Protokół z VII sesji VI kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR VII/2019
z VII Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji
odbytej w dniu 10 września 2019 r.Sesja odbyła się w dniu 10 września 2019 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
i trwała od godziny 15.30 do godziny 15.45
 

Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023:
 - referuje : Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
8. Zakończenie.


Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
dokonał otwarcia obrad VII sesji Rady Powiatu VI kadencji.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad na sali obecnych było 13 radnych /listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu/.


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad VII sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/. Powiedział, że sesja jest nadzwyczajna i została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu /wg załącznika nr 4 do protokołu/. Zapytał czy są uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem wniosków poddał projekt porządku pod głosowanie.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad VII sesji.


Ad. 4.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wojciech Bińczyk - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 5 do protokołu/.

Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - pan Arkadiusz Stefaniak - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 6 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przy 1 głosie przeciwnym radnego Arkadiusza Stefaniaka i braku głosów wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr VII/55/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli /załącznik nr 7 do protokołu/.


Ad. 5.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wojciech Bińczyk - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 8 do protokołu/.

Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - pan Arkadiusz Stefaniak - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 9 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się radnego Arkadiusza Stefaniaka i braku głosów przeciwnych. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr VII/56/2019 w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli /załącznik nr 10 do protokołu/.


Ad. 6.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Janina Siemiątkowska - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok znajdujący się na druku nr 3 /załącznik nr 11 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia - pan Jerzy Cabaj - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 12 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przy braku głosów przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym się radnego Arkadiusza Stefaniaka. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VII/57/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok /załącznik nr 13 do protokołu/.


Ad. 7.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Janina Siemiątkowska - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023 znajdujący się na druku nr 4/załącznik nr 14 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia - pan Jerzy Cabaj - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 15 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przy braku głosów przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym się radnego Arkadiusza Stefaniaka. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VII/58/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023 /załącznik nr 16 do protokołu/.


Ad. 8.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia VII sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji.
 

Protokołowała: Alicja Arendt - Pera

Przewodniczył: Janusz Błażejewicz

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (2 marca 2020)
Opublikował: Dariusz Banach (4 marca 2020, 10:35:59)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 615