KT23

KARTA USŁUGI NR: KT 23

Starostwo Powiatowe w Chełmnie
86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.pl
Wydział Komunikacji i Transportu

WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO LUB WYDANIE JEGO WTÓRNIKA


Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.),
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968 z późn. zm.),
– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej, (Dz. U. z 2007r. Nr 121, poz. 839),
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu (Dz. U. z 2003r. Nr 230, poz. 2148 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
1) W przypadku wymiany dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsca na kolejne adnotacje o dacie następnego badania technicznego pojazdu, właściciel pojazdu składa wniosek, do którego dołącza:
 – dowód rejestracyjny,
 – kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
 – zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego z adnotacją określającą kolejny termin badania,
2) W przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego w stopniu powodującym jego nieczytelność, na wniosek właściciela pojazdu wydaje się jego wtórnik po:
 – oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
 – przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana,
 – przedstawieniu wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu, jeżeli termin następnego badania technicznego nie jest możliwy do odczytania lub przedłożeniu aktualnego zaświadczenia ze stacji diagnostycznej dopuszczającego pojazd do ruchu, jeżeli badanie techniczne jest nieaktualne,
3) W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu, na wniosek właściciela pojazdu, wydawany jest wtórnik dowodu po:
 – przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana,
 – złożeniu stosownego oświadczenia, pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
 – przedstawieniu wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów, prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu lub jeżeli termin jest ważny, organ sprawdza w centralnej ewidencji pojazdów i przepisuje aktualny termin badania technicznego.

Opłaty:
1) Za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego pojazdu pobiera się opłaty:
 – dowód rejestracyjny............................... 54,00 zł,
 – pozwolenie czasowe ............................. 18,50 zł,
2) Opłata ewidencyjna za wydanie:
 – dowodu rejestracyjnego ........................ 0,50 zł,
 – pozwolenia czasowego ......................... 0,50 zł.

Opłatę podstawową wnosi się w kasie Starostwa
lub na konto Starostwa Powiatowego w Chełmnie:
BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/WISŁĄ
Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno
49 9484 1163 2726 0753 0764 0001


Opłatę ewidencyjną wnosi się w kasie Starostwa
lub na konto Starostwa Powiatowego w Chełmnie:
BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/WISŁĄ
Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno
32 9484 1163 2726 0753 0764 0016


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
 – Wydział Komunikacji i Transportu
 – Nr pokoju: 4
 – Nr telefonu: (56) 677- 24- 57; fax (56) 677- 24- 27 lub 677 24 21
 – Godziny pracy: pon., śr .,czw.: 7:30- 15:30., wt.: 7:30- 16:30. i pt.: 7:30 – 14:30
 – Godziny otwarcia kasy: pon, śr., czw.: 7:45 – 14:45, wt.: 7:45 – 15:45. i pt.: 7:45 do 13:45

Tryb odwoławczy:
 Brak.

Uwagi:
 Wszystkich czynności związanych z wydaniem wtórnika dowodu rejestracyjnego, organ dokonuje na wniosek właściciela (właścicieli) pojazdu albo osoby przez niego (nich) upoważnionej (należy przedłożyć upoważnienie).

metryczka


Wytworzył: Dariusz Banach (31 października 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (31 października 2017, 14:35:48)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1804