Protokół z XVIII sesji V kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XVIII/17
z XVIII Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji
odbytej w dniu 23 maja 2017 r.Sesja odbyła się w dniu 23 maja 2017 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
i trwała od godziny 15:30 do godziny 17:20
Na ogólną liczbę 17 radnych obecnych
na sesji było 16 radnych


Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XVIII sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Chełmnie za 2016 r.
 - referuje: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmnie,
 - dyskusja.
8. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu chełmińskiego w roku 2016
 - referuje: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie,
 - dyskusja.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok
 - referuje: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
 - dyskusja.
10. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku”
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - dyskusja.
11. Raport z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za lata 2015 - 2016
 - referuje: Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Środowiska,
 - dyskusja
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Chełmna
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2017 - 2025
 - referuje : Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Karty Samorządności
 - referuje : Przewodniczący Rady Powiatu Chełmińskiego,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
16. Informacje.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie.Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
dokonał otwarcia obrad XVIII sesji Rady Powiatu V kadencji.

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad na sali obecnych było 16 radnych /listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu/

Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad XVIII sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- wskazał, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/. Prowadzący obrady zapytał, czy do powyższego radni zgłaszają uwagi. W związku z brakiem uwag Prowadzący obrady poddał porządek obrad pod głosowanie.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad XVIII sesji.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- stwierdził, że protokół z XVII sesji został wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i do dnia dzisiejszego nie zgłoszono do nich zastrzeżeń. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi. Ze względu na brak uwag Pan Jabłoński poddał protokoły pod głosowanie. Rada Powiatu przyjęła protokół z XVII sesji jednogłośnie.

Ad. 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.

Pan Starosta
- powiedział, że w okresie od 28 marca 2017 r. do dnia 23 maja 2017 Zarząd Powiatu obradował na 6 posiedzeniach.
Zarząd Powiatu w okresie tym podjął 10 uchwał w następujących sprawach:
1) ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
2) przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok,
3) dokonania darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego, położonej w Chełmnie, przy ul. Biskupiej,
4) ustalenia regulaminu Plebiscytu na Nauczyciela Roku 2017,
5) opinii, dotyczącej zmian związanych z realizacją inwestycji, polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Podwiesk, wzdłuż drogi powiatowej nr 1621C Chełmno - Mniszek,
6) powołania imiennego składu komisji konkursowej w celu ustalenia rankingu projektów złożonych w ramach powiatowego konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa”,
7) planu kontroli w 2017 r.,
8) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017,
9) zaopiniowania inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo,
10) zatwierdzenia regulaminu XVII edycji konkursu „Piękna Zagroda”.

Zarząd Powiatu przygotował 3 projekty uchwał Rady Powiatu w Chełmnie będące przedmiotem dzisiejszych obrad.

Ponadto Zarząd Powiatu:
 - zatwierdził porozumienie z Gminą Miasta Toruń w sprawie objęcia opieką przez doradców metodycznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat chełmiński,
 - przyznał nagrody z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia oraz Światowego Dnia Zdrowia dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
 - zatwierdził umowę z Gminą Papowo Biskupie w sprawie przekazania dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup defibrylatora dla jednostki OSP KSRG Papowo Biskupie,
 - zatwierdził aneks nr 2 do umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. budowy ścieżki pieszo - rowerowej relacji Chełmno - Unisław
 - zatwierdził aneks nr 2 do umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. budowy ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Podwiesk
 - przyznał dotację w wysokości 5.000 zł dla Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Chełmno Dzieciom” z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego „Być rodzicem z pasją” w konkursu ofert organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania pn. „Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w powiecie chełmińskim w 2017 r.”,
 - przyznał dotacje w ramach konkursu ofert organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie chełmińskim w 2017 r.”
 - zatwierdził umowę o dotację celową dla Gminy Kijewo Królewskie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Kijewo Królewskie”,
 - zatwierdził aneks do umowy ze Stowarzyszeniem Zaborskim Towarzystwem Naukowym o realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2017 roku,
 - przyznał nagrody finansowe dla trzech funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz dla trzech strażaków ochotników z okazji Dnia Strażaka,
 - przyjął sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2016”,
 - zatwierdził umowę z Biurem Usług Ekologicznych i Leśnych w sprawie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Chełmińskiego,
 - rozstrzygnął konkurs na film (spot) reklamowy „Moja Szkoła - Trafny Wybór”:
 - zatwierdził listę kandydatów do II etapu Plebiscytu na Nauczyciela Roku 2017,
 - zatwierdził arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny 2017/2018 z uwagami,
 - postanowił dofinansować wynajem firmy ochroniarskiej przeznaczając na ten cel kwotę 4.000 zł oraz zabezpieczyć orkiestrę na otwarcie XXI Kujawsko - Pomorskich Dni Pola w Grubnie,
 - zatwierdził aneks nr 1 do umowy z firmą Ekspertus - Szkolenia Mirosława Trojnacka Firma Doradczo - Szkoleniowa Wspierająca Zarządzanie ZOZ z siedzibą w Mikołowie na dokonanie analizy działalności SP ZOZ w Chełmnie wraz z opracowaniem programu naprawczego,
 - przyjął ocenę zasobów pomocy społecznej za 2016 rok, przedstawioną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 - zatwierdził sprawozdanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie z wykonania Planu Finansowego za I kwartał 2017 r.,
 - podpisał porozumienia z: Wójtem Gminy Papowo Biskupie oraz z Wójtem Gminy Stolno w sprawie przekazania dotacji celowej na zakup ambulansu dla ZOZ w Chełmnie,
 - zatwierdził porozumienie z Gminą Miasto Toruń w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkanki Powiatu Chełmińskiego, uczestniczki WTZ prowadzonego przez Polski Związek Niewidomych,
 - rozstrzygnął powiatowy konkurs „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa”.

Następnie pan Starosta ustosunkował się do wolnych wniosków zgłoszonych na ostatniej sesji w dniu 28 marca br. zgłoszonych przez radnych : Piotra Siębora oraz Violettę Gryszan . Powiedział że jeśli chodzi o akcję strajkową przeprowadzoną w dniu 31 marca w placówkach oświatowych to na podstawie listy obecności brało w niej udział ok 60 - 74% nauczycieli. Strajk przeprowadzono zgodnie z procedurami. Przebiegał od godz. 8 do 14, a uczniowie którzy byli obecni w szkole mieli w tym czasie zapewnione zajęcia. Jeśli zaś chodzi o kwestię wpływu reformy na stan zatrudnienia w szkołach podległych powiatowi chełmińskiemu to w 2019 roku nastąpi wzrost oddziałów z uwagi na wprowadzenie 4 - letnich szkół ogólnokształcących oraz 5 - letnich techników zawodowych. Niestety do tego czasu liczba oddziałów będzie malała. W tym roku do oświaty powiat dopłacił 1 mln zł, a z analiz wynika że w przyszłym roku kwota ta najprawdopodobniej wzrośnie. Pan Starosta wskazał, że jeśli chodzi o przyszłość pedagogów, przewidywana ilość nauczycieli bez pełnego etatu wynosić będzie w przyszłym roku szkolnym 21, z czego aż 12 nauczycieli z LO i 9 w CKP w Grubnie. 10 nauczycieli będzie musiało etat uzupełniać. Według wstępnych założeń na emeryturę ma odejść od 6 do 8 nauczycieli, i prawdopodobnie 7 nauczycieli skorzysta z rocznego urlopu dla podratowania zdrowia. Pan Starosta zauważył, iż powyższe będzie obciążać budżet powiatu.

Starosta Chełmiński - pan Zdzisław Gamański przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie podjętych na XVII Sesji Rady Powiatu. Zarząd Powiatu przekazał wszystkie uchwały Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz właściwym wydziałom.

Ad. 6.
Interpelacje i zapytania.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.

Ad. 7.
Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Chełmnie za 2016 r.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zabranie głosu pana Bogusława Knaflewskiego - Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Pan Bogusław Knaflewski - omówił działalność Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Chełmnie za 2016 rok.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - otworzył dyskusję w temacie.

Radny Dariusz Śliwiński - zapytał o przyczyny zamykania ubojni zwierząt.

Pan Bogusław Knaflewski - stwierdził, iż upadanie ubojni ma przede wszystkim podłoże ekonomiczne.

Radna Violeta Gryszan - zapytała o uzdatnianie wód wodociągowych. Zauważyła, ze w wodach jest dużo manganu i żelaza.

Pan Bogusław Knaflewski - stwierdził, iż pytanie to powinno zostać skierowane do pracownika SANEPIDU. Dodał, że to problem wodociągów miejskich.

Radna Violetta Gryszan - odniosła się do zamykania ubojni, stwierdziła, że w ościennych powiatach sytuacja ta wydaje się być lepsza.

Pan Bogusław Knaflewski - wyjaśnił, iż ubojnie są zamykane i tam, natomiast wzrasta liczba punktów przetwórstwa. Utrzymywanie ubojni się często nie opłaca. Szczególnie tych niewielkich.

Ad. 8.
Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu chełmińskiego w roku 2016.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zabranie głosu panią Iwonę Szczukę - pracwnicę Powiatowej Stacji Sanitaro - Epidemiologicznej

Pan Iwona Szczuka - przedstawiła informację /wg załącznika nr 4 do protokołu/

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - otworzył dyskusję w temacie.

W związku z brakiem dyskutantów przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.

Ad. 9.
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zabranie głosu panią Ewę Wirosławską - Dyrektora PCPR w Chełmnie.

Pani Dyrektor - omówiła informację /wg załącznika nr 5 do protokołu/

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - otworzył dyskusję w temacie.

W związku z brakiem dyskutantów przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.
 
Ad. 10.
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku”.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zabranie głosu pana Wicestarostę Chełmińskiego - Wojciecha Bińczyka.

Pan Wicestarosta - omówiła sprawozdanie /wg załącznika nr 6 do protokołu/

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - otworzył dyskusję w temacie.

Radna Barbara Konieczna - zapytała, czy organizacji pozarządowych w powiecie chełmińskim przybywa, czy ilość jest na tym samych poziomie co w latach ubiegłych.

Pan Wicestarosta - powiedział, że jeśli chodzi o samą liczbę NGO, to nie zna dokładnych danych, natomiast coraz większa ilość stowarzyszeń chce z powiatem współpracować.

Pan Starosta - powiedział, że jeśli chodzi o ilość stowarzyszeń zarejestrowanych spada, co wynika głównie z faktu, że nie wszystkie muszą być zarejestrowane.

W związku z brakiem innych dyskutantów Prowadzący obrady przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.

Ad. 11.
Raport z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za lata 2015 - 2016.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Arkadiusza Beskę - Naczelnika Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Środowiska o wprowadzenie do tematu.

Pan Arkadiusz Beska - omówił raport /załącznik nr 7 do protokołu/

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - otworzył dyskusję w temacie.

W związku z brakiem dyskutantów przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.

Prowadzący obrady ogłosił przerwę, która trwała od godz. 16.40 do 16.47.

Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Chełmna.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zabranie głosu pana Wicestarostę Chełmińskiego - Wojciecha Bińczyka.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w powyższej sprawie znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 8 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 9 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVIII/156/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Chełmna /załącznik nr 10 do protokołu/.
 
Ad. 13.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 11 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 12 do protokołu/ .

Radna Violetta Gryszan - podziękowała w imieniu pracowników oświatowych za dotrzymanie przez Zarząd obietnicy udzielenia podwyżek wynagrodzeń.

Innych dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVIII/157/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok /załącznik nr 13 do protokołu/.

Ad. 14.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2017 - 2025.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 - 2024, znajdujący się na druku nr 3 /załącznik nr 14 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 15 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVIII/158/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2017 - 2025 /załącznik nr 16 do protokołu/.

Ad. 15.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Karty Samorządności.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- przedstawił powyższy projekt uchwały znajdujący się na druku nr 4/załącznik nr 14 do protokołu/ , następnie poprosił pana Starostę o omówienie.

Pan Starosta - powiedział, że projekt uchwały jest wynikiem prac delegatów Związku Powiatów Polskich ale też innych korporacji zrzeszających samorządy terytorialne. Poprosił, aby sprawy nie traktować polityczne, gdyż stanowiska rady przyjmowane były już w innych kwestiach problematycznych. Jako przykład podał uchwałę Rady Powiatu Chełmińskiego sprzeciwiającą się GMO, czy też uchwałę - apel w obronie sądów rejonowych (w tym chełmińskiego). Takie stanowiska muszą być podejmowane i przekazywane do Warszawy , po to by ministrowie i rząd mieli pełen obraz spraw, i zapoznali się z głosem i wolą samorządów. W tym kierunku należy tą uchwałę rozpatrywać. Dodał, że należy walczyć o samorządność i trójstopniowość samorządu terytorialnego.

Radny Piotr Siębor - powiedział, że pomimo zapewnień pana Starosty uchwała ma podtekst polityczny. Ponadto jej forma przesłania sugeruje zamach ze strony władz państwowych na samorządy, czego nie ma. Radny nie widzi póki co żadnego ataku na samorządy. Radny zaapelował, by nie burzyć spokoju w Radzie Powiatu.

Radny Zdzisław Piechota - powiedział, że również nie widzi potrzeby przyjmowania Karty Samorządności, gdyż samorządy nie są w żaden sposób atakowane przez państwo.

Pan Starosta - powiedział, że nie ma mowy o zamachu na samorządy, chodzi tu o wchodzenie w kompetencje władz samorządowych, zabieranie ich, czy też brak konsultacji władz z samorządami.

Radna Violetta Gryszan - zauważyła, że nie jest żadną zbrodnią podejmowanie tego typu stanowisk broniących kompetencji samorządów. Dodała, że należy walczyć o wpływ i rolę samorządów na działania w państwie. Nie można sięgać po władzę samorządową.

Pan Wicestarosta - powiedział, że kiedyś zawarto pewną umowę pomiędzy państwem a samorządem, że samorząd będzie wykonywał przypisane mu zadania, a państwo będzie go wspierało i działało na obszarze gdzie samorząd z racji swej natury działać nie może. W Karcie mówi się tylko o tym.

Radny Piotr Siębor - stwierdził, że forma tego dokumentu jest zbyt prowokacyjna.

Radny Dariusz Jach - powiedział, że stanowisko podobne powinno być profilaktycznie przekazywane Warszawie przy każdorazowym obejmowaniu władzy przez nowy rząd. Karta jest jakby przypomnieniem roli samorządu w państwie.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XVIII/159/2017 w sprawie przyjęcia Karty Samorządności /załącznik nr 15 do protokołu/.

Ad. 16.
Informacje.

Prowadzący obrady - Marek Jabłoński
- poinformował o trwającej aktualnie analizie oświadczeń majątkowych, a także przekazał, że kolejna sesja Rady planowana jest na dzień 27 czerwca br.

Ad. 17.
Wolne wnioski.

Radny Piotr Siębor
- przekazał, iż Gmina Unisław zmniejszyła dofinansowanie na zakup ambulansu, motywując powyższe niejasna sytuacją finansową szpitala. Zapytał, czy do czasu następnej sesji będzie wynik prowadzonego w ZOZ audytu. Jeśli tak, to prosiłby o wprowadzenie do porządku obrad punku nt sytuacji finansowej w szpitalu.
 
Ad. 18.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - Marek Jabłoński
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XVIII sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji.
 
Protokołowała: Alicja Arendt-Pera

Przewodniczył: Marek Jabłoński

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (16 sierpnia 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (16 sierpnia 2017, 13:29:08)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 795