Protokół z VI sesji V kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR VI/15
z VI Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego VI kadencji
odbytej w dniu 8 września 2015r.Sesja odbyła się w dniu 8 września 2015 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
i trwała od godziny 15.00 do godziny 17.00
Na ogólną liczbę 17 radnych obecnych
na sesji było 16 radnych

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad VI sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 r. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
8. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu chełmińskiego w 2014 roku.
9. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Chełmnie za 2014 r.
10. Informacja Zarządu Powiatu w Chełmnie o wykonaniu budżetu powiatu chełmińskiego za I półrocze 2015 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu chełmińskiego za I półrocze 2015 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015 - 2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chełmno.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Unisław.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stolno.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lisewo.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kijewo Królewskie.
20. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 1643C Brzozowo - Grubno (Południowa obwodnica miasta Chełmna) kategorii drogi powiatowej i zaliczenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno - Unisław do kategorii drogi powiatowej oraz ustalenia jej przebiegu.
21. Wolne wnioski.
22. Zakończenie.

 

Ad. 1.
Otwarcie obrad
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
dokonał otwarcia obrad VI sesji Rady Powiatu V kadencji.


Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.
Prowadzący obrady
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Na sesji obecnych było 16 radnych, nieobecna była radna Anna Kordowska /listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu/.


Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad VI sesji Rady Powiatu.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/. Prowadzący obrady zapytał, czy do powyższego radni zgłaszają uwagi. W związku z brakiem uwag Prowadzący obrady poddał porządek obrad pod głosowanie.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad VI sesji.


Ad 4.
Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- stwierdził, że protokół z V sesji Rady został wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i do dnia dzisiejszego nie zgłoszono do niego zastrzeżeń. Zapytał, czy radni zgłaszają do niego uwagi. Ze względu na brak uwag poddał protokół pod głosowanie. Rada Powiatu przyjęła protokół z V sesji Rady Powiatu jednogłośnie.


Ad. 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu.

Starosta Chełmiński - pan Zdzisław Gamański przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie podjętych na V Sesji Rady Powiatu. Zarząd Powiatu przekazał wszystkie uchwały Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu.
Ponadto Uchwały Nr:
 - V/45/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie - została przekazana do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
 - V/46/2015 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015 - 2020 - została przekazana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 - V/47/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - została przekazana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 - V/49/2015 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - została przekazana do Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu,
 - V/50/2015 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - przekazana została do Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu,
 - V/51/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok - została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do stron których dotyczyła,
 - V/52/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015 - 2024 - została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do Wydziału Finansowego.

Starosta Chełmiński - pan Zdzisław Gamański, przekazał informację z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym:
Zarząd Powiatu w okresie tym odbył 10 posiedzeń, na których podjął 14 uchwał w następujących sprawach:
1) powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie,
2) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów”,
3 - 6) powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
7) opinii, dotyczącej zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno - Unisław na odcinku od km 0+000,00 do km 4+561,47 do kategorii dróg gminnych,
8) zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie,
9) powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie Pani Aleksandrze Głowackiej,
10) powołania imiennego składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów”,
11) nabycia nieruchomości przez Powiat Chełmiński,
12) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015,
13) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
14) określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2016 r.

Zarząd Powiatu przygotował 7 projektów uchwał Rady Powiatu w Chełmnie w następujących sprawach:
 1) pozbawienia drogi powiatowej nr 1643C Brzozowo - Grubno (Południowa obwodnica miasta Chełmna) kategorii drogi powiatowej i zaliczenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno - Unisław do kategorii drogi powiatowej oraz ustalenia jej przebiegu,
 2) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego,
 3) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stolno,
 4) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chełmno,
 5) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Unisław,
 6) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lisewo,
 7) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kijewo Królewskie,
 8) określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 9) zmiany uchwały w sprawie budżetu na rok 2015,
10) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015 - 2024.

Ponadto Zarząd Powiatu:
 - zatwierdził porozumienie z Powiatem Poznańskim w sprawie współfinansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych organizowanego w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie,
 - przeprowadził procedurę pozbawienia drogi powiatowej dotychczasowej kategorii i wystąpił o wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w/w sprawie do zarządów sąsiednich powiatów oraz wójtów i burmistrza na obszarze, których przebiega droga,
 - zatwierdził przedsięwzięcia w zakresie Priorytetu Inwestycyjnego 7b - zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN - T, w tym z węzłami multimodalnymi, dla Osi Priorytetowej 5 - spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu:
1. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1613C Robakowo - Pniewite,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1601 Kokocko - Dębowiec - Dąbrowa Chełmińska,
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1617C Lisewo - Działowo,
oraz postanowił dodać czwartą drogę - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1627C Unisław - Żygląd”,
 - zatwierdził umowę z Parafią Rzymsko - Katolicką pwn Wniębowzięcia NMP w Chełmnie w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację II etapu prac konserwatorskich i restauratorskich przy obrazie z ołtarza głównego znajdującego się w kościele farnym w Chełmnie,
 - zatwierdził arkusze organizacyjne szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2015/2016,
 - spotkał się z Komendantem Powiatowym Policji w sprawie informacji na temat inwestycji związanej z modernizacją budynku komendy,
 - zatwierdził informacje o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2015,
 - zatwierdził umowę ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w sprawie przyznania dotacji na realizację III etapu prac konserwatorskich i restauratorskich przy pięciu kwaterach stali znajdujących się w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Ewangelisty w Chełmnie,
 - zatwierdził umowę sublicencyjną z Urzędem Marszałkowskim w ramach projektu Infostrada Pomorza i Kujaw,
 - zatwierdził porozumienie z Gminą Miasta Chełmna w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1622C Chełmno - Sztynwag, na odcinku stanowiącym etap V realizacji (przy udziale finansowym powiatu 25 tys. zł),
 - wystąpił z wnioskiem do PKP S. A. o nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Kornatowie na rzecz Powiatu Chełmińskiego,
 - wystąpił z wnioskami o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”
 - zatwierdził umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów na roboty uzupełniające w ramach przedsięwzięcia pn. „Zadania wspólne na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego”,
 - zatwierdził umowę z Firmą Handlowo - Usługową „KIC - TRANS” Piotr Różycki na roboty uzupełniające w ramach przedsięwzięcia pn. „Zadania wspólne na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmińskiego”,
 - zatwierdził umowę nr 24/2015 z OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga na wykonanie usługi polegającej na ustaleniu stanu prawnego granic pasa drogowego odcinków dróg powiatowych: nr 1604C Brzozowo - Nawra, nr 1607C Dorposz Szlachecki - Unisław, nr 1627C Unisław - Żygląd oraz sporządzeniu map do celów projektowych terenu objętego zakresem planowanej przebudowy przedmiotowych dróg,
 - wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Miasta o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej działki nr 75/1 położonej przy ulicy Wiklinowej w Chełmnie,
 - zatwierdził wyniki Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów”,
 - zatwierdził umowę z Gminą Papowo Biskupie w sprawie udzielenia dotacji na organizację dożynek Powiatowo - Gminnych Papowo Biskupie 2015”,
 - zatwierdził umowę z Zakładem Usług Drogowo - Transportowych Stanisław Adamczyk w sprawie wykonania robót uzupełniających w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1632C Lisewo - Mgoszcz”,
 - przyjął sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za I półrocze 2015 r.
 - podpisany został akt notarialny - umowa kupna - sprzedaży nieruchomości przy ul. Biskupiej w Chełmnie,
 - zatwierdził umowę z Miastem Zielona Góra w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,
 - wyraził zgodę na wycinkę drzew na terenie Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu,
 - zatwierdził informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2015 roku oraz zatwierdził informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego za I półrocze 2015 roku,
 - zatwierdził umowę z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim w sprawie udzielenia dotacji na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2015,
 - ustalił wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na okres od 1.09.2015 r. do 29.02.2016 r.,
 - przyjął do wiadomości sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji z działalności za rok 2014 r.
 - zapoznał się z protokołami z przeprowadzonej przez Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Zespół Zarządzania Projektami kontroli wewnętrznej w jednostkach oświatowych w zakresie przygotowania obiektów szkoły/placówki do nowego roku szkolnego.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - otworzył dyskusję. W związku z brakiem dyskutantów przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.


Ad. 6.
Interpelacje i zapytania.

Dyskutantów w temacie nie było.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.


Ad 7.
Sprawozdanie finansowe za I półrocze Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zreferowanie tematu panią Mariolę Burc - Dyrektor ZOZ w Chełmnie.

Pani Dyrektor - omówiła sprawozdanie finansowe /załącznik nr 4 do protokołu/.

Pan Starosta - powiedział, że cieszy realizacja zadań na oddziale chirurgii. Pan Gamański zapytał, czy nadwyżki wykonań na wspomnianym oddziale, o których wspominała pani Burc, będą finansowane przez NFZ , tak ażeby szpital nie miał strat z tego tytułu.

Pani Dyrektor - powiedziała, że NFZ nie uznaje nadwykonań, te wydatki zostaną sfinansowane przez Fundusz, jakkolwiek zostaną one inaczej sklasyfikowane.

Radny Dariusz Jach - zapytał co grozi za niewykonanie kontraktu w poradni okulistycznej.

Pani Dyrektor - stwierdziła, że tam gdzie nie ma wykonanego kontraktu, będą przesuwane nadwykonania z innych poradni.

Radna Violetta Gryszan zapytała - czy nie ma zagrożeń co do płynności finansowej szpitala.

Pani Dyrektor - powiedziała, że zagrożeń np. zajęć komorniczych nie będzie.


Ad. 8.
Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu chełmińskiego w 2014 roku.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zreferowanie tematu panią Dyrektor PSSE w Chełmnie Mirosławę Domaradzką.

Pani Dyrektor - przedstawiła informację dotyczącą oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu chełmińskiego w 2014 rok /stanowi załącznik do protokołu nr 5/.

Radna Violetta Gryszan - zapytała jakie są instrumenty prawne w przypadku niezastosowania się do szczepień obowiązkowych.

Pani Dyrektor - wskazała, iż jako ostateczność Stacja występuje do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z wnioskiem o ukaranie.

Pan Starosta - zapytał o monitorowanie i zabezpieczanie ujęć wodnych przez ingerencją osób trzecich.

Pani Dyrektor - wskazała, iż na terenie Miasta są specjalne czujniki alarmujące przy ujęciach, które alarmują o podejmowanych działaniach przez osoby nieuprawnione. Natomiast ujęcia w gminach takiego systemu nie posiadają, jednak zdaniem pani Dyrektor są one dobrze zabezpieczone choćby poprzez specjalne włazy.Ad. 9.
Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Chełmnie za 2014 rok.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zreferowanie tematu pana Mirosława Majkę - po Komendanta Powiatowego Policji.

Pan Komendant - omówił sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Chełmnie za 2014 rok /załącznik nr 6 do protokołu/

Radna Violetta Gryszan - zapytała o miejsca newralgiczne pod kątem przestępczości w powiecie chełmińskim

Pan Komendant - powiedział, że jest to głównie Miasto Chełmno, jednakże nie pamięta dokładnie konkretnych ulic. Na życzenie radnej przekaże informację, gdyż jest ona dostępna.

Radna Violetta Gryszan - zapytała, czy to przypadek że w wykazie przedstawionym przez Komendanta brak wzmianki o przestępczości związanej z dopalaczami.

Pan Komendant - stwierdził, iż policjanci kryminalni przez okres 2 miesięcy zajmowali się tematem i monitorowali miejsca podejrzane o handel dopalaczami. Żadnych transakcji tym towarem nie ujawniono.

Radna Barbara Konieczna - zapytała, w związku z zakładaniem tzw niebieskich kart, czy przemoc w rodzinie to przemoc nad dziećmi czy też wśród małżonków i jaka jest tendencja, kto jest zazwyczaj agresorem w rodzinie.

Pan Komendant - zauważył, iż karty dotyczą zarówno przemocy nad małoletnimi, jak tez wśród samych małżonków. 90% spraw dotyczy znęcania się mężczyzn nad członkami rodziny.


Ad. 10.
Informacja Zarządu Powiatu w Chełmnie o wykonaniu budżetu powiatu chełmińskiego za I półrocze 2015 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu chełmińskiego za I półrocze 2015 roku.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zreferowanie tematu panią Skarbnik - Janinę Simiątkowską.

Pani Skarbnik - przedstawiła informację Zarządu Powiatu w Chełmnie o wykonaniu budżetu powiatu chełmińskiego za I półrocze 2015 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu chełmińskiego za I półrocze 2015 roku /zgodnie z zał. nr 7 do protokołu/.


Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zreferowanie tematu panią Ewę Wirosławska - Dyrektor PCPR w Chełmnie.

Pani Dyrektor - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawarty na druku nr 1 /załącznik nr 8 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - pan Dariusz Jach - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 9 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - otworzył dyskusję w temacie.
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VI/55/15 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych/załącznik nr 10 do protokołu/.


Ad. 12.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Skarbnik Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok znajdujący się na druku nr 2 /załącznik nr 11 do protokołu/. W imieniu Zarządu Powiatu wprowadziła do projektu autopoprawkę polegającą na wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków kwoty 90 611 zł na podstawie decyzji Wojewody Kuj. - Pom. z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu i pozostałe świadczenia pieniężne dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 12 do protokołu/ .

Radny Józef Podyma - zapytał o koszt zakupu koparko - ładowarki dla Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie.

Pani Skarbnik - powiedziała, że będzie to 49 tys. zł

Innych dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VI/56/15 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok /załącznik nr 13 do protokołu/.Ad 13.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015 - 2024.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Skarbnik Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015 - 2024 znajdujący się na druku nr 7 /załącznik nr 14 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 15 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VI/57/15 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015 - 2024 /załącznik nr 16 do protokołu/.


Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wicestarosta - przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego zawarty na druku nr 4 /załącznik nr 17 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - pan Dariusz Jach - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 18 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VI/58/15 w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego /załącznik nr 19 do protokołu/.


Ad. 15.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chełmno
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wicestarosta - przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chełmno zawarty na druku nr 5 /załącznik nr 20 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 21 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VI/59/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chełmno/załącznik nr 22 do protokołu/.


Ad. 16.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Unisław.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wicestarosta - przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Unisław zawarty na druku nr 6 /załącznik nr 23 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 24 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VI/60/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Chełmno/załącznik nr 25 do protokołu/.


Ad. 17.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stolno.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wicestarosta - przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stolno zawarty na druku nr 7 /załącznik nr 26 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 27 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VI/61/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stolno/załącznik nr 28 do protokołu/.


Ad. 18.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lisewo.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wicestarosta - przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lisewo zawarty na druku nr 8 /załącznik nr 29 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 30 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VI/62/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lisewo/załącznik nr 31 do protokołu/.


Ad. 19.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kijewo Królewskie.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Wojciecha Bińczyka - Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wicestarosta - przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kijewo Królewskie zawarty na druku nr 9 /załącznik nr 32 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 33 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VI/63/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kijewo Królewskie /załącznik nr 34 do protokołu/.


Ad. 20.
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 1643C Brzozowo - Grubno (Południowa obwodnica miasta Chełmna) kategorii drogi powiatowej i zaliczenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno - Unisław do kategorii drogi powiatowej oraz ustalenia jej przebiegu.
Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił pana Zdzisława Gamańskiego - Starostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Starosta - przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 1643C Brzozowo - Grubno (Południowa obwodnica miasta Chełmna) kategorii drogi powiatowej i zaliczenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno - Unisław do kategorii drogi powiatowej oraz ustalenia jej przebiegu zawarty na druku nr 10 /załącznik nr 35 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Budownictwa i Dróg Publicznych - pan Mirosław Kurdynowski - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 36 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr VI/64/15 w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 1643C Brzozowo - Grubno (Południowa obwodnica miasta Chełmna) kategorii drogi powiatowej i zaliczenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno - Unisław do kategorii drogi powiatowej oraz ustalenia jej przebiegu/załącznik nr 37 do protokołu/.


Ad. 21.
Wolne wnioski.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.


Ad. 22.
Zakończenie.
Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia VI sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji.


Protokołowała: Alicja Arendt - Pera

Przewodniczył: Marek Jabłoński

 

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (21 grudnia 2015)
Opublikował: Dariusz Banach (21 grudnia 2015, 13:31:23)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 885