PCPR03

KARTA USŁUGI NR: PCPR 03

Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych

Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.

Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy
O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, jeżeli:
 - posiada aktualne: orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
 - realizacja zadania umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie z niepełnosprawnością wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem;
 - jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,
 - posiada środki własne na sfinansowanie zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
Wysokość dofinansowania likwidacji w komunikowaniu się i technicznych dla osób z niepełnosprawnością wynosi do 95 % kosztów zadania, nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Terminy i sposób załatwienia sprawy
Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie oraz po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu w sprawie podziału otrzymanych środków.

Dokumenty, które należy złożyć
Wypełniony formularz wniosku - Wniosek - likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych

Do wniosku należy dołączyć:
 - kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub równoważnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenia wydanego przed dniem 01.01.1998 r. o zaliczeniu do jednej z trzech grup inwalidzkich albo orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym), a w przypadku dzieci do 16 roku życia kopię orzeczenia o niepełnosprawności oraz oryginał dokumentu do wglądu;
 - zaświadczenie lekarskie określające rodzaj informację, czy schorzenie powoduje dysfunkcję narządu wzroku, słuchu, mowy lub wpływa na sposób poruszania się oraz określenie, w jaki sposób użytkowanie wnioskowanego przedmiotu przyczyni się do zlikwidowania barier w komunikowaniu się i technicznych osoby z niepełnosprawnością.
Wniosek należy złożyć przed zamierzonym zakupem sprzętu

Miejsce złożenia dokumentów
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Harcerska 1
Nr telefonu: (56) 677 24 46

Dodatkowe informacje

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON.

Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta z osobą z niepełnosprawnością. Zakup sprzętu następuje po podpisaniu umowy. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę przed przyznaniem dofinansowania i zawarciem umowy.

Podstawa prawna
 - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511.)
 - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002r., w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 926).

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

metryczka


Wytworzył: Sylwester Glaubert (8 maja 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (8 maja 2018, 14:40:56)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (9 maja 2023, 14:17:20)
Zmieniono: zmiana adresu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 709