Protokół z V sesji VI kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR V/2019
z V Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji
odbytej w dniu 28 maja 2019 r.Sesja odbyła się w dniu 28 maja 2019 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
i trwała od godziny 15.30 do godziny 16.40
 

Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad V sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu chełmińskiego w 2018 r.:
 - referuje: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie,
 - dyskusja.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r.:
 - referuje: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
 - dyskusja.
9. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018”:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - dyskusja.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie:
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Grubnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Chełmiński, od dnia 1 września 2019 r., z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu chełmińskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki:
 - referuje : Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów:
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Stolno:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 5/.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 6/.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023:
 - referuje : Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 7/.
17. Wolne wnioski.
18. Informacje.
19. Zakończenie.


Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
dokonał otwarcia obrad V sesji Rady Powiatu VI kadencji.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad na sali obecnych było 13 radnych /listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu/.


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad V sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/. Zapytał czy są uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem wniosków poddał projekt porządku pod głosowanie.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad V sesji.


Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- stwierdził, że protokół z IV sesji został wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i do dnia dzisiejszego nie zgłoszono do nich zastrzeżeń. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi. Ze względu na brak uwag Pan Błażejewicz poddał protokół z IV sesji pod głosowanie.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła protokół z IV sesji .


Ad. 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

Pan Starosta
- powiedział, że w okresie od dnia 28 lutego do 28 maja 2019 roku Zarząd Powiatu obradował na 5 posiedzeniach.

Zarząd Powiatu w okresie tym podjął 10 uchwał w sprawie:
1) powołania imiennego składu komisji konkursowej w celu ustalenia rankingu projektów złożonych w ramach powiatowego konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa”,
2) rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2019,
3) ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane,
4) przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok,
5) minimalnych stawek za wynajem pomieszczeń w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chełmiński,
6) nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez Powiat Chełmiński,
7 - 8) zmian uchwały w sprawie budżetu na rok 2019,
9) zatwierdzenia diagnoz zapotrzebowania szkół w ramach projektu,
10) zmian Uchwały Nr 27/2019 Zarządu Powiatu Chełmińskiego w sprawie ustalenia regulaminu Plebiscytu na Nauczyciela Roku 2019.

Zarząd Powiatu przygotował projektów uchwał Rady Powiatu w Chełmnie w następujących sprawach:
1) powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
2) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Chełmiński, od dnia 1 września 2019 r., z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu chełmińskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach o których mowa w art. 4 pkt. 2 lit. B, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,
3) dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Grubnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół CKP im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie,
4) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stolno,
5) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów,
6) zmian uchwały w sprawie budżetu na rok 2019,
7) zmian uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2027.

Ponadto Zarząd Powiatu:
 - przeprowadził rozeznanie cenowe na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z audytem energetycznym modernizacji energetycznej obecnego budynku Starostwa Powiatowego,
 - przyznania nagrody finansowe dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz dla ochotników Ochotniczej Straży Pożarnej z okazji obchodów „Dnia Strażaka”,
 - przyznał dotacje 9 sołectwom w ramach konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa”,
 - zatwierdził informację dot. wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2019 r.,
 - zatwierdził bilans jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r.,
 - zatwierdził umowę z Komendą Powiatową Policji w sprawie przeznaczenia środków na rekompensatę za czas służby przekraczający normę,
 - przyjął przedstawioną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2018 rok,
 - zatwierdził aneks do umowy z Przedsiębiorstwem Geodezyjno - Kartograficznym z Koszalina na wykonanie zadania pn. „Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT” dot. zmiany terminu wykonania 1 etapu,
 - zatwierdził umowę z firmą SIGIS Sp. z o.o. z Siemianowic Śląskich w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1602C Starogród - Kijewo Królewskie,
 - zatwierdził umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „PROJ - MASZ” z Torunia na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1602C Starogród - Kijewo Królewskie”,
 - zatwierdził aneks nr 1 do umowy z ENERGĄ - OPERATOR S. A. na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych, kolidujących z projektowaną budową ścieżki pieszo - rowerowej relacji Chełmno - Unisław,
 - podpisał umowę z wykonawcą robót - z firmą GIRDER Spółką z o.o. z Włocławska na budowę sali rehabilitacyjno - gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chełmnie,
 - przyjął sprawozdanie z wykonania planu finansowego, zobowiązań i należności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za I kwartał 2019 roku,
 - zatwierdził aneks do umowy z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w sprawie przygotowania materiałów niezbędnych do wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym,
 - zatwierdził aneks nr 9 do arkusza organizacyjnego SOSW,
 - zatwierdził Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018”.


Ad. 6.
Interpelacje i zapytania.


Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.

 
Ad. 7.
Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu chełmińskiego w 2018 r.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Mirosławę Domaradzką o zreferowanie tematu.

Pani Mirosława Domaradzka - zapoznała zebranych ze stanem sanitarnym i sytuacją epidemiologiczną powiatu chełmińskiego w 2018 r. /wg załącznika nr 4/.

Dyskutantów w temacie nie było.


Ad. 8.
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Ewę Wirosławską - Dyrektora PCPR w Chełmnie o przedstawienie tematu.

Pani Ewa Wirosławska - omówiła temat oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 r. /załącznik nr 5 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.


Ad. 9.
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie sprawozdania.

Pan Wojciech Bińczyk - omówił sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 r. /załącznik nr 6 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady ogłosił przerwę.
Przerwa trwała od godz. 16.10 do godz. 16.20


Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Zdzisław Gamański - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 7 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr V/40/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie/załącznik nr 8do protokołu/.


Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Grubnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wojciech Bińczyk - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Grubnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 9 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - pan Marcin Pilarski - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 10 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przy braku głosów wstrzymujących i przeciwnych . Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr V/41/2019 w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Grubnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie /załącznik nr 11 do protokołu/.

 
Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Chełmiński, od dnia 1 września 2019 r., z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu chełmińskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wojciech Bińczyk - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Chełmiński, od dnia 1 września 2019 r., z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu chełmińskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki znajdujący się na druku nr 3/załącznik nr 12 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - pan Marcin Pilarski - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 13 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przy braku głosów wstrzymujących i przeciwnych . Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr V/42/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Chełmiński, od dnia 1 września 2019 r., z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu chełmińskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki /załącznik nr 14 do protokołu/.


O godz. 16.30 obrady opuścił radny Paweł Marwitz.


Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Zdzisław Gamański - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów znajdujący się na druku nr 4 /załącznik nr 15 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia - pan Jerzy Cabaj - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 16 do protokołu/.

Radna Violetta Gryszan - zapytała o zapis uchwały stanowiący o opłacie za usunięcie motocykla w kwocie niższej aniżeli usunięcie roweru. Zapytała skąd takie stawki.

Pan Starosta - wyjaśnił, iż wszystkie kwoty zapisane w omawianej uchwale wynikają ze złożonych ofert przetargowych. Zostały one do nich dostosowane.

Innych dyskutantów nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr V/43/2019 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów /załącznik nr 17 do protokołu/.
 

Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stolno.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Janina Siemiątkowska - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stolno znajdujący się na druku nr 5 /załącznik nr 18 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia - pan Jerzy Cabaj - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 19 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr V/44/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stolno /załącznik nr 20 do protokołu/.


Ad. 15.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Janina Siemiątkowska - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej budżet na 2019 rok znajdujący się na druku nr 6 /załącznik nr 21 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia - pan Jerzy Cabaj - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 22 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr V/45/2019 zmieniającą budżet na 2019 rok /załącznik nr 23 do protokołu/.


Ad. 16.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Janina Siemiątkowska - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023 znajdujący się na druku nr 7/załącznik nr 24 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia - pan Jerzy Cabaj - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 25 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr V/46/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023 /załącznik nr 26 do protokołu/.


Ad. 17.
Wolne wnioski.

Radny Piotr Siębor
- złożył wniosek do Starosty Chełmińskiego o udzielenie pomocy finansowej dla rodziny ze wsi Kiełp w Gminie Kijewo Królewskie, która w wyniku pożaru straciła swój dom i dobytek.


Ad. 18.
Informacje.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- przekazał, że wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe za ubiegły rok w odpowiednim terminie.


Ad. 19.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia V sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji.
 

Protokołowała: Alicja Arendt - Pera

Przewodniczył: Janusz Błażejewicz

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (2 marca 2020)
Opublikował: Dariusz Banach (2 marca 2020, 12:36:39)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 652