KT03

KARTA USŁUGI NR: KT 03

Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.pl
Nazwa wydziału: Wydział Komunikacji i Transportu

WYMIANA WOJSKOWEGO DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO UPRAWNIENIE DO KIEROWANIA POJAZDEM


Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami (Dz. U. Z 2017 r., poz.978, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Z 2013 r., poz. 83),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 617),
- ustawa z dnia 13 września 2012 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 1282 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
1. wniosek;
2. do wniosku należy dołączyć:
a) kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
b) pozwolenie wojskowe stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem - z jednostki wojskowej, której dowódca wystawił osobie odbywającej zasadniczą służbę wojskową przedmiotowy dokument;
c) kserokopię krajowego prawa jazdy (w przypadku posiadania prawa jazdy kat B i uzyskania kat. C w jednostce wojskowej).
d) dowód uiszczenia opłaty oraz opłaty ewidencyjnej,
3. do wglądu: dowód osobisty,

Opłaty:
- za wymianę wojskowego dokumentu (opłata podstawowa) - 100 zł.
- opłata ewidencyjna – 0,50 zł.

Opłatę podstawową wnosi się w kasie Starostwa
lub na konto Starostwa Powiatowego w Chełmnie:
BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/WISŁĄ
Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno
49 9484 1163 2726 0753 0764 0001

Opłatę ewidencyjną wnosi się w kasie Starostwa
lub na konto Starostwa Powiatowego w Chełmnie:
BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/WISŁĄ
Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno
32 9484 1163 2726 0753 0764 0016

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
do 30 dni od daty złożenia wniosku;

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Nazwa wydziału: Wydział Komunikacji i Transportu
Nr pokoju: 3
Nr telefonu: (56) 677 24 15
Godziny pracy: pn., śr., czw.: 7:30 – 15:30, wt.: 7:30 – 16:30 , pt.:7:30 – 14:30

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

metryczka


Wytworzył: Marzena Cirkowska (22 czerwca 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (22 czerwca 2017, 13:32:42)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (26 października 2017, 12:07:36)
Zmieniono: zmiana numerów rachunków bankowych Starostwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 954