Protokół z XX sesji V kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XX/17
z XX Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji
odbytej w dniu 5 września 2017r.


Sesja odbyła się w dniu 5 września 2017 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
i trwała od godziny 15.30 do godziny 16.00
Na ogólną liczbę 17 radnych obecnych
na sesji było 16 radnych

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XX sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego
 - referuje: Skarbnik Powiatu
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok
 - referuje: Skarbnik Powiatu
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2017 - 2025
 - referuje: Skarbnik Powiatu
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
8. Zakończenie.


Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
dokonał otwarcia obrad XX sesji Rady Powiatu V kadencji. Powiedział, iż dzisiejsza sesja została zwołana zgodnie z par. 41 ust. 4 pkt 1 Statutu Powiatu Chełmińskiego na wniosek Zarządu Powiatu Chełmińskiego /zał nr 3 / i jest to sesja nadzwyczajna.

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Na sesji obecnych było 16 radnych, nieobecny był radny Józef Podyma /listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu/.

Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad XX sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 4 do protokołu/. Prowadzący obrady zapytał, czy do powyższego radni zgłaszają uwagi. W związku z brakiem uwag Prowadzący obrady poddał porządek obrad pod głosowanie.
Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad XX sesji.

Ad 4.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Skarbnik Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 5 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 6 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XX/168/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego /załącznik nr 7 do protokołu/.

Ad 5.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 8 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 9 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XX/169/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok /załącznik nr 10 do protokołu/.

Ad. 6.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2017 - 2025.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Skarbnik Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2017 - 2025 znajdujący się na druku nr 3 /załącznik nr 11 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 12 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XX/170/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2017 - 2025 /załącznik nr 13 do protokołu/.

Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Wicestarostę Chełmińskiego - Wojciecha Bińczyka o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim znajdujący się na druku nr 3 /załącznik nr 14 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 15 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XX/171/2017 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim /załącznik nr 16 do protokołu/.

Ad. 8.
Zakończenie.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XX sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji.


Protokołowała: Alicja Arendt-Pera

Przewodniczył: Marek Jabłoński


metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (28 lutego 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (2 marca 2018, 09:15:21)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 670