Protokół z V sesji V kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR V/15
z V Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji
odbytej w dniu 24 czerwca 2015r.

Sesja odbyła się w dniu 24 czerwca 2015 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
i trwała od godziny 14.30 do godziny 16.10
Na ogólną liczbę 17 radnych obecnych
na sesji było 17

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad V sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołów z III i IV sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
- referuje: Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
- opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały /druk nr 1/.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej.
- referuje: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
- dyskusja.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015-2020.
- referuje: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
- opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały /druk nr 2/
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
- referuje: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
- opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały /druk nr 3/
11. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2014”.
- referuje: Wicestarosta Chełmiński,
- dyskusja.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.
- referuje: Przewodniczący Rady Powiatu Chełmińskiego,
- opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały /druk nr 4/.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
- referuje: Starosta Chełmiński,
- opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały /druk nr 5/
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
- referuje: Starosta Chełmiński,
- opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały /druk nr 6/
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok.
- referuje: Skarbnik Powiatu,
- opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały /druk nr 7/.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015-2024.
- referuje : Skarbnik Powiatu,
- opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy
- dyskusja,
- podjęcie uchwały /druk nr 8/.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu Chełmińskiego z wykonania budżetu powiatu chełmińskiego za 2014 r.
- referuje: Skarbnik Powiatu,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2014 rok,
- opinia Komisji Rewizyjnej,
- opinia Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy,
- opinia Komisji Bezpieczeństwa, Budownictwa i Dróg Publicznych,
- opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
- opinia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
- opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- dyskusja
- podjęcie uchwały /druk nr 9/.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego.
- wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie udzielenia absolutorium – przedstawia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
- opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej – przedstawia Przewodniczący Rady Powiatu Chełmińskiego,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały /druk nr 10/.
19. Informacje.
20. Wolne wnioski.
21. Zakończenie.

 

Ad. 1
Otwarcie obrad
Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
dokonał otwarcia obrad V sesji Rady Powiatu V kadencji.

Ad. 2
Stwierdzenie quorum
Prowadzący obrady
– na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Na Sali , w chwili rozpoczęcia obrad obecnych było 16 radnych. /listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu/.

Ad. 3
Przyjęcie porządku obrad V sesji Rady Powiatu.
Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/. Prowadzący obrady zapytał, czy do powyższego radni zgłaszają uwagi. W związku z brakiem uwag Prowadzący obrady poddał porządek obrad pod głosowanie.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad V sesji.

Ad 4.
Przyjęcie protokołu z III i IV sesji Rady Powiatu
Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– stwierdził, że protokoły z III i IV sesji Rady został wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i do dnia dzisiejszego nie zgłoszono do niego zastrzeżeń. Zapytał, czy radni zgłaszają do niego uwagi. Ze względu na brak uwag poddał protokoły pod głosowanie. Rada Powiatu przyjęła protokół z III sesji Rady Powiatu wynikiem głosowania: 16 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Rada Powiatu przyjęła protokół z IV sesji Rady Powiatu wynikiem głosowania: 16 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Ad. 5
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.
Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu.

Starosta Chełmiński – pan Zdzisław Gamański przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie podjętych na II Sesji Rady Powiatu. Zarząd Powiatu przekazał wszystkie uchwały Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu.
Ponadto Uchwały Nr:
- III/29/2015 w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chełmnie – została przekazana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz do Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- III/30/2015 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - została przekazana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- III/31/2015 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 – 2017 – została przekazana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- III/33/2015 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat chełmiński – została przekazana do Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu,
- III/34/2015 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – przekazana została do Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu,
- III/36/2015 w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego – przekazana została do Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu,
- III/37/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok – została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do stron których dotyczyła,
- III/38/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015-2024 - została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do Wydziału Finansowego.
- IV/39/2015 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - została przekazana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- IV/40/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Powiat Chełmiński – przekazana została do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
- IV/41/2015 zmieniająca uchwałę Nr III/37/2015 z dnia 17.03.2015 r. w sprawie budżetu na 2015 r. - została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do Wydziału Finansowego.
- IV/42/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok – została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do stron których dotyczyła,
- IV/43/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015-2024 - została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do Wydziału Finansowego.

Starosta Chełmiński – pan Zdzisław Gamański, przekazał informację z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym:
Zarząd Powiatu w okresie tym odbył 12 posiedzeń, na których podjął 19 uchwał w następujących sprawach:
1) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2015,
2) ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
3) przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok,
4) powierzenia zadań Powiatowemu Urzędowi Pracy w Chełmnie w zakresie zatwierdzania projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020,
6) upoważnienia Starosty Chełmińskiego do podejmowania decyzji o objęciu honorowym patronatem imprez kulturalnych i sportowych,
7) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2014 r. oraz informacji o stanie mienia,
8) powołania imiennego składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2015,
9) przyjęcia darowizny nieruchomości od Gminy Miasta Chełmna na własność Powiatu Chełmińskiego,
10) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
11) powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania „Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w powiecie chełmińskim w 2015 r.”,
12) powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie chełmińskim w 2015 r.”
13) powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków”,
14) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015,
15) odwołania dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie z zajmowanego stanowiska,
16) zatwierdzenia regulaminu XV edycji konkursu „Piękna Zagroda”,
17) ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie.
18) opinii dotyczącej zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno-Unisław,
19) przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie.

Zarząd Powiatu przygotował 7 projektów uchwał Rady Powiatu w Chełmnie w następujących sprawach:
1) przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015-2020,
2) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
3-4) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
5) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
6) zmiany uchwały w sprawie budżetu na rok 2015,
7) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015-2024.

Ponadto Zarząd Powiatu:
- zatwierdził umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. w sprawie wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 1608C Grubno-Wielkie Czyste oraz drogi powiatowej nr 1625C Jeleniec –Cepno,
- negatywnie rozpatrzył wniosek Województwa Kujawsko-Pomorskiego o umorzenie odsetek ustawowych od należności głównej wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku dot. projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap” ,
- zatwierdził umowę z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego,
- przydzielił dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów”, Z oferty skorzystały następujące kluby: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Chełmnie oraz Klub Sportowy „Chełminianka”
- przyjął Raport o stanie realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
- zatwierdził aneks do umowy ze Stowarzyszeniem Ludzie-Ludziom o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chełmnie,
- przyznał nagrody finansowe pracownikom Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z okazji Światowego Dnia Zdrowia i Dnia Pracownika Służby Zdrowia,
- zatwierdził porozumienie z Gminą Papowo Biskupie w sprawie współorganizacji V Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Powiecie Chełmińskim,
- zatwierdził aneks nr 2 do porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”.
- zatwierdził wyniki konkursu na film (spot) reklamowy „Moja szkoła – Trafny wybór” (I miejsce – ZS nr 2, II miejsce – ZS nr 2, III miejsce – ZS CKP w Grubnie),
- zapoznał się z oceną stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu chełmińskiego w 2014 r. przesłaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie,
- zatwierdził umowy w sprawie dofinansowania zadań w zakresie dróg powiatowych w ramach zadań wspólnych z gminami. Pan Starosta powiedział, iż ogłoszono już przetarg na powyższe zadania, a ich realizacja planowana jest do połowy września br. Z powstałych oszczędności, decyzją Zarządu, zostaną wydłużone odcinki poszczególnych dróg do realizacji.
- zatwierdził Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2014”,
- zatwierdził umowę z Gminą Stolno w sprawie dofinansowania wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 1612C Trzebiełuch – Robakowo - w ramach zadań wspólnych na drogach powiatowych,
- podpisał umowę z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w sprawie przekazania dotacji w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji realizowanych na oddziale chorób wewnętrznych i oddziale rehabilitacyjnym,
- zapoznał się z rozliczeniem zimowego utrzymania dróg sezonu 2014/2015 oraz propozycję wykorzystania zaoszczędzonych środków z usług - 220 tys. zł na remont dróg powiatowych. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykorzystanie kwoty 220 tys. zł na remont dróg powiatowych przedstawionych w wariancie II: nr 1630C Obory – Robakowo (gmina Stolno) oraz 1642C Stacja PKP Kornatowo- do drogi nr 548, na odcinku od stacji PKP Kornatowo (gmina Lisewo). Ponadto Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykorzystanie 50 tys. zł na zakup samochodu patrolowego dla Powiatowego Zarządu Dróg.
- przyznał dotację w wysokości 15.000 zł dla Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Chełmno Dzieciom” w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania „Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w powiecie chełmińskim w 2015 r.”.
- przyznał dotacje w ramach konkursu ofert organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania: „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie chełmińskim w 2015 r.”,
- przyznał nagrody finansowe z okazji „Dnia Strażaka” dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie oraz dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Powiatu Chełmińskiego,
- zatwierdził podział dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r.,
- zatwierdził arkusz organizacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie,
- zatwierdził umowę z firmą LECZ-MUR Henryk Jóźwiak w sprawie „Wykonania hydroizolacji tynków wewnętrznych ścian piwnic w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie”,
- wystąpił do Wójta Gminy Unisław o nieodpłatne przekazanie działki w Unisławiu z przeznaczeniem na budowę „rodzinnego domu dziecka”,
- przyjął informację dot. wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2014 r. ,
- zatwierdził informację dot. wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2015 r.
- podpisał oświadczenie o wspólnym z Gminą Miasto Chełmno, nabyciu nieruchomości położonej w Chełmnie przy ul. Biskupiej,
- zatwierdził aneks nr 6 do umowy z PFRON w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”,
- zatwierdził umowę dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- zatwierdził propozycję przydziału dotacji dla sołectw w ramach powiatowego konkursu pn. „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa”,
- przyjął sprawozdanie z realizacji Planu Finansowego i Inwestycyjnego ZOZ w Chełmnie za I kwartał 2015 r.
- zatwierdził wyniki Plebiscytu na Nauczyciela Roku 2015 Powiatu Chełmińskiego
- zatwierdził porozumienie z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie w sprawie współorganizacji tegorocznych Kujawsko-Pomorskim Dni Pola w Grubnie,
- przyznał dotacje celowe dla 8 spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych,
- zatwierdził umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Świecie w sprawie wykonania przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1613C Robakowo-Pniewite,
- zatwierdził arkusze organizacyjne szkół i placówek na rok szkolny 2015/2016,
- zatwierdził umowę ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie,
- zatwierdził umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie dot. dostawy dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń,
- zatwierdził umowę z Zakładem Usług Drogowo-Transportowych Stanisław Adamczyk w sprawie wykonania przebudowy chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1632C Lisewo – Mgoszcz,
- podpisał umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1608C Grubno-Wielkie Czyste oraz drogi powiatowej nr 1625C Jeleniec – Cepno”,
- pan Starosta poinformował o rozstrzygnięciach Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społ. – Gosp. z powiatu chełmińskiego. Dla powiatu chełmińskiego przyznano ponad 40 mln zł ze środków UE. Dla naszej jednostki samorządu terytorialnego przeznaczono 20 % wspomnianej kwoty ( z czego 5 mln na projekty twarde i 3,5 mln na projekty miękkie) . Pan Starosta przekazał, że pieniądze zostaną spożytkowane na m.in. następujące zadania w ramach powiatu (jest to wstępna koncepcja):
- budowa centrum usług społecznych z rewitalizowanym budynku po jednostce wojskowej przy ul. Biskupiej ( siedziba Starostwa oraz biura dla organizacji pozarządowych)
- doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 oraz ZS CKP w Grubnie
- realizacja staży i praktyk w powiecie chełmińskim (PUP)
- nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim
- podnoszenie kompetencji w zawodach nauczycielskich
- innowacyjna szkoła (dot ZS Ogólnokształcących)
- utworzenie oddziału przedszkolnego dla dzieci autystycznych w SOSW
- Powiatowe Centrum Integracji Europejskiej (projekt realizowany w PCPR)
- program rehabilitacji dla rodzin z młodzieżą niepełnosprawną (PCPR)
- promocja wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej (PCPR)
- poprawa jakości opieki zdrowotnej dla osób starszych poprzez wdrożenie i realizację programów profilaktycznych w szpitalu
- program wsparcia osób z otyłością (również realizowany przez ZOZ)
- aktywizacja osób starszych poprzez rehabilitację (również w ramach ZOZ)
- budowa ścieżek rowerowych (partycypacja powiatu)
Jeśli któryś projekt nie mógłby zostać realizowany w ramach środków UE, pan Starosta wskazał iż jest jeszcze dodatkowo lista rezerwowa zadań.
 
Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński – otworzył dyskusję. W związku z brakiem dyskutantów przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 6
Interpelacje i zapytania.

Dyskutantów w temacie nie było.
Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński – przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.

Ad 7.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił o zreferowanie tematu panią Mariolę Burc – Dyrektor ZOZ w Chełmnie.

Pani Dyrektor – omówiła sprawozdanie finansowe za 2014 ZOZ będące załącznikiem do projektu uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie na druku nr 1 /załącznik nr 4 do protokołu/

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński pod nieobecność Przewodniczącej Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy – p. Barbary Koniecznej – przedstawił pozytywną opinię do powyższego projektu uchwały /zał. nr 5 do protokołu/

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński – otworzył dyskusję w temacie.
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr V/45/15 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie /załącznik nr 6 do protokołu/.

Ad. 8
Ocena zasobów pomocy społecznej
Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił o zreferowanie tematu panią Dyrektor PCPR Ewę Wirosławską.

Pani Dyrektor Ewa Wirosławską – przedstawiła informację dotyczącą oceny zasobów pomocy społecznej /stanowi załącznik do protokołu nr 7/

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński – otworzył dyskusję w temacie.
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.

Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015-2020.
Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił o zreferowanie tematu panią Ewę Wirosławska – Dyrektor PCPR w Chełmnie.

Pani Dyrektor – omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015-2020 zawarty na druku nr 2 /załącznik nr 8 do protokołu/

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej – pan Dariusz Jach - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 9 do protokołu/.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński – otworzył dyskusję w temacie.
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr V/46/15 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2015-2020 /załącznik nr 10 do protokołu/.

Ad. 10
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił o zreferowanie tematu panią Ewę Wirosławska – Dyrektor PCPR w Chełmnie.

Pani Dyrektor – omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zawarty na druku nr 3 /załącznik nr 11 do protokołu/

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej – pan Dariusz Jach - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 12 do protokołu/.

O godz. 15.15 na salę obrad przybyła radna Barbara Konieczna

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński – otworzył dyskusję w temacie.
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr V/47/15 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /załącznik nr 13 do protokołu/.

Ad. 11.
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2014”
Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił o zreferowanie tematu przez pana Wicestarostę Wojciecha Bińczyka

Pan Wicestarosta – omówił sprawozdanie /według załącznika do protokołu nr 14 /

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński – otworzył dyskusję w temacie.

W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie zawarty na druku nr 4 /załącznik nr 15 do protokołu/

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej – pan Dariusz Jach - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 16 do protokołu/.

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr V/48/15 w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie /załącznik nr 17 do protokołu/.

Prowadzący obrady – ogłosił 10 minutową przerwę w obradach. Przerwa trwała od 15,30 do 15.40.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński – wznowił obrady.

Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił pana Starostę Zdzisława Gamańskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Starosta – omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zawarty na druku nr 5 /załącznik nr 18 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy – pani Barbara Konieczna – przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 19 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr V/49/15 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków /załącznik nr 20 do protokołu/.

Ad. 14
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił pana Starostę Zdzisława Gamańskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Starosta – omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zawarty na druku nr 6 /załącznik nr 21 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy – pani Barbara Konieczna – przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 22 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr V/50/15 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków /załącznik nr 23 do protokołu/.

Ad. 15
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok
Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił panią Skarbnik Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu – omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok znajdujący się na druku nr 7 /załącznik nr 24 do protokołu/. W imieniu Zarządu Powiatu wprowadziła do projektu autopoprawkę polegającą na:
- zwiększeniu dochodów o kwotę 15 148 zł, jaką Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazuje w formie tzw. „dotacji podręcznikowej” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Chełmnie (dla gimnazjum i szkoły podstawowej)
- oraz zwiększeniu o kwotę 50 000 zł wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Ścieżka rowerowa na odcinku Chełmno – Unisław (uregulowanie stanu prawnego) w związku, z tym iż najtańsza oferta wyniosła 200 tys. zł a w budżecie zabezpieczono kwotę 150 tys. Pani Skarbnik dodała, iż brakujące 34 850 zł zostanie przesunięte z zadania „Prace projektowo – kosztorysowe” W wyniku zmian deficyt się nie zmienia. Dochody wyniosą 53 996 551 zł, natomiast wydatki zamknął się w kwocie 57 014 820 zł.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy – pani Barbara Konieczna – przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 25 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr V/51/15 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok /załącznik nr 26 do protokołu/.

Ad 16
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015-2024
Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił panią Skarbnik Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik – omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015-2024 znajdujący się na druku nr 7 /załącznik nr 27 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy – pani Barbara Konieczna – przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 28 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr V/52/15 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2015-2024 /załącznik nr 29 do protokołu/.

Ad. 17.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2014 rok
Prowadzący obrady p. Marek Jabłoński
– poprosił panią Skarbnik Powiatu o omówienie projektu uchwały wraz z załącznikami.

Skarbnik Powiatu – p. Janina Siemiątkowska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2014 rok zawarty na druku nr 9 / załącznik nr 30 do protokołu/ wraz z wykazem mienia powiatu na dzień 31.12.2014 r. Następnie pani Siemiątkowska zapoznała radnych z opinią RIO do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu chełmińskiego za 2014 rok /załącznik nr 31 do protokołu/. Pani Skarbnik poprosiła o ewentualne pytania ze strony radnych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Zdzisław Piechota – przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2014 rok / załącznik nr 32 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy p. Barbara Konieczna
– przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2014 rok / załącznik nr 33 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Budownictwa i Dróg Publicznych p. Mirosław Kurdynowski - przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2014 rok / załącznik nr 34 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki p. Anna Kordowska - przedstawiła pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2014 rok / załącznik nr 35 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej p. Dariusz Jach - przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2014 rok / załącznik nr 36 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Józef Podyma - przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2014 rok / załącznik nr 37 do protokołu/.

Prowadzący obrady p. Marek Jabłoński – otworzył dyskusję. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Głosowanie było jawne.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr V/53/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Chełmińskiego za 2014 rok /załącznik nr 38 do protokołu/.

Ad. 18.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Zdzisław Piechota
– przedstawił wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu chełmińskiego za 2014 rok /załącznik nr 39 do protokołu/.

Prowadzący obrady p. Marek Jabłoński – zapoznał radnych z pozytywną opinią RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 40 do protokołu/. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu zawarty na druku nr 10 /załącznik nr 41 do protokołu/.

Prowadzący obrady - otworzył dyskusję. W związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie projekt uchwały w powyższej sprawie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Chełmnie było jawne .

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr V/54/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 42 do protokołu/.

Prowadzący Obrady – pan Marek Jabłoński w imieniu Rady Powiatu pogratulował panu Staroście uzyskanego przez Zarząd absolutorium. Następnie oddał panu Staroście głos.

Pan Starosta – podziękował za udzielenie absolutorium. Podziękował za współpracę pani Skarbnik, Zarządowi, jak również pracownikom Starostwa Powiatowego w Chełmnie. Powiedział, iż postara się aby w przyszłym roku wykonanie budżetu powiatu chełmińskiego było równie dobre.

Ad. 19
Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– zapoznał radnych z pismem Rady Gminy Unisław w sprawie rodzinnego domu dziecka w gminie Unisław, które w okresie międzysesyjnym wpłynęło do Biura Rady. Pan Jabłoński powiedział, pismo skierował pod obrady Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej /zał. nr 43 do protokołu/

Ad.20
Wolnych wniosków nie zgłoszono.


Ad. 21
Zakończenie obrad V sesji Rady
Przewodniczący Rady – Marek Jabłoński
– w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia V sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji.

Protokołowała: Alicja Arendt-Pera

Przewodniczył: Marek Jabłoński

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (16 listopada 2015)
Opublikował: Dariusz Banach (16 listopada 2015, 12:18:27)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 828