Protokół z VII sesji V kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR VII/15
z VII Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VII kadencji
odbytej w dniu 2 listopada 2015r.Sesja odbyła się w dniu 2 listopada 2015 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
i trwała od godziny 15.00 do godziny 15.15
Na ogólną liczbę 17 radnych obecnych
na sesji było 15 radnych

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad VII sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015 - 2024
6. Zakończenie.

 

Ad. 1.
Otwarcie obrad.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
dokonał otwarcia obrad VII sesji Rady Powiatu V kadencji. Powiedział, iż dzisiejsza sesja została zwołana zgodnie z par. 41 ust. 4 pkt 1 Statutu Powiatu Chełmińskiego na wniosek Zarządu Powiatu Chełmińskiego i jest to sesja nadzwyczajna.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.
Prowadzący obrady
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Na sesji obecnych było 15 radnych, nieobecna była radna Violetta Gryszan oraz radny Krzysztof Poliwko /listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu/.


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad VII sesji Rady Powiatu.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/. Prowadzący obrady zapytał, czy do powyższego radni zgłaszają uwagi. W związku z brakiem uwag Prowadzący obrady poddał porządek obrad pod głosowanie.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad VII sesji.


Ad 4.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Skarbnik Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok znajdujący się na druku nr 1 /załącznik nr 3 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 4 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VII/65/15 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok /załącznik nr 5 do protokołu/.


Ad 5.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015 - 2024.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Skarbnik Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015 - 2024 znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 6 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 7 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VII/66/15 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015 - 2024 /załącznik nr 8 do protokołu/.


Ad.6.
Zakończenie.
Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia VII sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji.


Protokołowała: Alicja Arendt - Pera

Przewodniczył: Marek Jabłoński

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (21 grudnia 2015)
Opublikował: Dariusz Banach (21 grudnia 2015, 14:23:29)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 879