PCPR05

KARTA USŁUGI NR: PCPR 05

Sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia osób z niepełnosprawnością w sprzęt rehabilitacyjny.

Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy
O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:
 - posiada aktualne: orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
 - jej miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 % przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku osoby samotnej;
 - zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Terminy i sposób załatwienia sprawy
Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie oraz po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu w sprawie podziału otrzymanych środków.

Dokumenty, które należy złożyć
Wypełniony formularz wniosku - Wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego

Do wniosku należy dołączyć:
 - kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub równoważnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenia wydanego przed dniem 01.01.1998 r. o zaliczeniu do jednej z trzech grup inwalidzkich albo orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym), a w przypadku dzieci do 16 roku życia kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał dokumentu do wglądu);
 - informację o przewidywanym koszcie zakupu sprzętu - fakturę pro forma,
 - zaświadczenie lekarskie określające rodzaj schorzenia i przewidywane efekty rehabilitacji na wnioskowanym sprzęcie, prowadzonej warunkach domowych
Wniosek należy złożyć przed zamierzonym zakupem sprzętu.

Miejsce złożenia dokumentów
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Harcerska 1
Nr telefonu: (56) 677 24 46

Dodatkowe informacje
Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta z osobą z niepełnosprawnością. Zakup sprzętu następuje po podpisaniu umowy.

Podstawa prawna
 - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511.)
 - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002r., w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 926).

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

metryczka


Wytworzył: Sylwester Glaubert (8 maja 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (8 maja 2018, 14:43:26)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (9 maja 2023, 14:18:58)
Zmieniono: zmiana adresu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 652