Protokół z II sesji V kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR II / 2014
z II Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji
odbytej w dniu 22 grudnia 2014r.

Sesja odbyła się w dniu 22 grudnia 2014 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
i trwała od godziny 14.00 do godziny 16.15
Na ogólną liczbę 17 radnych obecnych
na sesji było 16.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Chełmnie do określenia standardów i zasad funkcjonowania szkół i placówek oświatowych na dany rok szkolny
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego na 2015 rok
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2014-2024
15. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2015 rok
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015-2024
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie.


Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
dokonał otwarcia obrad II sesji Rady Powiatu V kadencji.

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.

Prowadzący obrady
– na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Na sesji obecnych było 16 radnych, nieobecny był radny Zdzisław Piechota. /listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu/.

Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /załącznik nr 3 do protokołu/. Prowadzący obrady zapytał, czy do powyższego radni zgłaszają uwagi. Pan Przewodniczący wprowadził autopoprawkę polegającą na dodaniu w pkt 15 i w pkt 16 tiretu „opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej” W związku z brakiem innych uwag prowadzący poddał porządek obrad wraz z wprowadzoną autopoprawką pod głosowanie. Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad wraz z wprowadzoną do niego zmianą.

Ad 4.
Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– stwierdził, że protokół z I sesji Rady został wyłożony do wglądu w Biurze Obsługi Rady Powiatu i do dnia dzisiejszego nie zgłoszono do niego zastrzeżeń. Zapytał, czy radni zgłaszają do niego uwagi. Ze względu na brak uwag poddał protokół pod głosowanie. Rada Powiatu przyjęła protokół z I sesji Rady Powiatu wynikiem głosowania: 16 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Ad. 5.
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił Starostę Chełmińskiego o zreferowanie tematu.

Starosta Chełmiński – przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w Chełmnie podjętych na I Sesji Rady Powiatu. Zarząd Powiatu przekazał wszystkie uchwały Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu.

Starosta Chełmiński – pan Zdzisław Gamański, przekazał informację z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym:
Zarząd Powiatu w okresie tym odbył 3 posiedzenia, na których podjął 16 uchwał w następujących sprawach:
1) zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2014 rok,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego,
3) ustanowienia reprezentantów Powiatu Chełmińskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
4) zatwierdzenia Regulaminu Powiatowego Konkursu Plastycznego „Przyroda cztery pory roku”,
5) zatwierdzenia Regulaminu Powiatowego Konkursu „Sołectwo przyjazne środowisku”,
6) zatwierdzenia Regulaminu Powiatowego Konkursu na najładniejszą wystawkę szkolną z surowców wtórnych „Źródła zanieczyszczeń środowiska”
Zarząd Powiatu przygotował 9 projektów uchwał Rady Powiatu w Chełmnie w następujących sprawach będących przedmiotem obrad dzisiejszej sesji Rady.

Ponadto Zarząd Powiatu:
1) przyjął podział zadań pomiędzy członków Zarządu, tym samym wyznaczając ich odpowiedzialnych za współpracę z komisjami Rady Powiatu:
- pan Dariusz Śliwiński – Członek Zarządu – jest odpowiedzialny za sprawy związane z rolnictwem i ochroną środowiska, sprawami związanymi z planowaniem i realizacją budżetu powiatu, bezrobociem oraz pozyskiwaniem środków unijnych;
- pan Krzysztof Poliwko – Członek Zarządu – jest odpowiedzialny za sprawy związane ze zdrowiem i pomocą społeczną, z edukacją, kulturą, sportem, turystyką i promocją oraz pozyskiwaniem środków unijnych,.
- pani Magdalena Pudło – Członek Zarządu – jest odpowiedzialna za sprawy związane z edukacją, kulturą, sportem, turystyką i promocją, sprawami związanymi z planowaniem i realizacją budżetu powiatu, bezrobociem oraz pozyskiwaniem środków unijnych;
- pan Wojciech Bińczyk – Wicestarosta Chełmiński – został wyznaczony do kontaktów z Komisją Bezpieczeństwa, Budownictwa i Dróg Publicznych , Komisją Edukacji, Sportu, Turystyki, Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
2) upoważnił panią Małgorzatę Giżyńską Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie do podpisania i złożenia wniosku do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie o przyznanie dotacji na organizację wymiany międzynarodowej nauczycieli,
3) zaakceptował harmonogram planowanych działań związanych z ankietowaniem gimnazjalistów klas III w roku szkolnym 2014/2015
4) przyznał nagrody dla 5 pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie,
5) na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu wyraził zgodę na sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter,
6) spotkał się z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie w celu omówienia m.in. takich spraw, jak:
- nawiązanie współpracy z powiatem bydgoskim i toruńskim w sprawie pozyskania dofinansowania ze środków pochodzących z rezerwy państwa z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1601C Kokocko – Dębowiec - Dąbrowa Chełmińska oraz drogi powiatowej nr 1615C Krusin – Bielczyny.
- wniosku mieszkańców sołectwa Brzozowo w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1623C Brzozowo-Stolno – Zarząd Powiatu odpowiedział mieszkańcom sołectwa Brzozowo, że istnieje możliwość realizacji w/w zadania etapami w ramach zadania wspólnego z gminami
7) zatwierdził aneksy nr 3/2014 do umów ze Stowarzyszeniem Ludzie-Ludziom dot. wsparcia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chełmnie w 2014 r.
8) zatwierdził dwie umowy dotacyjne: z Gminą Unisław i Gminą Lisewo w sprawie dofinansowania utrzymania warsztatu pozwalającego na bieżące przeglądy, konserwacje, należyte zabezpieczenie sprzętu ochrony dróg oddechowych będącego na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie.
9) upoważnił pana Sławomira Cieślickiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie do reprezentowania i zaciągania zobowiązań – dot. wniosków w ramach programu JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych,
10) zatwierdził aneks do arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie
11) zaakceptował wzór ankiety dla uczniów III kl. gimnazjum,
13) przyjął z Urzędu Skarbowego w Chełmnie darowiznę na rzecz tut. Starostwa, w postaci samochodu marki Skoda Octavia,
14) zatwierdził aneks nr 1/2014 do umowy z Caritas Diecezji Toruńskiej dot. realizacji zadania publicznego „Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie”,
15) wyraził zgodę i zatwierdził projekt umowy z mieszkańcami budynku nr 48 położonego w Mgoszczu dot. użyczenia zbiornika bezodpływowego
16) zatwierdził rozliczenie dotacji udzielonych Komendzie Policji,
17) zatwierdził rozliczenie dotacji na uzupełnienie zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmnie oraz na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych,
19) zlecił rozpoczęcie procedury opracowania Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński – otworzył dyskusję.
Dyskutantów w temacie nie było.

Ad. 6.
Interpelacje i zapytania.

Dyskutantów w temacie nie było.
Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– przeszedł do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.

Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki środki PFRON.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił o zreferowanie tematu Panią Dyrektor PCPR Ewę Wirosławską.

Pani Dyrektor Wirosławska – przedstawiła oraz uzasadniła projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON zawarty na druku nr 1 /załącznik nr 4 do protokołu/ .

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej – pan Dariusz Jach – przedstawił pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 5 do protokołu/ .

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński – otworzył dyskusję w temacie.
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr II/19/14 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki PFRON /załącznik nr 6 do protokołu/.

Ad. 8.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił o zreferowanie tematu pana Zdzisława Gamańskiego Starostę Chełmińskiego.

Pan Starosta – przedstawił oraz uzasadnił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich zawarty na druku nr 2 /załącznik nr 7 do protokołu/ .

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński – otworzył dyskusję w temacie.
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr II/20/14 w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich/załącznik nr 8 do protokołu/.

Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Chełmnie do określenia standardów i zasad funkcjonowania szkół i placówek oświatowych na dany rok szkolny.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił o zreferowanie tematu pana Wojciecha Bińczyka Wicestarostę Chełmińskiego.

Pan Wicestarosta – przedstawił oraz uzasadnił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Chełmnie do określenia standardów i zasad funkcjonowania szkół i placówek oświatowych na dany rok szkolny zawarty na druku nr 3 /załącznik nr 9 do protokołu/ .

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – pani Anna Kordowska – przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 10 do protokołu/.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński – otworzył dyskusję w temacie.
W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr II/21/14 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Chełmnie do określenia standardów i zasad funkcjonowania szkół i placówek oświatowych na dany rok szkolny/załącznik nr 11 do protokołu/.

Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił o zreferowanie tematu pana Tadeusza Derebeckiego – Sekretarza Powiatu.

Pan Sekretarz – przedstawił oraz uzasadnił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów zawarty na druku nr 4 /załącznik nr 12 do protokołu/ .

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy – pani Barbara Konieczna – przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 13 do protokołu/.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński – otworzył dyskusję w temacie.

Radna pani Violetta Gryszan – zapytała czy poprzednia uchwała będzie uchylana czy wycofana.

Pan Sekretarz – wskazał, iż musi zostać uchylona.

W związku z brakiem innych dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym

Rada Powiatu Chełmińskiego większością głosów przyjęła Uchwałę Nr II/22/14 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów /załącznik nr 14 do protokołu/.

Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił o zreferowanie tematu pana Zdzisława Gamańskiego – Starostę Chełmińskiego.

Pan Starosta – przedstawił oraz uzasadnił projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie zawarty na druku nr 5 /załącznik nr 15 do protokołu/ .

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński – otworzył dyskusję w temacie.

W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr II/23/14 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie/załącznik nr 16 do protokołu/.

Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego na 2015 rok.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– przedstawił oraz uzasadnił projekt uchwały zawarty na druku nr 6 /załącznik nr 17 do protokołu/, następnie poprosił o omówienie planów pracy kolejno przez Przewodniczących Komisji Rady :

Pani Barbara Konieczna – Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy – omówiła plan pracy Komisji, której przewodniczy.

Pani Anna Kordowska – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – omówiła plan pracy Komisji, której przewodniczy.

Pan Mirosław Kurdynowski – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Budownictwa i Dróg Publicznych – omówił plan pracy Komisji, której przewodniczy.

Pan Józef Podyma – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – omówił plan pracy Komisji, której przewodniczy.

Pan Dariusz Jach – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej – omówił plan pracy Komisji, której przewodniczy.

Pani Barbara Konieczna – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej – w zastępstwie nieobecnego Przewodniczącego Komisji – pana Zdzisława Piechoty omówiła plan pracy Komisji Rewizyjnej.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński – otworzył dyskusję w temacie.

W związku z brakiem dyskutantów prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr II/24/14 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Chełmińskiego na 2015 rok/załącznik nr 16 do protokołu/.

Ad. 13.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił panią Skarbnik Janinę Siemiątkowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik Powiatu - omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok znajdujący się na druku nr 7 /załącznik nr 19 do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy – pani Barbara Konieczna – przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 20 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr II/25/14 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok /załącznik nr 21 do protokołu/.

Ad 14.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2014-2024.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu – p. Janina Siemiątkowska – omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2014-2024 znajdujący się na druku nr 8 /załącznik nr 22 do protokołu/

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy – pani Barbara Konieczna – przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały /załącznik nr 23 do protokołu/ .

Dyskutantów w temacie nie było. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr II/26/14 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2014-2024 /załącznik nr 24 do protokołu/.

Ad 15.
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2015 rok.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu – p. Janina Siemiątkowska - omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie budżetu powiatu chełmińskiego na 2015 rok znajdujący się na druku nr 9 /załącznik nr 25 do protokołu/ łącznie z wprowadzoną do projektu autopoprawką. Pani Skarbnik stwierdziła, iż autopoprawka była szczegółowo omawiana na posiedzeniach Komisji. Wskazała, iż dodatkowo wprowadzono środki w kwocie 442 tys. zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie z przeznaczeniem na wparcie osób bezrobotnych – na rozpoczęcie działalności oraz szkolenia.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy – pani Barbara Konieczna – przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały wraz z przedstawioną autopoprawką /załącznik nr 26 do protokołu/ . Wskazała, iż wniosek Komisji Budżetu Mienia i Rynku Pracy złożony do Zarządu Powiatu przy analizowaniu projektu budżetu na 2015 rok został przez Zarząd Powiatu pozytywnie przyjęty, a wnioskowane środki zostaną przesunięte w uchwale budżetowej na kolejnej sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński – przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu powiatu chełmińskiego na 2014 rok.

Prowadzący obrady – otworzył dyskusję.

Radna Violetta Gryszan – ustosunkowała się do projektu budżetu na 2015. Powiedziała, iż mimo że jest za przyjęciem projektu budżetu, ze względu choćby na 5% podwyżki dla pracowników, planowane fundusze na modernizację dróg powiatowych w poszczególnych gminach, planowane środki pod budowę domów dziecka, siedziby Starostwa, czy też zwiększenie wydatków na sport, to niepokoi radną fakt, iż jest to budżet oszczędnościowy, a oszczędności mają pojawić się w oświacie, o czym była informacja na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Radna ma jednak nadzieję iż te oszczędności nie będą szukane na siłę, i oferta edukacyjna dla młodzieży będzie tak samo bogata, urozmaicona jak to miało miejsce do tej pory.
 
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr II/27/14 w sprawie budżetu powiatu chełmińskiego na 2015 rok /załącznik nr 27 do protokołu/.

Ad. 16.
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2015-2025.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
– poprosił panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu – p. Janina Siemiątkowska – omówiła i uzasadniła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2011-2020 znajdujący się na druku nr 10 /załącznik nr 28 do protokołu/ łącznie z wprowadzoną do projektu autopoprawką .

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy – pani Barbra Konieczna – przedstawiła pozytywną opinię do projektu uchwały wraz z przedstawioną autopoprawką /załącznik nr 29 do protokołu/ .

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński – przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały

Dyskutantów w temacie nie było.

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.
Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr II/28/14 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2015-2024 /załącznik nr 30 do protokołu/.

Pan Starosta – podziękował pani Skarbnik, Zarządowi oraz Komisjom za współpracę przy tworzeniu projektu budżetu powiatu. Dodał, iż z pewnością do przyjętego budżetu będą jeszcze wprowadzane zmiany w trakcie roku budżetowego, po przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu za poprzedni rok, chociażby środki na zadania inwestycyjne w powiecie. Nawiązując do wypowiedzi radnej Gryszan dotyczącej budżetu oszczędnościowego, powiedział, że oszczędności należy szukać generalnie wszędzie, ale z rozwagą, nikt natomiast nie mówi, iż dotyczy to wyłącznie oświaty. Wszelkie działania podejmowane są z myślą o przyszłości powiatu, i są nakierunkowane na właściwe przygotowanie się do nowej perspektywy unijnej, tak aby móc aplikować o znaczne środki z Unii Europejskiej.

Ad. 17.
Wolne wnioski.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński
powiedział, iż zgodnie z par. 48 ust 5 Statutu Powiatu udziela głosu panu Tadeuszowi Morawskiemu.
Pan Morawski – odczytał treść pisma (zał. do protokołu nr 31 ). Następnie dodał: Przepraszam za zdenerwowanie, ale to wszystko spadło na mnie tak nagle. Przykro mi że takie rzeczy musiałem tu przed Państwem przedstawiać. Dziękuje, że mnie wysłuchaliście”.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński – stwierdził, że to nie było zapytanie, a raczej wystąpienie. ZOZ jej jednostką organizacyjną Powiatu, ale powiat pełni wobec niego rolę organu założycielskiego. Sprawy związane z promocją i ochroną zdrowia należą do kompetencji powiatu, dlatego wystąpienie powyższe miało miejsce.

Pan Starosta – ustosunkował się do powyższego. Powiedział, że żałuje, iż na sali nie jest obecna pani Dyrektor Mariola Burc, która z pewnością bardzo szeroko ustosunkowałaby się do wystąpienia pana Morawskiego. Pan Starosta zauważył, iż pan Morawski nie wspomniał o wszystkich aspektach sprawy, tych które jego w jakiś sposób obciążają. Jeśli chodzi o pana Głaczyńskiego, to nie pracuje już w ZOZ ze względu na nieprzedłużenie z nim kontraktu. Wskazał, iż to pani Dyrektor Burc decyduje, po rozważeniu wszystkich przesłanek, o przedłużaniu bądź nie kontraktu z personelem ZOZ. To nie Zarząd, czy Rada decyduje w tej sprawie. Pan Starosta zauważył, iż nieprawidłowe funkcjonowanie oddziału chirurgii spowodowało naliczenie kar finansowych w 2013 na ponad 70 tys. zł. i następnie poprzez złożenie korekty szpital dostał na kwotę ponad 240 tys, zł mniejszy kontrakt. Wskazał, iż gdyby pozostałe oddziały szpitala funkcjonowały w podobny sposób nieuniknione byłoby wygaszenie szpitala, albo Powiat musiałby w takiej sytuacji dopłacać do szpitala znaczne kwoty pieniędzy. Pan Starosta zaznaczył, iż Powiat wspiera działalność szpitala, ale przede wszystkim, po to by podnosić jakość świadczonych usług. Dodał, że z analiz prowadzonych za 2013 rok i półrocze 2014 r. wynika iż oddział nie wykonał kontraktu z NFZ na kwotę 349 tys. zł. Kwota ta, z całym szacunkiem dla wszystkich osób na pracujących na oddziale, mówi sama za siebie. Przewodniczący Zarządu, czy Przewodniczący Społecznej Rady przy ZOZ nie mogą się nie zgodzić z panią Dyrektor Burc, która próbuje naprawić sytuację i nie pozwala na jeszcze większe zadłużanie szpitala. Pan Starosta powiedział, że nie zamierza komentować sposobu wręczenia wypowiedzenia czy rozwiązania stosunku pracy. Nie jest do tego uprawniony.

Pan Morawski – odniósł się do poprzednika. Pan Morawski powiedział o małym składzie osobowym na oddziale chirurgii (2 osoby), co jego zdaniem przyczyniło się do niewykonania kontraktu. Powiedział, że kary zostały zapłacone, i zapytał dlaczego się nie odwoływano się od wyników kontroli i nie rozmawiano z nim o karach. Dlaczego nie podjęto z doktorem rozmów na temat stanu na oddziale.
Pan Morawski – dodał, że nie przyszedł prosić o przywrócenie do pracy, jest od tego daleki. „Po prostu nie miałem gdzie pójść aby opowiedzieć o sytuacji w szpitalu. Pracownicy tego nie powiedzą bo się boją. Jestem zwolniony, ale pracę już znalazłem bo jestem dobrym pracownikiem. Natomiast jak odejdę to skład osobowy się zwiększy na oddziale. Nie przyszedłem tu płakać. Jestem dorosły i znam swoją wartość. Nie przyszedłem tu po przywrócenie do pracy, spotkało mnie tam tyle przykrości że nie mógłbym już tam pracować. Proszę tylko uwierzyć w moje słowa.”

Radna Violetta Gryszan – zawnioskowała, aby protokoły z obrad Komisji były publikowane na stronie internetowej Starostwa. Ponadto poprosiła, aby na kolejną sesję Rady Powiatu zaprosić pana Burmistrza i Wiceburmistrza celem omówienia sytuacji dotyczącej budowy siedziby Starostwa Powiatowego przy ulicy Biskupiej.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński – wskazał, iż obrady zawsze są jawne i każdy zainteresowany może wziąć w nich udział, jakkolwiek przeanalizuje taką ewentualność pod kątem możliwości organizacyjnych.

Pan Starosta – wyjaśnił, iż nie ma takiej potrzeby aby zapraszać wskazanych gości na najbliższą sesję, gdyż z pan Burmistrz cały czas prowadzi rozmowy z AMW i na razie nie można oczekiwać żadnych konkretnych ustaleń. Sensowniej jest poczekać np. kilka miesięcy i zaprosić gości na jedną z kolejnych sesji , tak by można było mówić o konkretnych rozwiązaniach.

Radna Barbara Konieczna – zawnioskowała, aby sesje Rady Powiatu odbywały się w godzinach popołudniowych, jak to miało miejsce do tej pory, tak aby zainteresowani mieszkańcy mogli brać udział w obradach.

Prowadzący obrady – pan Marek Jabłoński – powiedział, iż dzisiejsze posiedzenie odbywa się wyjątkowo we wcześniejszych godzinach, natomiast następne sesje rozpoczynać się będę o godz. 15.30.

Ad. 18
Zakończenie obrad II sesji Rady.

Przewodniczący Rady – Marek Jabłoński
– w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia II sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji.


Przewodniczył: Marek Jabłoński

Protokołowała: Alicja Arendt-Pera

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (18 marca 2015)
Opublikował: Dariusz Banach (18 marca 2015, 10:31:42)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1035