Protokół z XVI sesji V kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XVI/17
z XVI Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji
odbytej w dniu 7 lutego 2017 r.Sesja odbyła się w dniu 7 lutego 2017 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
i trwała od godziny 15:30 do godziny 15:45
Na ogólną liczbę 17 radnych obecnych
na sesji było 15 radnych


Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XVI sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu chełmińskiego
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Edukacji , Kultury, Sportu i Turystyki
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Chełmińskim a hrabstwem Falkirk w Szkocji
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Edukacji , Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
6. Zakończenie.


Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
dokonał otwarcia obrad XVI sesji Rady Powiatu V kadencji. Odczytał pismo - wniosek Zarządu Powiatu o zwołanie sesji nadzwyczajnej /wg załącznika nr 1 do protokołu/


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad na sali obecnych było 15 radnych. /listy obecności stanowią załączniki nr 2 i 3 do protokołu/


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad XVI sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- wskazał, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 4 do protokołu/. Prowadzący obrady zapytał, czy do powyższego radni zgłaszają uwagi. W związku z brakiem uwag Prowadzący obrady poddał porządek obrad pod głosowanie.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad XVI sesji.


Ad. 4.
Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu chełmińskiego.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu chełmińskiego znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 5 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Edukacji , Kultury, Sportu i Turystyki - pani Anna Kordowska - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 6 do protokołu/ .

Radna Barbara Konieczna - zapytała o zapis profilu Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w CKP w Grubnie, do którego nie prowadzi się już naboru, zapytała dlaczego profil ten jest w wykazie.

Pan Starosta - wyjaśnił, że profil LO zarówno w ZS CKP w Grubnie jak i w ZS nr 2 w Chełmnie jest, gdyż kierunek nie został oficjalnie wygaszony.

Innych dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVI/133/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu chełmińskiego/załącznik nr 7 do protokołu/.


Ad. 5.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Chełmińskim a hrabstwem Falkirk w Szkocji.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Chełmińskim a hrabstwem Falkirk w Szkocji znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 8 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Edukacji , Kultury, Sportu i Turystyki - pani Anna Kordowska - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 9 do protokołu/

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XVI/134/2017 wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Chełmińskim a hrabstwem Falkirk w Szkocji /załącznik nr 10 do protokołu/.


Ad. 6.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - Marek Jabłoński
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XVI sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji.

 
Protokołowała: Alicja Arendt - Pera

Przewodniczył: Marek Jabłoński

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (16 maja 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (16 maja 2017, 12:15:00)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 806