Protokół z XIX sesji V kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XIX/17
z XIX Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji
odbytej w dniu 27 czerwca 2017 r.


Sesja odbyła się w dniu 27 czerwca 2017 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
i trwała od godziny 15.30 do godziny 17.00
Na ogólną liczbę 17 radnych obecnych
na sesji było 16 radnych

Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XIX sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za 2016 r.
 - referuje: Główny Księgowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stolno
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chełmno
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Chełmno
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 5/.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2017 - 2025
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 6/.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu Chełmińskiego z wykonania budżetu powiatu chełmińskiego za 2016 r.
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2016 rok,
 - opinia Komisji Rewizyjnej,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - opinia Komisji Bezpieczeństwa, Budownictwa i Dróg Publicznych,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 7/.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego
 - wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie udzielenia absolutorium – przedstawia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
 - opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 8/.
15. Informacje.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie.


Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
dokonał otwarcia obrad XIX sesji Rady Powiatu.

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady
– na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Na sesji obecnych było 15 radnych, nieobecna była radna Magdalena Pudło i pan Piotr Siębor /listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu/.

Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad XIX sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– przekazał, że radni otrzymali porządek obrad wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 4 do protokołu/. Prowadzący obrady zapytał, czy do powyższego radni zgłaszają uwagi. W związku z brakiem uwag Prowadzący obrady poddał porządek obrad pod głosowanie.

Rada Powiatu Chełmińskiego wynikiem głosowania 15 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących przyjęła porządek obrad XIX sesji.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu.

Pan Marek Jabłoński - Przewodniczący Rady
przekazał, że protokół z XVIII sesji Rady Powiatu został wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i do dnia dzisiejszego nie zgłoszono do niego zastrzeżeń. Zapytał, czy radni zgłaszają do niego uwagi.
Ze względu na brak uwag Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie.
Rada Powiatu wynikiem głosowania 15 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących przyjęła protokół z XVIII sesji Rady Powiatu, która odbyła się dnia 23 maja 2017 r.

Ad.5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.

Pan Starosta
przekazał, że Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, tj. od dnia 23 maja 2017 r. do dnia 27 czerwca 2017 r. obradował na 4 posiedzeniach, podjął 7 uchwał w następujących sprawach:
1) ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmnie,
2) zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
3) opinii dotyczącej rozbudowy drogi gminnej nr 060229C Wabcz – Obory,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017,
5) powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmnie,
6) nieodpłatnego nabycia na własność Powiatu Chełmińskiego od Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa,
7) przyjęcia Regulaminu Szczegółowego określającego zasady rekrutacji i udziału w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”.
Zarząd Powiatu przygotował 6 projektów uchwał Rady Powiatu.

Ponadto Zarząd Powiatu:
 - zatwierdził umowę ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko - Poznańska o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie,
 - zatwierdził umowę z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w sprawie przekazania dotacji z przeznaczeniem na zakup ambulansu,
 - podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowo - Inżynieryjnego S. A. z Torunia w sprawie wykonania „Przebudowy drogi powiatowej nr 1628C Trzebcz Królewski – Zegartowice”,
 - podpisał umowę z „EST - BUD” Zbigniew Lachowski w sprawie wykonania usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1628C Trzebcz Królewski – Zegartowice”,
 - zatwierdził wyniki plebiscytu na Nauczyciela Roku 2017 Powiatu Chełmińskiego, którego zwycięzcą została Pani Aleksandra Helena Zawada, nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie,
 - zatwierdził trzy umowy z Komendą Wojewódzką Policji w sprawie przekazania przez Powiat Chełmiński środków finansowych w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie, 97.500 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu 4 pojazdów oznakowanych i nieoznakowanych, 12.000 zł z przeznaczeniem na rekompensatę za czas służby przekraczający normę,
 - zatwierdził umowy z Gminami: Unisław, Papowo Biskupie, Kijewo Królewskie w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1628C Trzebcz Królewski – Zegartowice” ,
 - zatwierdził umowę z Gminą Lisewo w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1613C Robakowo - Pniewite”,
 - zatwierdził umowę z Gminą Lisewo w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 060329C w miejscowości Malankowo o długości ok. 1,8 km”,
 - zatwierdził umowę z Gminą Kijewo Królewskie w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 060525C Szymborno - Bągart, II etap”,
 - rozwiązał za porozumieniem stron umowę o partnerstwie z Gminą Chełmno nr pzd - 1 - gch/2016 r. w sprawie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1613C Robakowo - Pniewite,
 - rozwiązał za porozumieniem stron umowę o partnerstwie z Gminą Chełmno nr 1/2016 r. na rzecz realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 060165C w Kolnie”,
 - rozwiązał umowę o partnerstwie nr 1/2016 z Gminą Stolno na rzecz realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 060229C Wabcz - Obory etap II”,
 - rozwiązał umowę o partnerstwie nr pzd - 4 - gs/2016 z Gminą Stolno w sprawie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1613C Robakowo - Pniewite”,
 - zatwierdził umowę 1/dc - gkk/2017 z Gminą Kijewo Królewskie w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1626C Szymborno - Kijewo Królewskie,
 - zatwierdził umowę 2/dc - gu/2017 z Gminą Unisław w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1607C Dorposz Szlachecki – Unisław,
 - zatwierdził umowę 3/dc - gpb/2017 z Gminą Papowo Biskupie w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1634C Folgowo – Lipienek.

Starosta Chełmiński – pan Zdzisław Gamański przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie podjętych na XVIII Sesji Rady Powiatu. Zarząd Powiatu przekazał wszystkie uchwały Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz właściwym wydziałom.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
w związku z brakiem pytań, przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.

Ad. 6.
Interpelacje i zapytania.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
poinformował obecnych, że do Biura Rady nie wpłynęły interpelacje i zapytania.
Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.

Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za 2016 r.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
- przedstawił projekt uchwały znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 4 do protokołu/, a następnie poprosił panią Emilię Piłat – Główną Księgową ZOZ w Chełmnie o zreferowanie sprawozdania.

Na sesję Rady Powiatu przybył pan Piotr Siębior.

Pani Emilia Piłat – omówiła roczne sprawozdanie finansowe ZOZ za 2016 rok oraz przedstawiła raport z badania sprawozdania wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta i raportem o sytuacji ekonomiczno - finansowej ZOZ w Chełmnie za 2016 r.
Wyjaśniła, że ujemny wynik finansowy wiąże się z tym, że wraz z 2015 rokiem skończyło się dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektów.
Projekt norweski był jeszcze realizowany w roku 2016, ale ostatnia transza środków była przelana na konto ZOZ w 2015 r. Przekazała, że 95 % przychodu są to przychody z tytułu sprzedaży ogólnej. W roku 2016 otrzymali dwie dotacje od powiatu i Gminy Miasta Chełmno. Nadwykonania za porody za okres od I - IV br. wynoszą ponad sto tysięcy zł.
Przekazała, że koszty bieżącego funkcjonowania szpitala rosną z roku na rok, a przychody z NFZ – ostatnie podwyżki wyceny pkt. były w 2012 r. z 51 zł na 52 zł.
Koszty obsługi zadłużenia to odsetki 243 tys. zł, na raty kredytów ZOZ w Chełmnie w 2016 r. przeznaczył ok. 1.200.000 zł.
Zapewniła, że nie ma zagrożenia kontynuacji działalności leczniczej. Na 2017 r. ZOZ planuje znaczną poprawę wyniku finansowego.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy – pani Barbara Konieczna – przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 5 do protokołu/ .

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński - zapytał czy ktoś z radnych ma pytania.
Dyskutantów w temacie nie było.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XIX/160/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za rok 2016. /załącznik nr 6 do protokołu/.

Ad 8.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stolno.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił panią Janinę Siemiątkowską – Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały – druk nr 2 /wg załącznika nr 7 do protokołu/.

Pani Janina Siemiątkowska - Skarbnik Powiatu
– wyjaśniła, że powyższa uchwała wynika z tego, że gmina nie otrzymała środków z Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej i z tego powodu zrezygnowała z realizacji gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 060229C Wabcz - Obory – etap II” .

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński - zapytał czy ktoś z radnych ma pytania.
Dyskutantów w temacie nie było. Nie było również uwag i zastrzeżeń, co do treści uchwały.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i przy wstrzymujących.
Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIX/161/2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Stolno /załącznik nr 8 do protokołu/.

Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chełmno.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił panią Janinę Siemiątkowską – Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały – druk nr 3 /wg załącznika nr 9 do protokołu/.

Pani Janina Siemiątkowska - Skarbnik Powiatu
– wyjaśniła, że powyższa uchwała wynika z tego, że gmina nie otrzymała środków z Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej i z tego powodu zrezygnowała z realizacji gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 060165C w Kolnie”.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
- zapytał czy ktoś z radnych ma pytania.
Dyskutantów w temacie nie było. Nie było również uwag i zastrzeżeń, co do treści uchwały. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIX/162/2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Chełmno /załącznik nr 10 do protokołu/.

Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Chełmno.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił panią Janinę Siemiątkowską – Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały – druk nr 4 /wg załącznika nr 11 do protokołu/.

Pani Janina Siemiątkowska - Skarbnik Powiatu
– przekazała, że Burmistrz Miasta Chełmna złożył wniosek o dofinansowanie przez powiat ścieżki rowerowej od ulicy Szosa Grudziądzka w stronę wiaduktu ul. Planty Kolejowe w ramach zadań wspólnych z gminami. Zadanie to będzie realizowane przez Gminę Miasto Chełmno przy współudziale środków gminnych 50.000 zł.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy – pani Barbara Konieczna – przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 12 do protokołu/.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
- zapytał czy ktoś z radnych ma pytania.
Dyskutantów w temacie nie było. Nie było również uwag i zastrzeżeń, co do treści uchwały. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIX/163/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Chełmno /załącznik nr 13 do protokołu/.

Ad. 11.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił panią Skarbnik Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu – pani Janina Siemiątkowska - omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok znajdujący się na druku nr 5 /załącznik nr 14 do protokołu/. Przekazała, że dochody wzrastają o kwotę 3.567.346 zł, wydatki zwiększone zostały o kwotę 2.596.255 zł. Kwota 971.091 zł została przeznaczona na zmniejszenie deficytu budżetowego.
Przekazała, że w/w zmianach ujęte zostały m.in. wydatki na: zakup samochodu patrolowego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie, pomoc finansową dla Miasta Chełmna z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej od ul. Szosa Chełmińska w stronę wiaduktu Planty Kolejowe, „Przebudowę drogi powiatowej nr 1625C Jeleniec - Cepno”, „Przebudowę drogi powiatowej nr 1602C Starogród – Kijewo Królewskie”, środki na dokumentację techniczną „Most przy drodze powiatowej nr 1606C Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska, „Budowa chodnika w gminie Lisewo i zatoki postojowej w gminie Stolno”, projekt „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim”. Do budżetu wprowadzona została dotacja celowa na „Budowę trzech domów jednorodzinnych dla wychowanków Domu Dziecka”

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy – pani Barbara Konieczna – przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 15 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Nie było również uwag i zastrzeżeń, co do treści uchwały.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIX/164/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok /załącznik nr 16 do protokołu/.

Ad 12.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2017 - 2025.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił panią Skarbnik Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu – pani Janina Siemiątkowska – omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2017 - 2025, przedstawiony na druku nr 6 /załącznik nr 17 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy – pani Barbara Konieczna – przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 18 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Nie było również uwag i zastrzeżeń, co do treści uchwały.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIX/165/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2017 - 2025 /załącznik nr 19 do protokołu/.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński zarządził 10 minutową przerwę w obradach, która trwała od godz. 16.10 do 16.20.

Po przerwie Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Na sali znajdowało się 16 radnych.

Ad.13.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2016 rok.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
– poprosił panią Skarbnik Powiatu o przedstawienie sprawozdania za ubiegły rok.

Skarbnik Powiatu – pani Janina Siemiątkowska
– przedstawiła sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2016 rok zawarty na druku nr 7 /załącznik nr 20 do protokołu/ wraz z wykazem mienia powiatu na dzień 31.12.2016 r.
Przekazała, że wykonanie na dzień 31.12.2016 r. wyniosło: dochody 56.462.260,27 zł, tj 100,56 % planu, wydatki 53.742.885,81 zł, tj. 97,60 % planu. Rok 2016 zamknięty został nadwyżką w wysokości 2.719.374,46 zł.
Następnie pani Skarbnik omówiła zadania inwestycyjne zrealizowane w 2016 r., w tym zadania drogowe (przebudowa dróg powiatowych: nr 1626C Szymborno - Kijewo Królewskie, nr 1623C Brzozowo - Stolno – 1.218.375,76 zł, 1612C Trzebiełuch - Robakowo, nr 1627C Unisław – Żygląd, nr 1607C Dorposz Szlachecki – Unisław, nr 1601C Kokocko - Dębowiec - Dąbrowa Chełmińska – 1.176.939,02 zł, nr 1634C Folgowo - Lipienek, nr 1616C Niemczyk - Wrocławki, Górne Wymiary - Podwiesk. Zadania wspólne z gminami na drogach powiatowych zrealizowane zostały za kwotę 596.976,35 zł.
Ponadto udzielona została pomoc finansowa na dofinansowanie zadań gminnych drogowych, na łączną kwotę 883.763,43 zł.
W roku 2016 udzielona została dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w wysokości 340.000 zł na zakup: kolonoskopu, lamp do RTG oraz klimatyzacji do sali badań wysiłkowych, łóżka porodowego oraz na inwestycje realizowane w ramach projektu „Zdrowy maluszek – edukacja i profilaktyka oraz modernizacja oddziałów ZOZ w Chełmnie, w celu poprawy jakości opieki perinatalnej w regionie”.
Wydatkowano ok. 48 tys. zł na dokumentację projektowo - kosztorysową dla trzech jednorodzinnych domów dla wychowanków Domu Dziecka.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - zapoznał radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu chełmińskiego za 2016 rok /załącznik nr 21 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - pan Zdzisław Piechota
– przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2016 rok / załącznik nr 22 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna
– przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2016 rok / załącznik nr 23 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Budownictwa i Dróg Publicznych pan Mirosław Kurdynowski
- przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2016 rok / załącznik nr 24 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – pani Anna Kordowska
- przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2016 rok / załącznik nr 25 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - pan Dariusz Jach
- przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2016 rok / załącznik nr 26 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pan Józef Podyma
- przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2016 rok / załącznik nr 27 do protokołu/.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– otworzył dyskusję. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Głosowanie było jawne.
Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIX/166/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2016 rok /załącznik nr 28 do protokołu/.

Ad.14.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Zdzisław Piechota
– przedstawił wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu chełmińskiego za 2016 rok /załącznik nr 29 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
– zapoznał radnych z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 30 do protokołu/. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu zawarty na druku nr 8 /załącznik nr 31 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- otworzył dyskusję. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Chełmnie było jawne .
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIX/167/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 32do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
– złożył Zarządowi Powiatu serdeczne gratulacji z okazji uzyskania absolutorium oraz podziękował wszystkim za sprawne i efektywne realizowanie budżetu powiatu.

Starosta Chełmiński – pan Zdzisław Gamański
- podziękował wszystkim za udzielone absolutorium dla Zarządu Powiatu.

Ad.15.
Informacje.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
zapoznał radnych z pismem mieszkańców Trzebcza Królewskiego w sprawie budowy ścieżki rowerowej lub chodnika przy drodze powiatowej nr 1604C Brzozowo - Nawra /wg załącznika nr 33/.
Wniosek powyższy został skierowany do Komisji Bezpieczeństwa, Budownictwa i Dróg Publicznych, która po jego analizie postulowała, żeby w/w inwestycja była propozycją ze strony Gminy Kijewo Królewskie w ramach zadań wspólnych /pismo Komisji stanowi załącznik nr 34 do protokołu/.
Ponadto przedstawił pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie wypełnienia obowiązku nałożonego ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Pan Zdzisław Gamański - Starosta Chełmiński
przekazał, że nie mamy takich obiektów na terenie powiatu.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
poinformował, że oświadczenia radnych wysłane zostały do Urzędu Skarbowego.

Ad. 16.
Wolne wnioski.

Nikt nie złożył wniosków.

Ad. 17.
Zakończenie.

Przewodniczący Rady – Marek Jabłoński
– w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XIX sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji.

 
Protokołowała: Dorota Podlasińska

Przewodniczył: Marek Jabłoński

metryczka


Wytworzył: Dorota Podlasińska (28 lutego 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (2 marca 2018, 08:57:27)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 801