Protokół z IV sesji VI kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR IV/2019
z IV Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji
odbytej w dniu 26 marca 2019 r.Sesja odbyła się w dniu 26 lutego 2019 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
i trwała od godziny 15.00 do godziny 16.50


Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad IV sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z II i III sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Chełmnie za 2018 rok:
 - referuje: Komendant Powiatowy Policji w Chełmnie,
 - dyskusja.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie w 2018 roku:
 - referuje: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
 - dyskusja.
9. Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Ludzie Ludziom w Chełmnie za 2018 rok:
 - referuje: Prezes Stowarzyszenia Ludzie - Ludziom w Chełmnie,
 - dyskusja.
10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie:
 - referuje: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Chełmińskiego na lata 2018 - 2021 z perspektywą do roku 2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”:
 - referuje: Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Środowiska,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
12. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Chełmińskim za 2018 rok:
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - dyskusja.
13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat chełmiński:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - dyskusja.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:
 - referuje : Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023:
 - referuje : Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 5/.
17. Wolne wnioski.
18. Informacje.
19. Zakończenie.


Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
dokonał otwarcia obrad IV sesji Rady Powiatu VI kadencji.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad na sali obecnych było 17 radnych /listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu/.


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad IV sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/. Zapytał czy są uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem wniosków poddał projekt porządku pod głosowania.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad IV sesji.


Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z II i III sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- stwierdził, że protokoły z poprzednich sesji zostały wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i do dnia dzisiejszego nie zgłoszono do nich zastrzeżeń. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi. Ze względu na brak uwag Pan Błażejewicz poddał protokoły pod głosowanie.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła protokoły z poprzednich sesji nr II/19 i III/19.


Ad.5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

Pan Starosta
- powiedział, że w okresie od dnia 20 grudnia 2018r. do 26 marca 2019 roku Zarząd Powiatu obradował na 10 posiedzeniach.
Zarząd Powiatu w okresie tym podjął 24 uchwały Zarządu Powiatu. Ponadto
Zarząd Powiatu przygotował 5 projektów uchwał Rady Powiatu w Chełmnie będących przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu Chełmińskiego.

Ponadto Zarząd Powiatu:
 - zatwierdził rozliczenia dotacji udzielonych w 2018 r.
 - zatwierdził umowę z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie dokształcania przez Kujawsko - Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy w roku 2019 młodocianych uczęszczających do trzyletnich branżowych szkół I stopnia,
 - zatwierdził deklarację woli współpracy na rzecz kształtowania wspólnej polityki rowerowej w Województwie Kujawsko - Pomorskim,
 - zatwierdził Plan Finansowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie na rok 2019,
 - zatwierdził wybór biegłego rewidenta - „AUDYT” Kancelaria Biegłego Rewidenta Irena Kwiecińska, do przeprowadzenia badania i oceny sprawozdania finansowego za 2018 r. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
 - zatwierdził porozumienie z Gminą Chełmno w sprawie współorganizacji IX Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Powiecie Chełmińskim pod hasłem „Nowe odsłony pejzażu powiatu chełmińskiego”,
 - zatwierdził aneks nr 6 do arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie,
 - zatwierdził sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
 - zatwierdził umowę z firmą PILE ELBUD S. A. darowizny kwoty pieniężnej,
 - zatwierdził wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 420/48 w obrębie 3 miasta Chełmna przy ul. Biskupiej 20, za kwotę 1.164.000 zł,
 - zatwierdził umowę z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno - Kartograficznym sp. z o.o. w sprawie wykonania digitalizacji dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenia działań harmonizujących zbiory danych powiatu chełmińskiego realizowanych w ramach „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
 - zatwierdził umowę z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w sprawie przekazania dotacji na zakup enteroskopu,
 - zatwierdził umowę ze Stowarzyszeniem Ludzie - Ludziom w Chełmnie o dofinansowanie realizacji zadania pn. Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie,
 - zatwierdził informację z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2018 r.,
 - zatwierdził aneks nr 7 do arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego,
 - zatwierdził aneks nr 8 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół nr 2,
 - wręczył nagrody i wyróżnienia w ramach konkursu „Sportowiec Powiatu Chełmińskiego 2018”,
 - zatwierdził umowę w sprawie dofinansowania zadań w zakresie dróg powiatowych - udzielenia dotacji na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1627C Unisław - Żygląd, drogi powiatowej nr 1607C Dorposz Szlachecki - Unisław oraz drogi gminnej nr 060436C (ul. Szeroka), w miejscowości Unisław,
 - zatwierdził umowę z firmą NEOX Sp. z o.o. z Gdańska w sprawie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, dotyczącej przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1627C Unisław - Żygląd, drogi powiatowej nr 1607C Dorposz Szlachecki - Unisław oraz drogi gminnej nr 060436C (ul. Szeroka), w miejscowości Unisław,
 - uzgodnił wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 - zatwierdził podział środków finansowych z PFRON na realizację zadania: dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, dla organizacji pozarządowych na 2019 r.
 - zatwierdził umowę z Gminą Lisewo w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1633C Bartlewo - Kornatowo,
 - zatwierdził umowę z Gminą Kijewo Królewskie w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1626C Szymborno - Kijewo Królewskie,
 - zatwierdził umowę z Gminą Miasto Chełmno w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na „Budowie ścieżki rowerowej - ulica Szosa Grudziądzka w Chełmnie - Etap III”,
 - zatwierdził Plany Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy CARITAS Diecezji Toruńskiej w Chełmnie typ A i typ B na 2019 r.
 - zatwierdził aneks nr 3 do umowy z Województwem Kujawsko - Pomorskim o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Budowa trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Chełmińskiego”,
 - złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKP II”,
 - zatwierdził umowę z firmą Mosty Nowej Generacji z Warszawy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, dotyczącej przebudowy obiektu mostowego wraz z dojazdami, zlokalizowanego w km 0+770 drogi powiatowej nr 1606C Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska w miejscowości Dolne Wymiary,
 - zatwierdził Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie w 2018 roku oraz Informację nt. realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej,
 - zatwierdził umowę z Gminą Papowo Biskupie w sprawie przeznaczenia pomocy finansowej dla rodziny z Papowa Biskupiego, w związku ze zdarzeniem losowym,
 - zatwierdził aneks nr 8 do arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie,
 - zatwierdził Sprawozdanie z wykonania planu finansowego, zobowiązań i należności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za 2018 r.,
 - zatwierdził aneks nr 3 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie.


Ad.6.
Interpelacje i zapytania.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- zapoznał zebranych z interpelacją złożoną przez radną Violettę Gryszan oraz zapytaniami złożonymi przez radną Barbarę Konieczną (wg załącznika nr 3 i 4 do protokołu).

Na sesji żaden z radnych nie zgłosił interpelacji ani zapytania.


Ad. 7.
Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Chełmnie za 2018 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Andrzeja Szczepańskiego Komendanta Powiatowego Policji o przedstawienie tematu.

Pan Komendant - przedstawił informację na temat stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Chełmnie za 2018 rok /wg załącznika nr 5 do protokołu/.

Pan Starosta - zapytał o planowanie przywrócenia posterunku policji w Lisewie, zauważył, że gdy był on likwidowany argumentem wówczas była zbyt mała ilość funkcjonariuszy. Zapytał, czy za przywróceniem posterunku idą też nowe etaty .

Pan Komendant - przekazał, ze nie chciałby składać jakiejkolwiek obietnicy, ale z jego wiedzy wynika, że przy odtworzeniu posterunku Komendant Główny Policji przydziela 2 etaty do posterunku.


Ad. 8.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie w 2018 roku.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Ewę Wirosławską - Dyrektora PCPR w Chełmnie o przedstawienie tematu.

Pani Dyrektor - przedstawiła sprawozdanie z działalności PCPR w Chełmnie za 2018 rok /wg załącznika nr 6 do protokołu/.

Radna Barbara Konieczna - zapytała , czy w związku z kontrolami prowadzonymi przez PCPR w jednostkach podległych były jakieś zastrzeżenia co do funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, zapytała od czego zależy odpłatność za pobyt w tej jednostce.

Pani Dyrektor - przekazała , że kontrola w Środowiskowym Domu Pomocy dotyczyła wydatkowania środków finansowych, szczególnie środków z budżetu państwa. Jeśli chodzi o szczegóły kontroli Pani Dyrektor wskazała, iż może radnej udostępnić protokół pokontrolny. Jeśli zaś chodzi o odpłatność za pobyt w tej placówce to ustalanie odpłatności jest obowiązkiem PCPR, na dzień dzisiejszy nie ustalono żadnej odpłatności dla uczestnika .


Ad. 9.
Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Ludzie Ludziom w Chełmnie za 2018 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Katarzynę Lubańską - ze Stowarzyszenia Ludzie - Ludziom.

Pani Katarzyna Lubańska - przedstawiła sprawozdanie z działalności WTZ za 2018 rok /wg załącznika nr 7 do protokołu/.


Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Ewę Wirosławską - Dyrektora PCPR w Chełmnie o przedstawienie tematu.

Pani Dyrektor - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 8 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - pani Halina Chrzanowska - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 9 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się radnego Piotra Siębora, Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr IV/35/2019 w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie/załącznik nr 10 do protokołu/.

Prowadzący obrady ogłosił przerwę , która trwała od godz. 16.15 do 16.25.


Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Chełmińskiego na lata 2018 - 2021 z perspektywą do roku 2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Arkadiusza Beskę - Naczelnika Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Środowiska, o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Arkadiusz Beska - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Chełmińskiego na lata 2018 - 2021 z perspektywą do roku 2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 11 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr IV/36/2019 w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Chełmińskiego na lata 2018 - 2021 z perspektywą do roku 2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” /załącznik nr 12 do protokołu/.


Ad. 12.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Chełmińskim za 2018 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę Chełmińskiego o przedstawienie tematu.

Pan Starosta - przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Chełmińskim za 2018 rok /załącznik nr 13 do protokołu/.


Ad. 13.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat chełmiński.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie tematu.

Pan Wicestarosta Chełmiński - przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat chełmiński /wg załącznika nr 14 do protokołu/.


Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wicestarosta Chełmiński - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujący się na druku nr 3/załącznik nr 15 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - pan Marcin Pilarski - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 16 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr IV/37/2019 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków /załącznik nr 17 do protokołu/.


Ad. 15.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej budżet na 2019 rok znajdujący się na druku nr 4 /załącznik nr 18 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia - pan Jerzy Cabaj - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 19 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr IV/38/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok /załącznik nr 20 do protokołu/.


Ad. 16.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023 znajdujący się na druku nr 5 /załącznik nr 21 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia - pan Jerzy Cabaj - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 22 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr IV/39/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023 /załącznik nr 23 do protokołu/.


Ad. 17.
Wolne wnioski.


Nie zgłoszono.


Ad.18.
Informacje.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- Przedstawił zebranym pismo z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie udzielonych przez wyż wym. urząd dotacji na renowacje zabytków z terenu powiatu chełmińskiego /wg załącznika nr 24 do protokołu/.


Ad. 19.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia IV sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji.
 

Protokołowała: Alicja Arendt - Pera

Przewodniczył: Janusz Błażejewicz

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (2 marca 2020)
Opublikował: Dariusz Banach (2 marca 2020, 12:20:08)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 536