Protokół z I sesji VI kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR I/18
z I Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji
odbytej w dniu 20 listopada 2018r.


Sesja odbyła się w dniu 20 listopada 2018 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
i trwała od godziny 15.00 do godziny 17.30
Na ogólną liczbę 17 radnych obecnych
na sesji było 17 co stanowi 100% obecności.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Ślubowanie radnych.
3. Wybór Przewodniczącego Rady.
4. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora
5. Zakończenie obrad I sesji Rady


Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - radny senior - Antoni Zimon
dokonał otwarcia obrad I sesji Rady Powiatu VI kadencji. Powiedział, że zgodnie z zapisami Statutu Powiatu Chełmińskiego, przypadł mu obowiązek, jako radnemu najstarszemu wiekiem, poprowadzenia obrad do czasu wyboru Przewodniczącego Rady. Prowadzący obrady - Antoni Zimon - stwierdził, na podstawie listy obecności, że na 17 radnych obecnych na sesji jest 17 , wobec czego liczba ta jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych rozstrzygnięć.


Ad. 2.
Ślubowanie radnych.

Prowadzący obrady
- stwierdził, iż w tym punkcie nastąpi akt ślubowania przez nowo wybranych radnych. Rotę ślubowania /stanowiącą załącznik do protokołu nr 2/ złożyli wszyscy radni Powiatu Chełmińskiego, tj radny Zdzisław Gamański, radny Janusz Błażejewicz, radny Jerzy Cabaj, radna Violetta Gryszan, radny Dariusz Jach, radny Mariusz Krzemiński, radny Paweł Marwitz, radny Damian Kołodziejek, radna Barbara Konieczna, radny Piotr Siębor, radna Magdalena Pudło, radny Dariusz Śliwiński, radna Halina Chrzanowska, radna Małgorzata Giżyńska, radny Arkadiusz Stefaniak, radny Marcin Pilarski, radny Antoni Zimon.

Prowadzący obrady - Antoni Zimon - oddał głos radnemu Zdzisławowi Gamańskiemu.

Radny Zdzisław Gamański złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad będącego załącznikiem do postanowienia Komisarza Wyborczego w Toruniu I w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu Chełmińskiego, /projekt porządku obrad stanowi zał. nr 3 do protokołu/ o następujące punkty:

5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Chełmińskiego
6. Sprawa wyboru Starosty Chełmińskiego
7 Sprawa wyboru Wicestarosty Chełmińskiego
8 Sprawa wyboru członków Zarządu Powiatu Chełmińskiego
9 Sprawa powołania Komisji Rewizyjnej i jej składu osobowego
10. Sprawa Powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i jej składu osobowego
11 Sprawa powołania Komisji Budżetu i Mienia, określenia jej przedmiotu działania i jej składu osobowego
12 Sprawa powołania Komisji Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska, określenia jej przedmiotu działania i jej składu osobowego
13 Sprawa powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, określenia jej przedmiotu działania i jej składu osobowego
14 Sprawa powołania Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, określenia jej przedmiotu działania i jej składu osobowego
15 Sprawa powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
16 Sprawa powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
17 Sprawa powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia
18 Sprawa powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska
18 Sprawa powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
29 Sprawa powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
20 Sprawa powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
21 Sprawa ustalenia wynagrodzenia dla Starosty
22 Wolne wnioski/ Informacje.

Wskazał, iż tym samym pkt 5 „zakończenie obrad I sesji Rady” stanie się pkt 23.

Prowadzący obrady - Antoni Zimon - w związku z powyższym ogłosił 10 minut przerwy na przygotowanie zmian w porządku obrad w elektronicznym systemie do głosowania oraz rozdanie sprzętu do głosowania.

Przerwa trwała od godz. 15.05 do godz. 15.15

Prowadzący obrady - Antoni Zimon - wznowił obrady. Na sali, w chwili wznowienia obrad było 15 radnych . Nieobecna była radna Violetta Gryszan oraz radna Barbara Konieczna. Prowadzący poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z wprowadzoną do niego zmianą zgłoszoną przez radnego Zdzisława Gamańskiego.

Rada Powiatu Chełmińskiego wynikiem głosowania: 15 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących przyjęła porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą.

Na salę o godz. 15.18 przybyły: radna Violetta Gryszan oraz radna Barbara Konieczna.


Ad. 3.
Wybór Przewodniczącego Rady.

Prowadzący obrady - Antoni Zimon
- powiedział, iż w punkcie tym Rada Powiatu wybierze spośród siebie Przewodniczącego Rady. Projekt uchwały w powyższej sprawie zawarty został na druku nr 1 /załącznik nr 4 do protokołu/. Prowadzący poprosił o zgłaszanie przez radnych kandydatur.

Radny Zdzisław Gamański - zaproponował kandydaturę radnego Janusza Błażejewicza

Prowadzący obrad - Antoni Zimon - zapytał czy radny Janusz Błażejewicz wyraża zgodę na kandydowanie.

Radny Janusz Błażejewicz - zgodził się kandydować na Przewodniczącego Rady Powiatu

Prowadzący obrady - Antoni Zimon w związku z brakiem innych kandydatur przystąpił do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Wskazał, iż Komisja Skrutacyjna będzie powołana do przeprowadzania wyborów we wszystkich głosowaniach tajnych. Zaproponował, by składała się ona z trzech członków. Poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Radna Małgorzata Giżyńska - zaproponował kandydaturę radnego Pawła Marwitza

Radny Marcin Pilarski - zaproponował kandydaturę radnej Haliny Chrzanowskiej

Rady Zdzisław Gamański - zaproponowała kandydaturę radnej Violetty Gryszan.

Radna Violetta Gryszan - wyraziła zgodę.

Radna Halina Chrzanowska - wyraziła zgodę

Radny Paweł Marwitz - wyraził zgodę.

Prowadzący obrady - Antoni Zimon - w związku z powyższym ogłosił 5 minut przerwy na przygotowanie głosowania nad składem Komisji Skrutacyjnej.

Przerwa trwała od godz. 15.25 do godz. 15.30

Prowadzący obrady - Antoni Zimon - wznowił obrady. Na Sali było 17 radnych. Prowadzący poprosił o przegłosowanie wyboru Komisja Skrutacyjnej w składzie: radna Halina Chrzanowska, radna Violetta Gryszan i radny Paweł Marwitz.

Rada Powiatu jednogłośnie przegłosowała wybór członków Komisji Skrutacyjnej.

Prowadzący obrady - Antoni Zimon - ogłosił przerwę do czasu ukonstytuowania się Komisji oraz przygotowania kart do głosowania.

Przerwa trwała od godz. 15.35 do godz. 15.40

Prowadzący Obrady - Antoni Zimon - wznowił obrady i stwierdził że na Sali znajduje się 17 radnych. Następnie oddał głos Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej, radnej Halinie Chrzanowskiej.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej - radna Halina Chrzanowska - przedstawiła zasady głosowania. Powiedział, że Komisja przygotowała 17 kart do głosowania, na których znajduje się imię i nazwisko kandydata oraz 3 warianty zachowania się, czyli: za wyborem kandydata, przeciw wyborowi i wstrzymanie się. Następnie oznajmiła, iż radni głosują poprzez postawienie znaku „X” w kratce przy wybranym przez siebie wariancie. Przewodnicząca zaznaczyła, że urna do głosowania jest pusta.

Członkini Komisji Skrutacyjnej - radna Violetta Gryszan - wyczytała w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych, którzy kolejno oddali głos.

Prowadzący obrady - Antoni Zimon - ogłosił przerwę na czas ustalenia wyniku głosowania.

Przerwa trwała od godz. 15.50 do godz. 15.55

Prowadzący obrady - Antoni Zimon - wznowił obrady i stwierdził że na Sali znajduje się 17 radnych. Następnie oddał głos Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej, radnej Halinie Chrzanowskiej.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej - odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu /załącznik nr 5 do protokołu/. Stwierdził, iż zgodnie z protokołem na Przewodniczącego Rady Powiatu VI kadencji wybrany został radny Janusz Błażejewicz.

Rada Powiatu Chełmińskiego w wyniku tajnego głosowania: 13 głosów za, 4 głosy przeciw, przy braku głosów wstrzymujących - przyjęła uchwałę nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 6 do protokołu/.


Ad. 4.
Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

Przewodniczący obrad - Antoni Zimon
- pogratulował Przewodniczącemu rady Powiatu, po czym oddał jemu głos.

Przewodniczący Rady Powiatu - Janusz Błażejewicz - podziękował wszystkim radnym za oddane głosy. Następnie przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 5.
Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz
- powiedział, iż w punkcie 5 Rada Powiatu wybierze spośród siebie Wiceprzewodniczącego. Projekt uchwały w powyższej sprawie zawarty został na druku nr 2 /załącznik nr 7 do protokołu/. Prowadzący poprosił o zgłaszanie przez radnych kandydatur.

Radny Dariusz Śliwiński - zaproponował kandydaturę radnej Magdaleny Pudło.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - zapytał czy radna Magdalena Pudło wyraża zgodę na kandydowanie.

Radna Magdalena Pudło - zgodziła się kandydować na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - stwierdził brak innych kandydatur. Następnie ogłosił przerwę do czasu przygotowania kart do głosowania.

Przerwa trwała od godz. 16.05 do godz. 16.10

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - wznowił obrady i stwierdził że na Sali znajduje się 17 radnych. Następnie oddał głos Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej, radnej Halinie Chrzanowskiej.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej - radna Halina Chrzanowska - przedstawiał zasady głosowania.

Członek Komisji Skrutacyjnej - radny Paweł Marwitz - wskazał, że urna do głosowania jest pusta.

Członkini Komisji Skrutacyjnej - radna Violetta Gryszan - wyczytała w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych, którzy kolejno oddali głos.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - ogłosił przerwę na czas ustalenia wyniku głosowania.

Przerwa trwała od godz. 16.15 do godz. 16.20

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - wznowił obrady i stwierdził że na Sali znajduje się 17 radnych. Następnie oddał głos Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej, radnej Halinie Chrzanowskiej.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej - radna Halina Chrzanowska - odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu /załącznik nr 8 do protokołu/. Stwierdziła, ze Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu wybrana została radna Magdalena Pudło.

Rada Powiatu Chełmińskiego w wyniku tajnego głosowania: 15 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące - przyjęła uchwałę nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu /załącznik do protokołu nr 9/.


Ad. 6.
Wybór Starosty Chełmińskiego.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz
- powiedział, iż w punkcie tym Rada Powiatu dokona wyboru Starosty Chełmińskiego. Projekt uchwały w powyższej sprawie zawarty został na druku nr 3 /załącznik nr 10 do protokołu/. Prowadzący poprosił o zgłaszanie przez radnych kandydatur.

Radny Jerzy Cabaj - zarekomendował kandydaturę radnego Zdzisława Gamańskiego.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - zapytał czy radny Zdzisław Gamański wyraża zgodę na kandydowanie.

Radny Zdzisław Gamański - zgodził się kandydować na funkcję Starosty Chełmińskiego.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - stwierdził brak innych kandydatur. Następnie ogłosił przerwę do czasu przygotowania kart do głosowania.

Przerwa trwała od godz. 16.30 do godz. 16.35

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - wznowił obrady i stwierdził że na Sali znajduje się 17 radnych. Następnie oddał głos Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej, radnej Halinie Chrzanowskiej.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej - radna Halina Chrzanowska - przedstawiła zasady głosowania.

Członek Komisji Skrutacyjnej - radny Paweł Marwitz - wskazał, że urna do głosowania jest pusta.

Członkini Komisji Skrutacyjnej - radna Violetta Gryszan - wyczytała w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych, którzy kolejno oddali głos.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - ogłosił przerwę na czas ustalenia wyniku głosowania.

Przerwa trwała od godz. 16.43 do godz. 16.48

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - wznowił obrady i stwierdził że na Sali znajduje się 17 radnych. Następnie oddał głos Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej, radnej Halinie Chrzanowskiej.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej - radna Halina Chrzanowska - odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Starosty Chełmińskiego /załącznik nr 11 do protokołu/. Stwierdziła, iż na Starostę Chełmińskiego wybrany został radny Zdzisław Gamański.

Rada Powiatu Chełmińskiego w wyniku tajnego głosowania: 13 głosów za, 4 głosy przeciw, 0 głosów wstrzymujących - przyjęła uchwałę nr I/3/18 w sprawie wyboru Starosty Chełmińskiego /załącznik nr 12 do protokołu/.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - pogratulował nowo wybranemu Staroście radnemu Zdzisławowi Gamańskiemu, po czym oddał jemu głos.

Starosta Chełmiński - Zdzisław Gamański - podziękował za wybór na funkcję Starosty Chełmińskiego. Zadeklarował, że jako Starosta Chełmiński będzie działał na rzecz dobra powiatu chełmińskiego.


Ad. 7.
Wybór Wicestarosty Chełmińskiego.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz
- powiedział, że Rada Powiatu dokona wyboru Wicestarosty Chełmińskiego. Projekt uchwały w powyższej sprawie zawarty został na druku nr 4 /załącznik nr 13 do protokołu/. Prowadzący poprosił Starostę Chełmińskiego o wyasygnowanie kandydatury na stanowisko Wicestarosty.

Starosta Chełmiński - Zdzisław Gamański - zarekomendował pana Wojciecha Bińczyka.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - zapytał czy pan Wojciech Bińczyk wyraża zgodę na kandydowanie.

Pan Wojciech Bińczyk - zgodził się kandydować na funkcję Wicestarosty Chełmińskiego.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - stwierdził brak innych kandydatur. Następnie ogłosił przerwę do czasu przygotowania kart do głosowania.

Przerwa trwała od godz. 17.03 do godz. 17.08

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - oddał głos Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej, radnej Halinie Chrzanowskiej

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej - radna Halina Chrzanowska - przedstawiła zasady głosowania.

Członek Komisji Skrutacyjnej - radny Paweł Marwitz - wskazał, że urna do głosowania jest pusta.

Członkini Komisji Skrutacyjnej - radna Violetta Gryszan - wyczytała w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych, którzy kolejno oddali głos.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - ogłosił przerwę na czas ustalenia wyniku głosowania.

Przerwa trwała od godz. 17.15 do godz. 17.20

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - wznowił obrady i stwierdził że na Sali znajduje się 17 radnych. Następnie oddał głos Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej, radnej Halinie Chrzanowskiej.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej - radna Halina Chrzanowska - odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Wicestarosty Chełmińskiego /załącznik nr 14 do protokołu/. Powiedział, że Wicestarostą Chełmińskim wybrany został pan Wojciech Bińczyk.

Rada Powiatu Chełmińskiego w wyniku tajnego głosowania: 15 głosów za, 2 głosy przeciw, 0 głosów wstrzymujących - przyjęła uchwałę nr I/4/18 w sprawie wyboru Wicestarosty Chełmińskiego /załącznik nr 15 do protokołu/.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - pogratulował panu Wojciechowi Bińczykowi, po czym oddał jemu głos.


Ad. 8.
Wybór Członków Zarządu Powiatu w Chełmnie.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz
- Powiedział, że projekt uchwały w powyższej sprawie wyłożony został na druku nr 5 /załącznik nr 16 do protokołu/. Powiedział, że Rada Powiatu na wniosek Starosty wybiera członków Zarządu. Prowadzący poprosił Starostę Chełmińskiego o przedstawienie kandydatur na członków.

Starosta Chełmiński - Zdzisław Gamański - zarekomendował następujące kandydatury: radnego Dariusza Śliwińskiego, radnej Małgorzaty Giżyńskiej oraz radnego Damiana Kołodziejka

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - zapytał radnych czy wyrażają zgodę na pełnienie funkcji członków Zarządu Powiatu.

Radny Dariusz Śliwiński - zgodził się kandydować

Radna Małgorzata Giżyńska - zgodziła się kandydować

Radny Damian Kołodziejek - zgodził się kandydować

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - ogłosił przerwę do czasu przygotowania kart do głosowania.

Przerwa trwała od godz. 17.35 do godz. 17.43.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - wznowił obrady i stwierdził że na Sali znajduje się 17 radnych. Następnie oddał głos Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej, radnej Halinie Chrzanowskiej.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej - radna Halina Chrzanowska - przedstawiła zasady głosowania.

Członek Komisji Skrutacyjnej - radny Paweł Marwitz - wskazał, że urna do głosowania jest pusta.

Członkini Komisji Skrutacyjnej - radna Violetta Gryszan - wyczytała w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych, którzy kolejno oddali głos.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - ogłosił przerwę na czas ustalenia wyniku głosowania.

Przerwa trwała od godz. 17.50 do godz. 17.55

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - wznowił obrady i stwierdził że na Sali znajduje się 17 radnych. Następnie oddał głos Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej, radnej Halinie Chrzanowskiej.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej - radna Halina Chrznowska - odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu w Chełmnie /załącznik nr 17 do protokołu/. Powiedziała, że na członków Zarządu Powiatu Rada Powiatu wybrała radnych: Dariusza Śliwińskiego, Małgorzatę Giżyńską oraz Damiana Kołodziejka

Rada Powiatu Chełmińskiego w wyniku tajnego głosowania: 14 głosów za, 3 głosy przeciw, przy braku głosów wstrzymujących - przyjęła uchwałę nr I/5/18 w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Chełmnie /załącznik nr 18 do protokołu/.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - pogratulował nowo wybranym Członkom Zarządu Powiatu w Chełmnie.


Ad. 9.
Sprawa powołania Komisji Rewizyjnej i jej składu osobowego.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz
- przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, zawarty na druku nr 6 /załącznik nr 19 do protokołu/. Powiedział, że wolę pracy w Komisji wyrazili radni: Barbara Konieczna, Dariusz Jach, Paweł Marwitz, Marcin Pilarski, Antoni Zimon

Radna Violetta Gryszan - wniosła, że wyraża wolę pracy w Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - powiedział, że zgodnie ze statutem Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, w związku z tym że kandydatur jest więcej w skład Komisji wejdą ci radni , którzy uzyskają najwyższą ilość głosów poparcia. Następnie ogłosił przerwę w obradach na przygotowanie sprzętu do głosowania nad poszczególnymi kandydaturami do składu Komisji Rewizyjnej

Przerwa trwała od godz. 18.03 do godz.18.07

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - wznowił obrady. Stwierdził, iż na Sali jest 17 radnych. Następnie poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Dariusza Jacha na członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego.

Za kandydaturą oddano 16 głosów, przeciw oddano 1 głos, głosów wstrzymujących nie oddano.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Pawła Marwitza na członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego.

Za kandydaturą oddano 13 głosów, przeciw oddano 3 głosy, głosów wstrzymujących nie oddano.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Antoniego Zimona na członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego.

Za kandydaturą oddano 15 głosów, przeciw oddano 1 głos, przy jednym głosie wstrzymującym.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Marcina Pilarskiego na członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego.

Za kandydaturą oddano 17 głosów, przeciw oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących nie oddano.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - wznowił obrady. Stwierdził, iż na Sali jest 17 radnych. Następnie poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Barbary Koniecznej na członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego.

Za kandydaturą oddano 14 głosów, przeciw oddano 1 głos, głosów wstrzymujących oddano 2.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - wznowił obrady. Stwierdził, iż na Sali jest 17 radnych. Następnie poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Violetty Gryszan na członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego.

Za kandydaturą oddano 4 głosy, przeciw oddano 10 głosów, głosów wstrzymujących oddano 3.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - stwierdził, iż zgodnie z przeprowadzonym głosowaniem do składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego wchodzą następujący Radni: Radna Barbara Konieczna, radny Marcin Pilarski, radny Dariusz Jach, radny Paweł Marwitz, radny Antoni Zimon. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.

Rada Powiatu Chełmińskiego, wynikiem głosów : 16 głosów za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym przyjęła Uchwałę Nr I/6/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i jej składu osobowego /załącznik nr 20 do protokołu/.


Ad. 10.
Sprawa powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i jej składu osobowego.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz
- przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, zawarty na druku nr 7 /załącznik nr 21 do protokołu/. Powiedział, że wolę pracy w Komisji wyrazili radni: Halina Chrzanowska, Mariusz Krzemiński, Jerzy Cabaj, Arkadiusz Stefaniak, Antoni Zimon. Poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

Rada Powiatu Chełmińskiego, jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr I/7/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i jej składu osobowego /załącznik nr 22 do protokołu/.


Ad 11.
Sprawa powołania Komisji Budżetu i Mienia, określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz
- przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie , zawarty na druku nr 8 /załącznik nr 23 do protokołu/. Powiedział, że wolę pracy w Komisji wyrazili radni: Barbara Konieczna, Jerzy Cabaj, Małgorzata Giżynska, Damian Kołodziejek, i Magdalena Pudło.

Radna Violetta Gryszan - wniosła, że wyraża wolę pracy w Komisji Budżetu i Mienia

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - powiedział, że w związku z tym że kandydatur jest więcej, w skład Komisji wejdą ci radni , którzy uzyskają najwyższą ilość głosów poparcia. Następnie ogłosił przerwę w obradach na przygotowanie sprzętu do głosowania nad poszczególnymi kandydaturami do składu Komisji Budżetu i Mienia.

Przerwa trwała od godz. 18.15 do godz.18.18

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - wznowił obrady. Stwierdził, iż na Sali jest 17 radnych. Następnie poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Jerzego Cabaja na członka Komisji Budżetu i Mienia Rady Powiatu Chełmińskiego.

Za kandydaturą oddano 15 głosów, przeciw oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących oddano 2.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Damiana Kołodziejka na członka Komisji Budżetu i Mienia Rady Powiatu Chełmińskiego.

Za kandydaturą oddano 13 głosów, przeciw oddano 4 głosy, głosów wstrzymujących nie oddano.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Magdaleny Pudło na członka Komisji Budżetu i Mienia Rady Powiatu Chełmińskiego.

Za kandydaturą oddano 17 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie oddano.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Małgorzaty Giżyńskiej na członka Komisji Budżetu i Mienia Rady Powiatu Chełmińskiego.

Za kandydaturą oddano 15 głosów, przeciw oddano 1 głos, przy 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - wznowił obrady. Stwierdził, iż na Sali jest 17 radnych. Następnie poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Barbary Koniecznej na członka Komisji Budżetu i Mienia Rady Powiatu Chełmińskiego.

Za kandydaturą oddano 16 głosów, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - wznowił obrady. Stwierdził, iż na Sali jest 17 radnych. Następnie poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Violetty Gryszan na członka Komisji Budżetu i Mienia Rady Powiatu Chełmińskiego.

Za kandydaturą oddano 3 głosy, przeciw oddano 10 głosów, głosów wstrzymujących oddano 4.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - stwierdził, iż zgodnie z przeprowadzonym głosowaniem do składu Komisji Budżetu i Mienia Rady Powiatu Chełmińskiego wchodzą następujący Radni: Radna Barbara Konieczna, radny Jerzy Cabaj, radny Damian Kołodziejek, radna Małgorzata Giżyńska oraz radna Magdalena Pudło. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.

Rada Powiatu Chełmińskiego, wynikiem głosów 14 głosów za , przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym przyjęła Uchwałę Nr I/8/18 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Mienia określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego/załącznik nr 24 do protokołu/.


Ad. 12.
Sprawa powołania Komisji Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz
- przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, zawarty na druku nr 8 /załącznik nr 25 do protokołu/. Powiedział, że wolę pracy w Komisji wyrazili radni: Damian Kołodziejek, Paweł Marwitz, Dariusz Śliwiński, Piotr Siębor oraz Magdalena Pudło. W związku z brakiem innych kandydatur przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr I/8/18 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska, określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego/załącznik nr 26 do protokołu/.


Ad. 13.
Sprawa powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz
- przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, zawarty na druku nr 9 /załącznik nr 27 do protokołu/. Powiedział, że wolę pracy w Komisji wyrazili radni: Violetta Gryszan, Małgorzata Giżyńska, Arkadiusz Stefaniak, Janusz Błażejewicz oraz Marcin Pilarski. W związku z brakiem innych kandydatur przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Chełmińskiego, wynikiem głosów : 16 głosów za, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym przyjęła Uchwałę Nr I/9/18 w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego/załącznik nr 28 do protokołu/.


Ad. 14.
Sprawa powołania Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz
- przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, zawarty na druku nr 11 /załącznik nr 29 do protokołu/. Powiedział, że wolę pracy w Komisji wyrazili radni: Dariusz Jach, Halina Chrzanowska, Jerzy Cabaj, Mariusz Krzemiński oraz Piotr Siębor. W związku z brakiem innych kandydatur przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr I/10/18 w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego /załącznik nr 30 do protokołu/.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz
- ogłosił przerwę celem wytypowania spośród członków poszczególnych Komisji Przewodniczących.

Przerwa trwała od godz. 18.30 do godz. 18.32


Ad. 15.
Sprawa powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz
- przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie , zawarty na druku nr 12 /załącznik nr 31 do protokołu/. Poprosił przedstawiciela komisji o zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego.

Radny Marcin Pilarski - zaproponowała kandydaturę radnego Dariusza Jacha

Radny Dariusz Jach - wyraził zgodę.

W związku z brakiem innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr I/12/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej /załącznik nr 32 do protokołu/.


Ad. 16.
Sprawa powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz
- przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie , zawarty na druku nr 13 /załącznik nr 33 do protokołu/. Poprosił przedstawiciela komisji o zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego.

Radny Jerzy Cabaj - zaproponował kandydaturę radnego Mariusza Krzemińskiego

Radny Mariusz Krzemiński - wyraził zgodę.

W związku z brakiem innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Powiatu Chełmińskiego wynikiem głosów: 15 głosów za, przy jednym głosie przeciw i 1 wstrzymującym przyjęła Uchwałę Nr I/12/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji /załącznik nr 34 do protokołu/.


Ad. 17.
Sprawa powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz
- przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie , zawarty na druku nr 14 /załącznik nr 35 do protokołu/.
Poprosił przedstawiciela komisji o zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego.

Radny Damian Kołodziejek - zaproponował kandydaturę radnego Jerzego Cabaja.

Radny Jerzy Cabaj - wyraził zgodę.

W związku z brakiem innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Powiatu Chełmińskiego wynikiem głosowania: 14 głosów za, przy 3 głosach wstrzymujących i braku głosów przeciwnych przyjęła Uchwałę Nr I/14/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia /załącznik nr 36 do protokołu/.


Ad. 18.
Sprawa powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz
- przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, zawarty na druku nr 15 /załącznik nr 37 do protokołu/.
Poprosił przedstawiciela komisji o zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego.

Radny Dariusz Śliwiński - zaproponował kandydaturę radnego Pawła Marwitza

Radny Paweł Marwitz - wyraził zgodę.

W związku z brakiem innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Powiatu Chełmińskiego wynikiem głosów: 15 głosów za, przy braku głosów przeciw i 2 głosach wstrzymujących przyjęła Uchwałę Nr I/15/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Dróg i Środowiska /załącznik nr 38 do protokołu/.


Ad. 19.
Sprawa powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz
- przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, zawarty na druku nr 16 /załącznik nr 39 do protokołu/.
Poprosił przedstawiciela komisji o zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego.

Radna Małgorzata Giżyńska - zaproponowała kandydaturę radnego Marcina Pilarskiego.

Radna Marcin Pilarski - wyraził zgodę.

W związku z brakiem innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr I/16/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki /załącznik nr 40 do protokołu/.


Ad. 20.
Sprawa powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz
- przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie , zawarty na druku nr 17 /załącznik nr 41 do protokołu/.
Poprosił przedstawiciela komisji o zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego.

Radny Mariusz Krzemiński - zaproponował kandydaturę radnej Haliny Chrzanowskiej.

Radna Halina Chrzanowska - wyraziła zgodę.

W związku z brakiem innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr I/17/18 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej /załącznik nr 42 do protokołu/.


Ad. 21.
Sprawa ustalenia wynagrodzenia dla Starosty.


Salę posiedzeń opuścił Starosta - Zdzisław Gamański. Nieobecność trwała od 18.40 do 18.43.
 
Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz - przedstawił projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Starosty zawarty na druku nr 18 /załącznik nr 43 do protokołu/ oraz uzasadnił go. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Rada Powiatu Chełmińskiego, przy obecnych na sali 16 radnych, wynikiem głosów : 12 głosów za, przy braku głosów przeciw i 4 głosach wstrzymujących, przyjęła Uchwałę Nr I/18/18 w sprawie wynagrodzenia dla Starosty /załącznik nr 44 do protokołu/.


Ad. 22.
Informacje.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz
- poinformował radnych o obowiązku składania oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń do celów podatkowych. Poprosił też Przewodniczących komisji o uzgodnienia trybu pracy komisji i terminów pierwszych posiedzeń, na których należy opracować plany pracy i dokonać analizy projektu budżetu na przyszły rok.


Ad. 23.
Zakończenie obrad I sesji Rady.

Przewodniczący Rady - Janusz Błażejewicz
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia I sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji.

 
Protokołowała: Alicja Arendt - Pera

Przewodniczył: Antoni Zimon, Janusz Błażejewicz

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (7 stycznia 2019)
Opublikował: Dariusz Banach (8 stycznia 2019, 11:45:16)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 815