Protokół z XIV sesji V kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XIV/16
z XIV Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji
odbytej w dniu 22 listopada 2016 r.Sesja odbyła się w dniu 22 listopada 2016 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
i trwała od godziny 15:30 do godziny 17:00
Na ogólną liczbę 17 radnych obecnych
na sesji było 14 radnych


Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XIV sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu chełmińskiego na lata 2016 - 2020
 - referuje: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
8. Informacja Zarządu Powiatu w Chełmnie o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - dyskusja.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2017"
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia powiatu chełmińskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno w charakterze członka wspierającego
 - referuje: Starosta Chełmiński
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zwolnienia od opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu i nowego prawa jazdy
 - referuje: Sekretarz Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 5/.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów
 - referuje: Sekretarz Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 6/.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2016rok
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 7/.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 - 2024
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 8/.
16. Wolne wnioski.
17. Informacje.
18. Zakończenie.


Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
dokonał otwarcia obrad XIV sesji Rady Powiatu V kadencji.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. W momencie otwarcia obrad na sali obecnych było 13 radnych. /listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu/.


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad XIV sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- wskazał, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/. Prowadzący obrady zapytał, czy do powyższego radni zgłaszają uwagi. W związku z brakiem uwag Prowadzący obrady poddał porządek obrad pod głosowanie.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad XIV sesji.


Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- stwierdził, że protokół z XIII sesji został wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i do dnia dzisiejszego nie zgłoszono do nich zastrzeżeń. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi. Ze względu na brak uwag Pan Jabłoński poddał protokoły pod głosowanie. Rada Powiatu przyjęła protokół z XIII sesji Rady Powiatu jednogłośnie.


Ad. 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.

Pan Starosta
- powiedział, że w okresie od 13 września 2016 r. do dnia 22 listopada 2016 r Zarząd Powiatu obradował na 10 posiedzeniach.
Zarząd Powiatu w okresie tym podjął 14 uchwał w następujących sprawach:
1 - 2) zatwierdzenia diagnoz zapotrzebowania szkół w ramach projektu,
3) ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Powiat Chełmiński na rzecz podmiotów korzystających z tych usług,
4) przyjęcia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
5) scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Chełmiński,
6) oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym działki nr 59/6 o powierzchni 0,3735 ha, położonej w obrębie Osnowo, gmina Chełmno,
7) zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania Przedszkola Specjalnego w Chełmnie w ramach projektu,
8) upoważnień dla dyrektorów powiatowych jednostek budżetowych do składania oświadczeń woli w sprawach scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług,
9) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2017 roku
10) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016,
11) opinii dotyczącej budowy chodnika dla pieszych i rowerów oraz oświetlenia drogowego w ulicy Jastrzębskiego w Chełmnie na odcinku od bramy wjazdowej Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży do mostku na rzeczce Fryba (Browina),
12) przyjęcia projektu budżetu na 2017 rok,
13) przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2017 - 2025,
14) powołania imiennego składu komisji konkursowej do oceny ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2017 roku.

Zarząd Powiatu przygotował 8 projektów uchwał Rady Powiatu w Chełmnie w następujących sprawach:
 1) przystąpienia powiatu chełmińskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno w charakterze członka wspierającego,
 2) przyjęcia Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu chełmińskiego na lata 2016 - 2020,
 3) uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2017”,
 4) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
 5) uchylenia uchwały dotyczącej zwolnienia od opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu i nowego prawa jazdy,
 6) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów,
 7) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 roku,
 8) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 - 2024.

Ponadto Zarząd Powiatu:
 - wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie podziału nieruchomości przy ul. Biskupiej w Chełmnie
 - zatwierdził aneks nr 1/2016 do porozumienia z Gminą Miasta Toruń w sprawie objęcia opieką przez doradców metodycznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat chełmiński,
 - zatwierdził aneks nr 3 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół CKP w Grubnie,
 - pozytywnie uzgodnił Gminny Program Rewitalizacji Gminy Stolno,
 - przyznał nagrody organu prowadzącego nauczycielom i dyrektorom z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 - zatwierdził kalendarz powiatowych zawodów sportowych na rok szkolny 2016/2017 dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych organizowanych przez Powiatowego Organizatora Sportu Szkolnego,
 - zatwierdził porozumienie z Powiatem Brodnickim w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wieloozawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy,
 - zatwierdził umowę z GEA - NOVA sp. z o.o. Płochcin na wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej przy ul. Biskupiej w Chełmnie,
 - zatwierdził umowę ze Spółdzielnią Produkcji Rolnej Osnowo na wykonanie remontu pokrycia dachu budynku garażowo - gospodarczego przy internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego,
 - zatwierdził umowę z Gminą Kijewo Królewskie w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie odwodnienia skrzyżowania drogi gminnej Brzozowo - Osnowo z drogą powiatową nr 1604C Chełmno - Nawra,
 - zatwierdził aneksy do porozumień z Gminą Unisław i Gminą Papowo Biskupie w sprawie udostępnienia lokalu gminnego na potrzeby punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
 - nagrodził 9 sołectwa w ramach konkursu „Sołectwo przyjazne środowisku”,
 - przyznał stypendia dla studentów w wysokości 300 zł miesięcznie na okres od października br. do września 2017 r.: 4 naukowe, 4 sportowe, 2 artystyczne,
 - zatwierdził umowę z Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym w sprawie nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń przy ul. Harcerskiej 1 w Chełmnie - do końca 2018 r.
 - zatwierdził umowę z Inżynierią Drogową Burchardt Wojciech na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1623C Brzozowo - Stolno na odcinku od km 3+500 do km 3+770,
 - zatwierdził i podpisał Deklarację wstępną uczestnictwa w projekcie „Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych”,
 - zatwierdził umowę z firmą Faber Consulting Polska Sp. z o.o. na opracowanie Studium Wykonalności projektu „Budowa trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Chełmińskiego”,
 - zatwierdził informację z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2016 r.,
 - zatwierdził informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016,
 - spotkał się z Dyrektorem i Główną Księgową ZOZ w Chełmnie w sprawie sprawozdania z wykonania Planu finansowego i inwestycyjnego, zobowiązań i należności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za III kwartał 2016 roku,
 - przyznał nagrody w ramach Powiatowego Konkursu Plastycznego „Odnawialne i nieodnawialne źródła energii”,
 - zatwierdził umowę z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim w sprawie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1623C Brzozowo - Stolno” ,
 - zatwierdził koncepcję przebiegu ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Podwiesk, wzdłuż drogi powiatowej nr 1621C Chełmno - Mniszek,
 - zatwierdził umowę z Energą - Operator S. A. w sprawie przyłączenia do sieci energetycznej budynku koszarowca przy ul. Biskupiej w Chełmnie,
 - zatwierdził wniosek do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
 - zatwierdził aneks do umowy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazania dotacji na zakup pomocy dydaktycznych dla ZS CKP w Grubnie,
 - zatwierdził aneks do porozumienia z Zespołem Szkół CKP w Grubnie w sprawie przekazania dotacji z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zakup pomocy dydaktycznych,
 - wystąpił z wnioskiem o wypłatę drugiej transzy dotacji celowej w na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1601C Kokocko - Dębowiec - Dąbrowa Chełmińska”,
Następnie pan Gamański - przedstawił informacje o oświadczeniach majątkowych złożonych na jego ręce /wg załącznika do protokołu nr 4/

O godz. 15.45 na obrady przybył radny Piotr Siębor.

Starosta Chełmiński - pan Zdzisław Gamański przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie podjętych na XIII Sesji Rady Powiatu. Zarząd Powiatu przekazał wszystkie uchwały Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz właściwym wydziałom.


Ad. 6.
Interpelacje i zapytania.


Dyskutantów w temacie nie było.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu chełmińskiego na lata 2016 - 2020.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Sławomira Cieślickiego Dyrektora PUP w Chełmnie o zreferowanie tematu

Pan Sławomir Cieślicki - Dyrektor PUP w Chełmnie - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu chełmińskiego na lata 2016 - 2020 znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 5 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 6 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIV/117/2016 w sprawie przyjęcia Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu chełmińskiego na lata 2016 - 2020 /załącznik nr 7 do protokołu/.


Ad. 8.
Informacja Zarządu Powiatu w Chełmnie o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu

Pan Wojciech Bińczyk - Wicestarosta Chełmiński - omówił informację /wg załącznika nr 8 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2017".

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu

Pan Wojciech Bińczyk - Wicestarosta Chełmiński - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2017"znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 9 do protokołu/

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIV/118/2016 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2017"/załącznik nr 10 do protokołu/.


Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu

Pan Wojciech Bończyk - Wicestarosta Chełmiński - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania znajdujący się na druku nr 3 /załącznik nr 11 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 12 do protokołu/ .

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - pani Anna Kordowska - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 13 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIV/119/2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania /załącznik nr 14 do protokołu/.


Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia powiatu chełmińskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno w charakterze członka wspierającego.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Starostę Zdzisława Gamańskiego o zreferowanie.

Starosta Chełmiński - pan Zdzisław Gamański - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie przystąpienia powiatu chełmińskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno w charakterze członka wspierającego znajdujący się na druku nr 4 /wg załącznika nr 15 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XIV/120/2016 w sprawie przystąpienia powiatu chełmińskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno w charakterze członka wspierającego/załącznik nr 16 do protokołu/.


Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zwolnienia od opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu i nowego prawa jazdy.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Tadeusza Derebeckiego - Sekretarza Powiatu - o zreferowanie

Pan Tadeusz Derebecki - Sekretarz Powiatu - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zwolnienia od opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu i nowego prawa jazdy znajdujący się na druku nr 5 /załącznik nr 17 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 18 do protokołu/ .

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński odczytał w tym miejscu pismo z Gminy Unisław w sprawie wniosku o zwolnienie od opłat mieszkańców Gminy Unisław, którzy w związku ze zmianami administracyjnymi wymieniają dokumenty prawa jazdy oraz dowody rejestracyjne /wg załącznika nr 19 do protokołu/ oraz negatywne rozpatrzenie powyższego wniosku przez Zarząd Powiatu w Chełmnie /wg załącznika nr 20 do protokołu/

Pan Zdzisław Gamański - Starosta Chełmiński - wyjaśnił, iż uchwała ta nie ma już podstaw prawnych, a była uchwalana w 2007 roku, celem zwolnienia od opłat mieszkańców Gminy Chełmno, kiedy to dokonywane były zmiany administracyjne nazewnictwa wsi Starogród i Starogród Dolny. Obecnie powiat ponosi duże koszty związane z produkcją dokumentów komunikacyjnych a zwolnienie od opłat mieszkańców Gminy Unisław spowodowałoby znaczną stratę finansową dla budżetu powiatu chełmińskiego

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.

Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr XIV/121/2016 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zwolnienia od opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu i nowego prawa jazdy /załącznik nr 21 do protokołu/.


Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Tadeusza Derebeckiego - Sekretarza Powiatu - o zreferowanie

Pan Tadeusz Derebecki - Sekretarz Powiatu - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów znajdujący się na druku nr 6 /załącznik nr 22 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 23 do protokołu/ .

Radny Zdzisław Piechota - poprosił o porównanie przedstawionych w projekcie stawek do tych przyjętych w roku ubiegłym.

Pan Tadeusz Derebecki - Sekretarz Powiatu - podał jako przykład stawki za usuwanie motocykli : w zeszłym roku było to 218 zł obecnie 210, oraz samochodów do 3,5 tony gdzie stawka zeszłoroczna wynosiła 476 zł a obecnie jest to 460 złotych

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIV/122/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów /załącznik nr 24 do protokołu/.


Ad. 14.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Skarbnik Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu - pani Janina Siemiątkowska - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok wraz z wprowadzoną przez Zarząd autopoprawką znajdujący się na druku nr 7 /załącznik nr 25 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 26 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIV/123/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok /załącznik nr 27 do protokołu/.


Ad. 15.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 - 2024.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Skarbnik Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu - pani Janina Siemiątkowska - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 - 2024 wraz z wprowadzoną przez Zarząd Powiatu autopoprawką , znajdujący się na druku nr 8 /załącznik nr 28 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 29 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIV/124/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 - 2024 /załącznik nr 30 do protokołu/.


Ad. 16.
Informacje.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- przedstawił informację o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za 2015 wraz z informacją na ten temat od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chełmnie /wg załącznika nr 31 i 32 do protokołu/


Ad. 17.
Wolne wnioski.

W związku z brakiem dyskutantów Prowadzący obrady - Marek Jabłoński
przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 18.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - Marek Jabłoński
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XIV sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji.

 
Protokołowała: Alicja Arendt - Pera

Przewodniczył: Marek Jabłoński

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (28 lutego 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (16 maja 2017, 11:48:36)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 775