Protokół z XIII sesji V kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XIII/16
z XIII Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji
odbytej w dniu 13 września 2016 r.Sesja odbyła się w dniu 13 września 2016 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
i trwała od godziny 15:30 do godziny 17:00
Na ogólną liczbę 17 radnych obecnych
na sesji było 17 radnych


Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XIII sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego zobowiązań i należności ZOZ w Chełmnie za I półrocze 2016 roku
 - referuje: Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
 - dyskusja.
8. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu chełmińskiego w 2015 roku
 - referuje: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie
 - dyskusja.
9. Informacja Zarządu Powiatu w Chełmnie o wykonaniu budżetu powiatu chełmińskiego za I półrocze 2016 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu chełmińskiego za I półrocze 2016 roku
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - dyskusja.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016 - 2019
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Kijewo Królewskie
 - referuje: Skarbnik Powiatu
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie Powiatu Chełmińskiego z Gminą Lisewo przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malankowo o dł. 1,8 km” będącego zadaniem własnym Gminy Lisewo
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie Powiatu Chełmińskiego z Gminą Stolno przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 060229C Wabcz - Obory, etap II będącego zadaniem własnym Gminy Stolno
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 5/.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie Powiatu Chełmińskiego z Gminą Unisław przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Prusa, ul. Ks. Kujota, ul. Magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław” będącego zadaniem własnym Gminy Unisław
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 6/.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie Powiatu Chełmińskiego z Gminą Chełmno przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 060165C w Kolnie” będącego zadaniem własnym Gminy Chełmno
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 7/.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie Powiatu Chełmińskiego z Gminą Papowo Biskupie przy realizacji zadań inwestycyjnych pn. : 1. „Remont drogi 060602C Papowo Biskupie - Żygląd”, 2. „Przebudowa drogi 060603C Papowo Biskupie - Falęcin ”, będących zadaniami własnymi Gminy Papowo Biskupie
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 8/.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie Powiatu Chełmińskiego z Gminą Kijewo Królewskie przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 060525C Szymborno - Bągart” będącego zadaniem własnym Gminy Kijewo Królewskie.
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 9/.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2016rok
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 10/.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 - 2024
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 11/.
21. Informacje.
22. Wolne wnioski.
23. Zakończenie.


Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
dokonał otwarcia obrad XIII sesji Rady Powiatu V kadencji.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Na sesji obecnych było 17 radnych. /listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu/.


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad XIII sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- wskazał, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/. Prowadzący obrady zapytał, czy do powyższego radni zgłaszają uwagi. W związku z brakiem uwag Prowadzący obrady poddał porządek obrad pod głosowanie.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad XIII sesji.


Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- stwierdził, że protokół z XII sesji został wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i do dnia dzisiejszego nie zgłoszono do nich zastrzeżeń. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi. Ze względu na brak uwag Pan Jabłoński poddał protokoły pod głosowanie. Rada Powiatu przyjęła protokół z XII sesji Rady Powiatu jednogłośnie.


Ad. 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.

Pan Starosta
- powiedział, że w okresie od dnia 28 czerwca 2016 r. do dnia 13 września 2016 r.Zarząd Powiatu obradował na 10 posiedzeniach.
Zarząd Powiatu w okresie tym podjął 10 uchwał w następujących sprawach:
1) zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie,
2) powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie Pani Dorocie Żulewskiej,
3) wyrażenia zgody na najem gruntu pod garaże, będącego częścią nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego, położonej w obrębie Grubno, gmina Stolno, oznaczonej jako działka nr 100/24, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie,
4 - 5) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016,
6) zatwierdzenia diagnoz zapotrzebowania szkół w ramach projektu „Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego”,
7) uznania celowości realizacji zadania publicznego pn. „Perspektywy 9 Hills Festival” przez Fundację Ziemi Chełmińskiej, z pominięciem otwartego konkursu ofert,
8) wyrażenia zgody na oddanie w najem części pomieszczeń w zabudowaniach usytuowanych na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego, położonej w obrębie Grubno, gmina Stolno, oznaczonej jako działka nr 100/24, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie,
9) zaliczenia drogi rowerowej „Toruń - Łubianka - Wybcz - Unisław” na odcinku Głażewo - Unisław, położonym na terenie powiatu chełmińskiego, do kategorii dróg gminnych,
10) określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2017 r.

Zarząd Powiatu przygotował 11 projektów uchwał Rady Powiatu w Chełmnie będących przedmiotem obrad sesji.

Ponadto Zarząd Powiatu:
 - spotkał się z kandydatami na wicedyrektorów szkół: w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespole Szkół nr 2 oraz w Zespole S CKP w Grubnie
 - zatwierdził umowę ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko - Poznańska w sprawie udzielenia wsparcia realizacji zadania publicznego pn. prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie,
 - zatwierdził porozumienie z Gminą Stolno w sprawie dotacji na organizację Dożynek Powiatowo - Gminnych Stolno 2016,
 - podpisał umowę z Uczniowskim Klubem Sportowym „Culmen” w sprawie dofinansowania usługi promocyjnej na rzecz Powiatu Chełmińskiego w związku z udziałem drużyny seniorskiej kobiet w II lidze piłki siatkowej w sezonie 2016/2017
 - zatwierdził umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Podwiesk, wzdłuż drogi powiatowej nr 1621C Chełmno - Mniszek,
 - wystąpił z wnioskami o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa” wytypowanym przez gminy rolnikom,
 - zatwierdził umowę z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie zakupu kolonoskopu, lamp do RTG oraz klimatyzacji do sali badań wysiłkowych,
 - zaakceptował koncepcję przebiegu ścieżki pieszo - rowerowej relacji Chełmno - Unisław,
 - wystąpił z wnioskiem o przyznanie nagrody specjalnej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla Stowarzyszenia PRO BONO HOMINIS - Dla Dobra Człowieka w Mgoszczu,
 - zatwierdził umowę z „ATS - nadzór, projekty bhp” Tomasz Sulerzycki w sprawie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1623C Brzozowo - Stolno”,
 - zatwierdził umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1623C Brzozowo - Stolno”
 - postanowił przygotować wnioski o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019”, następujących zadań:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1628C Trzebcz Królewski - Zegartowice”,
 - „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1613C Robakowo - Pniewite”,
 - zatwierdził umowę z Gminą Miasto Chełmno dot. przekazania dotacji na pokrycie kosztów przeprowadzenia procedury zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
 - zatwierdził umowę z firmą Faber Cosulting w sprawie przygotowania studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie zadania dot. doposażenia pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKP w Grubnie,
 - spotkał się z panią Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego, zobowiązań i należności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za I półrocze 2016 r.,
 - zatwierdził umowę z Fundacją Ziemi Chełmińskiej o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Perspektywy 9 Hills Festiwal” ,
 - zatwierdził umowę z Eurovia Polska S. A. na przebudowę drogi powiatowej nr 1611C Wielkie Łunawy - Paparzyn,
 - zatwierdził umowę z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowo - Inżynieryjnego S. A. z Torunia na przebudowę dróg powiatowych nr: 1625C Jeleniec - Cepno, 1630C Obory - Robakowo, 1617C Lisewo - Działowo, 1604C Chełmno - Nawra,
 - wstępnie zadeklarował uczestnictwo w projektach „Infostrada Kujaw i Pomorza 2” i „Infostrada Kujaw i Pomorza 3”,
 - zatwierdził aneks nr 1 do umowy o partnerstwie z Gminą Stolno na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi 1623 Brzozowo - Stolno”,
 - zatwierdził aneks nr 1 do umowy o partnerstwie z Gminą Stolno na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Stolno - Małe Czyste,
 - zatwierdził arkusze organizacyjne szkół po ostatecznym naborze na rok szkolny 2016/2017,
 - podpisał umowy z Klubem Sportowym „Wojownik” z Wabcza oraz z Ludowym Klubem Sportowym „Victoria” z Lisewa w sprawie dofinansowania promocji Powiatu Chełmińskiego, w związku z awansem z klasy A do Klasy Okręgowej w ramach Kujawsko - Pomorskiego Związku Piłki Nożnej,
 - wyraził zgodę na zlecenie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie wykonania robót wzmacniających konstrukcję drogi powiatowej nr 1601C Kokocko - Dębowiec - Dąbrowa Chełmińska firmie Eurovia Polska S. A,
 - zatwierdził informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2016 roku,
 - zatwierdził informację o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2016 roku.
Następnie pan Starosta przedstawił informacje na temat bieżącej realizacji zadań inwestycyjnych - drogowych w powiecie chełmińskim.

Starosta Chełmiński - pan Zdzisław Gamański przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie podjętych na XII Sesji Rady Powiatu. Zarząd Powiatu przekazał wszystkie uchwały Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz właściwym wydziałom.


Ad. 6.
Interpelacje i zapytania.


Dyskutantów w temacie nie było.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 7.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego zobowiązań i należności ZOZ w Chełmnie za I półrocze 2016 roku.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Mariolę Burc - Dyrektor ZOZ w Chełmnie o zreferowanie sprawozdania.

Pani Mariola Burc - omówiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego zobowiązań i należności ZOZ w Chełmnie za I półrocze 2016 roku /załącznik nr 4 do protokołu/

Radna Barbara Konieczna - zapytała o plany zakupu aparatury do krioterapii.

Pani Mariola Burc - wskazała, że zakup sprzętu planowany jest pod koniec bieżącego roku.

Radna Barbara Konieczna - zapytała o możliwość badań tomografem w warunkach ambulatoryjnych.

Pani Mariola Burc - powiedziała, że na razie nie ma takiej możliwości z uwagi na brak stosownej umowy na świadczenie z NFZ. Pani Dyrektor dodała, że umowy na świadczenia obecnie wykonywane w ZOZ są aneksowane do czerwca 2017 roku.


Ad 8.
Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu chełmińskiego w 2015 roku.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Mirosławę Domaradzką - Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chełmnie o przedstawienie dokumentu.

Pani Mirosława Domaradzka - zreferowała powyższe /wg załącznika nr 5 do protokołu/.

Radny Dariusz Jach - zapytał, w nawiązaniu do wypowiedzi dotyczącej szczepień dzieci, o tendencję wśród rodziców rezygnujących z obowiązkowych szczepień swojego potomstwa.

Pani Mirosława Domaradzka - wskazała, że tendencja jest niestety zwyżkowa.

Radny Dariusz Jach - zapytał czy zapadalność na choroby zakaźne ulega wzrostowi.

Pani Mirosława Domaradzka - wyjaśniła, iż jest to niewielki wzrost , natomiast głównie można dostrzec zwiększoną zachorowalność na HCV. Dodała, że choroba ta jest śmiertelna.


Ad. 9.
Informacja Zarządu Powiatu w Chełmnie o wykonaniu budżetu powiatu chełmińskiego za I półrocze 2016 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu chełmińskiego za I półrocze 2016 roku.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską o zreferowanie.

Pani Skarbnik - omówiła informację /wg załącznika nr 6 do protokołu/.

Radny Józef Podyma - zapytał, czy holowanie pojazdów należy do zadań powiatu i w którym miejscu są przechowywane takie porzucone auta.

Pani Skarbnik - wyjaśniła, iż jest to zadanie własne powiatu, zaś auta docelowo trafiają na plac przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Chełmnie.


Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Dyrektor PCPR w Chełmnie - Ewę Wirosławską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Dyrektor - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 7 do protokołu/

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - pan Dariusz Jach - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 8 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIII/106/2016 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /załącznik nr 9 do protokołu/.


Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016 - 2019

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Wicestarostę Wojciecha Bińczyka o zreferowanie.

Wicestarosta Chełmiński - pan Wojciech Bińczyk - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016 - 2019 znajdujący się na druku nr 2 /wg załącznika nr 10 do protokołu/.

Radna Barbara Konieczna - poprosiła o przekazanie wyrazów uznania osobom opracowującym Program. Pani Konieczna przekazała, że materiał jest ciekawą lekturą i z przyjemnością go przeczytała.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIII/107/2016 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016 - 2019 /załącznik nr 11 do protokołu/.


Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Przerwa trwała od godz. 16.25 do godz. 16.30


Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Kijewo Królewskie.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Skarbnik Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu - pani Janina Siemiątkowska - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Kijewo Królewskie znajdujący się na druku nr 3 /załącznik nr 12 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 13 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIII/108/2016 w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Kijewo Królewskie /załącznik nr 14 do protokołu/.


Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie Powiatu Chełmińskiego z Gminą Lisewo przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malankowo o dł. 1,8 km” będącego zadaniem własnym Gminy Lisewo

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Skarbnik Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu - pani Janina Siemiątkowska - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie Powiatu Chełmińskiego z Gminą Lisewo przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malankowo o dł. 1,8 km” będącego zadaniem własnym Gminy Lisewo znajdujący się na druku nr 4 /załącznik nr 15 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 16 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIII/109/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie Powiatu Chełmińskiego z Gminą Lisewo przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malankowo o dł. 1,8 km” będącego zadaniem własnym Gminy Lisewo/załącznik nr 17 do protokołu/.


Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie Powiatu Chełmińskiego z Gminą Stolno przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 060229C Wabcz - Obory, etap II będącego zadaniem własnym Gminy Stolno

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Skarbnik Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu - pani Janina Siemiątkowska - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie Powiatu Chełmińskiego z Gminą Stolno przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 060229C Wabcz - Obory, etap II będącego zadaniem własnym Gminy Stolno znajdujący się na druku nr 5 /załącznik nr 18 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 19 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIII/110/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie Powiatu Chełmińskiego z Gminą Stolno przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 060229C Wabcz - Obory, etap II będącego zadaniem własnym Gminy Stolno/załącznik nr 20 do protokołu/.


Ad. 15.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie Powiatu Chełmińskiego z Gminą Unisław przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Prusa, ul. Ks. Kujota, ul. Magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław” będącego zadaniem własnym Gminy Unisław.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Skarbnik Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu - pani Janina Siemiątkowska - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie Powiatu Chełmińskiego z Gminą Unisław przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Prusa, ul. Ks. Kujota, ul. Magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław” będącego zadaniem własnym Gminy Unisław znajdujący się na druku nr 6 /załącznik nr 21 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 22 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIII/111/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie Powiatu Chełmińskiego z Gminą Unisław przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Prusa, ul. Ks. Kujota, ul. Magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław” będącego zadaniem własnym Gminy Unisław/załącznik nr 23 do protokołu/.


Ad. 16.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie Powiatu Chełmińskiego z Gminą Chełmno przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 060165C w Kolnie” będącego zadaniem własnym Gminy Chełmno.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Skarbnik Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu - pani Janina Siemiątkowska - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie Powiatu Chełmińskiego z Gminą Chełmno przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 060165C w Kolnie” będącego zadaniem własnym Gminy Chełmno znajdujący się na druku nr 7 /załącznik nr 24 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 25 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIII/111/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie Powiatu Chełmińskiego z Gminą Chełmno przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 060165C w Kolnie” będącego zadaniem własnym Gminy Chełmno/załącznik nr 26 do protokołu/.


Ad. 17.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie Powiatu Chełmińskiego z Gminą Papowo Biskupie przy realizacji zadań inwestycyjnych pn. : 1. „Remont drogi 060602C Papowo Biskupie - Żygląd”, 2. „Przebudowa drogi 060603C Papowo Biskupie - Falęcin ”, będących zadaniami własnymi Gminy Papowo Biskupie.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Skarbnik Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu - pani Janina Siemiątkowska - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie Powiatu Chełmińskiego z Gminą Papowo Biskupie przy realizacji zadań inwestycyjnych pn. : 1. „Remont drogi 060602C Papowo Biskupie - Żygląd”, 2. „Przebudowa drogi 060603C Papowo Biskupie - Falęcin ”, będących zadaniami własnymi Gminy Papowo Biskupie znajdujący się na druku nr 8 /załącznik nr 27 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 28 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIII/112/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie Powiatu Chełmińskiego z Gminą Papowo Biskupie przy realizacji zadań inwestycyjnych pn. : 1. „Remont drogi 060602C Papowo Biskupie - Żygląd”, 2. „Przebudowa drogi 060603C Papowo Biskupie - Falęcin ”, będących zadaniami własnymi Gminy Papowo Biskupie/załącznik nr 29 do protokołu/.


Ad. 18.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie Powiatu Chełmińskiego z Gminą Kijewo Królewskie przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 060525C Szymborno - Bągart” będącego zadaniem własnym Gminy Kijewo Królewskie.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Skarbnik Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu - pani Janina Siemiątkowska - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie Powiatu Chełmińskiego z Gminą Kijewo Królewskie przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 060525C Szymborno - Bągart” będącego zadaniem własnym Gminy Kijewo Królewskie znajdujący się na druku nr 9/załącznik nr 30 do protokołu/. Pani Skarbnik powiedziała, że w imieniu Zarządu Powiatu wprowadza się do przedstawionego projektu uchwały autopoprawkę polegającą na zmianie:
1) tytułu uchwały na uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie Powiatu Chełmińskiego z Gminą Kijewo Królewskie przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 060525C Szymborno - Bągart - etap II ” będącego zadaniem własnym Gminy Kijewo Królewskie
oraz
2) zmianie par.1 ust.1 w brzmieniu: „Wyraża się zgodę na zawarcie umowy o partnerstwie Powiatu Chełmińskiego z Gminą Kijewo Królewskie przy realizacji przez Gminę zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 060525C Szymborno - Bągart”, będącego zadaniem własnym Gminy Kijewo Królewskie” na „Wyraża się zgodę na zawarcie umowy o partnerstwie Powiatu Chełmińskiego z Gminą Kijewo Królewskie przy realizacji przez Gminę zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 060525C Szymborno - Bągart - II etap”, będącego zadaniem własnym Gminy Kijewo Królewskie”
3) zmianie par.1.ust.2 w brzmieniu: „Powiat Chełmiński zobowiązuje się do zabezpieczenia środków finansowych w roku 2017 w łącznej wysokości 330.000 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy 00/100 zł), które stanowią 50 % wkładu własnego Gminy Kijewo Królewskie wymaganego do ubiegania się o dofinansowanie wg wartości kosztorysu inwestorskiego. Ostateczna kwota dofinansowania ustalona zostanie po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i będzie wynosiła nie więcej niż 330.000 zł.” na „ Powiat Chełmiński zobowiązuje się do zabezpieczenia środków finansowych w roku 2017 w łącznej wysokości 330.000 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy 00/100 zł), które stanowią 52,25 % wkładu własnego Gminy Kijewo Królewskie wymaganego do ubiegania się o dofinansowanie wg wartości kosztorysu inwestorskiego. Ostateczna kwota dofinansowania ustalona zostanie po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i będzie wynosiła nie więcej niż 330.000 zł.”

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 31 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIII/113/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie Powiatu Chełmińskiego z Gminą Kijewo Królewskie przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 060525C Szymborno - Bągart - II etap” będącego zadaniem własnym Gminy Kijewo Królewskie /załącznik nr 32 do protokołu/.


Ad. 19.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Skarbnik Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu - pani Janina Siemiątkowska - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok znajdujący się na druku nr 10 /załącznik nr 33 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 34 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIII/114/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok /załącznik nr 35 do protokołu/.


Ad. 20.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 - 2024.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Skarbnik Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu - pani Janina Siemiątkowska - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 - 2024 znajdujący się na druku nr 11 /załącznik nr 36 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 14 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XIII/115/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 - 2024 /załącznik nr 37 do protokołu/.


Ad. 21.
Informacje.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- zapoznał radnych z pismami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielonych w powiecie chełmińskim dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków /wg załącznika nr 38 i 39 do protokołu/

Ad. 22.
Wolne wnioski.

W związku z brakiem dyskutantów Prowadzący obrady - Marek Jabłoński
przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.

Ad. 23.
Zakończenie.

Prowadzący obrady - Marek Jabłoński
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XIII sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji.

 
Protokołowała: Alicja Arendt - Pera

Przewodniczył: Marek Jabłoński

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (28 lutego 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (16 maja 2017, 11:39:37)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 771