Protokół z VI sesji VI kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR VI/2019
z VI Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji
odbytej w dniu 25 czerwca 2019 r.Sesja odbyła się w dniu 25 czerwca 2019 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
i trwała od godziny 15.30 do godziny 16.43
    

Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad VI sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za 2018 r.:
 - referuje: Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie:
 - referuje: Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kijewo Królewskie:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 5/.
12. Raport o stanie Powiatu Chełmińskiego w 2018 r.:
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - debata,
 - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Chełmińskiego /druk nr 6/.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu Chełmińskiego z wykonania budżetu powiatu za 2018 r:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2018 rok,
 - opinia Komisji Rewizyjnej,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - opinia Komisji Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 7/.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego:
 - wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie udzielenia absolutorium - przedstawia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
 - opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 8/.
15. Wolne wnioski.
16. Informacje
17. Zakończenie


Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
dokonał otwarcia obrad VI sesji Rady Powiatu VI kadencji.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad na sali obecnych było 15 radnych /listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu/.


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad VI sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/. Zapytał czy są uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem wniosków poddał projekt porządku pod głosowanie.
Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad VI sesji.


Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- stwierdził, że protokół z IV sesji został wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i do dnia dzisiejszego nie zgłoszono do nich zastrzeżeń. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi. Ze względu na brak uwag Pan Błażejewicz poddał protokół pod głosowanie.

Rada Powiatu Chełmińskiego wynikiem głosów : 14 głosów za , przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła protokół z V sesji.


Ad. 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

Pan Wicestarosta
- powiedział, że w okresie od dnia 28 maja 2019 do 25 czerwca 2019 roku Zarząd Powiatu obradował na 4 posiedzeniach.

Zarząd Powiatu w okresie tym podjął 2 uchwały w sprawie:
 1) powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
 2) ustalenia obsługi administracyjno - biurowej komisji egzaminacyjnej oraz stawki wynagrodzenia eksperta powołanego w skład tej komisji.

Zarząd Powiatu przygotował 5 projektów uchwał Rady Powiatu w Chełmnie w następujących sprawach:
 1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za 2018 r.
 2) oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
 3) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kijewo Królewskie,
 4) zmian uchwały w sprawie budżetu na rok 2019,
 5) zmian uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2027.

Ponadto Zarząd Powiatu:
 - spotkał się z Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w sprawie sprawozdania finansowego ZOZ w Chełmnie za 2018 r., sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz raportu o sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za 2018 r.,
 - odmówił zapłaty kwoty 141.314,45 zł wynikającej z noty księgowej, wystawionej przez Gminę Miasta Chełmno dot. umowy o wspólnym przedsięwzięciu pn. Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Miasta Chełmna - II etap. Nota księgowa została sporządzona bez podstawy prawnej, gdyż nie dokumentuje zdarzenia, za które odpowiada Powiat,
 - zatwierdził umowę z Biurem Projektowo - Księgowym „STAR - CAD” sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej inwestycji pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową,
 - zaakceptował harmonogram rzeczowo - finansowy budowy sali gimnastyczno - rehabilitacyjnej przy szkole SOSzW w Chełmnie oraz projekt umowy z podwykonawcą,
 - podpisał porozumienie z Gminą Kijewo Królewskie na dofinansowanie dożynek powiatowo - gminnych,
 - zatwierdził umowę w sprawie wykonania przedsięwzięcia pn. „Zadania wspólne na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego”,
 - wyraził zgodę na sprzedaż składnika majątku ruchomego Powiatu Chełmińskiego - samochodu marki Skoda Octavia za kwotę 1.200 zł brutto,
 - spotkał się z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie koszenia poboczy i remontów na drogach powiatowych,
 - na wniosek ZOZ w Chełmnie wyraził zgodę na likwidację środków trwałych,
 - wystąpił z wnioskami o NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA”,
 - podpisał umowę z Krzysztofem Janusem „ARCHIMEDIA” - Pracownia Architektoniczna - Architekci&Inżynierowie w sprawie wykonania dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Chełmnie”,
 - podpisał aneks nr 1 do umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S. A. na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń.


O 15.35 na salę posiedzeń przybył Paweł Marwitz.


Ad. 6.
Interpelacje i zapytania.


Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.

            
Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za 2018 r.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Jacka Misiołka - Dyrektora ZOZ w Chełmnie - o zreferowanie tematu.

Pan Jacek Misiołek - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za 2018 r. znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 4 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia - pan Jerzy Cabaj - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 5 do protokołu/.

Radny Siębor - zapytał czy zobowiązania wobec pracowników są wypłacane terminowo, chodzi o świadczenia w związku z przejściem na emeryturę, odprawy.

Pan Jacek Misiołek - przyznał, że w tym zakresie są „poślizgi”.

Radny Piotr Siębor - zapytał , z czego wynika zamiana zakładów specjalistycznych w podstawowe, chodzi tu o Zespół Ratownictwa Medycznego ma zostać przekształcony w podstawowy. Z czego posunięcie to wynika.

Pan Jacek Misiołek - przekazał, iż w tej materii organem decyzyjnym i zatwierdzającym plan zabezpieczenia województwa w ratownictwo medycznego jest wojewoda. To wojewoda decyduje jakie kategorie zespół ratownictwa medycznego są dysponowane na danym obszarze. Przygotowuje on plan , który później przyjmuje Minister Zdrowia. Dziś otrzymałem skan decyzji wojewody w tej sprawie, którą to z kategorii „S” ( z lekarzem) na „P” (zespół bez lekarza) zostało zmienionych 6 powiatowych zespołów ratownictwa w całym województwie, w tym w powiecie chełmińskim. Decyzja ma obowiązywać z dniem 1 sierpnia 2019 r.

Radny Paweł Marwitz - zapytał, co decyzja Wojewody oznacza dla naszego chełmińskiego szpitala.

Pan Jacek Misiołek - wyjaśnił, iż nie wpłynie ona tak znacząco na funkcjonowanie ratownictwa medycznego, jednak będzie miała przełożenie na stronę ekonomiczną , gdyż zmniejszą się koszty osobowe o ok 50 tys., a jednocześnie zwiększą się przychody szpitala o kwotę 30 tys.

Innych dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących radnego Arkadiusza Stefaniaka i radnej Barbary Koniecznej. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr VI/47/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za 2018 r /załącznik nr 6 do protokołu/.


Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Jacka Misiołka - Dyrektora ZOZ w Chełmnie - o zreferowanie tematu.

Pan Jacek Misiołek - omówił i uzasadnił projekt uchwały w oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 7 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia - pan Jerzy Cabaj - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 8 do protokołu/ .

Dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się: radnej Barbary Koniecznej, radnego Piotra Siębora oraz radnego Arkadiusza Stefaniaka. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr VI/48/2019 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie /załącznik nr 9 do protokołu/.

                    
Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kijewo Królewskie.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kijewo Królewskie znajdujący się na druku nr 3 /załącznik nr 10 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VI/49/2019 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kijewo Królewskie./załącznik nr 11 do protokołu/.


Ad. 10.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok znajdujący się na druku nr 4 /załącznik nr 12 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia - pan Jerzy Cabaj - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 13 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się radnego Arkadiusza Stefaniaka. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr VI/50/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok /załącznik nr 14 do protokołu/.


Ad. 11.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023 znajdujący się na druku nr 5/załącznik nr 15 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia - pan Jerzy Cabaj - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 16 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się radnego Arkadiusza Stefaniaka. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr VI/51/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023 /załącznik nr 17 do protokołu/.


Ad. 12.
Raport o stanie Powiatu Chełmińskiego za 2018 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu.

Pan Wicestarosta - omówił raport /wg załącznika nr 18/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Chełmińskiego znajdujący się na druku nr 6 /zał. nr 19 do protokołu/.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się radnego Arkadiusza Stefaniaka. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr VI/52/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023 /załącznik nr 20 do protokołu/.


Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2018 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnik Powiatu o omówienie projektu uchwały wraz z załącznikami.

Pani Skarbnik - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2018 rok zawarty na druku nr 7 / załącznik nr 21 do protokołu/ wraz z Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansową Powiatu Chełmińskiego za 2018 rok oraz wykazem mienia powiatu na dzień 31.12.2018.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - zapoznał radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu chełmińskiego za 2018 rok /załącznik nr 22 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - pan Dariusz Jach - przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2018 rok / załącznik nr 23 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia - pan Jerzy Cabaj - przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2018 rok / załącznik nr 24 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska - pan Paweł Marwitz - przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2018 rok / załącznik nr 25 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - pan Marcin Pilarski - przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2018 rok / załącznik nr 26 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - pani Halina Chrzanowska - przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2018 rok / załącznik nr 27 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - otworzył dyskusję. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - głosował 1 radny, 1 radny wstrzymał się od głosu. Głosowanie było jawne.

Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr VI/53/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu Chełmińskiego z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2018 rok /załącznik nr 28 do protokołu/.


Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - poprosił pana Pawła Marwitza - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - pan Paweł Marwitz - przedstawił wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu chełmińskiego za 2018 rok /załącznik nr 29 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - zapoznał radnych z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 30 do protokołu/. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu zawarty na druku nr 7/załącznik nr 31 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Blażejewicz - otworzył dyskusję. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - głosował 1 radny Arkadiusz Stefaniak, głosów wstrzymujących nie było. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego było jawne.

Rada Powiatu, większością głosów przyjęła Uchwałę Nr VI/54/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 32 do protokołu/.


Ad. 15.
Wolne wnioski.


Nie złożono wolnych wniosków.


Ad. 16.
Informacje.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- pogratulował Zarządowi Powiatu uzyskanego wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok.


Ad. 17.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia VI sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji.
 

Protokołowała: Alicja Arendt - Pera

Przewodniczył: Janusz Błażejewicz

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (2 marca 2020)
Opublikował: Dariusz Banach (4 marca 2020, 10:24:29)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 535