Protokół z II sesji VI kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR II/18
z II Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji
odbytej w dniu 20 grudnia 2018 r.


Sesja odbyła się w dniu 20 grudnia 2018 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
i trwała od godziny 15.30 do godziny 16.43
 
Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie:
 - referuje : Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
 - referuje: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
9. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami za lata 2016 - 2017:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - dyskusja.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego na 2019 rok:
 - referuje: Przewodniczący Rady,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2019”:
 - referuje : Wicestarosta Chełmiński,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet radnych:
 - referuje : Przewodniczący Rady,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 5/.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 6/.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2018 - 2027:
 - referuje : Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 7/.
15. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 8/.
16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 - opinia Komisji Budżetu i Mienia,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 9/.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie.


Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
dokonał otwarcia obrad II sesji Rady Powiatu VI kadencji.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad na sali obecnych było 15 radnych /listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu/

Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/. Zapytał czy są uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem wniosków poddał projekt porządku pod głosowania.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad II sesji .

Na salę posiedzeń przybył radny Piotr Siębor.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- stwierdził, że protokół z I sesji został wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i do dnia dzisiejszego nie zgłoszono do nich zastrzeżeń. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi. Ze względu na brak uwag Pan Błażejewicz poddał protokół pod głosowanie.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła protokół z I sesji.

Ad.5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

Pan Starosta
- powiedział, że w okresie od dnia 27 listopada 2018 r. do dnia 20 grudnia 2018 r. Zarząd Powiatu obradował na 3 posiedzeniach.

Zarząd Powiatu w okresie tym podjął 3 uchwały w sprawie:
1) przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok,
2) ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
3) zmiany uchwały w sprawie budżetu na rok 2018,

Zarząd Powiatu przygotował 6 projektów uchwał Rady Powiatu w Chełmnie w następujących sprawach:
1) określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2) zmian uchwały w sprawie nadania statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
3) zmian uchwały w sprawie budżetu na rok 2018,
4) zmian uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2027,
5) autopoprawka do uchwały w sprawie budżetu Powiatu Chełmińskiego na 2019 rok,
6) autopoprawka do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2027.

Ponadto Zarząd Powiatu:
 - rozstrzygnął konkurs na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu chełmińskiego w 2019 r. i powierzył w drodze porozumienia w/w zadanie organizacji: Zaborskie Towarzystwo Naukowe z miejscowości Brusy,
 - zaakceptował harmonogram planowanych działań związanych z ankietowaniem uczniów oraz wzór ankiety dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i uczniów klas III gimnazjalnych,
 - zatwierdził umowę z Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym w sprawie nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń - sali gimnastycznej przy ul. Harcerskiej 1 w Chełmnie,
 - zatwierdził aneks do umowy z Gminą Unisław dot. zadania pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego Unisław - Raciniewo w ciągu projektu „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim”,
 - podpisał aneks nr 2 do umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych piwnic budynku internatu CKP w Grubnie oraz wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń piwnic” - dot. przedłużenia terminu zakończenia robót w wyłączeniem montażu centrali wentylacyjnej do dnia 30.11.2018 r. oraz terminu montażu centrali wentylacyjnej do dnia 19.12.2018 r.,
 - zapoznał się z propozycją Gminy Miasta Chełmna przejęcia budynku po Szkole Podstawowej nr 1 w Chełmnie pod siedzibę Starostwa Powiatowego w zamian za budynek po Domu Dziecka,
 - wyraził gotowość do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”,
 - zatwierdził aneks do umowy świadczenia usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Systemu Informatycznego „MOBIS - Mobilny Informator Samorządowy” i aplikacji mobilnej „Powiat Chełmiński”,
 - dokonany został podziału zadań pomiędzy członkami Zarządu,
 - zatwierdził aneks nr 2 do umowy z PFRON - em w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”,
 - zatwierdził aneks nr 3 do umów ze Stowarzyszeniem Ludzie - Ludziom w sprawie dofinansowania realizacji zadania pn. prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie ze środków własnych powiatu,
 - zatwierdził umowę dostawy nr 3/2018/KT z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń,
 - podpisał umowę z ENERGĄ - Operator S. A. na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z projektowaną budową ścieżki pieszo - rowerowej relacji Chełmno - Unisław,
 - zatwierdził aneks nr 1 do umowy nr 7/dc - gpb/2018 z Gminą Papowo Biskupie w sprawie dofinansowania zadań dot. likwidacji przełomów drogowych na drodze powiatowej nr 1636C Papowo Biskupie - Nowy Dwór Królewski,
 - zatwierdził umowy na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Doposażenie pracowni zawodowych ZS2 i ZS CKP w Grubnie”: z Firmą METALZBYT - HURT Sp. z o.o. z Bielsko - Białej na część nr 4 - maszyny ślusarskie i część nr 15 - urządzenia pomiarowe, z Firmą VICTOR Paweł Dulny z Torunia na część nr 13 - pomoce naukowe, z Metal Technics Polska s.c. na część nr 1 - wiertarka kadłubowa i część nr 2 - frezarka,
 - zatwierdził umowę z PFRON w sprawie przekazania sprzętów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020: 3 skanery i 2 tablety.
Pan Starosta - przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady:
Zarząd Powiatu przekazał wszystkie uchwały Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
Ponadto Uchwały Nr:
1) XXVIII/236/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Chełmno - przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej, do Wydziału Finansowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
2) XXVIII/237/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok - przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do jednostek, których dotyczyły zmiany,
3) XXVIII/238/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2018 - 2027 - przekazana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do Wydziału Finansowego.

Ad. 6.
Interpelacje i zapytania.


Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.

Ad. 7.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 4 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - pani Halina Chrzanowska - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 5 do protokołu/ .

Radna Barbara Konieczna - poprosiła o doprecyzowanie słowa „dzienny dom pomocy” , czy placówka jest całodobowa?

Pan Starosta - wyjaśnił , iż dzienny oznacza, że będzie funkcjonować od godziny 8.00 do godz. 16.00 , projekt trwa 4 miesiące.

Radny Marcin Pilarski - poprosił o przedstawienie szczegółowej informacji na temat lekarza medycyny pracy przy ZOZ w Chełmnie.

Pan Dyrektor Jacek Misiołek - Dyrektor ZOZ w Chełmnie - wskazał, że aktualnie zatrudniony jest jeden lekarz z uprawnieniami w zakresie medycyny pracy, kolejny lekarz aktualnie robi specjalizacje w tym zakresie. Poradnia jest przygotowana , więc pacjenci będą przyjmowani po podpisaniu umów z pracodawcami, o ile uchwała zmieniająca statut ZOZ w Chełmnie zostanie podjęta. Część badań wykonywana w ZOZ w Chełmnie, a część w porozumieniu z podmiotami z zewnątrz (okulista, psycholog). Poradnia działać będzie od poniedziałku do piątku.

Innych dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr II/19/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie /załącznik nr 6 do protokołu/.

Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Ewę Wirosławską - Dyrektora PCPR w Chełmnie o przedstawienie projektu uchwały

Pani Dyrektor - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 7 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - pani Halina Chrzanowska - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 8 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr II/20/2018 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /załącznik nr 9 do protokołu/.

Ad. 9.
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami za lata 2016 - 2017.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmńskiego o przedstawienie punktu.

Pan Wicestarosta - przedstawił sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami za lata 2016 - 2017 /wg załącznika nr 9/

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - ogłosił przerwę w obradach która trwała od 16.05 do 16.15

Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego na 2019 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego na 2019 rok znajdujący się na druku nr 3 /załącznik nr 10 do protokołu/ . Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr II/21/2018 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego na 2019 rok/załącznik nr 11 do protokołu/.

Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2019”.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2019” znajdujący się na druku nr 4 /załącznik nr 12 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się radnego Piotra Siębora. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr II/22/2018 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2019” /załącznik nr 13 do protokołu/.

Ad. 12.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet radnych.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet radnych znajdujący się na druku nr 5 /załącznik nr 14 do protokołu/.

Radna Barbara Konieczna - powiedziała, że ubiegano się o mandat radnego po to by służyć mieszkańcom a nie z pobudek finansowych. Radna zauważyła, że dotychczasowa wysokość diet jest wystarczająca w stosunku do pracy jaką radni wkładają.

Radny Piotr Siębor - powiedział, że w jego opinii jest nieetyczne podnoszenie uposażeń już na początku kadencji Rady. Dodał, że najpierw należałoby poprawić warunki płacowe administracji i obsługi urzędu, a dopiero potem pomyśleć o sobie.

Innych dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przy 4 głosach przeciwnych radnych : Piotra Siębora, Barbary Koniecznej, Arkadiusza Stefaniaka i Violetty Gryszan i 1 głosie wstrzymującym się radnego Marcina Pilarskiego. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr II/23/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie diet radnych /załącznik nr 15 do protokołu/.

Ad. 13.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej budżet na 2018 rok znajdujący się na druku nr 6 /załącznik nr 16 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia - pan Jerzy Cabaj - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 17 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się radnego Piotra Siębora . Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr II/24/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok /załącznik nr 18 do protokołu/.

Ad. 14.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023 znajdujący się na druku nr 7 /załącznik nr 19 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia - pan Jerzy Cabaj - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 20 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr II/25/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023 /załącznik nr 21 do protokołu/.

Ad. 15.
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej budżet na 2018 rok znajdujący się na druku nr 8 i wprowadziła do niego autopoprawkę /wg załączników nr 22 - 23 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię RIO do powyższego /wg załącznika 24/

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia - pan Jerzy Cabaj - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 25 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się radnego Piotra Siębora . Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr II/26/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok /załącznik nr 26 do protokołu/.

Ad. 16.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023 znajdujący się na druku nr 9. Wprowadziła autopoprawkę / wg załączników nr 27 - 28 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Janusz Błażejewicz - przedstawił pozytywną opinię RIO /wg załącznika 29/

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia - pan Jerzy Cabaj - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 30 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym radnego Piotra Siębora. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr II/27/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2019 - 2023 /załącznik nr 30 do protokołu/.

Ad. 17.
Wolne wnioski.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- poinformował o dokonaniu zgłoszenia utworzenia klubu pod nazwa "Prawo i Sprawiedliwość", który tworzą radni Barbara Konieczna, Piotr Siębor i Arkadiusz Stefaniak /załącznik nr 31 / oraz o dokonaniu zgłoszenia utworzenia klubu pod nazwa Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej Platforma. Nowoczesna„ , który tworzą radni Małgorzata Giżyńska, Paweł Marwitz, Mariusz Krzemiński /załącznik nr 32/

Ad. 18.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - Janusz Błażejewicz
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia II sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji.
 
Protokołowała: Alicja Arendt - Pera

Przewodniczył: Janusz Błażejewicz

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (21 stycznia 2020)
Opublikował: Dariusz Banach (21 stycznia 2020, 13:41:52)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (22 stycznia 2020, 09:46:01)
Zmieniono: poprawa błędu w datach

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 759