Protokół z I sesji V kadencji Rady Powiatu Chełmińskiego

PROTOKÓŁ NR I / 2014
z I Sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji
odbytej w dniu 27 listopada 2014r.

Sesja odbyła się w dniu 27 listopada 2014 r.
w siedzibie Starostwa Powiatowego
i trwała od godziny 13.00 do godziny 15.45
Na ogólną liczbę 17 radnych obecnych
na sesji było 17 co stanowi 100% obecności.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad przyjęty w pkt 3:
1. Otwarcie sesji.
2. Ślubowanie radnych.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Rady.
5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Chełmińskiego.
7. Sprawa wyboru Starosty Chełmińskiego.
8. Sprawa wyboru Wicestarosty Chełmińskiego.
9. Sprawa wyboru członków Zarządu Powiatu Chełmińskiego.
10. Sprawa powołania Komisji Rewizyjnej i jej składu osobowego
11. Sprawa powołania Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy i jej składu osobowego
12. Sprawa powołania Komisji Bezpieczeństwa, Budownictwa i Dróg Publicznych i jej składu osobowego
13. Sprawa powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki i jej składu osobowego
14. Sprawa powołania Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej i jej składu osobowego
15. Sprawa powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska i jej składu osobowego
16. Sprawa powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
17. Sprawa powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy
18. Sprawa powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Budownictwa i Dróg Publicznych
19. Sprawa powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
20. Sprawa powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
21. Sprawa powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
22. Sprawa ustalenia wynagrodzenia dla Starosty
23. Wolne wnioski/ Informacje.
24. Zakończenie obrad I sesji Rady.


Ad. 1.
Otwarcie obrad.

Prowadzący obrady - radny senior - Józef Podyma
dokonał otwarcia obrad I sesji Rady Powiatu V kadencji. Powiedział, że zgodnie z zapisami Statutu Powiatu Chełmińskiego, przypadł mu obowiązek, jako radnemu najstarszemu wiekiem, poprowadzenia obrad do czasu wyboru Przewodniczącego Rady. Prowadzący obrady - Józef Podyma - stwierdził, na podstawie listy obecności, że na 17 radnych obecnych na sesji jest 17 , wobec czego liczba ta jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych rozstrzygnięć.

Ad. 2.
Ślubowanie radnych.

Prowadzący obrady
- stwierdził, iż w tym punkcie nastąpi akt ślubowania przez nowo wybranych radnych. Rotę ślubowania /stanowiącą załącznik do protokołu nr 2/ złożyli wszyscy radni Powiatu Chełmińskiego, tj radny Zbigniew Dudziński, radny Zdzisław Gamański, radna Violetta Gryszan, radny Marek Jabłoński, radny Dariusz Jach, radny Mirosław Kurdynowski, radny Damian Kołodziejek, radna Barbara Konieczna, radny Piotr Siębor, radny Józef Podyma, radny Zdzisław Piechota, radna Maria Pszeniczna, radny Krzysztof Poliwko, radna Magdalena Pudło, radny Dariusz Śliwiński, radna Anna Kordowska, radny Antoni Zimon.

Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad I sesji Rady Powiatu.

Prowadzący obrady - Józef Podyma
- powiedział, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na sesję /projekt porządku obrad stanowi zał. nr 3 do protokołu/. Zapytał, czy są uwagi do projektu porządku obrad.

Radny Zdzisław Gamański - zawnioskował o rozszerzenie projektu porządku obrad poprzez dodanie po pkt 5 następujących punktów:
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Chełmińskiego
7. Sprawa wyboru Starosty Chełmińskiego
8. Sprawa wyboru Wicestarosty Chełmińskiego
9. Sprawa wyboru członków Zarządu Powiatu Chełmińskiego
10. Sprawa powołania Komisji Rewizyjnej i jej składu osobowego
11. Sprawa powołania Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy i jej składu osobowego
12. Sprawa powołania Komisji Bezpieczeństwa, Budownictwa i Dróg Publicznych i jej składu osobowego
13. Sprawa powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki i jej składu osobowego
14. Sprawa powołania Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej i jej składu osobowego
15. Sprawa powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska i jej składu osobowego
16. Sprawa powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
17. Sprawa powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy
18. Sprawa powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Budownictwa i Dróg Publicznych
19. Sprawa powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
20. Sprawa powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
21. Sprawa powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
22. Sprawa ustalenia wynagrodzenia dla Starosty
23. Wolne wnioski/ Informacje.

Wskazał, iż tym samym pkt 6 „zakończenie obrad I sesji Rady” stanie się pkt 24.

Prowadzący obrady - Józef Podyma - poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z wprowadzoną do niego zmianą zgłoszoną przez radnego Zdzisława Gamańskiego.

Rada wynikiem głosowania: 17 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących przyjęła porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą.

Ad. 4.
Wybór Przewodniczącego Rady.

Prowadzący obrady - Józef Podyma
- powiedział, iż w punkcie tym Rada Powiatu wybierze spośród siebie Przewodniczącego Rady. Projekt uchwały w powyższej sprawie zawarty został na druku nr 1 /załącznik nr 4 do protokołu/. Prowadzący poprosił o zgłaszanie przez radnych kandydatur.

Radny Dariusz Jach - zaproponował kandydaturę radnego Marka Jabłońskiego. Wskazał, że pan Jabłoński jest doświadczonym samorządowcem, zasiada w Radzie Powiatu od I kadencji, wielokrotnie pełnił funkcje Przewodniczącego Komisji, aktualnie jest Dyrektorem Zespołu Szkół w Unisławiu.

Prowadzący obrad - Józef Podyma - zapytał czy radny Marek Jabłoński wyraża zgodę na kandydowanie.

Radny Marek Jabłoński - zgodził się kandydować na Przewodniczącego Rady Powiatu

Prowadzący obrady - Józef Podyma w związku z brakiem innych kandydatur przystąpił do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Radny Krzysztof Poliwko - zaproponował kandydaturę radnego Dariusza Jacha

Radny Zdzisław Gamański - zaproponował kandydaturę radnej Anny Kordowskiej.

Radna Barbara Konieczna - zaproponowała kandydaturę radnej Violetty Gryszan.

Radna Violetta Gryszan - wyraziła zgodę.

Radna Anna Kordowska - wyraziła zgodę

Radny Dariusz Jach - wyraził zgodę.

Rada Powiatu jednogłośnie przegłosowała wybór członków Komisji Skrutacyjnej.

Prowadzący obrady - Józef Podyma - ogłosił przerwę do czasu ukonstytuowania się Komisji oraz przygotowania kart do głosowania.

Przerwa trwała 10 minut.

Prowadzący Obrady - Józef Podyma - oddał głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej, radnemu Dariuszowi Jachowi.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - radny Dariusz Jach - przedstawił zasady głosowania. Powiedział, że Komisja przygotowała 17 kart do głosowania, na których znajduje się imię i nazwisko kandydata oraz 3 warianty zachowania się, czyli: za wyborem kandydata, przeciw wyborowi i wstrzymanie się. Następnie oznajmił, iż radni głosują poprzez postawienie znaku „X” w kratce przy wybranym przez siebie wariancie. Przewodniczący zaznaczył, że urna do głosowania jest pusta.

Członkini Komisji Skrutacyjnej - radna Violetta Gryszan - wyczytała w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych, którzy kolejno oddali głos.

Prowadzący obrady - Józef Podyma - ogłosił przerwę na czas ustalenia wyniku głosowania.

Przerwa trwała 10 minut.

Prowadzący obrady - Józef Podyma - oddał głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej, radnemu Dariuszowi Jachowi.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - radny Dariusz Jach - odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu /załącznik nr 5 do protokołu/. Stwierdził, iż zgodnie z protokołem na Przewodniczącego Rady Powiatu V kadencji wybrany został radny Marek Jabłoński

Rada Powiatu Chełmińskiego w wyniku tajnego głosowania: 15 głosów za, 2 głosy przeciw, przy braku głosów wstrzymujących - przyjęła uchwałę nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Chełmińskiego /załącznik nr 6 do protokołu/.

Przewodniczący obrad - Józef Podyma - pogratulował Przewodniczącemu rady Powiatu, po czym oddał jemu głos.

Przewodniczący Rady Powiatu - Marek Jabłoński - podziękował wszystkim radnym za oddane głosy.

Ad. 6.
Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński
- powiedział, iż w punkcie 6 Rada Powiatu wybierze spośród siebie Wiceprzewodniczącego. Projekt uchwały w powyższej sprawie zawarty został na druku nr 2 /załącznik nr 7 do protokołu/. Prowadzący poprosił o zgłaszanie przez radnych kandydatur.

Radny Zdzisław Gamański - zaproponował kandydaturę radnego Antoniego Zimona. Wskazał, iż pan Antoni Zimon ma doświadczanie w samorządzie powiatowym, w latach 2006 - 2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Chełmińskiego. Obecnie pełni funkcję sołtysa wsi Robakowo.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński - zapytał czy radny Antoni Zimon wyraża zgodę na kandydowanie.

Radny Antoni Zimon - zgodził się kandydować na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński - stwierdził brak innych kandydatur. Następnie Przewodniczący zapytał się członków Komisji Skrutacyjnej czy zgadzają się na dalszą pracę w Komisji.

Członkowie Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński - poprosił zebranych radnych o przegłosowanie składu Komisji.

Rada Powiatu jednogłośnie dokonała przegłosowania powyższego składu Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński - ogłosił przerwę do czasu przygotowania kart do głosowania.

Przerwa trwała 5 minut.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński - oddał głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej, radnemu Dariuszowi Jachowi.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - radny Dariusz Jach - przedstawił zasady głosowania.

Członkini Komisji Skrutacyjnej - radna Anna Kordowska - wskazała, że urna do głosowania jest pusta.

Członkini Komisji Skrutacyjnej - radna Violetta Gryszan - wyczytała w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych, którzy kolejno oddali głos.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński - ogłosił przerwę na czas ustalenia wyniku głosowania.

Przerwa trwała 10 minut.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński - oddał głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej, radnemu Dariuszowi Jachowi

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - radny Dariusz Jach - odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu /załącznik nr 8 do protokołu/. Stwierdził, ze Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu wybrany został radny Antoni Zimon

Rada Powiatu Chełmińskiego w wyniku tajnego głosowania: 14 głosów za, 2 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący - przyjęła uchwałę nr I/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu /załącznik do protokołu nr 9/.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński - pogratulował radnemu Antoniemu Zimonowi, po czym oddał jemu głos.

Wiceprzewodniczący Rady - Antoni Zimon - podziękował radnym za wybranie go Wiceprzewodniczącym Rady.

Ad. 7.
Wybór Starosty Chełmińskiego.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński
- powiedział, iż w punkcie 10 Rada Powiatu dokona wyboru Starosty Chełmińskiego. Projekt uchwały w powyższej sprawie zawarty został na druku nr 3 /załącznik nr 10 do protokołu/. Prowadzący poprosił o zgłaszanie przez radnych kandydatur.

Radny Dariusz Śliwiński - zarekomendował kandydaturę radnego Zdzisława Gamańskiego. Pan Zdzisław Gamański ma wyższe wykształcenie, ukończył ART w Bydgoszczy. Ukończył również studia podyplomowe z organizacji i zarządzania w Warszawie. Radny Śliwiński przybliżył zebranym osobę Zdzisława Gamańskiego jako aktywnego działacza samorządowego; Wiceburmistrza Miasta Chełmna, Wicestarostę Chełmińskiego II kadencji Rady Powiatu oraz Starostę Chełmińskiego w III kadencji Rady Powiatu i Wicestarostę w IV kadencji Rady Powiatu. W związku z powyższym pan Zdzisław Gamański jest człowiekiem o znacznym doświadczeniu w samorządzie.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński - zapytał czy radny Zdzisław Gamański wyraża zgodę na kandydowanie.

Radny Zdzisław Gamański - zgodził się kandydować na funkcję Starosty Chełmińskiego.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński - stwierdził brak innych kandydatur. Następnie Przewodniczący poprosił zebranych radnych o przegłosowanie składu Komisji Skrutacyjnej.

Rada Powiatu jednomyślnie dokonała przegłosowania powyższego składu Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński - ogłosił przerwę do czasu przygotowania kart do głosowania.

Przerwa trwała 5 minut.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński - oddał głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej, radnemu Dariuszowi Jachowi.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - radny Dariusz Jach - przedstawił zasady głosowania.

Członkini Komisji Skrutacyjnej - radna Anna Kordowska - wskazała, że urna do głosowania jest pusta.

Członkini Komisji Skrutacyjnej - radna Violetta Gryszan - wyczytała w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych, którzy kolejno oddali głos.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński - ogłosił przerwę na czas ustalenia wyniku głosowania.

Przerwa trwała 10 minut.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński - oddał głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej, radnemu Dariuszowi Jachowi.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - radny Dariusz Jach - odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Starosty Chełmińskiego /załącznik nr 11 do protokołu/. Stwierdził, iż na Starostę Chełmińskiego wybrany został radny Zdzisław Gamański.

Rada Powiatu Chełmińskiego w wyniku tajnego głosowania: 14 głosów za, 2 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący - przyjęła uchwałę nr I/3/14 w sprawie wyboru Starosty Chełmińskiego /załącznik nr 12 do protokołu/.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński - pogratulował nowo wybranemu Staroście radnemu Zdzisławowi Gamańskiemu, po czym oddał jemu głos.

Starosta Chełmiński - Zdzisław Gamański - podziękował za wybór na funkcję Starosty Chełmińskiego. Zadeklarował, że jako Starosta Chełmiński będzie działał na rzecz dobra powiatu chełmińskiego. Za swój priorytetowy cel pan Starosta obrał budowanie zaufania wśród mieszkańców wspólnoty samorządowej do władz i urzędu tut. Starostwa, polepszenie kontaktu mieszkańców z Urzędem oraz pełną transparentność działań administracji publicznej.

Ad. 8.
Wybór Wicestarosty Chełmińskiego.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński
- powiedział, że Rada Powiatu dokona wyboru Wicestarosty Chełmińskiego. Projekt uchwały w powyższej sprawie zawarty został na druku nr 4 /załącznik nr 13 do protokołu/. Prowadzący poprosił Starostę Chełmińskiego o wyasygnowanie kandydatury na stanowisko Wicestarosty.

Starosta Chełmiński - Zdzisław Gamański - zarekomendował pana Wojciecha Bińczyka. Stwierdził, że jest on doświadczonym samorządowcem; przez okres 10 lat pełnił funkcję Wójta Gminy Chełmno, w latach 2002 - 2006 był Starostą Chełmińskim, w III kadencji Rady Powiatu - Wicestarostą Chełmińskim a w IV - Starostą Chełmińskim.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński - zapytał czy pan Wojciech Bińczyk wyraża zgodę na kandydowanie.

Pan Wojciech Bińczyk - zgodził się kandydować na funkcję Wicestarosty Chełmińskiego.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński - stwierdził brak innych kandydatur. W związku z wyrażeniem przez członków Komisji Skrutacyjnej chęci dalszej pracy w komisji, Przewodniczący poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej.

Rada Powiatu jednogłośnie zagłosowała za przyjęciem powyższego składu Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński - ogłosił przerwę do czasu przygotowania kart do głosowania.

Przerwa trwała 5 minut.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński - oddał głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej, radnemu Dariuszowi Jachowi.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - radny Dariusz Jach - przedstawił zasady głosowania.

Członkini Komisji Skrutacyjnej - radna Anna Kordowska - wskazała, że urna do głosowania jest pusta.

Członkini Komisji Skrutacyjnej - radna Violetta Gryszan - wyczytała w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych, którzy kolejno oddali głos.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński - ogłosił przerwę na czas ustalenia wyniku głosowania.

Przerwa trwała 10 minut.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński - oddał głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej, radnemu Dariuszowi Jachowi.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - radny Dariusz Jach - odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Starosty Chełmińskiego /załącznik nr 14 do protokołu/. Powiedział, że Wicestarostą Chełmińskim wybrany został pan Wojciech Bińczyk.

Rada Powiatu Chełmińskiego w wyniku tajnego głosowania: 14 głosów za, 2 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący - przyjęła uchwałę nr I/4/14 w sprawie wyboru Wicestarosty Chełmińskiego /załącznik nr 15 do protokołu/.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński - pogratulował panu Wojciechowi Bińczykowi, po czym oddał jemu głos.

Wicestarosta Chełmiński - Wojciech Bińczyk - podziękował za wybór na funkcję Wicestarosty Chełmińskiego.

Ad. 9.
Wybór Członków Zarządu Powiatu w Chełmnie.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński
- Powiedział, że projekt uchwały w powyższej sprawie wyłożony został na druku nr 5 /załącznik nr 16 do protokołu/. Powiedział, ze Rada Powiatu na wniosek Starosty wybiera członków Zarządu. Prowadzący poprosił Starostę Chełmińskiego o przedstawienie kandydatur na członków.

Starosta Chełmiński - Zdzisław Gamański - zarekomendował następujące kandydatury: radnego Dariusza Śliwińskiego, radnej Magdaleny Pudło oraz radnego Krzysztofa Poliwki.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński - zapytał radnych czy wyrażają zgodę na pełnienie funkcji członków Zarządu Powiatu.

Radny D. Śliwiński - zgodził się kandydować

Radna Magdalena Pudło - zgodziła się kandydować

Radny K. Poliwko - zgodził się kandydować

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński - W związku z wyrażeniem przez członków Komisji Skrutacyjnej chęci dalszej pracy w komisji , Przewodniczący poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej.

Rada Powiatu jednogłośnie zagłosowała za przyjęciem powyższego składu Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński - ogłosił przerwę do czasu przygotowania kart do głosowania.

Przerwa trwała 5 minut.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński - oddał głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej, radnemu Dariuszowi Jachowi.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - radny Dariusz Jach - przedstawił zasady głosowania.

Członkini Komisji Skrutacyjnej - radny Anna Kordowska - wskazała, że urna do głosowania jest pusta.

Członkini Komisji Skrutacyjnej - radna Violetta Gryszan - wyczytała w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych, którzy kolejno oddali głos.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński - ogłosił przerwę na czas ustalenia wyniku głosowania.

Przerwa trwała 10 minut.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński - oddał głos Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej, radnemu Dariuszowi Jachowi.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - radny Dariusz Jach - odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu w Chełmnie /załącznik nr 17 do protokołu/. Powiedział, że na członków Zarządu Powiatu Rada Powiatu wybrała radnych: Dariusza Śliwińskiego, Magdalenę Pudło oraz Krzysztofa Poliwkę.

Rada Powiatu Chełmińskiego w wyniku tajnego głosowania: 14 głosów za, 3 głosy przeciw, przy braku głosów wstrzymujących - przyjęła uchwałę nr I/5/10 w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Chełmnie /załącznik nr 18 do protokołu/.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński - pogratulował nowo wybranym Członkom Zarządu Powiatu w Chełmnie..

Ad. 10.
Sprawa powołania Komisji Rewizyjnej i jej składu osobowego.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński
- przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, zawarty na druku nr 6 /załącznik nr 19 do protokołu/. Powiedział, że wolę pracy w Komisji wyrazili radni: Barbara Konieczna, Anna Kordowska, Maria Pszeniczna, Damian Kołodziejek, Zdzisław Piechota. W związku z brakiem innych kandydatur przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr I/6/14 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i jej składu osobowego /załącznik nr 20 do protokołu/.

Ad. 11.
Sprawa powołania Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy i jej składu osobowego.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński
- przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie , zawarty na druku nr 7 /załącznik nr 21 do protokołu/. Powiedział, że wolę pracy w Komisji wyrazili radni: Barbara Konieczna, Violetta Gryszan, Marek Jabłoński, Dariusz Śliwiński, i Magdalena Pudło. W związku z brakiem innych kandydatur przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr I/7/14 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy i jej składu osobowego /załącznik nr 22 do protokołu/.

Ad. 12.
Sprawa powołania Komisji Bezpieczeństwa, Budownictwa i Dróg Publicznych i jej składu osobowego.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński
- przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, zawarty na druku nr 8 /załącznik nr 23 do protokołu/. Powiedział, że wolę pracy w Komisji wyrazili radni: Zdzisław Piechota, Mirosław Kurdynowski, Damian Kołodziejek, Zbigniew Dudziński oraz Antoni Zimon. W związku z brakiem innych kandydatur przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr I/8/14 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Budownictwa i Dróg Publicznych i jej składu osobowego /załącznik nr 24 do protokołu/.

Ad. 13.
Sprawa powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki i jej składu osobowego.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński
- przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, zawarty na druku nr 9 /załącznik nr 265do protokołu/. Powiedział, że wolę pracy w Komisji wyrazili radni: Violetta Gryszan, Krzysztof Poliwko, Anna Kordowska, Dariusz Jach i Magdalena Pudło. W związku z brakiem innych kandydatur przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr I/9/14 w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki i jej składu osobowego /załącznik nr 26 do protokołu/.

Ad. 14.
Sprawa powołania Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej i jej składu osobowego.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński
- przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, zawarty na druku nr 10 /załącznik nr 27 do protokołu/. Powiedział, że wolę pracy w Komisji wyrazili radni: Dariusz Jach, Józef Podyma, Krzysztof Poliwko, Mirosław Kurdynowski, Piotr Siębor. W związku z brakiem innych kandydatur przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr I/10/14 w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej i jej składu osobowego /załącznik nr 28 do protokołu/.

Ad. 15.
Sprawa powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska i jej składu osobowego.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński
- przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, zawarty na druku nr 11 /załącznik nr 29 do protokołu/. Powiedział, że wolę pracy w Komisji wyrazili radni: Józef Podyma, Maria Pszeniczna, Zbigniew Dudziński, Antoni Zimon oraz Dariusz Śliwiński. W związku z brakiem innych kandydatur przystąpiono do głosowania.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr I/11/14 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska i jej składu osobowego /załącznik nr 30 do protokołu/.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński - powiedział, że w następnych punktach porządku obrad poszczególne komisje wybiorą ze swego grona Przewodniczących. W związku z powyższym ogłosił przerwę na wybranie spośród radnych Przewodniczących poszczególnych komisji.

Przerwa w obradach trwała 10 minut.

Ad. 16.
Sprawa powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński
- przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, zawarty na druku nr 12 /załącznik nr 31 do protokołu/. Poprosił przedstawiciela komisji o zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego.

Radna Barbara Konieczna - zaproponowała kandydaturę radnego Zdzisława Piechoty

Radny Zdzisław Piechota - wyraził zgodę.

W związku z brakiem innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Powiatu Chełmińskiego wynikiem głosowania: 16 głosów za, przy 1 głosie wstrzymującym i braku głosów przeciwnych przyjęła Uchwałę Nr I/12/14 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej /załącznik nr 32 do protokołu/.

Ad. 17.
Sprawa powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński
- przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie , zawarty na druku nr 13 /załącznik nr 33 do protokołu/.

Poprosił przedstawiciela komisji o zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego.

Radna Anna Kordowska - zaproponowała kandydaturę radnej Barbary Koniecznej

Radna Barbara Konieczna - wyraziła zgodę.

W związku z brakiem innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Powiatu Chełmińskiego wynikiem głosowania: 16 głosów za, przy 1 głosie wstrzymującym i braku głosów przeciwnych przyjęła Uchwałę Nr I/14/10 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Mienia i Rynku Pracy /załącznik nr 34 do protokołu/.

Ad. 18.
Sprawa powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Budownictwa i Dróg Publicznych.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński
- przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, zawarty na druku nr 14 /załącznik nr 35 do protokołu/.
Poprosił przedstawiciela komisji o zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego.

Radny Antoni Zimon - zaproponował kandydaturę radnego Mirosława Kurdynowskiego

Radny Mirosław Kurdynowski - wyraził zgodę.

W związku z brakiem innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr I/14/14 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Budownictwa i Dróg Publicznych /załącznik nr 36 do protokołu/.

Ad. 19.
Sprawa powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński
- przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, zawarty na druku nr 15 /załącznik nr 37 do protokołu/.

Poprosił przedstawiciela komisji o zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego.

Radna Magdalena Pudło - zaproponowała kandydaturę radnej Anny Kordowskiej

Radna Anna Kordowska - wyraziła zgodę.

W związku z brakiem innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr I/15/14 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki /załącznik nr 38 do protokołu/.

Ad. 20.
Sprawa powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński
- przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie , zawarty na druku nr 16 /załącznik nr 39 do protokołu/.

Poprosił przedstawiciela komisji o zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego.

Radny Krzysztof Poliwko - zaproponował kandydaturę radnego Dariusza Jacha.

Radny Dariusz Jach - wyraził zgodę.

W związku z brakiem innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Powiatu Chełmińskiego wynikiem głosowania: 16 głosów za, przy 1 głosie wstrzymującym i braku głosów przeciwnych przyjęła Uchwałę Nr I/16/14 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej /załącznik nr 40 do protokołu/.

Ad. 21.
Sprawa powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński
- przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie , zawarty na druku nr 17 /załącznik nr 41 do protokołu/.

Poprosił przedstawiciela komisji o zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego.

Radna Maria Pszeniczna - zaproponowała kandydaturę radnego Józefa Podymy

Radny Józef Podyma - wyraził zgodę.

W związku z brakiem innych kandydatur Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Powiatu Chełmińskiego jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr I/17/14 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska /załącznik nr 42 do protokołu/.

Ad. 22.
Sprawa ustalenia wynagrodzenia dla Starosty.

Salę posiedzeń opuścił Starosta - Zdzisław Gamański. Nieobecność trwała od 15.22 do 15.26

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński - przedstawił projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Starosty zawarty na druku nr 18 /załącznik nr 43 do protokołu/ oraz uzasadnił go.                 

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński - w związku z brakiem dyskutantów poddał pod głosowanie wyżej wymieniony projekt uchwały.

Rada Powiatu Chełmińskiego, przy obecnych na sali 16 radnych, jednogłośnie, przyjęła Uchwałę Nr I/18/14 w sprawie wynagrodzenia dla Starosty /załącznik nr 44 do protokołu/.

Ad. 23.
Wolne wnioski/ Informacje.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński
- poinformował radnych o obowiązku składania oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń do celów podatkowych. Poprosił też Przewodniczących komisji o pozostanie na sali po zakończeniu sesji Rady w celu uzgodnienia trybu pracy komisji i terminów pierwszych posiedzeń, na których należy opracować plany pracy i dokonać analizy projektu budżetu na przyszły rok.

Ad. 24.
Zakończenie obrad I sesji Rady.

Przewodniczący Rady - Marek Jabłoński
- w związku z wyczerpaniem porządku obrad dokonał zamknięcia I sesji Rady Powiatu Chełmińskiego V kadencji.


Przewodniczyli: Józef Podyma, Marek Jabłoński

Protokołowała: Alicja Arendt - Pera

metryczka


Wytworzył: Alicja Arendt-Pera (10 lutego 2015)
Opublikował: Dariusz Banach (10 lutego 2015, 12:50:07)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (18 marca 2015, 11:10:07)
Zmieniono: zmiana sposobu wyświetlania protokołów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1233