Protokół z VIII sesji V kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR VIII/15
z VIII Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji
odbytej w dniu 24 listopada 2015r.


Sesja odbyła się w dniu 24 listopada 2015 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
i trwała od godziny 15.30 do godziny 16.40
Na ogólną liczbę 17 radnych obecnych
na sesji było 17 radnych

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad VIII sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołów z VI i VII sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Informacja Zarządu Powiatu w Chełmnie o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.
-referuje: Wicestarosta Chełmiński,
-dyskusja.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- referuje: Starosta Chełmiński,
- opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały /druk nr 1/.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2016".
- referuje: Wicestarosta Chełmiński,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały /druk nr 2/.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów.
- referuje: Sekretarz Powiatu,
- opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały /druk nr 3/.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2015rok.
- referuje: Skarbnik Powiatu,
- opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały /druk nr 4/.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015-2024.
- referuje : Skarbnik Powiatu,
- opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały /druk nr 5/.
13. Wolne wnioski.
14. Informacje.
15. Zakończenie.


Ad. 1.
Otwarcie obrad.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
dokonał otwarcia obrad VIII sesji Rady Powiatu V kadencji.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.
Prowadzący obrady
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Na sesji obecni byli wszyscy radni. /listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu/.


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad VIII sesji Rady Powiatu.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/. Prowadzący obrady zapytał, czy do powyższego radni zgłaszają uwagi. W związku z brakiem uwag Prowadzący obrady poddał porządek obrad pod głosowanie.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad VIII sesji.


Ad 4.
Przyjęcie protokołów z VI i VII sesji Rady Powiatu.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- stwierdził, że protokoły z sesji : VI i VII zostały wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i do dnia dzisiejszego nie zgłoszono do nich zastrzeżeń. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi. Ze względu na brak uwag Pan Jabłoński poddał protokół nr VI pod głosowanie. Rada Powiatu przyjęła protokół z VI sesji Rady Powiatu jednogłośnie. Następnie poddał pod głosowanie protokół z VII sesji. Rada Powiatu przyjęła protokół z VII sesji Rady Powiatu jednogłośnie.


Ad. 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.
Pan Starosta
- powiedział, ze w okresie od dnia 8 września do dnia 24 listopada 2015 r. Zarząd Powiatu obradował na 11 posiedzeniach.
Zarząd Powiatu w okresie tym podjął 15 uchwał w następujących sprawach:
1) powołania Komisji Stypendialnej,
2-4) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok,
5) przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Starosty Chełmińskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej,
6) zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok,
7) przyjęcia i przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2016 r.”,
8) przyjęcia darowizny nieruchomości od Gminy Unisław na własność Powiatu Chełmińskiego,
9) przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie,
10) ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Powiat Chełmiński na rzecz podmiotów korzystających z tych usług,
11) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2016 roku,
12) przyjęcia projektu budżetu na 2016 rok,
13) przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2016-2024,
14) ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w powiecie chełmińskim”,
15) ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w powiecie chełmińskim.

Zarząd Powiatu przygotował 5 projektów uchwał Rady Powiatu w Chełmnie w następujących sprawach:
1) określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2) uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2016",
3) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów,
4) zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2015 rok,
5) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015-2024.

Ponadto Zarząd Powiatu:
- zatwierdził umowę z Caritas Diecezji Toruńskiej w sprawie partycypacji powiatu w kosztach realizacji projektu pn. „Budowa Ośrodka Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie”. Umowa dotyczy zakupu wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie do kwoty 100.000 zł.
- zatwierdził umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. na wykonanie robót uzupełniających w ramach przedsięwzięcia pn. „Zadania wspólne na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego” Zamówienie uzupełniające obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1602C Starogród - Kijewo Królewskie poprzez wykonanie zatoki postojowej w miejscowości Kiełp.
- zatwierdził umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD z Wąbrzeźna na przebudowę drogi powiatowej nr 1630C Obory-Robakowo oraz drogi powiatowej nr 1642C Stacja PKP Kornatowo - do drogi nr 548,
- zatwierdził umowy dot. zamówienia uzupełniającego, którego przedmiotem są roboty budowlane polegające na wykonaniu robót uzupełniających w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1608C Grubno-Wielkie Czyste oraz drogi powiatowej nr 1625C Jeleniec-Cepno”,
- zatwierdził umowę z DERPOL sp. z o.o. na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych,
- przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia w różnych sferach edukacyjnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie powiatu chełmińskiego.
- zatwierdził umowę dotacji z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa organu prowadzącego w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń”,
- zatwierdził kalendarze powiatowych zawodów sportowych, organizowanych przez Powiatowego Organizatora Sportu Szkolnego, dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016,
- zatwierdził umowę z Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Spółka z o.o. w sprawie świadczenia usług transmisji danych,
- zatwierdził umowę nr z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. Wąbrzeźno w sprawie „Przebudowy drogi powiatowej nr 1630C Obory - Robakowo oraz drogi powiatowej nr 1642C Stacja PKP Kornatowo - do drogi nr 548”,
- zapoznał się z informacjami z Konwentów Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- zatwierdził umowę o partnerstwie z Gminą Chełmno na rzecz realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 060116C i nr 060117C w Osnowie”,
- przyznał nagrody dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- przyjął raport z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska - lata 2013-2014,
- przyznał nagrody dla sołectw w ramach konkursu „Sołectwo przyjazne środowisku”
- zatwierdził umowy z Gminą Unisław i Gminą Chełmno w sprawie dofinansowania „Przebudowy drogi powiatowej 1601C Kokocko-Dębowiec-Dąbrowa Chełmińska”,
- zatwierdził umowy z Gminą Kijewo Królewskie, Gminą Lisewo i Gminą Stolno w sprawie dofinansowania „Przebudowy drogi powiatowej 1623C Brzozowo-Stolno”,
- zatwierdził umowę z Gminą Lisewo w sprawie dofinansowania „Przebudowy drogi gminnej nr 060304C obręb Lipienek, gmina Lisewo”,
- zatwierdził umowę z Gminą Unisław w sprawie dofinansowania „Przebudowy ulicy Magazynowej i ulicy Sienkiewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław”,
- zatwierdził umowę z Gminą Stolno w sprawie dofinansowania „Przebudowy drogi gminnej Stolno-Małe Czyste - etap II”,
- zatwierdził umowę z Gminą Kijewo Królewskie w sprawie dofinansowania „Przebudowy drogi gminnej nr 060525C relacji Szymborno-Bągart”,
- zatwierdził porozumienie z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia w sprawie usunięcia zaniżenia jezdni drogi południowej nr 1634C - obwodnicy miasta Chełmna,
- podpisał porozumienia z Gminą Unisław i Papowo Biskupie w sprawie udostępnienia lokalu gminnego na potrzeby punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
- zatwierdził umowę z firmą PREDA Jacek Walski w sprawie realizacji wykonania usługi organizacji zmiany sprzedawcy energii elektrycznej,
- przyznał stypendia dla studentów,
- zatwierdził trójstronne porozumienie z radą radców i radą adwokacką w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu chełmińskiego,
- wystąpił z wnioskami o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr: 1601C Kokocko-Dębowiec-Dąbrowa Chełmińska oraz nr 1623C Brzozowo-Stolno,
- przyjął harmonogram planowanych działań związanych z ankietowaniem gimnazjalistów klas III w roku szkolnym 2015/2016,
- zatwierdził wyniki Powiatowego Konkursu „Źródła zanieczyszczeń środowiska” w trzech kategoriach szkół: podstawowe, gimnazja oraz ponadgimnazjalne,
- zatwierdził umowę z Multimedia Polska Energia sp. z o.o. na zakup energii,
- zatwierdził umowę z Komendą Wojewódzką Policji oraz umowę ze Spółką FAM - Technika Odlewnicza sp. z o.o. w sprawie najmu pomieszczeń biurowca przy ul. Polnej 8,
- zatwierdził umowę o partnerstwie z Gminą Lisewo w sprawie realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malankowo”,
- przyjął sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego, zobowiązań i należności ZOZ w Chełmnie za III kwartał 2015 roku,
- podpisał umowę na dostawę samochodu służbowego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie z Frank-Cars Sp. z o.o. z Częstochowy.

Starosta Chełmiński - pan Zdzisław Gamański przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie podjętych na VI i VII Sesji Rady Powiatu. Zarząd Powiatu przekazał wszystkie uchwały Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz właściwym wydziałom.


Ad. 6.
Interpelacje i zapytania.

Dyskutantów w temacie nie było.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad 7.
Informacja Zarządu Powiatu w Chełmnie o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Wicestarostę - Wojciecha Bińczyka o przedstawienie informacji.

Pan Wicestarosta - zapoznał zebranych z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad 8.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zreferowanie tematu panią Ewę Wirosławska - Dyrektor PCPR w Chełmnie.

Pani Dyrektor - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawarty na druku nr 1 /załącznik nr 5 do protokołu/

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - pan Dariusz Jach - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 6do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - otworzył dyskusję w temacie.
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VIII/67/15 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/załącznik nr 7 do protokołu/.


Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2016".
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zreferowanie tematu Wicestarostę Chełmińskiego.

Wicestarosta Chełmiński - pan Wojciech Bińczyk - przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2016”zawarty na druku nr 2 /załącznik nr 8 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - otworzył dyskusję.

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr VIII /68 /2015 w uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2016”/załącznik nr 9 do protokołu/.


Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Sekretarza Tadeusza Derebeckiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Sekretarz - omówił i uzasadnił projekt w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów znajdujący się na druku nr 3 /załącznik nr 10 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 11 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VIII/ 69/15 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów/załącznik nr 12 do protokołu/.


Ad 11.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Skarbnik Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok znajdujący się na druku nr 4 /załącznik nr 13 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 14 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VIII/70/15 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok /załącznik nr 15 do protokołu/.


Ad 12.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015-2024.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Skarbnik Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015-2024 znajdujący się na druku nr 5 /załącznik nr 16 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 17 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VIII/71/15 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015-2024 /załącznik nr 18 do protokołu/.


Ad 13.
Wolne wnioski.

Wolnych wniosków nie zgłoszono


Ad.14.
Informacje.
Pan Starosta
- poinformował o oświadczeniach majątkowych złożonych przez członków Zarządu, Kierownictwo oraz pracowników zobligowanych do ich złożenia/załącznik nr 19 do protokołu/. Następnie przedstawił zebranym aktualną sytuację dotyczącą sprawy składowania dywaników samochodowych w miejscowości Pniewite.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński - przekazał informacje na temat oświadczeń majątkowych radnych za rok 2014. /załącznik nr 20,21 do protokołu/.


Ad.15.
Zakończenie.
Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia VIII sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji.

 
Protokołowała: Alicja Arendt-Pera

Przewodniczył: Marek Jabłoński

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (19 kwietnia 2016)
Opublikował: Dariusz Banach (20 maja 2016, 14:08:27)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 774