Protokół z XI sesji V kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR XI/16
z XI Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji
odbytej w dniu 30 maja 2016 r.Sesja odbyła się w dniu 30 maja 2016 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
i trwała od godziny 15.30 do godziny 15.55
Na ogólną liczbę 17 radnych obecnych
na sesji było 16 radnych


Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad XI sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Chełmińskiego
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji i wprowadzenia do budżetu Powiatu Chełmińskiego projektu: „Czas na staż”
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 - 2024
 - referuje : Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 5/.
9. Zakończenie.Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
dokonał otwarcia obrad XI sesji Rady Powiatu V kadencji.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Na sesji obecnych było 16 radnych, nieobecna była radna Anna Kordowska. /listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu/.


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad XI sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- wskazał, iż sesja, zgodnie z par. 41 Statutu Powiatu Chełmińskiego, zwołana została na wniosek Zarządu Powiatu Chełmińskiego /wg zał. nr 3 do protokołu/. Pan Jabłoński powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 4 do protokołu/. Prowadzący obrady zapytał, czy do powyższego radni zgłaszają uwagi. W związku z brakiem uwag Prowadzący obrady poddał porządek obrad pod głosowanie.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad XI sesji.


Ad. 4.
Podjęcie uchwały w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Chełmińskiego.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Chełmińskiego znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 5 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 6 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XI/96/2016 w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Chełmińskiego/załącznik nr 7 do protokołu/.


Ad. 5.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 8 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 9 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XI/97/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 10 do protokołu/.


Ad. 6.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji i wprowadzenia do budżetu Powiatu Chełmińskiego projektu: „Czas na staż”.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt w sprawie zatwierdzenia do realizacji i wprowadzenia do budżetu Powiatu Chełmińskiego projektu: „Czas na staż” znajdujący się na druku nr 3 /załącznik nr 11 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 12 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XI/98/2016 w sprawie zatwierdzenia do realizacji i wprowadzenia do budżetu Powiatu Chełmińskiego projektu: „Czas na staż”/załącznik nr 13 do protokołu/.


Ad. 7.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Skarbnik Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok znajdujący się na druku nr 4 /załącznik nr 14 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 15 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XI/99/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok /załącznik nr 16 do protokołu/.


Ad. 8.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 - 2024.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Skarbnik Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 - 2024 znajdujący się na druku nr 5 /załącznik nr 17 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 18 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr XI/100/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 - 2024 /załącznik nr 19 do protokołu/.


Ad. 9.
Zakończenie.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia XI sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji.

 
Protokołowała: Dorota Podlasińska

Przewodniczył:  Marek Jabłoński

metryczka


Wytworzył: Dorota Podlasińska (8 lipca 2016)
Opublikował: Dariusz Banach (8 lipca 2016, 13:17:46)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 771