PCPR01

KARTA USŁUGI NR: PCPR 01

Turnusy rehabilitacyjne

Kto może się ubiegać? Warunki przyznania pomocy
O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością jeżeli:
 - posiada aktualne: orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
 - została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
 - w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;
 - jej miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 % przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku osoby samotnej;
 - weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
 - wybierze organizatora turnusu, który posiada aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów.
Aktualny rejestr organizatorów i ośrodków znajduje się na stronach internetowych:
ebon.mpips.gov.pl
empatia.mpips.gov.pl
www.turnusy.rehabilitacyjne.pl
 - będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;
 - nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
 - w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osoba niepełnosprawna w wieku do 16 lat może ubiegać się o dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem, że:
 - wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna;
 - opiekun nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie, nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby, ukończył 18 lat (lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawne)j.

Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie wynosi:
 - 30% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej bez względu na stopień niepełnosprawności,
 - 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 - 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 - 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 - 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej (niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności).

W przypadku przekroczenia dochodu, kwotę dofinansowania uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym, pomniejsza się o kwotę tego przekroczenia.

Terminy i sposób załatwienia sprawy
Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie oraz po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu w sprawie podziału otrzymanych środków.

Dokumenty, które należy złożyć
 - Wniosek lekarza dot. Turnusów
do wniosku należy dołączyć:
 - kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub równoważnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenia wydanego przed dniem 01.01.1998 r. o zaliczeniu do jednej z trzech grup inwalidzkich albo orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym), a w przypadku dzieci do 16 roku życia kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał dokumentu do wglądu);

Miejsce złożenia dokumentów
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Harcerska 1
Nr telefonu: (56) 677 24 46

Dodatkowe informacje
Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają: dzieci, osoby w wieku do 24 r.ż uczące się i niepracujące, osoby poruszające się na wózku inwalidzkim oraz osoby niewidome, a także osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Podstawa prawna
 - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511.)
 - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694);
 - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1937).

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

metryczka


Wytworzył: Sylwester Glaubert (8 maja 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (8 maja 2018, 14:31:05)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (9 maja 2023, 14:16:12)
Zmieniono: zmiana adresu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 825