Protokół z IX sesji V kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR IX/15
z IX Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego
odbytej w dniu 29 grudnia 2015 r.


Sesja odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
i trwała od godziny 15:30 do godziny 16:40

O proponowanym porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad IX sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego na 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Chełmnie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania  i  rozliczania dotacji szkołom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Papowo Biskupie.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015-2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2016 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016-2024.
15. Wolne wnioski.
16. Informacje.
17. Zakończenie.


Do punktu 1.
Otwarcie obrad.
Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady
otworzył obrady IX sesji Rady Powiatu oraz przywitał zebranych radnych i zaproszonych gości.


Do punktu 2.
Stwierdzenie quorum.
Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady
na podstawie listy obecności, stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Na sesji obecnych było 16 radnych /lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/. Nieobecny radny pan Piotr Siębor złożył telefoniczne usprawiedliwienie swojej nieobecności na sesji.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.


Do punktu 3.
Przyjęcie porządku obrad IX sesji Rady Powiatu.
Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady
zapytał czy radni mają uwagi do proponowanego porządku obrad przekazanego wraz z materiałami na sesję (porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Nikt nie wniósł uwag do proponowanego porządku obrad.
Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad.
Rada Powiatu wynikiem głosowania 16 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących przyjęła proponowany porządek obrad.


Do punktu 4.
Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu.
Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady
przekazał, że protokół z VIII sesji Rady Powiatu został wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i do dnia dzisiejszego nie zgłoszono do niego zastrzeżeń. Zapytał, czy radni zgłaszają do niego uwagi.
Ze względu na brak uwag Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie.
Rada Powiatu wynikiem głosowania 15 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym przyjęła protokół z VIII sesji Rady Powiatu, która odbyła się dnia 24 listopada 2015 r.


Do punktu 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.
Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady
poprosił Starostę Chełmińskiego o przedstawienie informacji o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych na VIII sesji.

Pan Zdzisław Gamański Starosta Chełmiński przedstawił obecnym informację o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, tj. od dnia 24 listopada 2015 r. do dnia 29 grudnia 2015 r.
Zarząd Powiatu w omawianym okresie obradował na 4 posiedzeniach, podjął 12 uchwał w następujących sprawach:
1) zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok,
2) udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
3) powołania imiennego składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2016 roku,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
5) zaliczenia drogi oznaczonej jako działka 234/11 do kategorii dróg gminnych,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok,
7) powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w powiecie chełmińskim”,
8) powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w powiecie chełmińskim”,
9) zatwierdzenia Regulaminu Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Zimowe uroki”,
10) zatwierdzenia Regulaminu Powiatowego Konkursu Plastycznego „Odnawialne i nieodnawialne źródła energii”,
11) zatwierdzenia Regulaminu Powiatowego Konkursu „Sołectwo przyjazne środowisku”,
12) zatwierdzenia diagnoz zapotrzebowania szkół na staże i praktyki zawodowe w ramach projektu „Czas na staż”.
Zarząd Powiatu przygotował 7 projektów uchwał Rady Powiatu w Chełmnie.

Ponadto Zarząd Powiatu:
- wyraził zgodę na złożenie wniosku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o udzielenie dotacji w łącznej kwocie 21.600 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 (w wysokości 9.600 zł, wkład własny szkoły 2.400 zł) oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie (w wysokości 12.000 zł, wkład własny szkoły 3.000 zł) w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3,
- podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2016 roku,
- zatwierdził sprawozdania Powiatowej Komendy Policji z udzielonych w 2015 r. dotacji przeznaczonych na: dodatkowe służby patrolowe oraz na realizację programów prewencyjnych i współfinansowanie zakupu dwóch pojazdów oznakowanych,
- zatwierdził bez uwag sprawozdanie złożone przez Caritas Diecezji Toruńskiej z wykorzystania dotacji przeznaczonej na zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie,
- zatwierdził porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie dokształcania przez OODZ w Bydgoszczy młodocianych uczęszczających do zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznej nauki przedmiotów zawodowych,
- podpisał umowę ze Zgromadzeniem Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej z siedzibą w Jabłonowie w sprawie wsparcia zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie powiatu chełmińskiego”,
- podpisał umowę z Caritas Diecezji Toruńskiej w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie”,
- zatwierdził aneks nr 1/2015 do umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy społecznej,
- zatwierdził aneksy nr 4/2015 do umowy ze Stowarzyszeniem Ludzie-Ludziom w Chełmnie w sprawie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- zatwierdził aneks do porozumienia z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad oraz z Gminą Miasto Chełmno dot. udzielenia dotacji celowej na wykonanie budowy chodnika od skrzyżowania drogi krajowej DK 91 do istniejącego chodnika na ul. Łunawskiej,
- zatwierdził aneks do umowy nr 6/dc-mch/2015 z Gminą Miasto Chełmno w sprawie dofinansowania budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1622C Chełmno-Sztynwag,
Powiat wygrał proces sądowy z Urzędem Marszałkowskim w II instancji o zwrot korekty nałożonej na zadaniu „Budowa południowej obwodnicy Miasta Chełmna” w wysokości 570 tys. zł.
Następnie pan Starosta przekazał, że uchwały Rady Powiatu podjęte na VIII Sesji Rady Powiatu w dniu 24 listopada br. przekazane zostały Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz do jednostek, których dotyczyły.
Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z obecnych ma pytania w/w sprawie.
Pani radna Violetta Gryszan zapytała pana Starostę czy zwrot korekty w wysokości 570 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego wpłynie na nadwyżkę.
Pan Zdzisław Gamański Starosta Chełmiński odpowiedział, że środki te wpłyną w przyszłym roku.


Do punktu 6.
Interpelacje i zapytania.
Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady
zapytał radnych czy ktoś chciałby złożyć zapytanie.
Nikt nie zgłosił interpelacji ani zapytań.


Do punktu 7.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego na 2016 rok.
Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady
poprosił przewodniczących komisji o krótkie omówienie planów swoich komisji (projekt uchwały wraz z załącznikami, czyli planami pracy komisji, stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Pani Barbara Konieczna Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy przedstawiła plan komisji na rok 2016, który stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały.

Pan Józef Podyma Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawił plan pracy komisji na rok 2016, który stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały.

Pan Dariusz Jach Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej przedstawił plan komisji na rok 2016, który stanowi załącznik nr 3 do projektu uchwały.

Pani Anna Kordowska Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiła plan komisji na rok 2016, który stanowi załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zgłosiła autopoprawkę do przedstawionego planu, polegającą na zmianie w miesiącu październik „wykorzystanie środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach 2012-2015…” (było 2014-2015).

Pan Mirosław Kurdynowski Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Budownictwa i Dróg Publicznych przedstawił plan komisji na rok 2016, który stanowi załącznik nr 5 do projektu uchwały.

Pan Zdzisław Piechota Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan komisji na rok 2016, który stanowi załącznik nr 6 do projektu uchwały.

Dyskutantów w temacie nie było.

Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały, przedstawiony na druku nr 1.
Wynikiem głosowania 16 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących Rada Powiatu Chełmińskiego przyjęła Uchwałę Nr IX/72/2015 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego na 2016 rok (uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Do punktu 8.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Chełmnie.
Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady
poprosił pana Wojciecha Bińczyka Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w/w sprawie.

Pan Wojciech Bińczyk Wicestarosta Chełmiński omówił projekt uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Chełmnie, który został przedstawiony na druku nr 2 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu). Przekazał, że ze statutu wykreśla się zadania dotyczące zarządzenia ruchu na drogach powiatowych i gminnych. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie wykonywał je dotychczas na podstawie upoważnienia, ale okazało się, że to nie należy do jego zadań. Jest to zadanie starosty.
Przedstawił autopoprawkę do w/w projektu uchwały polegającą na dopisaniu po Gminie Kijewo Królewskie, Gminę Lisewo.

Dyskutantów w temacie nie było.

Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały, przedstawiony na druku nr 2.
Wynikiem głosowania 16 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących Rada Powiatu Chełmińskiego przyjęła Uchwałę Nr VIII/73/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Chełmnie (uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Do punktu 9.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady
poprosił pana Wojciecha Bińczyka Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu.

Pan Wojciech Bińczyk Wicestarosta Chełmiński przedstawił obecnym projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, przedstawiony na druku nr 3 wraz z autopoprawką (wg załącznika nr 8 do protokołu). Zmiany spowodowane są tym, że w dniu 23 grudnia br., tj. po posiedzeniu Zarządu Powiatu, na którym był przyjmowany projekt w/w uchwały, opublikowany został tekst jednolity ustawy o systemie oświaty. W związku z powyższym wprowadzono zmiany polegające na przytoczeniu prawidłowego tekstu jednolitego w/w ustawy , tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156.
W § 3 ust. 4 pkt.1b należy dopisać do ustawy z dnia 7 września 1991 r. słowa: „o systemie oświaty”. Wprowadza się w treści § 3 ust. 4 pkt.1b, § 7 ust. 4 pkt. 9, § 8 ust. 1 pkt.4 oraz w uzasadnieniu zmianę dot. tekstu jednolitego - Dz. U. z 2015 r. poz. 2156.

Pani Anna Kordowska Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały wraz z autopoprawką (wg załącznika nr 9 do protokołu).

Dyskutantów w temacie nie było.

Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Wynikiem głosowania 15 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących Rada Powiatu Chełmińskiego przyjęła Uchwałę Nr VIII/74/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Do punktu 10.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Papowo Biskupie.
Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady
poprosił panią Janinę Siemiątkowską Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu, który został przedstawiony na druku nr 4.

Pani Janina Siemiątkowska Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Papowo Biskupie, wg załącznika nr 11 do protokołu. Pomoc finansowa polega na udzieleniu dotacji dla Gminy Papowo Biskupie w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania gminnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Papowo Biskupie – Storlus Nr 060609 C”.
W/w projekt uchwały wynika z tego, że Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków PROW.

Pani Barbara Konieczna Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy przedstawiła pozytywną opinię do w/w projektu uchwały Rady Powiatu (wg załącznika nr 12 do protokołu).

Dyskutantów w temacie nie było.

Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały, przedstawiony na druku nr 4 (wg załącznika nr 13 do protokołu).
Wynikiem głosowania 16 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących Rada Powiatu Chełmińskiego przyjęła Uchwałę Nr VIII/75/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Unisław (uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu).

Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Do punktu 11.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok.
Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady poprosił panią Janinę Siemiątkowską Skarbnika Powiatu
o przedstawienie projektu uchwały w/w sprawie, który przedstawiony został na druku nr 5.

Pani Janina Siemiątkowska Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w/w sprawie, wg załącznika nr 15 do protokołu.

Pani Barbara Konieczna Przewodnicząca Komisji Budżetu przedstawiła pozytywną opinię komisji do w/w projektu uchwały Rady Powiatu (wg załącznika nr 16 do protokołu).

Dyskutantów w temacie nie było.

Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.
Wynikiem głosowania 16 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących Rada Powiatu Chełmińskiego przyjęła Uchwałę Nr VIII/76/2015 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok (uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu).

Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że w/w uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Do punktu 12.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015-2024.
Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady Powiatu
poprosił panią Skarbnik Powiatu o omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015-2024, przedstawiony na druku nr 6 (wg załącznika nr 18 do protokołu).

Pani Janina Siemiątkowska Skarbnik Powiatu omówiła projekt w/w uchwały. Zmiany przedstawione w projekcie uchwały są konsekwencją zmian budżetu powiatu.

Pani Barbara Konieczna Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy przedstawiła pozytywną opinię Komisji do w/w projektu uchwały (wg załącznika nr 19 do protokołu).

Dyskutantów w temacie nie było.

Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.
Wynikiem głosowania 16 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących Rada Powiatu Chełmińskiego przyjęła Uchwałę Nr VIII/77/2015 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015-2024 (uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu).

Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że w/w uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił przerwę, która trwała od godziny 16.10 do 16.20.

Po przerwie pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.


Do punktu 13.
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2016 r.
Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady
poprosił panią Skarbnik Powiatu o omówienie projektu uchwały w sprawie budżetu na 2016 r., przedstawionego na druku nr 7.

Pani Janina Siemiątkowska Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu na 2016 r. wraz z autopoprawką (wg załącznika nr 21 do protokołu).
Wprowadzone zostały dwie zmiany związane z udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Papowo Biskupie na inwestycję drogową oraz z przeniesieniem dotacji dla Gminy Miasta Chełmna w związku ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Pani Barbara Konieczna Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy przedstawiła pozytywną opinię Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy do projektu uchwały w sprawie budżetu na 2016 r. wraz z autopoprawką (wg załącznika nr 22 do protokołu).

Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił dwie pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu na 2016 r.: o projekcie budżetu na 2016 rok Powiatu Chełmińskiego oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Chełmińskiego (wg załącznika nr 23 i 24 do protokołu).

Dyskutantów w temacie nie było.

Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.
Wynikiem głosowania 16 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących Rada Powiatu Chełmińskiego przyjęła Uchwałę Nr VIII/78/2015 w sprawie budżetu na 2016 rok (uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu).

Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że w/w uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Do punktu 14.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016-2024.
Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady Powiatu
poprosił panią Janinę Siemiątkowską Skarbnika Powiatu o zreferowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016-2024, przedstawionego na druku nr 8.

Pani Janina Siemiątkowska Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016-2024 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu).

Pani Barbara Konieczna Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy przedstawiła pozytywną opinię Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016-2024 (wg załącznika nr 27 do protokołu).

Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016-2024 (wg załącznika nr 28 do protokołu).

Dyskutantów w temacie nie było.

Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.
Wynikiem głosowania 16 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących Rada Powiatu Chełmińskiego przyjęła Uchwałę Nr VIII/79/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016-2024 (uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu).

Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że w/w uchwala została podjęta jednogłośnie.


Do punktu 15.
Wolne wnioski.
Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady Powiatu
zapytał czy ktoś z obecnych ma jeszcze jakieś pytania.


Do punktu 16.
Informacje.
Pan Zdzisław Gamański Starosta Chełmiński
podziękował Radzie Powiatu za jednogłośne przyjęcie budżetu na 2016 rok.

Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady Powiatu podziękował wszystkim i pogratulował Zarządowi Powiatu.

Pani radna Barbara Konieczna poruszyła temat budowy trzech jednorodzinnych domów dziecka i ostatnich informacji o tym, że miasto Chełmno wycofało się z planu budowy domu dziecka w Chełmnie. Jednakże usłyszała od radnego miejskiego, że nie jest to prawda.

Pan Zdzisław Gamański Starosta Chełmiński przekazał, że takiej sytuacji nie wyklucza. Jeżeli miasto będzie wyrazi taką wolę to powstanie jeszcze jeden dom jednorodzinny dom dziecka, poza Kijewem Królewskim.

Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że wpłynęło jeszcze pismo Wójta Gminy Unisław w sprawie chęci przekazania działki pod budowę jednorodzinnego domu dziecka w miejscowości Grzybno.
Podziękował radnym, starostom oraz pracownikom starostwa za pracę.
Ponadto złożył życzenia na nadchodzący Nowy Rok 2016.


Do punktu 17.
Zakończenie.
Pan Marek Jabłoński Przewodniczący Rady Powiatu
w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia IX sesji Rady Powiatu Chełmińskiego.


Protokołowała: Dorota Podlasińska

Przewodniczył: Marek Jabłoński

metryczka


Wytworzył: Dorota Podlasińska (18 maja 2016)
Opublikował: Dariusz Banach (20 maja 2016, 14:09:28)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 796