Protokół z III sesji VI kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR III/19
z III Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji
odbytej w dniu 27 lutego 2019 r.


Sesja odbyła się w dniu 27 lutego 2019 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
i trwała od godziny 15.30 do godziny 16.23

Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
 - referuje: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
5. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Chełmnie:
 - referuje: Przewodniczący Rady,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez Powiat Chełmiński:
 - referuje : Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
7. Podjęcie uchwały udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Chełmno:
 - referuje : Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
8. Podjęcie uchwały udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Papowo Biskupie:
 - referuje : Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 5/.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 6/.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 7/.
11. Zakończenie.


Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
dokonał otwarcia obrad III sesji Rady Powiatu VI kadencji.

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad na sali obecnych było 17 radnych /listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu/.

Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- powiedział, że III sesja Rady Powiatu ma charakter nadzwyczajny i została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu Chełmińskiego. Wskazał, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/. Zapytał czy są uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem wniosków poddał projekt porządku pod głosowania.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad III sesji.

Ad. 4.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Ewę Wirosławską - Dyrektora PCPR w Chełmnie o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Dyrektor - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 4 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - pani Halina Chrzanowska - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 5 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr III/28/2019 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /załącznik nr 6 do protokołu/.

Ad. 5.
Podjęcie uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Chełmnie.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- omówił i uzasadniła projekt uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Chełmnie znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 7 do protokołu/ . Powiedział , że wytypowani zostali radni Damian Kołodziejek oraz Paweł Marwitz. Zapytał , czy są inne propozycje. W związku z brakiem innych kandydatów prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów wstrzymujących i jednym głosie przeciw radnego Arkadiusza Stefaniaka . Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr III/29/2019 w sprawie delegowania dwóch radnych do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Chełmnie /załącznik nr 8 do protokołu/.

Ad. 6.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez Powiat Chełmiński

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez Powiat Chełmiński znajdujący się na druku nr 3 /załącznik nr 9 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia - pan Jerzy Cabaj - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 10 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr III/30/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez Powiat Chełmiński /załącznik nr 11 do protokołu/.

Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Chełmno

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janina Siemiątkowska - Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Chełmno znajdujący się na druku nr 4 /załącznik nr 12 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia - pan Jerzy Cabaj - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 13 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr III/31/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Chełmno/załącznik nr 14 do protokołu/.

Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Papowo Biskupie

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janina Siemiątkowska - Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Papowo Biskupie znajdujący się na druku nr 5/załącznik nr 15 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia - pan Jerzy Cabaj - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 16 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr III/32/2019 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Papowo Biskupie /załącznik nr 17 do protokołu/.

Ad. 9.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej budżet na 2019 rok znajdujący się na druku nr 6 /załącznik nr 18 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia - pan Jerzy Cabaj - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 19 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr III/33/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez Powiat Chełmiński /załącznik nr 20 do protokołu/.

Ad. 10.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023 znajdujący się na druku nr 7 /załącznik nr 21 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia - pan Jerzy Cabaj - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 22 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr III/34/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023 /załącznik nr 23 do protokołu/.

Ad. 11.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia III sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji.
 
Protokołowała: Alicja Arendt - Pera

Przewodniczył: Janusz Błażejewicz

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (21 stycznia 2020)
Opublikował: Dariusz Banach (21 stycznia 2020, 13:49:48)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 551