Protokół z XXI sesji V kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XXI/17
z XXI Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji
odbytej w dniu 17 października 2017 r.Sesja odbyła się w dniu 17 października 2017 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
i trwała od godziny 15.30 do godziny 17.40
Na ogólną liczbę 17 radnych obecnych
na sesji było 14 radnych


Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XXI sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XIX i XX sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego, zobowiązań i należności ZOZ w Chełmnie za I półrocze 2017 roku:
 - referuje: Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
 - dyskusja.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie:
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny ekonomiczno - finansowej i zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie:
 - referuje: Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Chełmińskiego do realizacji projektu pn. „Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego” w ramach konkursu nr RPKP.09.02.01 - IŻ.00 - 04 - 079/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 (RPO W K - P 2014 - 2020) w ramach Osi Priorytetowej 9 - Solidarne Społeczeństwo; Działania 9.2 - Włączenie społeczne; Poddziałanie 9.2.1 Aktywne Włączenie Społeczne:
 - referuje: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018”:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 5/.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chełmnie:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 6/.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego w Chełmnie:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 7/.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Grubnie:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 8/.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Grubnie:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 9/.
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chełmnie:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 10/.
18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Chełmnie:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 11/.
19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Chełmnie:
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 12/.
20. Informacja Zarządu Powiatu w Chełmnie o wykonaniu budżetu powiatu chełmińskiego za I półrocze 2016 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu chełmińskiego za I półrocze 2017 roku:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - dyskusja.
21. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Kijewo Królewskie:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 13/.
22. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Unisław:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 14/.
23. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Papowo Biskupie:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 15/.
24. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 16/.
25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 17/.
26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2017 - 2025:
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 18/.
27. Informacje.
28. Wolne wnioski.
29. Zakończenie.
 

Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
dokonał otwarcia obrad XXI sesji Rady Powiatu V kadencji.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad na sali obecnych było 14 radnych /listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu/.


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad XXI sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- wskazał, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/. Prowadzący obrady zapytał, czy do powyższego radni zgłaszają uwagi. W związku z brakiem uwag Prowadzący obrady poddał porządek obrad pod głosowanie.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad XXI sesji.


Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z XIX i XX sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- stwierdził, że protokół z XIX i XX sesji został wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i do dnia dzisiejszego nie zgłoszono do nich zastrzeżeń. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi. Ze względu na brak uwag Pan Jabłoński poddał protokoły pod głosowanie. Rada Powiatu przyjęła protokoły z XIX i XX sesji jednogłośnie.


Ad. 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.

Pan Starosta
- powiedział, że w okresie od 27 czerwca 2017 r. do dnia 17 paździenirka 2017 r.
Zarząd Powiatu obradował na 13 posiedzeniach.
Przyjął w tym czasie 28 uchwał:
1) zatwierdzenia konkursu na kandydata a stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmnie,
2) powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmnie Pani Dorocie Jakubowskiej,
3) powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
4) powołania Komisji Egazminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
5) uznania celowości realizacji zadania publicznego pn. "Perspektywy - 9 Hlls Festival Chełmno" przez Fundację Muzeum Ziemi Chełmińskiej, z pominięciem otwartego konkursu ofert,
6) pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko, położonego na terenie powiatu świeckiego, kategorii drogi powiatowej i zaliczenia go do kategorii dróg wojewódzkich,
7) umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu,
8) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017,
9) udzielenia pełnomocnictwa do zawierania umów trójstronnych na realizację staży i praktyk zawodowych w imieniu Powiatu Chełmińskiego w ramach projektu "Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim",
10) udzielenia pełnomocnictwa do zawierania umów trójstronnych na realizację staży zawodowych w imieniu Powiatu Chełmińskiego w ramach projektu "Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim",
11) zmiany uchwały w spawie Regulaminu Szczegółowego określającego zasady rekrutacji i udziału w ramach projektu "Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim",
12) zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
13) opinii dotyczącej rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 060125C Nowe Dobra - Podwiesk,
14) zaopiniowania "Pgrogramu ochrony środowiska dla Gminy Chełmno na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2025",
15) zaopiniowania "Programu ochrony środowiska dla Gminy Stolno na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2025
16) upoważnienia dla pracownika starosta i kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności,
17) zaopiniowania "Programu ochrony środowiska dla Gminy Lisewo na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2025",
18) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017,
19) przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2017 rok oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2017 rok,
20) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Chełmińskiego do składu komisji przeprowadzających inwentaryzację mienia Skarbu Państwa przekazywanego na rzecz Powiatu Chełmińskiego,
21) określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2018 r.
22) zaliczenia odcinków dróg wojewódzkich: nr 238 Osie - Warlubie oraz nr 239 Błądzim - Lniano - Drzycim - Świecie, położonych na terenie powiatu świeckiego, do kategorii dróg powiatowych,
23) przyjęcia Regulaminu Szczegółowego określającego zasady rekrutacji i udziału w zajęciach w ramach projektu "Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim",
24) zobowiązania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie do składania Zarządowi Powiatu Chełmińskiego sprawozdań kwartalnych z wykonania planu finansowego,
25) przyjęcia i przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018",
26) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017,
27) przyjęcia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
28) umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu.
 
Zarząd Powiatu przygotował 18 projektów uchwał Rady Powiatu w Chełmnie w następujących sprawach:
1) określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
2) wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Chełmińskiego do realizacji projektu pn. „Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego” w ramach konkursu nr RPKP.09.02.01 - IŻ.00 - 04 - 079/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 (RPO W K - P 2014 - 2020) w ramach Osi Priorytetowej 9 - Solidarne społeczeństwo; Działania 9.2 - Włączenie społeczne; Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenia społeczne,
3) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kijewo Królewskie,
4) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Unisław,
5) uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018",
6) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
7) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Chełmnie,
8) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chełmnie,
9) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Chełmnie,
10) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chełmnie,
11) stwierdzenia przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego w Chełmnie,
12) stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Grubnie,
13) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Grubnie,
14) oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej i zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
15) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Papowo Biskupie,
16) uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,
17) zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok,
18) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2017 - 2025.

Ponadto Zarząd Powiatu:
 - zatwierdził poprawiony projekt Powiatowego programu ochrony środowiska, uwzględniający uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
 - zatwierdził umowę z Gminą Stolno w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie zatoki parkingowej w pasie drogi powiatowej nr 1631C Wabcz - Linowiec w miejscowości Wabcz,
 - zatwierdził umowę z Gminą Lisewo w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie zadania inwestycynego polegającego na budowie chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1619C Lisewo - Dubielno - Chełmża w miejscowości Strucfoń,
 - zatwierdził umowę z Gminą Miasto Chełmno w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ścieżki rowerowej od ulicy Szosa Grudziądzka w stronę wiaduktu ul. Planty Kolejowe w Chełmnie,
 - zatwierdził porozumienie o współpracy na rzecz realizacji projektu pn. „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko - pomorskim, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020. Porozumienie dotyczy dostosowania urzędów dla osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków EFS i jest pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
 - zatwierdził umowę z Firmą FX Energy sp. z o.o. dot. warunków korzystania z sieci dróg powiatowych powiatu chełmińskiego,
 - z okazji Święta Policji przyznał nagrody pieniężne dla trzech funkcjonariuszy policji,
 - zatwierdził umowę o wsparcie realizacji zadania pn „Perspektywy 9 Hills Festival Chełmno",
 - zaakceptował wnioski o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa" wytypowanym przez gminy rolnikom,
 - omówił nabór do szkół na rok szkolny 2017/2018
 - zatwierdził sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego, zobowiązań i należności ZOZ w Chełmnie za I półrocze 2017 r. z uwagą dotyczącą dążenia do zbilansowania przychodów z kosztami jednostki na koniec 2017 r.,
 - zatwierdził umowę z Gminą Stolno w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego polegającego na budowie zatoki parkingowej w pasie drogi powiatowej nr 1631C Wabcz - Linowiec w miejscowości Wabcz,
 - zatwierdził umowę z nr 4/2017 z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim w sprawie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”,
 - zatwierdził umowę nr 14/PZD/2017 z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia w sprawie wykonania "Przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego". Powyższa umowa dotyczy przebudowy dróg powiatowych: nr 1602C Starogród - Kijewo Królewskie, nr 1625C Jeleniec - Cepno, nr 1613C Robakowo - Pniewite,
 - przygotował i przedstawił Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2017 rok,
 - zatwierdził aneks do umowy nr 9/PZD/2017 na przebudowę drogi powiatowej nr 1628C Trzebcz Królewski - Zegartowice dot. wydłużenia terminu wykonania umowy - do dnia 6.10.2017 r.,
 - zatwierdził umowę nr 15/PZD/2017 na wykonanie robót dodatkowych w ramach w/w przedsięwzięcia, z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowo - Inżynieryjnego S. A.,
 - zatwierdził umowę nr 16/PZD/2017 z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. dot. przebudowy dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego, obejmująca wykonanie: przebudowy drogi powiatowej nr 1613C Robakowo - Pniewite",
 - zatwierdził umowę nr 17/PZD/2017 z firmą Usługi Budowlane i Projektowe, Grzegorz Sosnowski z Opola na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego, obejmująca wykonanie: przebudowy drogi powiatowej nr 1613C Robakowo - Pniewite",
 - zatwierdził umowę z Powiatem Tucholskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy,
 - zatwierdził umowę partnerską z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie wdrożenia projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0",
 - zatwierdził umowę z Wojciechem Młodziejewskim P.P.H.U. WO - BUD z Wąbrzeźna w sprawie wykonania inwestycji pn. „Budowa trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Chełmińskiego”,
 - wystąpił z wnioskami o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” następujących zadań: przebudowa drogi powiatowej Robakowo - Pniewite i przebudowa drogi powiatowej Paparzyn - Krusin,
 - zatwierdził aneks nr 1/2017 z Gminą Miasta Toruń do porozumienia zawartego w dniu 28 marca 2017 r. w sprawie objęcia opieką przez doradców metodycznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat chełmiński,
 - zatwierdził porozumienie z Powiatem Brodnickim w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy,
 - postanowił rozwiązać umowę z Bankiem Spółdzielczym w Chełmnie i dokonał wyboru innego banku, tj. Banku Spółdzielczego w Brodnicy,
 - przyjął i przedłożył Radzie Powiatu program naprawczy ZOZ w Chełmnie na lata 2017 - 2019,
 - zaakceptował wstępny budżet projektu oraz wyraził zgodę na przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego",
 - przyznał nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - wyraził zgodę na złożenie wniosku o dotację na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną,
 - zatwierdził aneks nr 2 do porozumienia z Gminą Papowo Biskupie i Gminą Unisław w sprawie udostępnienia lokalu gminnego na potrzeby punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
 - zatwierdził umowę ze Spółką Energia i Gaz Sp. z o.o. w sprawie zakupu energii elektrycznej na potrzeby obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego,
 - zatwierdził aneks nr 2/2017 do umowy ze Stowarzyszeniem Ludzie - Ludziom dot. prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej. Aneks związany jest ze zmianą rachunku bankowego WTZ,
 - zatwierdził aneks nr 1/POW/2017 do umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego w powiecie chełmińskim". Aneks związany jest ze zmianą rachunku bankowego placówki,
 - zatwierdził umowę z firmą Usługi Remontowo - Budowlane i Transportowe, Arkadiusz Bogdański w sprawie wykonania zadania pn. "Remont klasy nr 3 w ZS nr 2 w Chełmnie i hali warsztatowej ZS CKP w Grubnie",
 - zatwierdził umowę nr 20/PZD/2017 z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia w sprawie wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 1620C Górne Wymiary - Podwiesk oraz drogi powiatowej nr 1634C Folgowo - Lipienek,
 - projekty umów z Gminą Unisław i z Gminą Kijewo Królewskie w sprawie dofinansowania realizacji zadań w zakresie dróg gminnych,
 - zatwierdził rozstrzygnięcie konkursu "Sołectwo przyjazne środowisku".

Starosta Chełmiński - pan Zdzisław Gamański przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie podjętych na XIX i XX Sesji Rady Powiatu. Zarząd Powiatu przekazał wszystkie uchwały Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz właściwym wydziałom.


Ad. 6.
Interpelacje i zapytania.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 7.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego, zobowiązań i należności ZOZ w Chełmnie za I półrocze 2017 roku.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zabranie głosu panią Mariolę Burc - Dyrektora ZOZ w Chełmnie.

Pani Mariola Burc - omówiła sprawozdanie.


Ad. 8.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zabranie głosu pana Starostę Zdzisława Gamańskiego.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w powyższej sprawie znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 4 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - pan Dariusz Jach - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 5 do protokołu/ .

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXI/172/2017 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie /załącznik nr 6 do protokołu/.


Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie oceny ekonomiczno - finansowej i zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- przedstawił i uzasadnił projekt uchwały znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 7 / i poprosił o zabranie głosu panią Mariolę Burc.

Pani Mariola Burc - przedstawiła raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej ZOZ w Chełmnie.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - pan Dariusz Jach - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 8 do protokołu/.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXI/173/2017 uchwały w sprawie oceny ekonomiczno - finansowej i zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie/załącznik nr 9 do protokołu/.
 

Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zabranie głosu pana Starostę Zdzisława Gamańskiego.

Pan Starosta - przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w powyższej sprawie znajdujący się na druku nr 3 /załącznik nr 10 /.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - pan Dariusz Jach - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 11 do protokołu/.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXI/174/2017 uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /załącznik nr 12 do protokołu/.


Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Chełmińskiego do realizacji projektu pn. „Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego” w ramach konkursu nr RPKP.09.02.01 - IŻ.00 - 04 - 079/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 (RPO W K - P 2014 - 2020) w ramach Osi Priorytetowej 9 - Solidarne Społeczeństwo; Działania 9.2 - Włączenie społeczne; Poddziałanie 9.2.1 Aktywne Włączenie Społeczne.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zabranie głosu pana Dyrektora PUP w Chełmnie - Sławomira Cieślickiego.

Pan Sławomir Cieślicki - przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w powyższej sprawie znajdujący się na druku nr 4 /załącznik nr 13 /.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 14 do protokołu/.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXI/175/2017 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Chełmińskiego do realizacji projektu pn. „Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa w powiecie chełmińskim poprzez realizację programu specjalnego” w ramach konkursu nr RPKP.09.02.01 - IŻ.00 - 04 - 079/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 (RPO W K - P 2014 - 2020) w ramach Osi Priorytetowej 9 - Solidarne Społeczeństwo; Działania 9.2 - Włączenie społeczne; Poddziałanie 9.2.1 Aktywne Włączenie Społeczne /załącznik nr 15 do protokołu/.


Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018”.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zabranie głosu pana Wicestarostę Chełmińskiego - Wojciecha Bińczyka.

Pan Wicestarosta - przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w powyższej sprawie znajdujący się na druku nr 5 /załącznik nr 16 /.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - pani Anna Kordowska - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 17 do protokołu/.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXI/176/2017 uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 ” /załącznik nr 18 do protokołu/.


Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chełmnie.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zabranie głosu pana Wicestarostę Chełmińskiego - Wojciecha Bińczyka.

Pan Wicestarosta - przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w powyższej sprawie znajdujący się na druku nr 6 /załącznik nr 19 /.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - pani Anna Kordowska - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 20 do protokołu/.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXI/177/2017 uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chełmnie/załącznik nr 21 do protokołu/.


Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego w Chełmnie.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zabranie głosu pana Wicestarostę Chełmińskiego - Wojciecha Bińczyka.

Pan Wicestarosta - przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w powyższej sprawie znajdujący się na druku nr 7 /załącznik nr 22 /.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - pani Anna Kordowska - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 23 do protokołu/ .

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXI/178/2017 uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego w Chełmnie /załącznik nr 24 do protokołu/.


Ad. 15.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Grubnie.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zabranie głosu pana Wicestarostę Chełmińskiego - Wojciecha Bińczyka.

Pan Wicestarosta - przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w powyższej sprawie znajdujący się na druku nr 8 /załącznik nr 25 /.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - pani Anna Kordowska - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 26 do protokołu/.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXI/179/2017 uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Grubnie /załącznik nr 27 do protokołu/.


Ad. 16.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Grubnie.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zabranie głosu pana Wicestarostę Chełmińskiego - Wojciecha Bińczyka.

Pan Wicestarosta - przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w powyższej sprawie znajdujący się na druku nr 9 /załącznik nr 28 /.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - pani Anna Kordowska - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 29 do protokołu/.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXI/180/2017 uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Grubnie /załącznik nr 30 do protokołu/.


Ad. 17.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chełmnie.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zabranie głosu pana Wicestarostę Chełmińskiego - Wojciecha Bińczyka.

Pan Wicestarosta - przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w powyższej sprawie znajdujący się na druku nr 10 /załącznik nr 31/.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - pani Anna Kordowska - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 32 do protokołu/ .

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXI/181/2017 uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chełmnie /załącznik nr 33 do protokołu/.


Ad. 18.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Chełmnie.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zabranie głosu pana Wicestarostę Chełmińskiego - Wojciecha Bińczyka.

Pan Wicestarosta - przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w powyższej sprawie znajdujący się na druku nr 11 /załącznik nr 34 /.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - pani Anna Kordowska - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 35 do protokołu/.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXI/182/2017 uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Chełmnie /załącznik nr 36 do protokołu/.


Ad. 19.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Chełmnie.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zabranie głosu pana Wicestarostę Chełmińskiego - Wojciecha Bińczyka.

Pan Wicestarosta - przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w powyższej sprawie znajdujący się na druku nr 12 /załącznik nr 37 /.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - pani Anna Kordowska - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 38 do protokołu/.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXI/183/2017 uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Chełmnie /załącznik nr 39 do protokołu/.


Ad. 20.
Informacja Zarządu Powiatu w Chełmnie o wykonaniu budżetu powiatu chełmińskiego za I półrocze 2017 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu chełmińskiego za I półrocze 2017 roku.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zabranie głosu panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską.

Pani Skarbnik - przedstawiła powyższe informacje Zarządu Powiatu w Chełmnie o wykonaniu budżetu powiatu chełmińskiego za I półrocze 2017 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu chełmińskiego za I półrocze 2017 roku.


Ad. 21.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kijewo Królewskie.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały w powyższej sprawie znajdujący się na druku nr13 /załącznik nr 40 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 41 do protokołu/.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXI/184/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kijewo Królewskie /załącznik nr 42 do protokołu/.


Ad. 22.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Unisław.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały w powyższej sprawie znajdujący się na druku nr14 /załącznik nr 43 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 44 do protokołu/.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXI/185/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Unisław /załącznik nr 45 do protokołu/.


Ad. 23.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Papowo Biskupie.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały w powyższej sprawie znajdujący się na druku nr15 /załącznik nr 46 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 47 do protokołu/.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXI/186/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Papowo Biskupie /załącznik nr 48 do protokołu/.


Ad. 24.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały w powyższej sprawie znajdujący się na druku nr16 /załącznik nr 49 do protokołu/. W imieniu Zarządu Powiatu wniosła autopoprawkę polegającą na zmianie nr uchwały podlegającej uchyleniu z błędnego „VVII/153/2017” na prawidłowy „XVII/153/2017”.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 50 do protokołu/.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały wraz z wprowadzoną zmianą.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXI/187/2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej/załącznik nr 51 do protokołu/.


Ad. 25.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w powyższej sprawie znajdujący się na druku nr 17 /załącznik nr 52 do protokołu/. Wniosła do niego autopoprawkę /wg załącznika nr 53 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 54 do protokołu/.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały wraz z przedstawioną autopoprawką.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXI/188/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok /załącznik nr 55 do protokołu/.


Ad. 26.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2017 - 2025.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w powyższej sprawie znajdujący się na druku nr 18 /załącznik nr 56 do protokołu/. Wniosła do niego autopoprawkę /wg załącznika nr 57 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 58 do protokołu/.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały wraz z przedstawioną autopoprawką.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XXI/189/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2017 - 2025 /załącznik nr 59 do protokołu/.


Ad. 27.
Informacje.

Prowadzący obrady - Marek Jabłoński
- poinformował o analizie oświadczeń majątkowych /załączniki 60 - 62/ oraz o piśmie z Kancelarii Sejmu w sprawie otrzymania uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie przyjęcia Karty Samorządności /załącznik nr 63 do protokołu/.

Pan Starosta - przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych pracowników i kierowników za rok 2016 /wg załącznika nr 64 do protokołu/. Następnie poinformował o aktualnej sytuacji dotyczącej mienia przy ul. Biskupiej w Chełmnie.


Ad. 28.
Wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
 

Ad. 29.
Zakończenie.


Prowadzący obrady - Marek Jabłoński - w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XXI sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji.
 

Protokołowała: Alicja Arendt-Pera

Przewodniczył: Marek Jabłoński

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (16 marca 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (16 marca 2018, 14:31:30)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 718