Protokół z XV sesji V kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XV/16
z XV Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji
odbytej w dniu 20 grudnia 2016 r.Sesja odbyła się w dniu 20 grudnia 2016 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
i trwała od godziny 15:30 do godziny 17:00
Na ogólną liczbę 17 radnych obecnych
na sesji było 15 radnych


Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 - referuje: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego na 2017 rok
 - referuje: Przewodniczący Rady,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 - 2024
 - referuje : Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 5/.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 6/.
13. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 7/.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2017 - 2025
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 8/.
15. Wolne wnioski.
16. Informacje.
17. Zakończenie.


Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
dokonał otwarcia obrad XV sesji Rady Powiatu V kadencji.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad na sali obecnych było 15 radnych. /listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu/.


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- wskazał, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/. Prowadzący obrady zapytał, czy do powyższego radni zgłaszają uwagi. W związku z brakiem uwag Prowadzący obrady poddał porządek obrad pod głosowanie.
Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad XV sesji.


Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- stwierdził, że protokół z XIV sesji został wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i do dnia dzisiejszego nie zgłoszono do nich zastrzeżeń. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi. Ze względu na brak uwag Pan Jabłoński poddał protokoły pod głosowanie. Rada Powiatu przyjęła protokół z XIV sesji Rady Powiatu wynikiem głosów: 14 głosów za, 1 głos wstrzymujący przy braku głosów przeciwnych.


Ad. 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.

Pan Starosta
- powiedział, że w okresie od 22 listopada 2016 r. do 20 grudnia 2016 r Zarząd Powiatu obradował na 4 posiedzeniach.
Zarząd Powiatu w okresie tym podjął 4 uchwały w następujących sprawach:
1) zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 12 października 2016 r. dotyczącej scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Chełmiński,
2) wyznaczenia osoby reprezentującej Powiat Chełmiński w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Chełmno,
3) wyrażenia zgody na zniesienie z Gminą Miasta Chełmna współwłasności nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, położonych przy ul. Biskupiej w Chełmnie,
4) zatwierdzenia „diagnozy placówki opiekuńczo - wychowawczej/ rodzinnego domu dziecka”.
Zarząd Powiatu przygotował 5 projektów uchwał Rady Powiatu w Chełmnie w następujących sprawach:
1) określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
2) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
3) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016,
4) zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2016,
5) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 - 2024.

Ponadto Zarząd Powiatu:
 - zatwierdził wybór Zaborowskiego Towarzystwa Naukowego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2017 roku,
 - złożył oświadczenie o gotowości do przystąpienia do Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2017 roku,
 - zatwierdził aneks nr 5 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie na rok szkolny 2016/2017r.,
 - zaakceptował wzór ankiet dla gimnazjalistów klas III,
 - zapoznał się z wynikami kontroli przeprowadzonej w SP ZOZ w Chełmnie w zakresie dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz w zakresie zobowiązań finansowych, wraz z wystąpieniem pokontrolnym,
 - zatwierdził umowę z firmą Faber Consulting Polska Sp. z o.o. na opracowanie Studium Wykonalności projektu „Poprawa efektywności energetycznej centrum usług społecznych”,
 - przyjął aneks do umowy dotyczącej opracowania dokumentacji technicznej „Budowy centrum usług społecznych i administracyjnych Powiatu Chełmińskiego,
 - przyjął rozliczenie umów o partnerstwie z gminami (Lisewo i Papowo Biskupie) dot. dofinansowania zadań gminnych w 2016 r.,
 - zatwierdził aneksy do umów o dofinansowanie realizacji zadania pn. prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmnie,
 - przyjął aneks nr 6 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie,
 - zatwierdził rozliczenie dotacji udzielonych przez powiat dla SP ZOZ w Chełmnie,
 - podpisał aneks do umowy świadczenia usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Systemu Informatycznego „MOBIS - Mobilny Informator Samorządowy” i aplikacji mobilnej „Powiat Chełmiński”.

Starosta Chełmiński - pan Zdzisław Gamański przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie podjętych na XIV Sesji Rady Powiatu. Zarząd Powiatu przekazał wszystkie uchwały Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz właściwym wydziałom.


Ad. 6.
Interpelacje i zapytania.


Dyskutantów w temacie nie było.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - poprosił panią Ewę Wirosławską
- Dyrektor PCPR w Chełmnie o zreferowanie tematu

Pani Dyrektor - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr4 do protokołu/

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - pan Dariusz Jach - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 5 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XV/125/2016 w sprawie określenia zadań z zakresu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /załącznik nr 6 do protokołu/.


Ad. 8.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu

Pan Starosta Chełmiński - omówił i uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 7 do protokołu/

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - pan Dariusz Jach - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 8 do protokołu/ .

Radna Barbara Konieczna - zapytała czy poczyniono kroki aby utworzyć poradnię stomatologiczną w ZOZ Chełmno.

Pan Starosta - wyjaśnił, iż stomatologia wpisuje się w POZ i nie jest to zadanie na szczeblu powiatu, a gminy. Nadmienił, że obecny gabinet stomatologiczny który działa w budynku szpitala nie może być z tego powodu wpisany w strukturę szpitala. Jest to
Innych dyskutantów w temacie nie było. Jest to jedynie wynajmowanie od ZOZ pomieszczenia przez panią stomatolog.

Radna Barbara Konieczna - zapytała dlaczego pozostałe poradnie np. okulistyczna zostały w strukturze szpitala ujęte.

Pan Starosta - powiedział, że czym innym są poradnie specjalistyczne, a czym innym gabinet. Jak już wyjaśnił powyżej gabinet stomatologiczny wchodzi w skład podstawowej opieki zdrowotnej.

Innych dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XV/126/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Chełmnie /załącznik nr 9 do protokołu/.


Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego na 2017 rok.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego na 2017 rok znajdujący się na druku nr 3 /załącznik nr 10 do protokołu/. Następnie poprosił Przewodniczących Komisji Rady o krótkie omówienie planów.

Pani Barbara Konieczna - Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy przedstawiła plan komisji na rok 2017, który stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały.

Pan Józef Podyma - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawił plan pracy komisji na rok 2017, który stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały.

Pan Dariusz Jach - Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej przedstawił plan komisji na rok 2017, który stanowi załącznik nr 3 do projektu uchwały.

Pani Anna Kordowska - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiła plan komisji na rok 2017, który stanowi załącznik nr 4 do projektu uchwały.

Pan Mirosław Kurdynowski - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Budownictwa i Dróg Publicznych przedstawił plan komisji na rok 2017, który stanowi załącznik nr 5 do projektu uchwały.

Pan Zdzisław Piechota - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan komisji na rok 2017, który stanowi załącznik nr 6 do projektu uchwały.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XV/127/2016 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego na 2017 rok /załącznik nr 11 do protokołu/.


Ad. 10.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok znajdujący się na druku nr 4 /załącznik nr 12 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 13 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XV/128/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok /załącznik nr 14 do protokołu/.


Ad. 11.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 - 2024.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 - 2024, znajdujący się na druku nr 5 /załącznik nr 15 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 16 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XV/129/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 - 2024 /załącznik nr 17 do protokołu/.


Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, znajdujący się na druku nr 6 /załącznik nr 18 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 19 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XV/130/2016 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016/załącznik nr 20 do protokołu/.


Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt w sprawie budżetu na 2017 rok, znajdujący się na druku nr 7 /załącznik nr 21 do protokołu/ Wprowadziła do uchwały autopoprawkę w rozdziale „Starostwa Powiatowe” na kwotę 25 tys. zł

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 22 do protokołu/ .

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - przedstawił dwie pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu na 2017 r.: o projekcie budżetu na 2016 rok Powiatu Chełmińskiego oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Chełmińskiego (wg załącznika nr 23 i 24 do protokołu).

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XV/131/2016 w sprawie budżetu na 2017 rok/załącznik nr 25 do protokołu/.


Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2017 - 2025.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Janinę Siemiątkowską - Skarbnik Powiatu o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2017 - 2025 wraz z wprowadzoną autopoprawką znajdujący się na druku nr 8 /załącznik nr 26 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 27 do protokołu/ .

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały (wg załącznika nr 28 do protokołu).

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XV/132/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2017 - 2025/załącznik nr 29 do protokołu/.


Ad. 15.
Wolne wnioski.

Pan Starosta Chełmiński
- podziękował pani Skarbnik oraz Zarządowi Powiatu za udział w pracach nad tworzeniem budżetu powiatu na 2017 rok. Powiedział, że realizacja zaplanowanego budżetu będzie w dużym stopniu uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych i dofinansowania ze strony Urzędu Marszałkowskiego.


Ad. 16.
Informacje.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- odczytał pismo od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dotyczące nazewnictwa ulic, budowli i obiektów użyteczności publicznej /wg załącznika nr 30 do protokołu/


Ad. 17.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - Marek Jabłoński
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XV sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji.

 
Protokołowała: Alicja Arendt - Pera

Przewodniczył: Marek Jabłoński

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (16 maja 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (16 maja 2017, 12:08:30)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 737