Protokół z XVII sesji V kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XVII/17
z XVII Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji
odbytej w dniu 28 marca 2017 r.


Sesja odbyła się w dniu 28 marca 2017 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
i trwała od godziny 15:30 do godziny 17:20
Na ogólną liczbę 17 radnych obecnych
na sesji było 16 radnych


Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołów z XV i XVI sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Chełmnie za 2016 r.
 - referuje: Komendant Powiatowy Policji w Chełmnie,
 - dyskusja.
8. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie za 2016 rok
 - referuje: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie,
 - dyskusja.
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie w 2016 roku
 - referuje: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
 - dyskusja.
10. Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Ludzie - Ludziom w Chełmnie w 2016 roku
 - referuje: Prezes Stowarzyszenia Ludzie - Ludziom w Chełmnie,
 - dyskusja.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie
 - referuje: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 - referuje: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - dyskusja.
14. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2016 rok
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - dyskusja.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego za 2016 rok
 - referuje: Przewodniczący Rady Powiatu,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lisewo
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chełmno
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 5/.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Unisław
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 6/.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stolno
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 7/.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kijewo Królewskie
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 8/.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kijewo Królewskie
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 9/.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Papowo Biskupie
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 10/.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Papowo Biskupie
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 11/.
24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
 - referuje: Starosta Powiatu,
 - opinia Komisji Bezpieczeństwa, Budownictwa i Dróg Publicznych,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 12/.
25. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 - referuje: Wicestarosta Powiatu,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 13/.
26. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 - referuje: Wicestarosta Powiatu,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 14/.
27. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 - referuje: Wicestarosta Powiatu,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 15/.
28. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu chełmińskiego
 - referuje: Wicestarosta Powiatu,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 16/.
29. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chełmiński
 - referuje: Wicestarosta Powiatu,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 17/.
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego, położonej w Chełmnie, przy ul. Biskupiej
 - referuje: Wicestarosta Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 18/.
31. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 19/.
32. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 20/.
33. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2017 - 2025
 - referuje : Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 21/.
34. Informacje.
35. Wolne wnioski.
36. Zakończenie.Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
dokonał otwarcia obrad XVII sesji Rady Powiatu V kadencji.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad na sali obecnych było 15 radnych /listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu/


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- wskazał, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/. Prowadzący obrady zapytał, czy do powyższego radni zgłaszają uwagi. W związku z brakiem uwag Prowadzący obrady poddał porządek obrad pod głosowanie.
Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad XVII sesji.


Ad. 4.
Przyjęcie protokołów z XV i XVI sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- stwierdził, że protokoły z XV i XVI sesji zostały wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i do dnia dzisiejszego nie zgłoszono do nich zastrzeżeń. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi. Ze względu na brak uwag Pan Jabłoński poddał protokoły pod głosowanie. Rada Powiatu przyjęła protokół z XV sesji Rady Powiatu wynikiem głosów: 14 głosów za, 1 głos wstrzymujący przy braku głosów przeciwnych oraz protokół z XVI sesji jednogłośnie.


Ad. 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.

Pan Starosta
- powiedział, że w okresie od dnia 20 grudnia 2016 r. do 28 marca 2017 Zarząd Powiatu obradował na 11 posiedzeniach.
Zarząd Powiatu w okresie tym podjął 31 uchwał w następujących sprawach:
1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego do zaciągania zobowiązań,
2) zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie,
3 - 4) zmiany uchwały w spawie budżetu na rok 2017,
5) opinii dotyczącej budowy ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Podwiesk, wzdłuż drogi powiatowej nr 1621C Chełmno - Mniszek,
6) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą „Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów”,
7) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2017”,
8) zatwierdzenia regulaminu konkursu na film reklamowy „Moja Szkoła - Trafny Wybór”,
9) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017,
10) ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r.”
11) ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania „Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w powiecie chełmińskim w 2017 r.”
12) opinii dotyczącej budowy ścieżki pieszo - rowerowej relacji Chełmno - Unisław,
13) ustalenia standardów i zasad funkcjonowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Chełmiński, na rok szkolny 2017/2018 ,
14) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, części pomieszczeń w budynku szkoły, usytuowanym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego, położonej w obrębie Grubno, gmina Stolno, oznaczonej jako działka nr 100/24, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie,
15) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku, usytuowanym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego, położonej w obrębie Grubno, gmina Stolno, oznaczonej jako działka nr 100/24, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie,
16) zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 12 października 2016 r. dotyczącej scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Chełmiński,
17) powołania imiennego składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017,
18) powołania imiennego składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów”,
19) powołania imiennego składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2017”,
20) powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu na film reklamowy „Moja Szkoła - Trafny Wybór”,
21) odwołania dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmnie z zajmowanego stanowiska,
22) powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmnie nauczycielowi Pani Dorocie Jakubowskiej,
23) udzielenia pełnomocnictwa do zawierania umów trójstronnych na realizację staży i praktyk zawodowych w imieniu Powiatu Chełmińskiego w ramach projektu „Czas na staż”,
24) zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów”,
25) rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2017”,
26) zatwierdzenia regulaminu powiatowego konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa” wraz z kartą projektu, kartą budżetu projektu i formularzem sprawozdania z realizacji projektu,
27) rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017,
28) rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów”,
29) powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie chełmińskim w 2017 r.”,
30) powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania „Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w powiecie chełmińskim w 2017 r.”,
31) powierzenia zadań Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie w zakresie zatwierdzenia projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020

Zarząd Powiatu przygotował 20 projektów uchwał Rady Powiatu w Chełmnie, które będą przedmiotem dzisiejszej sesji.
Ponadto Zarząd Powiatu:
 - wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej Centrum Usług Społecznych” w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa,
 - podpisał umowę o wzajemnej współpracy z Fundacją „MEDIUM” w zakresie przygotowania materiałów informacyjnych zamieszczanych w czasopiśmie „Bezpłatna Gazeta Chełmińska”.
 - podpisał umowę o dzieło z MMS Studio s. c. na produkcję materiału filmowego,
 - zatwierdził propozycję podziału środków na promocję związaną z naborem uczniów do szkół powiatu chełmińskiego na rok szkolny 2017/2018,
 - zatwierdził Plan Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy na 2017 rok,
 - spotkał się z panią Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w sprawie planu finansowego ZOZ na 2017 r. i podjęcia działań oszczędnościowych w szpitalu.
 - podpisał umowę z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Chełmnie na przekazanie dotacji w wysokości 200 tys. zł na zakup ambulansu,
 - spotkał się z nowym Powiatowym Komendantem Policji w Chełmnie - panem nadkom. Andrzejem Szczepańskim,
 - zatwierdził umowę ze Stowarzyszeniem Ludzie - Ludziom na dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Chełmnie,
 - zatwierdził aneks nr 1 do umowy z Biurem Projektów Budowlanych, Anna Grenda - Wołkow z Chełmży na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. budowy ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Podwiesk,
 - zatwierdził umowę z Bożeną Stachurą Zakład Pogrzebowy „Znicz” w sprawie wykonania usługi w zakresie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu chełmińskiego, na wniosek właściwego organu, do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu,
 - uhonorował sportowców tytułem „Sportowiec Powiatu Chełmińskiego 2016”
 - uzgodnił wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 - zatwierdził umowę z Gminą Miasto Chełmno w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chełmnie zadań biblioteki powiatowej i udzielenia dotacji na realizację zadań biblioteki powiatowej,
 - wyraził zgodę na złożenie przez ZS CKP w Grubnie wniosku do Fundacji Polsko - Niemieckiej o dofinansowanie wizyty nauczycieli ze szkoły niemieckiej,
 - zatwierdził aneks nr 2 do umowy z Gminą Chełmno na rzecz realizacji projektu budowy ścieżki rowerowej.
 - wystąpił do Burmistrza Miasta Chełmna z wnioskiem o zatwierdzenie podziału nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego - działki ul. Danielewskiego 8 w Chełmnie,
 - podpisał umowę z firmą Ekspertus w Mikołowie na dokonanie analizy działalności SP ZOZ w Chełmnie wraz z opracowaniem programu naprawczego,
 - podpisał umowę z Klubem Sportowym „Chełminianka” w sprawie promocji Powiatu Chełmińskiego podczas rozgrywek rundy wiosennej IV ligi kujawsko - pomorskiej w piłce nożnej.

Starosta Chełmiński - pan Zdzisław Gamański przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie podjętych na XV i XVI Sesji Rady Powiatu. Zarząd Powiatu przekazał wszystkie uchwały Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz właściwym wydziałom.


Ad. 6.
Interpelacje i zapytania.


Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 7.
Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Chełmnie za 2016 r.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zabranie głosu pana Komendanta Powiatowego Policji w Chełmnie - p. Andrzeja Szczepańskiego

Pan Komendant - omówił sprawozdanie /wg załącznika nr 4 do protokołu/

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - otworzył dyskusję w temacie.

Radna Barbara Konieczna - zapytała, z czego wynikają wskazane w tabelach „uszkodzenia ciała”

Pan Komendant - stwierdził, iż w Kodeksie Karnym jest to osobna kwalifikacja prawna czynu : rozróżnić można rozbój, bójka z pobiciem, oraz uszkodzenie ciała. Najczęściej są one efektem najczęściej wybryków chuligańskich, ale także imprez, czy spotkań towarzyskich.

Radny Dariusz Śliwiński - powiedział, iż coraz częściej w mediach można spotkać się z informacjami na temat powrotu do komisariatów w gminach. Czy wiadomo cos na temat ewentualnych planów do utworzenia komisariatu w gminach powiatu chełmińskiego, prócz istniejącego już w Unisławiu.

Pan Komendant - powiedział, że dostrzega potrzebę utworzenia jeszcze komisariatu w Lisewie. Były w tym zakresie prowadzone rozmowy z Wójtem Lisewa, który zadeklarował by przywrócić kiedyś istniejący tam komisariat. Stosowana uchwała intencyjna w tej sprawie została podjęta i przekazana ze stosownymi dokumentami do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Pan Komendant czeka na odpowiedź i liczy na pozytywne rozwiązanie sprawy.

Radny Piotr Siębor - stwierdził, iż przemieszczanie się policjantów z Unisławiu do Lisewa mija się z celem. Poparł idee utworzenia komisariatu w Lisewie.

Na sesję przybyła radna Magdalena Pudło /godz. 16.05/


Ad. 8.
Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie za 2016 rok.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zabranie głosu pana Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Chełmnie - p. Karola Utratę

Pan Komendant - omówił sprawozdanie /wg załącznika nr 5 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - otworzył dyskusję w temacie.

W związku z brakiem dyskutantów przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 9.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie w 2016 roku.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zabranie głosu panią Ewę Wirosławską - Dyrektora PCPR w Chełmnie

Pani Dyrektor - omówiła sprawozdanie /wg załącznika nr 6 do protokołu/

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - otworzył dyskusję w temacie.

W związku z brakiem dyskutantów przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 10.
Sprawozdanie z działalności z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Ludzie - Ludziom w Chełmnie w 2016 roku.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zabranie głosu panią Joannę Sierosławską - członka Zarządu Stow. Ludzie - Ludziom.

Pani Joanna Sierosławska - omówiła sprawozdanie /wg załącznika nr 7 do protokołu/

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - otworzył dyskusję w temacie.

W związku z brakiem dyskutantów przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Ewę Wirosławską - Dyrektora PCPR w Chełmnie o zreferowanie tematu

Pani Dyrektor - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 8 do protokołu/

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - pan Dariusz Jach - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 9 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVII/135/2017 w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie /załącznik nr 10 do protokołu/.


Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Ewę Wirosławską - Dyrektora PCPR w Chełmnie o zreferowanie tematu.

Pani Dyrektor - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 11 do protokołu/

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - pan Dariusz Jach - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 12 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVII/136/2017 w sprawie o określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /załącznik nr 13 do protokołu/.

Prowadzący obrady - ogłosił przerwę , która trwała od godz. 16.35 do godz. 16.45


Ad. 13.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu

Pan Wicestarosta - omówił sprawozdanie /załącznik nr 14 do protokołu/

Dyskutantów w temacie nie było.


Ad. 14.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2016 rok.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu

Pan Starosta - omówił sprawozdanie /załącznik nr 15 do protokołu/

Dyskutantów w temacie nie było.


Ad. 15.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego za 2016 rok.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego za 2016 rok znajdujący się na druku nr 3 /załącznik nr 16 do protokołu/

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVII/137/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego za 2016 rok/załącznik nr 17 do protokołu/.


Ad. 16.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lisewo.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lisewo znajdujący się na druku nr 4 /załącznik nr 18 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 19 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVII/138/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lisewo/załącznik nr 20 do protokołu/.


Ad. 17.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chełmno.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chełmno znajdujący się na druku nr 5 /załącznik nr 21 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 22 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVIII/139/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chełmno/załącznik nr 23 do protokołu/.


Ad. 18.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Unisław.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Unisław znajdujący się na druku nr 6 /załącznik nr 24 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 25 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVII/140/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Unisław /załącznik nr 26 do protokołu/.


Ad. 19.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stolno.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stolno znajdujący się na druku nr 7 /załącznik nr 27 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 28 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVII/141/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lisewo/załącznik nr 29 do protokołu/.


Ad. 20.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kijewo Królewskie.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kijewo Królewskie znajdujący się na druku nr 8 /załącznik nr 30 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 31 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVII/142/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kijewo Królewskie /załącznik nr 32 do protokołu/.


Ad. 21.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kijewo Królewskie.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kijewo Królewskie znajdujący się na druku nr 9 /załącznik nr 33 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 34 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVII/143/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kijewo Królewskie /załącznik nr 35 do protokołu/.


Ad. 22.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Papowo Biskupie.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lisewo znajdujący się na druku nr 10 /załącznik nr 36 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 37 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVII/144/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Papowo Biskupie /załącznik nr 38 do protokołu/.


Ad. 23.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Papowo Biskupie.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lisewo znajdujący się na druku nr 11 /załącznik nr 39 do protokołu/


Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 40 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVII/145/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Papowo Biskupie /załącznik nr 41 do protokołu/.


Ad. 24.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Starosta
- omówił i uzasadnił projekt w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych znajdujący się na druku nr 12 /załącznik nr 42 do protokołu/

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, budownictwa i Dróg Publicznych - pan Mirosław Kurdynowski - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 43 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVII/146/2017 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych /załącznik nr 44 do protokołu/.


Ad. 25.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujący się na druku nr 13 /załącznik nr 45 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - pani Anna Kordowska - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 46 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVII/147/2017 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków /załącznik nr 47 do protokołu/.


Ad. 26.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujący się na druku nr 14 /załącznik nr 48 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - pani Anna Kordowska - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 49 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVII/148/2017 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków /załącznik nr 50 do protokołu/.


Ad. 27.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujący się na druku nr 15 /załącznik nr 51 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - pani Anna Kordowska - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 52 do protokołu/ .

Radny Zdzisław Piechota - zapytał, czy wnioskowana kwota dofinansowania była wyższa aniżeli otrzymana.

Pan Wicestarosta - powiedział, że powiat dysponował ograniczoną pulą środków na to zadanie, dlatego przekazane dotacje były niższe od wnioskowanych kwot. Dodał, że największe dofinansowanie zostało przekazane dla kościoła w Wielkiem Czystem z uwagi na największy zakres prac budowlanych.

Innych dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVII/149/2017 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków /załącznik nr 53 do protokołu/.


Ad. 28.
Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu chełmińskiego.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu chełmińskiego znajdujący się na druku nr 16 /załącznik nr 54 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - pani Anna Kordowska - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 55 do protokołu/ .

Radna Barbara Konieczna - zapytała, jakie zmiany zostały wprowadzone w stosunku do przyjętej uchwały pierwotnej w miesiącu lutym br.

Pan Wicestarosta - wskazał, iż zmiany są głównie redakcyjne, natomiast uchwała aktualna nie uwzględnia przedszkola specjalnego zgodnie z przekazanymi od kuratorium uwagami, gdyż nie wchodzi ono w system szkół. Nie zmienia to faktu, że przedszkole specjalne będzie normalnie funkcjonować.

Radny Piotr Siębor - zapytał czy w związku z reformą oświatową jest zagrożenie redukcji etatów nauczycieli.

Pan Wicestarosta - wskazał, że zgodnie z reformą nie ma być nadgodzin w czasie pracy nauczycieli, ponadto wiadomo że część z osób mających prawa emerytalne z nich skorzysta, a ponadto część pedagogów zamierza odbyć roczny urlop zdrowotny.

Innych dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVII/150/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu chełmińskiego/załącznik nr 56 do protokołu/.


Ad. 29.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chełmiński.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chełmiński znajdujący się na druku nr 17 /załącznik nr 57 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - pani Anna Kordowska - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 58 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVII/151/2017 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chełmiński/załącznik nr 59 do protokołu/.


Ad. 30.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego, położonej w Chełmnie, przy ul. Biskupiej.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt w przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujący się na druku nr 18 /załącznik nr 60 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 61 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVII/152/2017 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków /załącznik nr 62 do protokołu/.


Ad. 31.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej znajdujący się na druku nr 19/załącznik nr 63 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 64 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVII/153/2017 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej /załącznik nr 65 do protokołu/.


Ad. 32.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok znajdujący się na druku nr 20 /załącznik nr 66 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 67 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVII/154/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok /załącznik nr 68 do protokołu/.


Ad. 33.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2017 - 2025.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 - 2024, znajdujący się na druku nr 21 /załącznik nr 69 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 70 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVII/155/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2017 - 2025 /załącznik nr 71 do protokołu/.


Ad. 34.
Informacje.

Prowadzący obrady - Marek Jabłoński
- poinformował, o obowiązku składania oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia br.


Ad. 35.
Wolne wnioski.

Radny Piotr Siębor
- poprosił pana Starostę o przedstawienie na najbliższej sesji Rady Powiatu Chełmińskiego informacji o zakresie i przebiegu akcji protestacyjnej przeciw reformie oświatowej w szkołach powiatu chełmińskiego. Radny stwierdził, iż rozumie prawo do strajku, jednakże jego zdaniem dzień wyznaczony na strajk nie jest korzystny dla dzieci i młodzieży szkolnej. Dodał, iż są naciski ze strony niektórych nauczycieli na rodziców by ci nie wysyłali swoich pociech do szkoły w dzień strajku.

Radna Violetta Gryszan - powiedziała, że może taką informację przygotować dla pana Starosty. Ponadto powiedziała, że prawo do strajku ma każdy a wśród nauczycieli jest zbyt duża świadomość by posuwali się do jakichkolwiek nacisków. Radna wyjaśniła iż w całej sprawie chodzi o dobro systemu oświaty. Ponadto stwierdziła, iż przy omawianiu projektu uchwały w sprawie nowej sieci szkół nie została w pełni przedstawiona sytuacja zatrudnienia nauczycieli uczących w szkołach ponadgimnazjalnych. Omówiono w tym zakresie jedynie zdawkowo rok szkolny 2017/2018. Radna poprosiła o przygotowanie na kolejna sesję przez pana Starostę szerszej analizy sytuacji kadrowej nauczycieli jaka będzie kształtować się w latach kolejnych. Jakie skutki w tym zakresie przyniesie reforma oświaty.

Pan Starosta - przekazał, iż stosowna odpowiedź zostanie udzielona na najbliższej sesji, natomiast prosiłby o nie wprowadzanie polityki z Warszawy na szczebel powiatu.


Ad. 36.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - Marek Jabłoński
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XVII sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji.

 
Protokołowała: Alicja Arendt-Pera

Przewodniczył: Marek Jabłoński

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (14 czerwca 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (14 czerwca 2017, 10:31:47)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (16 sierpnia 2017, 13:28:12)
Zmieniono: przeniesienie do właściwego działu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 798