Protokół z IV sesji V kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR IV/15
z IV Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji
odbytej w dniu 26 maja 2015r.


Sesja odbyła się w dniu 26 maja 2015 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
i trwała od godziny 15.30 do godziny 16.05
Na ogólną liczbę 17 radnych obecnych
na sesji było 15.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad IV sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Powiat Chełmiński.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/37/2015 z dnia 17.03.2015 w sprawie budżetu na 2015.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015-2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Chełmińskiego.
10. Zakończenie.

Ad. 1
Otwarcie obrad

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
dokonał otwarcia obrad IV sesji Rady Powiatu V kadencji.

Ad. 2
Stwierdzenie quorum

Prowadzący obrady
- na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Na sesji obecnych było 15 radnych, nieobecne były radne Anna Kordowska oraz Magdalena Pudło /listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu/.

Ad. 3
Przyjęcie porządku obrad IV sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/. Prowadzący obrady zapytał, czy do powyższego radni zgłaszają uwagi. Prowadzący obrady powiedział że, z uwagi, iż sesja dzisiejsza ma charakter nadzwyczajny autorem porządku obrad jest wnioskodawca, czyli Zarząd Powiatu. Dodał, iż chciałby wprowadzić do porządku obrad zmianę polegającą na dodaniu pkt, w którym rozpatrzona zostanie odpowiedź na skargę na działania Starosty. Pan Jabłoński wyjaśnił, iż rozpatrzenie skargi na najbliższej sesji rady jest obligatoryjne zgodnie z przepisami Statutu Powiatu Chełmińskiego. Prowadzący obrady zapytał, czy wnioskodawca wyraża na powyższe zgodę.

Pan Starosta - w imieniu Zarządu Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do porządku obrad.

Prowadzący obrady - poprosił o przegłosowanie wniosku o zmianę w porządku obrad.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła wniosek o zmianę w porządku obrad.

Prowadzący obrady - prowadzący poddał zmieniony porządek obrad pod głosowanie.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad IV sesji.

Ad 4.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zreferowanie tematu panią Dyrektor PCPR Ewę Wirosławską.

Pani Dyrektor Ewa Wirosławska - przedstawiła oraz uzasadniła projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawarty na druku nr 1 /załącznik nr 3 do protokołu/ .

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - pan Dariusz Jach - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 4 do protokołu/.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - otworzył dyskusję w temacie.
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr IV/39/15 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /załącznik nr 5 do protokołu/.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Powiat Chełmiński.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zreferowanie tematu Starostę - Zdzisława Gamańskiego

Pan Starosta - przedstawił oraz uzasadnił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Powiat Chełmiński zawarty na druku nr 2 /załącznik nr 6 do protokołu/ .

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /zał. nr 7 do protokołu/

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński - otworzył dyskusję w temacie.

Radna Violetta Gryszan - zapytała kiedy zaczną się proces przeniesienia siedziby Starostwa na ulicę Biskupią. Radna wskazała, ze ma na myśli pracę projektanta, planowanie itp.

Pan Starosta - wyjaśnił, iż wszystko zależy od przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Urząd Miasta Chełmna, dodał że proces taki trwa ok. roku. Przyjęcie planu jest niezbędne aby wystąpić o pozwolenie na budowę. Po opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjmując że będzie to w kwietniu 2016 roku, to wówczas zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Pan Starosta powiedział, iż jego zdaniem od tego momentu potrzeba będzie jeszcze półtora roku, aby przenieść siedzibę Starostwa.

W związku z brakiem innych dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

O godz. 15.50 salę obrad opuścił radny Śliwiński

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr IV/40/15 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Powiat Chełmiński/załącznik nr 8 do protokołu/.

Ad. 6.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/37/2015 z dnia 17.03.2015 w sprawie budżetu na 2015.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił o zreferowanie tematu przez panią Skarbnik - Janinę Siemiątkowską

O godz. 15.57 na salę obrad przybył radny Śliwiński

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/37/2015 z dnia 17.03.2015 w sprawie budżetu na 2015 zawarty na druku nr 3 /załącznik do protokołu nr 9 /

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /zał. nr 10 do protokołu/

W związku z brakiem innych dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr IV/41/15 zmieniającą uchwałę Nr III/37/2015 z dnia 17.03.2015 w sprawie budżetu na 2015 /załącznik nr 11 do protokołu/.

Ad. 7
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Skarbnik Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok znajdujący się na druku nr 4 /załącznik nr 12 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 13 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr IV/42/15 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok /załącznik nr 14 do protokołu/.

Ad 8.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015-2024.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- poprosił panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015-2024 znajdujący się na druku nr 5 /załącznik nr 15 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy - pani Barbara Konieczna - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 16 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr IV/43/15 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2015-2024 /załącznik nr 17 do protokołu/.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Chełmińskiego.

Prowadzący obrady - pan Marek Jabłoński
- przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Chełmińskiego na druku nr 6 /zał. nr 18 do protokołu/. Dodał, iż skarga wpłynęła do Biura Rady na kilka dni przed sesją, ale już po jej zwołaniu. Nie informował radnych o piśmie na sesji, gdyż chciał , aby najpierw sprawa została przeanalizowana przez Radcę prawnego.

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr IV/44/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Chełmińskiego /załącznik nr 19 do protokołu/.

Ad. 10
Zakończenie obrad IV sesji Rady.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia IV sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji.

 
Protokołowała: Alicja Arendt-Pera

Przewodniczył: Marek Jabłoński

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (25 czerwca 2015)
Opublikował: Dariusz Banach (25 czerwca 2015, 10:46:37)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (30 czerwca 2015, 08:55:16)
Zmieniono: przeniesione do właściwego działu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1036