Protokół z XII sesji V kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XII/16
z XII Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji
odbytej w dniu 28 czerwca 2016 r.


Sesja odbyła się w dniu 28 czerwca 2016 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
i trwała od godziny 15.30 do godziny 17.00
Na ogólną liczbę 17 radnych obecnych
na sesji było 14 radnych


Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XII sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołów z X i XI sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za 2015 r.
 - referuje: Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej
 - referuje: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
 - dyskusja.
9. Raport z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za lata 2013 - 2014
 - referuje: Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Środowiska,
 - dyskusja.
10. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015”
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - dyskusja.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2016rok
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 - 2024
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu Chełmińskiego z wykonania budżetu powiatu chełmińskiego za 2015 r.
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2015 rok,
 - opinia Komisji Rewizyjnej,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - opinia Komisji Bezpieczeństwa, Budownictwa i Dróg Publicznych,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego
 - wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie udzielenia absolutorium - przedstawia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
 - opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej - przedstawia Przewodniczący Rady Powiatu Chełmińskiego,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 5/.
15. Informacje.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie.Ad. 1.
Otwarcie obrad
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
dokonał otwarcia obrad XII sesji Rady Powiatu V kadencji.

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum
Prowadzący obrady
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Na sesji obecnych było 14 radnych, nieobecna była radna Violetta Gryszan, radna Magdalena Pudło oraz radny Piotr Siębor. /listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu/.

Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad XII sesji Rady Powiatu.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- wskazał, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 4 do protokołu/. Prowadzący obrady zapytał, czy do powyższego radni zgłaszają uwagi. W związku z brakiem uwag Prowadzący obrady poddał porządek obrad pod głosowanie.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad XII sesji.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołów z X i XI sesji Rady Powiatu.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- stwierdził, że protokoły z X i XI sesji zostały wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i do dnia dzisiejszego nie zgłoszono do nich zastrzeżeń. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi. Ze względu na brak uwag Pan Jabłoński poddał protokoły pod głosowanie. Rada Powiatu przyjęła protokoły z XI i X sesji Rady Powiatu jednogłośnie.

Ad. 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.
Pan Starosta
- powiedział, że w okresie od dnia 22 marca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r. Zarząd Powiatu obradował na 11 posiedzeniach.
Zarząd Powiatu w okresie tym podjął 31 uchwał w następujących sprawach:
1) powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu na film reklamowy „Moja Szkoła - Trafny Wybór”,
2) przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie,
3) ustalenia regulaminu Plebiscytu na Nauczyciela Roku 2016,
4) zatwierdzenia regulaminu powiatowego konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa” wraz z kartą projektu, kartą budżetu projektu i formularzem sprawozdania z realizacji projektu,
5) ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 - „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie,
6) ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie,
7) nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych na rzecz Powiatu Chełmińskiego,
8) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016,
9) powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 - „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie,
10) powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie,
11) powołania imiennego składu komisji konkursowej w celu ustalenia rankingu projektów złożonych w ramach powiatowego konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa”,
12) zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie,
13) przyjęcia Regulaminu Szczegółowego określającego zasady rekrutacji i udziału w ramach projektu „Czas na staż”,
14) zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 - „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie,
15) powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 - „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie Panu Piotrowi Orłowiczowi,
16) zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie,
17) powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie panu Jackowi Mirosławowi Kordowskiemu.
18) zatwierdzenia regulaminu XVI edycji konkursu „Piękna Zagroda”,
19) sprawie planu kontroli w 2016 r.,
20) zmiany Uchwały nr 111/2016 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych na rzecz Powiatu Chełmińskiego,
21) dokonania darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego na rzecz Gminy Lisewo,
22) odwołania dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie z zajmowanego stanowiska,
23) ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie,
24) zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok,
25) powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie,
26) pozbawienia drogi powiatowej nr 1214C Osie - Miedzno, położonej na terenie powiatu świeckiego, kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych,
27) zbycia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego w drodze bezprzetargowej,
28) umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu,
29) przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie,
30) udzielenia pełnomocnictwa do zawierania umów trójstronnych na realizację staży zawodowych w imieniu Powiatu Chełmińskiego w ramach projektu „Czas na staż” (dla pani Doroty Wielachowskiej),
31) udzielenia pełnomocnictwa do zawierania umów trójstronnych na realizację staży zawodowych w imieniu Powiatu Chełmińskiego w ramach projektu „Czas na staż” (dla pana Jana Wenta).

Zarząd Powiatu przygotował 3 projekty uchwał Rady Powiatu w Chełmnie w następujących sprawach:
1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za 2015 r.
2) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 roku,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 - 2024.

Ponadto Zarząd Powiatu:
 - spotkał się z przedstawicielami pracowników Domu Dziecka w Chełmnie oraz z Dyrektorem Domu Dziecka w Chełmnie oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Naczelnikiem Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Środowiska w sprawie budowy jednorodzinnych domów dziecka na terenie Powiatu Chełmińskiego,
 - zatwierdził umowę na wykonanie usługi polegającej na ustaleniu stanu prawnego granic pasa drogowego dróg powiatowych Trzebcz Królewski - Zegartowice, Paparzyn - Krusin
 - przyznał nagrody z okazji Dnia Służby Zdrowia dla: pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie oraz dla pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chełmnie,
 - zatwierdził wyniki Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Zimowe uroki” ,
 - zatwierdził umowę w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chełmnie zadań biblioteki powiatowej i udzielenia dotacji na realizację zadań biblioteki powiatowej,
 - uhonorował zespół Teatru „Agrafka” z Chełmna w związku z otrzymaniem siedmiu nagród, w tym 3 miejsca w kategorii głównej na XIV Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Teatralnych „Arlekinada 2016”,
 - przyznał nagrody z okazji „Dnia Strażaka” dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie oraz nagrody dla strażaków ochotników OSP,
 - zatwierdził wstępne arkusze organizacyjne szkół i placówek oświatowych
 - zatwierdził umowę nr z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym ALFA na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. budowy ścieżki pieszo - rowerowej relacji Chełmno - Unisław,
 - przyznał nagrody w ramach konkursu na film (spot) reklamowy „Moja Szkoła - Trafny Wybór”,
 - zatwierdził umowę z Gminą Miasto Chełmno w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Chełmno - Sztynwag,
 - zatwierdził porozumienie z Gminą Dąbrowa Chełmińska w sprawie skierowania mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie,
 - zatwierdził ocenę zasobów pomocy społecznej, opracowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 - zatwierdził umowę z Biurem Inżynieryjnym „AKANT” Jacek Tadrowski z Grudziądza na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Adaptacja projektów typowych pod budowę dwóch budynków usługowych z zakresu pomocy społecznej”,
 - dofinansował 21 projektów w powiatowego konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa”,
 - zatwierdził wyniki Plebiscytu, w którym zwycięzcą Plebiscytu na Nauczyciela Roku 2016 Powiatu Chełmińskiego została Pani Marta Ostrowska, nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 - „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie,
 - zatwierdził porozumienie z Gminą Chełmno w sprawie wykonania dokumentacji na ścieżkę rowerową do Podwieska.
Następnie pan Starosta przedstawił informacje na temat bieżącej realizacji zadań inwestycyjnych, w tym drogowych w powiecie chełmińskim.

Starosta Chełmiński - pan Zdzisław Gamański przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie podjętych na X i XI Sesji Rady Powiatu. Zarząd Powiatu przekazał wszystkie uchwały Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz właściwym wydziałom.

Ad. 6.
Interpelacje i zapytania.

Dyskutantów w temacie nie było.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.

Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za 2015 r.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- przedstawił projekt uchwały znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 4 do protokołu/, a następnie poprosił panią Mariolę Burc - Dyrektor ZOZ w Chełmnie o zreferowanie sprawozdania.

Pani Mariola Burc - omówiła roczne sprawozdanie finansowe ZOZ za 2015 rok

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 5 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XII/101/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za 2015 r. /załącznik nr 6 do protokołu/.

Ad. 8.
Ocena zasobów pomocy społecznej.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Ewę Wirosławską - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie o przedstawienie dokumentu.

Pani Ewa Wirosławska - zreferowała powyższe /wg załącznika nr 7 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.

Ad. 9.
Raport z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za lata 2013 - 2014.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Arkadiusza Beskę - Naczelnika Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Środowiska o zreferowanie.

Pan Arkadiusz Beska - przedstawił raport /wg załącznika nr 8 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.

Ad. 10.
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015”.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka o zreferowanie.

Wicestarosta Chełmiński - pan Wojciech Bińczyk - zapoznał zebranych ze sprawozdaniem /wg załącznika nr 9 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.

Ad. 11.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Skarbnik Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu - pani Janina Siemiątkowska - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok znajdujący się na druku nr 2 wraz z autopoprawką polegającą na zmniejszeniu w dziale 600 rozdziale „Drogi Publiczne” planu wydatków (na zakup materiałów w ramach zimowego utrzymania dróg ) o kwotę 11 697 zł w celu utworzenia planu wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w zadaniu I - Powiatowy Zarząd Dróg - z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki /załącznik nr 10 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały wraz z wprowadzoną autopoprawką /załącznik nr 11 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XII/102/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok /załącznik nr 12 do protokołu/.

Ad. 12.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 - 2024.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Skarbnik Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu - pani Janina Siemiątkowska - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 - 2024 wraz z autopoprawką znajdujący się na druku nr 3 /załącznik nr 13 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 14 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XII/103/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 - 2024 /załącznik nr 15 do protokołu/.

Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2015 rok.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Skarbnik Powiatu o omówienie projektu uchwały wraz z załącznikami.
Skarbnik Powiatu - pani Janina Siemiątkowska - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2015 rok zawarty na druku nr 4 / załącznik nr 16 do protokołu/ wraz z wykazem mienia powiatu na dzień 31.12.2015
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - zapoznał radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu chełmińskiego za 2015 rok /załącznik nr 17 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - pan Zdzisław Piechota - przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2015 rok / załącznik nr 18 do protokołu/.
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2015 rok / załącznik nr 19 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Budownictwa i Dróg Publicznych pan Mirosław Kurdynowski - przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2015 rok / załącznik nr 20 do protokołu/.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - pani Anna Kordowska - przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2015 rok / załącznik nr 21 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - pan Dariusz Jach - przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2015 rok / załącznik nr 22 do protokołu/.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pan Józef Podyma - przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2015 rok / załącznik nr 23 do protokołu/.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - otworzył dyskusję. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Głosowanie było jawne.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XII/104/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2015 rok /załącznik nr 24 do protokołu/.

Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Zdzisław Piechota
- przedstawił wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu chełmińskiego za 2015 rok /załącznik nr 25 do protokołu/.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - zapoznał radnych z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 26 do protokołu/. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu zawarty na druku nr 5 /załącznik nr 27 do protokołu/.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - otworzył dyskusję. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Chełmnie było jawne .
Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XII/105/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 28 do protokołu/.

Ad. 15.
Informacje.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- zapoznał radnych z życzeniami z okazji dnia samorządowca z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa /wg załącznika nr 29/

Ad. 16.
Wolne wnioski.
Radny Zbigniew Dudziński
- w imieniu mieszkańców gminy Lisewo podziękował za nieodpłatne przekazanie przez Powiat Chełmiński działki pod cele publiczne w miejscowości Mgoszcz.
Radna Barbara Konieczna - zaproponowała, by pod koniec wakacji zorganizować spotkanie radnych, na którym byłyby omawiane programy wyborcze, zgodnie z zapewnieniami władz powiatu z początku V kadencji Rady.

Ad. 17.
Zakończenie
Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XII sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji.

Protokołowała: Alicja Arendt - Pera

Przewodniczył: Marek Jabłoński

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (14 września 2016)
Opublikował: Dariusz Banach (15 września 2016, 11:40:41)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 786