Protokół z X sesji V kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR X/16
z X Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji
odbytej w dniu 22 marca 2016r.

Sesja odbyła się w dniu 22 marca 2016 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
i trwała od godziny 15.30 do godziny 17.20
Na ogólną liczbę 17 radnych obecnych
na sesji było 16 radnych, od godz. 16.40 na sesji było 15 radnych.


Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad X sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie w 2015 roku
 - referuje: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
 - dyskusja.
8. Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Ludzie - Ludziom w Chełmnie w 2015 roku
 - referuje: Prezes Stowarzyszenia Ludzie - Ludziom w Chełmnie,
 - dyskusja.
9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chełmnie
 - referuje: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 1/.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 - referuje: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 2/.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2016 - 2023
 - referuje: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 3/.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 - 2023
 - referuje: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 4/.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2016 - 2023
 - referuje: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 5/.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego kierowania mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie
 - referuje: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
 - opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 6/.
15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - dyskusja.
16. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2015 rok
 - referuje: Starosta Chełmiński,
 - dyskusja.
17. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
 - referuje: Przewodniczący Rady Powiatu,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 7/.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest powiat chełmiński
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 8/.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych strefach edukacyjnych dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie powiatu chełmińskiego
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 9/.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, będących własnością powiatu chełmińskiego
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 10/.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Bezpieczeństwa, Budownictwa i Dróg Publicznych
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 11/.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy (przebiegu) drogi powiatowej nr 1604C Brzozowo - Nawra
 - referuje: Wicestarosta Chełmiński,
 - opinia Komisji Bezpieczeństwa, Budownictwa i Dróg Publicznych
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 12/.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego za 2015 rok
 - referuje: Przewodniczący Rady Powiatu,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 13/.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lisewo
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 14/.
25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok
 - referuje: Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 15/.
26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 - 2024
 - referuje : Skarbnik Powiatu,
 - opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
 - dyskusja,
 - podjęcie uchwały /druk nr 16/.
27. Informacje.
28. Wolne wnioski.
29. Zakończenie.


Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
dokonał otwarcia obrad X sesji Rady Powiatu V kadencji.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Na sesji obecnych było 16 radnych, nieobecna była radna Magdalena Pudło /listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu/.


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad X sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/. Prowadzący obrady wniósł o zmianę w porządku obrad polegającą na zamianie pkt 7 z pkt 8. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie zgłoszone zmiany do porządku obrad.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła zaproponowaną zmianę do porządku obrad X sesji.
Następnie prowadzący obrady poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad.
Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad X sesji.


Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- stwierdził, że protokół z IX sesji został wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i do dnia dzisiejszego nie zgłoszono do nich zastrzeżeń. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi. Ze względu na brak uwag Pan Jabłoński poddał protokół pod głosowanie. Rada Powiatu przyjęła protokół z IX sesji Rady Powiatu jednogłośnie.

Ad. 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.

Pan Starosta
- powiedział, ze w okresie od dnia 29 grudnia 2015 r. do dnia 22 marca 2016 r. Zarząd Powiatu obradował na 9 posiedzeniach.
Zarząd Powiatu w okresie tym podjął 15 uchwał w następujących sprawach:
 1) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów”,
 2) powierzenia zadań Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie w zakresie zatwierdzania projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014 - 2020,
 3) ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 r.”,
 4) ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania „Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w powiecie chełmińskim w 2016 r.”,
 5) zatwierdzenia regulaminu konkursu na film reklamowy „Moja Szkoła - Trafny Wybór”,
 6) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2016”,
 7) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2016,
 8) powołania imiennego składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2016,
 9) powołania imiennego składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów”
10) powołania imiennego składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2016”,
11) ustalenia standardów i zasad funkcjonowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Chełmiński, na rok szkolny 2016/2017,
12) upoważnienia dla pracownika starosta i kierowników powiatowych służb inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności,
13) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok,
14) powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie chełmińskim w 2016”
15) powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania „Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w powiecie chełmińskim w 2016 r.”.

Zarząd Powiatu przygotował 15 projektów uchwał Rady Powiatu w Chełmnie w następujących sprawach:
 1) zawarcia porozumienia dotyczącego kierowania mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie,
 2) przyjęcia Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno - Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2016 - 2023,
 3) przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2023,
 4) przyjęcia Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2016 - 2023,
 5) oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chełmnie,
 6) zmiany nazwy (przebiegu) drogi powiatowej nr 1604C Brzozowo - Nawra,
 7) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, będących własnością Powiatu Chełmińskiego.
 8) ustalenia zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach edukacyjnych dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie powiatu chełmińskiego,
 9) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lisewo.
10) określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
11) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 roku,
12) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 - 2024.
13) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych.
14) zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Chełmińskiego,
15) ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chełmiński.

Ponadto Zarząd Powiatu:
 - przyznał dofinansowanie imprez z zakresu kultury i promocji,
 - wystąpił z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o udzielenie dofinansowania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2015,
 - zatwierdził umowę z Pracownią Architektoniczną Czajka Tomasz z Grudziądza na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa centrum usług społecznych i administracyjnych Powiatu Chełmińskiego”,
 - zatwierdził umowę z ZO Z w Chełmnie w sprawie przekazania dotacji na inwestycje realizowane w ramach projektu „Zdrowy maluszek - edukacja i profilaktyka oraz modernizacja oddziałów ZOZ w Chełmnie w celu poprawy jakości opieki perinatalnej w regionie”. Umowa dotyczy przekazania dotacji w wysokości 200.000 zł.
 - zatwierdził umowę o dzieło z MMS Studio s.c. w sprawie produkcji materiału filmowego dot. zadań realizowanych przez powiat,
 - przyjął sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 - przyjął plan finansowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie na rok 2016,
 - zatwierdził informację z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2015 r.,
 - zatwierdził podział środków na promocję związaną z naborem uczniów do szkół powiatu chełmińskiego na rok szkolny 2016/2017,
 - zatwierdził sprawozdania organizacji pozarządowych z wykonania zadań w 2015 r.,
 - upoważnił Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie w zakresie zatwierdzania projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPO WK - P,
 - upoważnił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Rodzina w Centrum”,
 - zatwierdził bez uwag Plany Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie na 2016 r.,
 - spotkał się z Wójtem Gminy Unisław i Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie koncepcji przebiegu ścieżki pieszo - rowerowej Unisław - Chełmno,
 - zatwierdził umowę ze Stowarzyszeniem Ludzie - Ludziom w sprawie dofinansowania realizacji zadania pn. prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chełmnie,
 - dokonał analizy ankiet gimnazjalistów klas III oraz uzgodnił z dyrektorami planowane standardy i zasady funkcjonowania szkół i placówek oświatowych oraz planowaną liczbę oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017 w szkołach prowadzonych przez Powiat Chełmiński,
 - zatwierdził ,sprawozdania złożone przez organizacje pozarządowe z wykonania zadań: „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie chełmińskim w 2015 r.” oraz „Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w powiecie chełmińskim w 2015 r.,
 - przyznał nagrody w ramach konkursu „Sportowiec Powiatu Chełmińskiego 2015” w kategoriach:
 - zatwierdził umowę Pracowni Architektonicznej Przemysława Reiwera z Grudziądza na „Adaptację projektu typowego pod budowę budynku usługowego z zakresu pomocy społecznej, jednorodzinny dom dziecka położony w miejscowości Unisław,
 - spotkał się z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie informacji o bezrobociu i działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie w roku 2015 oraz planu działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie na 2016 rok,
 - zatwierdził umowy na nieodpłatną pomoc prawną prowadzoną przez radców i adwokatów,
 - ustalił wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 - przyznać dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów”,
 - podpisał umowę z panią Emilią Stefańską na nieodpłatne użyczenie działki nr 59/6 położonej w Osnowie,
 - zatwierdził projekty umów z gminami w sprawie dofinansowania zadań w zakresie dróg powiatowych,
 - spotkał się z Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w sprawie omówienia sprawozdania z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego, zobowiązań i należności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za 2015 rok oraz w sprawie racjonalizacji kosztów w ZOZ w Chełmnie,
 - przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie w 2015 roku,
 - przyznał dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2016”,
 - przyznał dotacje w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku,
 - zlecił Powiatowemu Zarządowi Dróg opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na pozostały odcinek ścieżki rowerowej od miejscowości Podwiesk do granicy powiatu chełmińskiego - o długości 2,3 km,
 - wystąpił do Burmistrza Miasta Chełmna w sprawie dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Ignacego Danielewskiego i Grzegorza Gorczyckiego w Chełmnie,
 - zatwierdził propozycję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań dla organizacji pozarządowych ze środków PFRON.

Starosta Chełmiński - pan Zdzisław Gamański przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie podjętych na IX Sesji Rady Powiatu. Zarząd Powiatu przekazał wszystkie uchwały Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu oraz właściwym wydziałom.


Ad. 6.
Interpelacje i zapytania.

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 7.
Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Ludzie - Ludziom w Chełmnie w 2015 roku.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Wojciecha Strzeleckiego - Prezesa Stowarzyszenia Ludzie - Ludziom o przedstawienie informacji.

Pan Wojciech Strzelecki - zapoznał zebranych ze sprawozdaniem /wg załącznika nr 4 do protokołu/

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 8.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie w 2015 roku.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zreferowanie tematu panią Ewę Wirosławska - Dyrektor PCPR w Chełmnie.

Pani Dyrektor - omówiła sprawozdanie /załącznik nr 5 do protokołu/

Radna Barbara Konieczna - zapytała, czy za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chełmnie jest pobierana odpłatność. Zauważyła iż wstępnie pobyt miał być darmowy. Ponadto radna zapytała, czy było robione rozeznanie co do kosztu umieszczania wychowanka w pieczy zastępczej.

Pani Dyrektor - powiedziała, że jest odpłatność dla osób indywidualnych , gdzie przekroczone zostaje pewna kryterium dochodowe. Takie są procedury, jakkolwiek istnieje możliwość zwolnienia z wyż. wym. opłaty na wniosek. Pani Dyrektor dodała, iż do dnia dzisiejszego nie wydano decyzji o zwolnieniu, z uwagi na brak petycji. Pani Wirosławska odnosząc się do drugiego pytania, stwierdziła, iż koszt wychowania dziecka w pieczy zastępczej jest bardzo trudny do określenia. Można przyjąć iż jest to średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce, tu zaś jest spore rozgraniczenie cenowe. Koszt ponoszony w pieczy jest również różnorodny, gdyż wpływa na niego wiele czynników. I można mówić o kwocie od kilkuset złotych do kilku tysięcy.


Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chełmnie.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zreferowanie tematu panią Ewę Wirosławska - Dyrektor PCPR w Chełmnie.

Pani Dyrektor - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chełmnie na druku nr 1 /załącznik nr 6 do protokołu/

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - pan Dariusz Jach - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 7 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - otworzył dyskusję w temacie.

W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.
Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr X/80/16 w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chełmnie/załącznik nr 8 do protokołu/.


Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zreferowanie tematu panią Ewę Wirosławska - Dyrektor PCPR w Chełmnie.

Pani Dyrektor - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawarty na druku nr 2 /załącznik nr 9 do protokołu/

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - pan Dariusz Jach - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 10 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - otworzył dyskusję w temacie.

W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.
Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr X/81/16 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/załącznik nr 11 do protokołu/.


Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2016 - 2023.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zreferowanie tematu panią Ewę Wirosławska - Dyrektor PCPR w Chełmnie.

Pani Dyrektor - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2016 - 2023 zawarty na druku nr 3 /załącznik nr 12 do protokołu/

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - pan Dariusz Jach - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 13 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - otworzył dyskusję w temacie.

W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.
Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr X/82/16 w sprawie przyjęcia Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2016 - 2023/załącznik nr 14 do protokołu/.


Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 - 2023.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zreferowanie tematu panią Ewę Wirosławska - Dyrektor PCPR w Chełmnie.

Pani Dyrektor - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 - 2023 zawarty na druku nr 4 /załącznik nr 15 do protokołu/

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - pan Dariusz Jach - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 16 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - otworzył dyskusję w temacie.

W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.
Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr X/83/16 w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 - 2023/załącznik nr 17 do protokołu/.


Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2016 - 2023.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zreferowanie tematu panią Ewę Wirosławska - Dyrektor PCPR w Chełmnie.

Pani Dyrektor - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2016 - 2023zawarty na druku nr 5 /załącznik nr 18 do protokołu/

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - pan Dariusz Jach - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 19 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - otworzył dyskusję w temacie.

W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.
Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr X/84/16 w sprawie przyjęcia Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2016 - 2023/załącznik nr 20 do protokołu/.


Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego kierowania mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zreferowanie tematu panią Ewę Wirosławska - Dyrektor PCPR w Chełmnie.

Pani Dyrektor - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego kierowania mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie zawarty na druku nr 6 /załącznik nr 21 do protokołu/

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - pan Dariusz Jach - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 22 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - otworzył dyskusję w temacie.

W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.
Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr X/85/16 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego kierowania mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie/załącznik nr 23 do protokołu/.

Prowadzący obrady ogłosił przerwę w posiedzeniu.
Przerwa trwała od godz. 16,30 do godz. 16.40
Na Sali pozostało 15 radnych, obrady opuścił radny Dariusz Śliwiński.Ad. 15.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zreferowanie tematu Wicestarostę Chełmińskiego.

Wicestarosta Chełmiński - pan Wojciech Bińczyk - przedstawił sprawozdanie /załącznik nr 24 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - otworzył dyskusję.

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 16.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2015 rok

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zreferowanie tematu Starostę Chełmińskiego.

Starosta Chełmiński - pan Zdzisław Gamański - przedstawił sprawozdanie /według załącznika nr 25 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - otworzył dyskusję.

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad. 17.
Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- przedstawił projekt uchwały znajdujący się na druku nr 7 /załącznik nr 26 do protokołu/. Zaproponował aby w składzie komisji zasiadali , jak do tej pory, radni : Kurdynowski i Siębor, by była to kontynuacja ich pracy.

Radny Mirosław Kurdynowski - wyraził zgodę .

Radny Piotr Siębor - wyraził zgodę.

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr X/86/16 w sprawie delegowania radnych do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego /załącznik nr 27 do protokołu/.


Ad. 18.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest powiat chełmiński

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zreferowanie tematu Wicestarostę Chełmińskiego - pana Wojciecha Bińczyka.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest powiat chełmiński zawarty na druku nr 6 /załącznik nr 28 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - pani Anna Kordowska - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 29 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - otworzył dyskusję w temacie.

W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.
Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr X/87/16 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest powiat chełmiński/załącznik nr 30 do protokołu/.


Ad. 19.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych strefach edukacyjnych dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie powiatu chełmińskiego.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zreferowanie tematu Wicestarostę Chełmińskiego - pana Wojciecha Bińczyka.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych strefach edukacyjnych dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie powiatu chełmińskiego zawarty na druku nr 9 /załącznik nr 31 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - pani Anna Kordowska - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 32 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - otworzył dyskusję w temacie.

W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym.
Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr X/87/16 w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych strefach edukacyjnych dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie powiatu chełmińskiego /załącznik nr 33 do protokołu/.


Ad. 20.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, będących własnością powiatu chełmińskiego

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zreferowanie tematu Wicestarostę Chełmińskiego - pana Wojciecha Bińczyka.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, będących własnością powiatu chełmińskiego zawarty na druku nr 10 /załącznik nr 34 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 35do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - otworzył dyskusję w temacie.

W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.
Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr X/88/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, będących własnością powiatu chełmińskiego /załącznik nr 36 do protokołu/.


Ad. 21.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zreferowanie tematu Wicestarostę Chełmińskiego - pana Wojciecha Bińczyka.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zawarty na druku nr 11 /załącznik nr 37 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 38 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - otworzył dyskusję w temacie.

W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.
Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr X/89/16 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych/załącznik nr 39 do protokołu/.


Ad. 22.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy (przebiegu) drogi powiatowej nr 1604C Brzozowo - Nawra.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zreferowanie tematu Wicestarostę Chełmińskiego - pana Wojciecha Bińczyka.

Pan Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały Pani Wicestarosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zawarty na druku nr 12 /załącznik nr 40 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 41 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - otworzył dyskusję w temacie.

W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.
Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr X/90/16 w sprawie w sprawie zmiany nazwy (przebiegu) drogi powiatowej nr 1604C Brzozowo - Nawra/załącznik nr 42 do protokołu/


Ad. 23.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego za 2015 rok.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego za 2015 rok zawarty na druku nr 13 /załącznik nr 43 do protokołu/

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - otworzył dyskusję w temacie.

W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.
Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr X/91/16 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego za 2015 rok /załącznik nr 44 do protokołu/.


Ad. 24.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lisewo.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Skarbnik Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lisewo znajdujący się na druku nr 14 /załącznik nr 45 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 46 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr X/92/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lisewo /załącznik nr 47 do protokołu/.


Ad. 25.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Skarbnik Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok znajdujący się na druku nr 15 /załącznik nr 48 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 49do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr X/93/16 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok /załącznik nr 50 do protokołu/.


Ad. 26.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 - 2024.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Skarbnik Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 - 2024 znajdujący się na druku nr 16 /załącznik nr 51 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 52 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr X/94/16 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016 - 2024 /załącznik nr 53 do protokołu/.


Ad. 27.
Wolne wnioski.

Wolnych wniosków nie zgłoszono


Ad. 28.
Informacje.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński
- zapoznał radnych z pismem dotyczącym udzielonej dotacji na odrestaurowanie zabytków /załącznik nr 54 do protokołu/. Następnie przypomniał o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych.


Ad. 29.
Zakończenie.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia X sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji.

 
Protokołowała: Alicja Arendt - Pera

Przewodniczył:  Marek Jabłoński

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (8 lipca 2016)
Opublikował: Dariusz Banach (8 lipca 2016, 13:00:50)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 770