Protokół z XXII sesji V kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XXII/17
z XXII Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji
odbytej w dniu 29 listopada 2017 r.Sesja odbyła się w dniu 29 listopada 2017 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
i trwała od godziny 15.30 do godziny 16.40
 

Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XXII sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu.
5. Wystąpienie Starosty Tucholskiego.
6. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Informacja Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - dyskusja.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów:
 - referuje: Sekretarz Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2017rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2017 - 2025:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
12. Informacje.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie.

 

Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński dokonał otwarcia obrad XXII sesji Rady Powiatu V kadencji.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady - na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad na sali obecnych było 15 radnych /listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu/.


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad XXII sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- wskazał, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/. Prowadzący obrady wniósł do porządku obrad zmianę polegającą na dodaniu jednego punktu : „Wystąpienie Starosty Tucholskiego” który byłby kolejnym po pkt 4. Następne punkty zostaną przenumerowane w dalszej kolejności. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła poprawkę do projektu porządku obrad.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad XXI sesji wraz ze zmianą wprowadzoną przez Przewodniczącego Rady.


Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- stwierdził, że protokół z XXI sesji został wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i do dnia dzisiejszego nie zgłoszono do nich zastrzeżeń. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi. Ze względu na brak uwag Pan Jabłoński poddał protokół pod głosowanie. Rada Powiatu przyjęła protokół z XXI sesji jednogłośnie.


Ad. 5.
Wystąpienie Starosty Tucholskiego.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- oddał głos panu Michałowi Mróz - Staroście Tucholskiemu.

Pan Michał Mróz - podziękował Radzie Powiatu oraz Zarządowi Powiatu Chełmińskiemu za przekazaną pomoc finansową oraz wręczył symbolicznego anioła i dyplom na ręce pana Starosty Chełmińskiego i Przewodniczącego Rady. Następnie pan Mróz omówił sytuację powiatu tucholskiego po przejściu zjawisk pogodowych, przybliżył zebranym ogrom zniszczeń i spustoszeń z jakimi mieszkańcy i włodarze muszą sobie poradzić. Poinformował, iż pomoc udzielana jest na bieżąco z innych jednostek samorządu powiatowego, za co pan Starosta osobiście wszystkim darczyńcom dziękuje, dodał, że skala potrzeb jest jednak bardzo duża i odbudowa, budynków, domostw, gospodarstw i całej zniszczonej infrastruktury z pewności będzie czasochłonna i kosztochłonna.

O godz. 15.50 na sesję przybyła radna Maria Pszeniczna.


Ad. 6.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.

Pan Starosta
- powiedział, że w okresie od 17 października 2017 r do 29 listopada 2017 roku Zarząd Powiatu obradował na 5 posiedzeniach.

Przyjął w tym czasie 13 uchwał w następujących sprawach:
1) zmieniającą Uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok,
2) zmieniającą Uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
3) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie domu pomocy społecznej,
4) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2018 roku,
5) udzielenia pełnomocnictwa do zawierania jednoosobowo umów zleceń w imieniu Powiatu Chełmińskiego w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który Powiat Chełmiński jest beneficjentem,
6) udzielenia pełnomocnictwa do zawierania jednoosobowo umów zleceń w imieniu Powiatu Chełmińskiego w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który Powiat Chełmiński jest beneficjentem,
7) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017,
8) zmieniająca Uchwałę w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do zawierania jednoosobowo umów zleceń w imieniu Powiatu Chełmińskiego w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który Powiat Chełmiński jest beneficjentem,
9) zmieniająca Uchwałę w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do zawierania jednoosobowo umów zleceń w imieniu Powiatu Chełmińskiego w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który Powiat Chełmiński jest beneficjentem,
10) przyjęcia projektu budżetu na 2018 rok,
11) przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2018 - 2027,
12) powołania Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
13) powołania imiennego składu komisji konkursowej do oceny ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2018 roku.

Zarząd Powiatu przygotował 3 projekty uchwał Rady Powiatu w Chełmnie w następujących sprawach:
1) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów,
2) zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok,
3) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2017 - 2025.

Ponadto Zarząd Powiatu:
 - zatwierdził umowę ze Stowarzyszeniem Ludzie - Ludziom w Chełmnie dot. dofinansowania zakupu mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
 - zatwierdził aneks nr 1 do umowy z Gminą Lisewo dot. rozszerzenia zakresu zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1619C Lisewo - Dubielno - Chełmża,
 - zatwierdził umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym "MEAN" Mirosław Rzytelewski w sprawie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. przebudowy obiektu mostowego, zlokalizowanego w km 0+632 drogi powiatowej nr 1606C Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska w miejscowości Dolne Wymiary,
 - przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia w różnych sferach edukacyjnych dla szczególnie uzdolnionych studentów szkół wyższych zamieszkałych na terenie powiatu chełmińskiego,
 - przyjął informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017,
 - zatwierdził umowy na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”,
 - zatwierdził informację z wykonania budżetu jednostki terytorialnej za III kwartał 2017 r.
 - wystąpił z wnioskiem do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego Priorytetu 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa",
 - zatwierdził sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego ZOZ w Chełmnie za III kwartał 2017 r.
 - zatwierdził porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie pełnienia funkcji ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego przez SOSzW w Chełmnie,
 - zatwierdził umowę z Marcinem Karasińskim Polskie Wydawnictwo Reklamowe w Toruniu w sprawie aktualizacji i dodruku informatora pn. "Powiat Chełmiński",
 - w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Zarząd Powiatu powierzył prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2018 Zaborskiemu Towarzystwu Naukowemu z Brus,
 - podpisał porozumienie z Okręgową Radą Adwokacką w Toruniu oraz Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w Toruniu w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu chełmińskiego,
 - zatwierdził porozumienie z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników,
 - wystąpił z wnioskiem o uruchomienie dotacji WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna poprzez sztukę w ramach VII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Powiecie Chełmińskim pn. "Wisło moja" - wydanie materiałów poplenerowych".

Starosta Chełmiński - pan Zdzisław Gamański przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie podjętych na XXI Sesji Rady Powiatu. Zarząd Powiatu przekazał wszystkie uchwały Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz właściwym wydziałom.


Ad. 7.
Interpelacje i zapytania.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 8.
Informacja Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zabranie głosu pana Wicestarostę - Wojciecha Bińczyka.

Pan Wicestarosta Chełmiński - przedstawił informację Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 /wg załącznika nr 4 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.


Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zabranie głosu pana Tadeusza Derebeckiego - Sekretarza Powiatu.

Pan Sekretarz - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 5 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 6 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXII/190/2017 uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów /załącznik nr 7 do protokołu/.


Ad. 10.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 8 do protokołu/. Wniosła do niego autopoprawkę /wg załącznika nr 9 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 10 do protokołu/.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały wraz z przedstawioną autopoprawką.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXII/191/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok /załącznik nr 11 do protokołu/.


Ad. 11.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2017 - 2025.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2017 - 2025znajdujący się na druku nr 3 /załącznik nr 12 do protokołu/. Wniosła do niego autopoprawkę /wg załącznika nr 13 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 14 do protokołu/.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały wraz z przedstawioną autopoprawką.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXII/192/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2017 - 2025 /załącznik nr 15 do protokołu/.


Ad. 12.
Informacje.

Prowadzący obrady - Marek Jabłoński
- przedstawił pisma z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach w powiecie chełmińskim /załączniki 16 - 18 do protokołu/.


Ad. 13.
Wolne wnioski.

Radny Piotr Siębor
- poprosił o dalsze wsparcie finansowe dla Powiatu Tucholskiego.


Ad. 14.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - Marek Jabłoński
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XXII sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji.
 

Protokołowała: Alicja Arendt-Pera

Przewodniczył: Marek Jabłoński

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (16 marca 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (19 marca 2018, 11:07:25)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (24 września 2018, 09:41:01)
Zmieniono: poprawki w tekście

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 852