PCPR04

KARTA USŁUGI NR: PCPR 04

Przedmioty ortopedyczne

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy
O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:
 - posiada aktualne: orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
 - jej miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 % przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku osoby samotnej.
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
 - do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie Odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 - do 150 % sumy kwoty limitu, o którym mowa w powyżej, wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek osoby z niepełnosprawnością.

Terminy i sposób załatwienia sprawy
Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie oraz po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu w sprawie podziału otrzymanych środków.

Dokumenty, które należy złożyć
Wypełniony formularz wniosku - Wniosek o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Do wniosku należy dołączyć:
 - kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub równoważnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenia wydanego przed dniem 01.01.1998 r. o zaliczeniu do jednej z trzech grup inwalidzkich albo orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym), a w przypadku dzieci do 16 roku życia kopię orzeczenia o niepełnosprawności oraz oryginał dokumentu do wglądu;
 - fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, albo
 - kopię zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji;
 - w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej dokument potwierdzający ubezwłasnowolnienie i wskazujący opiekuna prawnego.

Miejsce złożenia dokumentów
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Harcerska 1
Nr telefonu: (56) 677 24 46

Dodatkowe informacje
Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane jest w ramach środków finansowych, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dany rok kalendarzowy. Refundacji w roku bieżącym nie podlegają wydatki poniesione przez osobę z niepełnosprawnością w latach poprzednich.

Podstawa prawna
 - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511.)
 - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002r., w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 926);
 - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.05.2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1061 z późn. zm.);
 - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.12.2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. z 2013 r., poz. 1678 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

metryczka


Wytworzył: Sylwester Glaubert (8 maja 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (8 maja 2018, 14:42:09)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (9 maja 2023, 14:18:19)
Zmieniono: zmiana adresu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 728