Protokół z XXIV sesji V kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XXIV/18
z XXIV Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji
odbytej w dniu 20 lutego 2018 r.Sesja odbyła się w dniu 20 lutego 2018 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
i trwała od godziny 15.30 do godziny 16.45


Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XXIV sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - dyskusja.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2017 rok
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - dyskusja.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego za 2017 rok
 - referuje: Przewodniczący Rady Powiatu,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie powiatu chełmińskiego, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmiński
 - referuje: Wicestarosta Powiatu,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmiński oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji przez nich tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
 - referuje: Wicestarosta Powiatu,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Chełmiński, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
 - referuje: Wicestarosta Powiatu,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 5/.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego, położonej w Chełmnie, przy ul. Biskupiej
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 6/.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 7/.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 8/.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2018 - 2027
 - referuje : Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 9/.
18. Informacje.
19. Wolne wnioski.
20. Zakończenie.

 


Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
dokonał otwarcia obrad XXIV sesji Rady Powiatu V kadencji.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad na sali obecnych było 12 radnych /listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu/


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad XXIV sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- wskazał, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/. Zapytał czy są uwagi do porządku obrad. W związku z brakiem wniosków poddał projekt porządku pod głosowania.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad XXIV sesji.


Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- stwierdził, że protokół z XXIII sesji został wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i do dnia dzisiejszego nie zgłoszono do nich zastrzeżeń. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi. Ze względu na brak uwag Pan Jabłoński poddał protokół pod głosowanie. Rada Powiatu przyjęła protokół z XXIII sesji jednogłośnie.


Ad. 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.

Pan Starosta
- powiedział, że w okresie od 21 grudnia 2017 r. do dnia 20 lutego 2018 roku Zarząd Powiatu obradował na 7 posiedzeniach.
Przyjął w tym czasie 10 uchwał w następujących sprawach:
1) opinii dotyczącej budowy drogi gminnej równoległej do linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork od likwidowanego przejazdu w km 38,924 do przejazdu w km 38,619 w ramach projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej - IZ Bydgoszcz,
2) zmiany uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych oraz dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów,
3) zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie,
4) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: "Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2018”,
5) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: "Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów",
6) uchwalenia regulaminu Powiatowej Olimpiady Ekologicznej ,
7) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018,
8) powołania imiennego składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspieraniai upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2018",
9) powołania imiennego składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: "Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów",
10) zatwierdzenia regulaminu konkursu na folder reklamowy "Moja Szkoła - Trafny Wybór".
Zarząd Powiatu przygotował 8 projektów uchwał Rady Powiatu w Chełmnie będących przedmiotem dzisiejszej XXIV sesji Rady Powiatu

Ponadto Zarząd Powiatu:
 - dokonał analizy stanu dróg powiatowych i dokonał wyboru dróg, na które będzie można złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tj.: nr 1602C Starogród - Kijewo Królewskie oraz nr 1615C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyny - I etap: odcinek Staw - Bielczyny,
 - zatwierdził Plan Finansowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie na rok 2018,
 - zatwierdził sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 - zatwierdził Plan Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie, w typie A i B na 2018 rok,
 - udzielił pełnomocnictwa dla Partnera Wiodącego do reprezentowania Powiatu Chełmińskiego w związku z realizacją projektu "Rodzina w Centrum 2" -
 - zatwierdził umowę z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w sprawie przekazania dotacji na zakup artroskopu i przewoźnego aparatu RTG,
 - zatwierdził umowę o dzieło z MMS Studio w sprawie produkcji materiału filmowego dotyczącego zadań realizowanych w jednostkach Powiatu Chełmińskiego oraz relacji z ważniejszych wydarzeń w powiecie,
 - zatwierdził aneks nr 1/2018 do porozumienia z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie przyznania stypendium dla uczniów dziennych liceów i techników,
 - zatwierdził umowę z firmą Usługi Geodezyjno - Kartograficzne Patryk Kirys w sprawie ustalenia stanu prawnego granic pasa drogowego dróg powiatowych: nr 1602C Starogród - Kijewo Królewskie, nr 1615C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyny oraz sporządzenia map do celów projektowych,
 - zatwierdził umowy w sprawie dofinansowania zadań w zakresie dróg powiatowych z gminami: Kijewo Królewskie w sprawie dofinansowania przebudowy drogi powiatowej nr 1626C Szymborno - Kijewo Królewskie; Unisław w sprawie dofinansowania przebudowy drogi powiatowej nr 1607C Dorposz Szlachecki - Unisław; Stolno w sprawie dofinansowania przebudowy drogi powiatowej nr 1612C Trzebiełuch - Robakowo; Lisewo w sprawie dofinansowania przebudowy drogi powiatowej nr 1633C Bartlewo - Kornatowo, Gminą Chełmno w sprawie dofinansowania przebudowy drogi powiatowej nr 1620C Górne Wymiary - Podwiesk,
 - zatwierdził harmonogram działań związanych z uroczystością „Sportowiec Powiatu Chełmińskiego 2017” oraz propozycję wyróżnień w kategoriach: „Sport młodzieżowy”, „Senior”, „Trener”,
 - zatwierdził propozycję podziału środków na promocję związaną z naborem uczniów do szkół powiatu chełmińskiego na rok szkolny 2018/2019,
 - wytypował kandydatów do tytułu „Sportowiec Powiatu Chełmińskiego 2017” w kategoriach: „Sport młodzieżowy” - 10 zawodników, „Senior” - 6 zawodników oraz „Trener Powiatu Chełmińskiego 2017” - 4 trenerów,


Starosta Chełmiński - pan Zdzisław Gamański przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie podjętych na XXIII Sesji Rady Powiatu. Zarząd Powiatu przekazał wszystkie uchwały Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz właściwym wydziałom.

Radny Piotr Siębor - zapytał pana Starostę jak wygląda aktualna sytuacja w związku z procesem sądowym z firmą Kobylarnia.

Pan Starosta - wyjaśnił, iż ostatecznie nie zdecydowano się iść na ugodę z firmą Kobylarnia. Postanowiono poczekać na wyrok sądu w sprawie. Pan Starosta dodał, iż kolejna rozprawa w sprawie odbędzie się 24 kwietnia br.

Radna Barbara Konieczna - zapytała , czy były dokonywane analizy co do kosztów utrzymania wychowanka w rodzinnym domu dziecka w związku z podziałem Domu Dziecka na 3 rodzinne domy dziecka.

Pan Starosta - wyjaśnił, iż z pan Dyrektor Domu Dziecka nie posiada jeszcze takiej analizy, jest to w trakcie opracowywania.


Ad. 6.
Interpelacje i zapytania.


Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 7.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zabranie głosu pana Wicestarostę - Wojciecha Bińczyka

Pan Wicestarosta Chełmiński - przedstawił sprawozdanie /wg załącznika nr 4 do protokołu/

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 8.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2017 rok.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zabranie głosu pana Starostę - Zdzisława Gamańskiego.

Pan Starosta Chełmiński - przedstawił sprawozdanie /wg załącznika nr 5 do protokołu/

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego za 2017 rok.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego za 2017 rok znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 6 do protokołu/

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIV/200/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego za 2017 rok/załącznik nr 7 do protokołu/.


Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie powiatu chełmińskiego, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie powiatu chełmińskiego, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 8 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 9 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIV/201/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie powiatu chełmińskiego, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych/załącznik nr 10 do protokołu/.


Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmiński.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmiński znajdujący się na druku nr 3 /załącznik nr 11 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - pani Anna Kordowska - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 12 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIV/202/2018 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmiński /załącznik nr 13 do protokołu/.


Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmiński oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji przez nich tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmiński oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji przez nich tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych znajdujący się na druku nr 4 /załącznik nr 14 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - pani Anna Kordowska - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 15 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIV/203/2018 w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chełmiński oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji przez nich tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych/załącznik nr 16 do protokołu/.


Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Chełmiński, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Chełmiński, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego znajdujący się na druku nr 5 /załącznik nr 17 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - pani Anna Kordowska - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 18 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIV/204/2018 w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Chełmiński, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego/załącznik nr 19 do protokołu/.


Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego, położonej w Chełmnie, przy ul. Biskupiej.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego, położonej w Chełmnie, przy ul. Biskupiej znajdujący się na druku nr 6 /załącznik nr 20 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 21 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIV/205/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego, położonej w Chełmnie, przy ul. Biskupiej/załącznik nr 22 do protokołu/.


Ad. 15.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie znajdujący się na druku nr 6 /załącznik nr 23 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIV/206/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie/załącznik nr 24 do protokołu/


Ad. 16.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok znajdujący się na druku nr 7 /załącznik nr 25 do protokołu/. Wniosła do niego autopoprawkę /wg załącznika nr 26 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 27 do protokołu/ .

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały wraz z przedstawioną autopoprawką.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIV/207/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok /załącznik nr 28 do protokołu/.


Ad 17.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2018 - 2027.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2018 - 2027 znajdujący się na druku nr 8 /załącznik nr 29 do protokołu/. Wniosła do niego autopoprawkę /wg załącznika nr 30 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 31 do protokołu/ .

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały wraz z przedstawioną autopoprawką

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXIV/208/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2018 - 2027 /załącznik nr 32 do protokołu/.


Ad. 18.
Informacje.

Prowadzący obrady - Marek Jabłoński
- przedstawił ustosunkowanie się Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy do wniosku złożonego przez Radę Gminy Kijewo Królewskie będące ostatecznym załatwieniem sprawy /załączniki 33 do protokołu/


Ad. 19.
Wolne wnioski.

Radny Piotr Siębor
- poprosił o przedstawienie propozycji podwyżek wynagrodzeń dla pracowników administracji Starostwa Powiatowego .

Pan Starosta - wyjaśnił , iż kwestie podwyżek będą ostatecznie zatwierdzane po zbilansowaniu roku budżetowego 2017. Wskazał, że planowo będą one wypłacane od kwietnia br. wszystkim pracownikom administracji (także w jednostkach podległych) i średnio wyniosą 200 zł.


Ad. 20.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - Marek Jabłoński
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XXIV sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji.
 

Protokołowała: Alicja Arendt - Pera

Przewodniczył: Marek Jabłoński

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (25 czerwca 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (10 lipca 2018, 12:24:41)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 644