum w Grubnie/załącznik nr 35 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - ogłosił przerwę w obradach, która trwała od godz. 16.30 do 16.35.
Po wznowieniu obrad na Sali było 15 radnych.


Ad. 19.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmiński.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmiński znajdujący się na druku nr 12 /załącznik nr 36 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - pan Marcin Pilarski - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 37 do protokołu/.

Radna Violetta Gryszan - powiedziała że nie do końca może zgodzić się ze stanowiskiem wnioskodawcy, gdyż w nowej podstawie programowej nauczyciele praktycznej nauki zawodu zostali jakby połączeni z nauczycielami teoretycznej nauki. Stwierdziła że w Karcie Nauczyciela jest podział na nauczycieli teoretycznych i praktycznej nauki zawodu, a zgodnie ze starą podstawą programową nauczyciele praktycznej nauki zawodu mają wymiar pracy 22 godz. tygodniowo a teoretyczni 18. Radna nie zgodziła się ze słowami Wicestarosty, że od 2020 roku zyskują nauczyciele praktycznej nauki zawodu bo wymiar zmniejsza się do 20 godzin, gdyż w przypadku szkół podlegających powiatowi chełmińskiemu większość z tych nauczycieli była zatrudniona jako nauczyciele teoretyczni. W związku z powyższym ich sytuacja się nie polepszy, bo wymiar wzrośnie o 2 godz. tygodniowo. Radna przekazała, iż cieszy ją fakt, że w tym roku szkolnym pensum nie zostanie jeszcze podniesione, i wyniesie 18 godz., ale od roku przyszłego będzie już to 20 godz. Dodała, że nie zawsze słusznym jest by dostosowywanie się i przyjmowanie rozwiązań, które zostały przyjęte w ościennych powiatach, należy patrzeć dalekofalowo. Powiedziała, że trzeba brać pod uwagę fakt, iż pozyskiwanie osoby wykwalifikowanej, z wyższym wykształceniem, która miałaby nauczać praktycznej nauki zawodu w szkole w takim wymiarze pracy i za tak niskie płacę jest bardzo trudne. A proponowane rozwiązanie może jeszcze pogorszyć ten stan rzeczy, może dojść do problemu braku nauczyli praktycznej nauki. Zaproponowała, by wrócić do tematu. Wyjaśniła, że lepiej zapobiegać problemom, niż w przyszłości borykać się z nimi. Lepiej wnikliwie przemyśleć temat i być może wyjść naprzeciw niż w przyszłości mieć kłopoty.

Innych dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów wstrzymujących się i 1 głosie przeciw radnej Violetty Gryszan. Rada Powiatu Chełmińskiego większością przyjęła Uchwałę Nr VIII/70/2019 zmieniającą Uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmiński/załącznik nr 38 do protokołu/.


Ad. 20.
Podjęcie uchwały w sprawie petycji.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie petycji znajdujący się na druku nr 13 /załącznik nr 39 do protokołu/. Wprowadził do projektu autopoprawkę polegająca na poprawieniu omyłkowo wpisanej daty wpłynięcia petycji w paragrafie 1. Powiedział że paragraf 1 otrzymuje brzmienie „Po rozpatrzeniu petycji z dnia 31 lipca 2019 r., uzupełnionej w dniu 20 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, petycję uznaje się za bezzasadną.”

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały wraz z wprowadzoną przez siebie autopoprawką.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się radnej Barbary Koniecznej. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr VIII/71/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chełmnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chełmnie /załącznik nr 40 do protokołu/.


Ad. 21.
Informacja Zarządu Powiatu w Chełmnie z wykonania budżetu powiatu chełmińskiego za I półrocze 2019 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chełmińskiego.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską o przedstawienie informacji.

Pani Skarbnik - przedstawiła informację Zarządu Powiatu w Chełmnie z wykonania budżetu powiatu chełmińskiego za I półrocze 2019 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chełmińskiego /wg załącznika nr 41 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.


Ad. 22.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok znajdujący się na druku nr 14 /załącznik nr 42 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia - pan Jerzy Cabaj - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 43 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VIII/72/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok /załącznik nr 44 do protokołu/.


Ad. 23.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023 znajdujący się na druku nr 15/załącznik nr 45 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia - pan Jerzy Cabaj - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 46 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się radnego Arkadiusza Stefaniaka. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr VIII/73/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023 /załącznik nr 47 do protokołu/.


Ad. 24.
Wolne wnioski.

Radny Marcin Pilarski
- zapytał, jaki jest stan realizacji opracowania dokumentacji na przebudowę obiektów mostowych na drodze Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska, a także o ewentualne plany naprawy całej drogi.

Pan Starosta - powiedział, że dokumentacja na jeden z tych obiektów jest już wykonana, a dokumentacja na drugi jest w trakcie opracowywania. Pan Starosta wskazał, że planuje się pozyskać środki zewnętrzne z budżetu państwa na przebudowę drogi. Jeśli omawiane środki finansowe uda się pozyskać droga zostanie zmodernizowana albo w całości, albo chociaż na danym odcinku.

Radny Mariusz Krzemiński - podziękował panu Staroście za udział i pomoc w akcji charytatywnej na rzecz chłopca z Unisławia, który ucierpiał w wyniku upadku z 11 pietra.


Ad. 25.
Informacje.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- zapoznał radnych z analizą oświadczeń majątkowych /wg załączników nr 48,49/ oraz pismami o przyznanych dotacjach dla zabytków z terenu powiatu chełmińskiego /wg załączników 50,51/.


Ad. 26.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia VIII sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji.
 

Protokołowała: Alicja Arendt - Pera

Przewodniczył: Janusz Błażejewicz

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (2 marca 2020)
Opublikował: Dariusz Banach (4 marca 2020, 11:01:31)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 544