KT20

KARTA USŁUGI NR: KT 20

Starostwo Powiatowe w Chełmnie
86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.pl
Wydział Komunikacji i Transportu

WYDANIE WTÓRNIKA NALEPKI KONTROLNEJ, NOWYCH NALEPEK LEGALIZACYJNYCH,
NALEPEK NA TABLICE TYMCZASOWE


Podstawa prawna:
 – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),
 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.),
 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968 z późn. zm.),
 – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej, (Dz. U. z 2007r. Nr 121, poz. 839),
 – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu (Dz. U. z 2003r. Nr 230, poz. 2148 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
1) W przypadku utraty lub uszkodzenia nalepki kontrolnej wydaje się jej wtórnik na pisemny wniosek właściciela, po:
 – przedstawieniu dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana,
 – złożeniu przez właściciela pojazdu stosownego oświadczenia, pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.
2) W przypadku utraty lub zniszczenia nalepek legalizacyjnych, wydaje się wtórnik nalepek legalizacyjnych po złożeniu przez właściciela wniosku oraz:
 – przedstawieniu dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana oraz tablic rejestracyjnych,
 – złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia, pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.
3) W przypadku utraty lub zniszczenia nalepki na tablice tymczasowe wydaje się jej wtórnik na pisemny wniosek właściciela, po:
 – przedstawieniu pozwolenia czasowego, karty pojazdu, jeżeli była wydana oraz tablic rejestracyjnych tymczasowych,
 – złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia, pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Opłaty:
1) Wysokość opłat:
 – nalepki legalizacyjne - 12,50 zł,
 – nalepka kontrolna - 18,50 zł,
 – nalepki na tablice tymczasowe - 12,50 zł,
2) Opłata ewidencyjna za wydanie nalepki kontrolnej – 0,50 zł.

Opłatę podstawową wnosi się w kasie Starostwa
lub na konto Starostwa Powiatowego w Chełmnie:
BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/WISŁĄ
Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno
49 9484 1163 2726 0753 0764 0001


Opłatę ewidencyjną wnosi się w kasie Starostwa
lub na konto Starostwa Powiatowego w Chełmnie:
BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/WISŁĄ
Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno
32 9484 1163 2726 0753 0764 0016


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 – Nalepka kontrolna - do 14 dni roboczych, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
 – Nalepka legalizacyjna, nalepka na tablice tymczasowe - niezwłocznie, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
 – Wydział Komunikacji i Transportu
 – Nr pokoju: 4
 – Nr telefonu: (56) 677- 24- 57; fax (56) 677- 24- 27 lub 677 24 21
 – Godziny pracy: pon., śr .,czw.: 7:30- 15:30., wt.: 7:30- 16:30. i pt.: 7:30 – 14:30
 – Godziny otwarcia kasy: pon, śr., czw.: 7:45 – 14:45, wt.: 7:45 – 15:45. i pt.: 7:45 do 13:45

Tryb odwoławczy:
 Brak.

Uwagi:
 Wszystkich czynności związanych z wydaniem wtórnika nalepki kontrolnej i nalepek legalizacyjnych, organ dokonuje na wniosek właściciela (właścicieli) pojazdu albo osoby przez niego (nich) upoważnionej (należy przedłożyć upoważnienie).

metryczka


Wytworzył: Dariusz Banach (31 października 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (31 października 2017, 14:30:58)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 855