Protokół z III sesji V kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR III/15
z III Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji
odbytej w dniu 17 marca 2015r.


Sesja odbyła się w dniu 17 marca 2015 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
i trwała od godziny 16.30 do godziny 17.25
Na ogólną liczbę 17 radnych obecnych
na sesji było 16.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie w 2014 roku
8. Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Ludzie – Ludziom w Chełmnie
9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chełmnie
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017
12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
13. Sprawozdanie z działalności Komisji porządku i bezpieczeństwa za 2014 rok
14. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu osobowego Komisji bezpieczeństwa i porządku
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat chełmiński.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Unisław
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2015rok
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015-2024
21. Informacje.
22. Wolne wnioski.
23. Zakończenie.


Ad. 1
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
dokonał otwarcia obrad III sesji Rady Powiatu V kadencji.

Ad. 2
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady
– na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Na sesji obecnych było 16 radnych, nieobecny był radny Mirosław Kurdynowski. /listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu/.

Ad. 3
Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/. Prowadzący obrady zapytał, czy do powyższego radni zgłaszają uwagi. W związku z brakiem uwag prowadzący poddał porządek obrad pod głosowanie. Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad III sesji.

Ad 4.
Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– stwierdził, że protokół z II sesji Rady został wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i do dnia dzisiejszego nie zgłoszono do niego zastrzeżeń. Zapytał, czy radni zgłaszają do niego uwagi. Ze względu na brak uwag poddał protokół pod głosowanie. Rada Powiatu przyjęła protokół z II sesji Rady Powiatu wynikiem głosowania: 16 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Ad. 5
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu.

Starosta Chełmiński – pan Zdzisław Gamański przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie podjętych na II Sesji Rady Powiatu. Zarząd Powiatu przekazał wszystkie uchwały Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu.
Ponadto Uchwały Nr:
- II/19/2014 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - została przekazana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- II/21/2014 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Chełmnie do określenia standardów i zasad funkcjonowania szkół i placówek oświatowych na dany rok szkolny – została przekazana do Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu,
- II/22/2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów – została przekazana do Wydziału Komunikacji i Transportu,
- II/23/2014 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego – przekazana została do Wydziału Organizacyjnego,
- II/25/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok – została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do stron których dotyczyła,
- II/26/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2014-2024 - została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do Wydziału Finansowego.
- II/27/2014 w sprawie budżetu na 2015 rok – została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do stron których dotyczyła,
- II/28/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015-2024 - została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do Wydziału Finansowego.

Starosta Chełmiński – pan Zdzisław Gamański , przekazał informację z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym:
Zarząd Powiatu w okresie tym odbył 9 posiedzeń, na których podjął 17 uchwał w następujących sprawach:
1) zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2015 rok,
2) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
3) upoważnienia dla Starosty Chełmińskiego i Wicestarosty Chełmińskiego do reprezentowania Powiatu Chełmińskiego w sprawach dotyczących zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu,
4) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2015,
5) w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych oraz dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
6) powołania komisji przetargowej,
7) ustalenia standardów i zasad funkcjonowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Chełmiński na rok szkolny 2015/2016,
8) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów”,
9) powołania imiennego składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2015”,
10) ustalenia regulaminu Plebiscytu na Nauczyciela Roku 2015,
11) powołania imiennego składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów”,
12) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia standardów i zasad funkcjonowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Chełmiński, na rok szkolny 2015/2016,
13) zatwierdzenia planu kontroli w 2015 r.,
14) zatwierdzenia regulaminu powiatowego konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa” wraz z kartą projektu, kartą budżetu projektu i formularzem sprawozdania z realizacji projektu,
15) zatwierdzenia regulaminu konkursu na film reklamowy „Moja Szkoła – Trafny Wybór”,
16) ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania „Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w powiecie chełmińskim w 2015 r.”,
17) ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2015 r.”.
Zarząd Powiatu przygotował 10 projektów uchwał Rady Powiatu w Chełmnie w sprawach będących przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady.

Ponadto Zarząd Powiatu:
- zatwierdził aneks nr 1 do umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim o udzielenie dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- zatwierdził umowę z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w sprawie przekazania dotacji z przeznaczeniem na realizację projektu „Zdrowy maluszek – edukacja i profilaktyka oraz modernizacja oddziałów w ZOZ ” – dofinansowanie ze środków norweskich ,
- zatwierdził porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie współfinansowania dokształcania w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w roku 2015,
- zaakceptował propozycję podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2015,
- przyjął sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat,
- wstępnie zaakceptował przedstawione lokalizacje pod budowę trzech budynków mieszkalnych dla wychowanków Domu Dziecka (1 w Gm. Unisław i 2 w Chełmnie – ul. Wiklinowa i Danielewskiego)
- dokonał podziału środków z przeznaczeniem na promocję szkół, w tym na nagranie spotu reklamowego,
- omówił nabór na rok szkolny 2015/2016
- uhonorował najlepszych sportowców powiatu chełmińskiego w ramach Gali „Sportowiec Powiatu Chełmińskiego 2014”,
- zatwierdził harmonogram zadań inwestycyjnych budżetu 2015 r.,
- zatwierdził umowę ze Stowarzyszeniem Ludzie-Ludziom w Chełmnie dot. dofinansowania działalności WTZ,
- zatwierdził sprawozdanie za 2014 r. Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z realizacji projektu pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa - podpisał umowę ze Związkiem Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przekazania dotacji na 2015 r. na realizację Projektu pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności,
- spotkał się z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie w sprawie planu przebiegu ścieżek pieszo-rowerowej na terenie powiatu, w tym ścieżki Brzozowo - Unisław
- zatwierdził umowę o partnerstwie z Gminą Papowo Biskupie w sprawie dofinansowania przebudowy dróg gminnych: Dubielno-Grzegorz, Dubielno-Firlus, Papowo Biskupie przy kościele.
- przychylił się do wniosku Komendanta Powiatowego Policji w sprawie dofinansowania zakupu pojazdu oznakowanego dla KPP Chełmno w wysokości 36 tys. zł,
- zatwierdził sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie za 2014 r. oraz przyjął informację nt. realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej,
- zatwierdził porozumienie w sprawie objęcia opieką przez doradców metodycznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat chełmiński .,
- zatwierdził umowę z Panem Zenonem Lewandowskim w sprawie opracowania strategii Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Chełmińskiego,
- spotkał się z panią Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w sprawie omówienia planu finansowego i inwestycyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie na rok 2015 (najważniejsze inwestycje to remont oddziału wewnętrznego i rehabilitacyjnego oraz modernizacja oddziału ginekologiczno – położniczego)
- przychylił się do wniosku pani Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie w sprawie przyznania dotacji w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na wymianę okien na oddziale wewnętrznym i rehabilitacyjnym,
- spotkał się z panem Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie w sprawie omówienia proponowanych zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych na lata 2015-2018. Zarząd Powiatu postanowił w pierwszej kolejności przygotować w 2015 r. dokumentację na modernizację dróg powiatowych, aby wystąpić z wnioskami do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na drogi:
1. nr 1601C Kokocko-Dębowiec-Dąbrowa Chełmińska,
2. nr 1623C Brzozowo-Stolno,
3. nr 1616C Niemczyk – Wrocławki.
- wystąpił z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2014,
- uzgodnił wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na okres od 1.03.2015 r. do 31.08.2015 r.,
- zatwierdził porozumienie z Gminą Miasto Chełmno w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chełmnie zadań biblioteki powiatowej i udzielenia dotacji na realizację zadań biblioteki powiatowej w kwocie 10 tys. zł,
- zatwierdził umowę z Komendą Powiatową Policji w Chełmnie w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensatę za czas służby przekraczający normę,
- zatwierdził umowę z Komendą Wojewódzką Policji w sprawie przekazania środków finansowych na wydatki rzeczowe, w tym na realizację programów prewencyjnych,
- zatwierdził umowę na asystę techniczną i konserwację oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007,
- dokonał podziału środków Funduszu dla organizacji pozarządowych na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej: sport, kultura, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych – dot. dofinansowania do 60 % kosztów uczestnictwa osób z orzeczoną niepełnosprawnością,
- zatwierdził propozycję komisji konkursowej dot. przydziału środków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2015”,
- analizował donos na relacje między kierownictwem SOSW a pracownikami. Zlecono przeprowadzenie kontroli przez Wicestarostę oraz audytu zewnętrznego

Pan Starosta poinformował, iż uczestniczył na XIX Zgromadzeniu Związku Powiatów Polski, gdzie omawiano następujące sprawy i przyjęto stanowiska dotyczące:
- zwiększenia środków na Warsztaty Terapii Zajęciowej
- zwiększenia dofinansowanie na rehabilitacje dla osób niepełnosprawnych
- zwiększenia przez poszczególnych wojewodów środków na działanie Powiatowych Zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności
- oszacowania kosztów zadań zleconych dla powiatów w ramach administracji rządowej
- finasowania DPS (jest ono niedoszacowane)
- dot. wydatkowania środków na zwalczanie klęsk żywiołowych, które należy obecnie rozliczać do końca roku budżetowego, przy czym klęsk żywiołowych nie da się przewidzieć i ciężko je rozliczać do końca roku budżetowego,
- procedur porzucania pojazdów i odpłatności za nie
- dotyczące funkcjonowania szpitali powiatowych (nowe przepisy i obwarowania dla SP ZOZ)
- procedury obiegu informacji pomiędzy ośrodkami zarzadzania kryzysowego

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński – otworzył dyskusję.

Radna Violetta Gryszan – poprosiła o uszczegółowienie planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu na 2015. Spytała pod jakim kątem będą przeprowadzane kontrole i ile jednostek zostało wytypowanych do kontroli.

Pan Starosta Zdzisław Gamański – powiedział, że kontrole są zgodnie z przepisami, corocznie, natomiast nie pamięta dokładnie które z jednostek zostały wytypowane w roku bieżącym

Pani Skarbnik Janina Siemiątkowska – stwierdziła, iż są zaplanowane w PZD w Chełmnie, SOSW w Chełmnie, ZOZ w Chełmnie, ZS CKP w Grubnie oraz ZS nr 2 w Chełmnie. Wskazała że zagadnienia kontroli są różne.

Radna Violetta Gryszan - zapytała, gdzie dokładnie ma być zlokalizowany rodzinny dom dziecka w Gminie Unisław.

Pan Starosta Zdzisław Gamański - powiedział, że Wójt Gminy Unisław ma przedstawić propozycje działek do bezpłatnego przekazania przez Urząd Gminy. Procedura w tej sprawie trwa.

Radna Violetta Gryszan – chciała dopytać czy w związku z ustaleniem standardów w szkołach będą wprowadzane jakieś zmiany, np. większa liczba uczniów w klasach.

Pan Starosta Zdzisław Gamański - powiedział, iż liczba uczniów pozostanie na tym samym poziomie, 25 w gimnazjum, w szkołach dla dorosłych-20, w klasach ponadgimnazjalnych -28 max.30 słuchaczy

Radna Violetta Gryszan – zapytała, czy Zarząd zakłada że tworzone będą jedynie zawodowe klasy, czy ewentualnie klasy techniczne.

Pan Starosta –Zdzisław Gamański - stwierdził, iż w tej kwestii Zarząd Powiatu jest bardzo elastyczny, dokładnie sprawa zostanie przeanalizowana po przedstawieniu propozycji z poszczególnych szkół. Wówczas zapadną konkretne decyzje.

Ad. 6
Interpelacje i zapytania.


Dyskutantów w temacie nie było.
Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński – przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.

Ad. 7
Sprawozdanie z działalności PCPR w Chełmnie w roku 2014.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił o zreferowanie tematu Panią Dyrektor PCPR Ewę Wirosławską.

Pani Dyrektor Ewa Wirosławska – przedstawiła sprawozdanie /załącznik nr 4 do protokołu/ .

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński –otworzył dyskusję w temacie.

Radna Barbara Konieczna – zapytała, jak przeprowadzane są kontrole w rodzinach zastępczych, jak często i czy są one zapowiadane. Radna Zapytała ponadto czy z dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych przeprowadzane są rozmowy przy udziale psychologa.

Pani Dyrektor Ewa Wirosławska – Pani Dyrektor powiedziała, że jeśli chodzi o monity rodzin to są one dokonywane nie rzadziej niż raz w miesiącu, a jeśli zaistnieją ku temu przesłanki to wizytacje mogą być nawet przeprowadzane kilkakrotnie w ciągu dnia. Nie ma potrzeb umawiania się do rodzin, za wyjątkiem tych gdzie opiekunowie pracują zawodowo. Natomiast jeśli chodzi o pracę psychologa z dziećmi to PCPR na bieżąco korzysta z psychologów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

W związku z brakiem innych dyskutantów prowadzący obrady przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.

Ad. 8
Sprawozdanie z działalności WTZ przy Stowarzyszeniu Ludzie - Ludziom.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił o zreferowanie tematu pana Wojciecha Strzeleckiego – Prezesa Stowarzyszenia.

Pan Wojciech Strzelecki – przedstawił sprawozdanie /załącznik nr 5 do protokołu/ .

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński – otworzył dyskusję w temacie.
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności WTZ w Chełmnie.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił o zreferowanie tematu panią Dyrektor PCPR Ewę Wirosławską.

Pani Dyrektor Ewa Wirosławska – przedstawiła oraz uzasadniła projekt uchwały w sprawie oceny działalności WTZ w Chełmnie zawarty na druku nr 1 /załącznik nr 6 do protokołu/ .

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej – pan Dariusz Jach - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 7 do protokołu/.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński – otworzył dyskusję w temacie.
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr III/29/15 w sprawie oceny działalności WTZ w Chełmnie /załącznik nr 8 do protokołu/.

Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił o zreferowanie tematu panią Dyrektor PCPR Ewę Wirosławską.

Pani Dyrektor Ewa Wirosławska – przedstawiła oraz uzasadniła projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawarty na druku nr 2 /załącznik nr 9 do protokołu/ .

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej – pan Dariusz Jach - przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 10 do protokołu/.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński –otworzył dyskusję w temacie.
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr III/30/15 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /załącznik nr 11 do protokołu/.

Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił o zreferowanie tematu panią Dyrektor PCPR Ewę Wirosławską.

Pani Dyrektor Ewa Wirosławska – przedstawiła oraz uzasadniła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 zawarty na druku nr 3 /załącznik nr 12 do protokołu/ .

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński – otworzył dyskusję w temacie.

W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr III/31/15 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017/załącznik nr 13 do protokołu/.

Ad. 12
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił o zreferowanie tematu przez pana Wojciecha Bińczyka – Wicestarostę Chełmńskiego

Pan Wicestarosta Wojciech Bińczyk – omówił sprawozdanie /załącznik do protokołu nr 14 /

W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.

Prowadzący obrady – ogłosił przerwę, która trwała od godziny 16.37 do 16.49
 
Ad. 13
Sprawozdanie z działalności Komisji porządku i bezpieczeństwa za 2014 rok.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił o zreferowanie tematu przez Starostę Chełmińskiego – pana Zdzisława Gamańskiego :

Pan Starosta – przedstawił sprawozdanie /załącznik do protokołu nr 15/

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński –otworzył dyskusję w temacie.

W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.

Ad. 14
Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu osobowego Komisji bezpieczeństwa i porządku.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– przedstawił i uzasadnił projekt uchwały na druku nr 4 /załącznik do protokołu16/. Poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Pan Starosta – zgłosił kandydaturę radnego Piotra Siębora.

Radny Piotr Siębor – wyraził zgodę.

Pan Starosta – zarekomendował osobę radnego Mirosława Kurdynowskiego. Stwierdził, iż nieobecny aktualnie na Sali radny Kurdynowski wyraził zgodę podczas rozmowy telefonicznej.

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr III/32/15 w sprawie delegowania radnych do składu osobowego Komisji bezpieczeństwa i porządku /załącznik nr 17 do protokołu/.

Ad. 15
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat chełmiński.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił pana Wojciecha Bińczyka – Wicestarostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Wicestarosta Wojciech Bińczyk - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat chełmiński znajdujący się na druku nr 5 /załącznik nr 18 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – pani Anna Kordowska - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 19 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr III/33/15 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat chełmiński /załącznik nr 20 do protokołu/.

Ad. 16
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił panią Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujący się na druku nr 6 /załącznik nr 21 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – pani Anna Kordowska - przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 22 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr III/34/15 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków/załącznik nr 23 do protokołu/.

Ad. 17
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił pana Starostę o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego znajdujący się na druku nr 7 /załącznik nr 24 do protokołu/.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej -pan Dariusz Jach – przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 25 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr III/35/15 w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego /załącznik nr 26 do protokołu/.

Ad. 18
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Unisław.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił pana Zdzisława Gamańskiego – Starostę Chełmińskiego o przedstawienie projektu uchwały.

Pan Starosta - omówił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Unisław znajdujący się na druku nr 8 /załącznik nr 27 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy – pani Barbara Konieczna – przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 28 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr III/36/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Unisław /załącznik nr 29 do protokołu/.

Ad. 19
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił panią Skarbnik Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu – omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok znajdujący się na druku nr 9 /załącznik nr 30 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy – pani Barbara Konieczna – przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 31 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr III/37/15 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok /załącznik nr 32 do protokołu/.

Ad. 20
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015-2024.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik – omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015-2024 znajdujący się na druku nr 10 /załącznik nr 33 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy – pani Barbara Konieczna – przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 34 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr III/38/15 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2015-2024 /załącznik nr 35 do protokołu/.

Ad. 21
Informacje.

Przewodniczący Rady
– zapoznał radnych z pismami, które wpłynęły do Biura Rady w okresie międzysesyjnym:
- dotyczące informacji z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu o dotacjach na zabytki /zał. nr 36/
- dotyczące ograniczeń w wykonywaniu mandatu radnego /zał.37 do protokołu/
- pismo Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie nowelizacji przepisów ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, i dokonania analizy statutów jednostek samorządu /zał. nr 38 do protokołu/

Ad. 22
Wolne wnioski.

Radny Piotr Siębor
– poprosił o wyjaśnienie problemu składowania odpadów w miejscowości Bruki Unisławskie. Radny wskazał, iż odpady te są niebezpieczne, toksyczne, łatwopalne i stanowią zagrożenie dla mieszkańców, a składowania dokonuje ta sama firma, co w Gminie Lisewo. Radny wskazał, iż odpady były też składowane w Brukach Kokocka, część z nich została wywieziona do Lisewa. Część pozostaje nadal na miejscu. Zapytał, co pan Starosta może zrobić w tej sytuacji.

Pan Starosta – Zdzisław Gamański – wyjaśnił, iż jeśli nie ma zgody na składowanie, składowanie jest niezgodne z przeznaczeniem, to wówczas wójt danej gminy powinien zareagować i wystąpić do odpowiednich służb. Za sytuacje odpowiada wójt.

Radny Piotr Siębor – powiedział, iż Wójt gminy Unisław, jako osobę kompetentną do rozwiązania problemu wskazał Starostę Chełmińskiego.

Pani Grażyna Jarczyńska – radca prawny – wyjaśniła, iż nie jest prawdą to co powiedział pan Wójt Unisławia, gdyż zgodnie z przepisami ustawy o odpadach Wójt ma możliwość wydania decyzji o niezgodnym z przeznaczeniem składowaniu odpadów, ma instrumenty prawne aby zaradzić sytuacji.

Ad. 23
Zakończenie obrad III sesji Rady.

Przewodniczący Rady –Marek Jabłoński
– w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia III sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji.

 
Protokołowała: Alicja Arendt-Pera

Przewodniczył: Marek Jabłoński

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (25 czerwca 2015)
Opublikował: Dariusz Banach (25 czerwca 2015, 10:29:02)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (30 czerwca 2015, 08:54:56)
Zmieniono: przeniesione do właściwego działu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1285