Statut Powiatu Chełmińskiego

Załącznik do uchwały
Nr XXIX/157/2001 Rady Powiatu w Chełmnie
z dnia 29.08.2001 r.
tekst ujednolicony – listopad 2018 r.

Statut Powiatu Chełmińskiego

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Powiat Chełmiński

§ 1


Powiat chełmiński, zwany dalej „powiatem”, stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące:
1) miasto Chełmno,
2) gminy: Chełmno, Kijewo Królewskie, Lisewo, Papowo Biskupie, Stolno, Unisław.

§ 2

Siedzibą władz powiatu jest Chełmno.

§ 3

1. Powiat ma osobowość prawną.
2. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

§ 4

1. Do zakresu działania powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym.
2. Do zakresu działania powiatu, o którym mowa w ust. 1, należy również zapewnienie wykonywania zadań powiatowych służb, inspekcji i straży.
3. Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania powiatu.

§ 5

1. W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.
2. Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.
3. Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze uchwały Rady Powiatu.

Organy powiatu

§ 6


Organami powiatu są:
1) Rada Powiatu,
2) Zarząd Powiatu

§ 7

1. Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu.
2. Kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.
3. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Powiatu określa odrębna ustawa.
4. W skład Rady Powiatu wchodzi 17 radnych.

§ 8

Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym Statutu Powiatu,
2) wybór i odwołanie Zarządu oraz ustalenie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu,
4) stanowienie o kierunkach działania Zarządu Powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej,
5) uchwalanie budżetu powiatu,
6) rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Zarządu z tego tytułu,
7) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
a) zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile przepisy ustaw nie stanowią inaczej,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę,
f) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
h) współdziałania z innymi powiatami i gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
9) określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
10) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych,
12) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
13) uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
14) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
15) podejmowanie uchwał w sprawach herbu i flagi powiatu oraz nadawania odznaczeń,
16) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Powiatu,
17) dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
18) rozpatrywanie raportu o stanie powiatu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla Zarządu z tego tytułu.

§ 9

1. Uchwały Rady Powiatu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawowe stanowią inaczej.
2. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów jej ustawowego składu.
3. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu Zarządowi absolutorium.
4. Uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania Rada Powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów jej ustawowego składu.
5. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

§ 10

1. Rada Powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
2. Radny wchodzący w skład Zarządu Powiatu nie może pełnić funkcji, o których mowa w ust. 1.
3. Wyłącznym zadaniem przewodniczącego Rady jest organizowanie pracy Rady Powiatu oraz prowadzenie obrad Rady. W przypadku nieobecności przewodniczącego, jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący.
4. Przewodniczący Rady określa zakres czynności dla wiceprzewodniczącego. Do wiceprzewodniczącego zastępującego przewodniczącego Rady, stosuje się przepisy dotyczące przewodniczącego.
5. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Powiatu następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady, w trybie określonym w ust. 1.
6. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji zwykłą większością głosów nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
7. Niepodjęcie uchwały w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

§ 11

1. Rada Powiatu obraduje na sesjach, zwoływanych przez przewodniczącego, w miarę potrzeb, co najmniej jednak raz na kwartał.
2. Na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady lub Zarządu, przewodniczący jest zobowiązany zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
3. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje przewodniczący Rady poprzedniej kadencji, w terminie przypadającym w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad powiatów na obszarze całego kraju lub w wypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady Powiatu.
4. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady, do czasu wyboru przewodniczącego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny.

§ 12

1. Rada Powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw.
2. Rada Powiatu, w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.

§ 13

1. Obywatele mają prawo do dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji Rady Powiatu za wyjątkiem informacji objętych ochroną na podstawie odrębnych przepisów.
2. Dostęp do protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji Rady Powiatu odbywa się przez udostępnienie do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w obecności pracownika Starostwa oraz przez ogłoszenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chełmnie.
3. Udostępnianie informacji publicznych odbywa się w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

§ 14

Starostwo Powiatowe gromadzi i udostępnia w swej siedzibie zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez organy powiatu.

§ 15

1. Rada Powiatu kontroluje działalność Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną.
2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów radnych z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady oraz radnych będących członkami Zarządu.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do Rady Powiatu, w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
4. Komisja rewizyjna wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli zlecane przez Radę Powiatu.
5. Przepis ust. 4 nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powoływanych przez Radę Powiatu.

§ 16

1. Rada Powiatu w drodze uchwały powołuje ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
2. Komisje podlegają Radzie Powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności.
3. Pracą komisji kieruje przewodniczący powoływany i odwoływany przez Radę Powiatu.
4. Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych, a przewodniczącym tylko jednej.
5. Obsługę Rady Powiatu i jej organów zapewnia Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego.

§ 17

Radnemu biorącemu udział w pracach organów powiatu przysługuje miesięczna dieta w wysokości ustalonej przez Radę w formie uchwały.

§ 18

1. Radni mogą utworzyć kluby radnych.
2. Klub może utworzyć co najmniej 3 radnych.
3. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna.
4. Radny może należeć tylko do jednego klubu.

§ 19

1. Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
2. W skład Zarządu Powiatu wchodzą: starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie 3 osób.
3. Członkowie Zarządu Powiatu mogą być wybrani również spoza składu rady.

§ 20

Z członkami Zarządu wybranymi spoza rady nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru.

§ 21

1. Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
2. Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał Rady,
2) wykonywanie uchwał Rady,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie budżetu powiatu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
3. W realizacji zadań Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu.
4. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu, w tym Powiatowego Urzędu Pracy.

§ 22

1. Zarząd Powiatu rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikających z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych.
2. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia Zarząd może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające opinie i stanowiska Zarządu.
3. Uchwały Zarządu podpisuje starosta z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W uchwałach Zarządu będących decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej wymienia się imiona i nazwiska członków Zarządu, którzy brali udział w podjęciu decyzji.

§ 23

1. Starosta organizuje pracę Zarządu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
2. Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
3. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej starosta działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
4. W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości Zarządu Powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porządkowych.
5. Czynności, o których mowa w ust. 4 wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu.
6. Starosta jest kierownikiem Starostwa Powiatowego, zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
7. Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd Powiatu.
8. Starosta może upoważnić na piśmie wicestarostę, poszczególnych członków Zarządu Powiatu, pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w ust 7.
9. Uchwały Zarządu będące decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje starosta.

§ 24

Do zadań starosty w zakresie organizowania pracy Zarządu Powiatu należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektu porządku obrad Zarządu,
2) określanie czasu i miejsca posiedzenia Zarządu,
3) przygotowywanie materiałów do projektowanego porządku obrad,
4) zapewnienie obsługi posiedzenia Zarządu.

§ 25

Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty przygotowuje i przedkłada na sesji przewodniczący Rady Powiatu.

§ 26

1. Skarbnik powiatu jest głównych księgowym budżetu powiatu.
2. Zadania skarbnika powiatu jako głównego księgowego budżetu powiatu określają odrębne przepisy.
3. Skarbnik powiatu kontrasygnuje dokumenty dotyczące czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych.
4. Do kontrasygnaty czynności, o których mowa w ust. 3, skarbnik może upoważnić inną osobę.
5. W przypadku odmowy kontrasygnaty, skarbnik powiatu ma jednak obowiązek jej dokonania na pisemne polecenie starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym Rady Powiatu i regionalnej izby obrachunkowej.

§ 27

1. Sekretarz powiatu w imieniu starosty sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne Starostwa, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem Regulaminu Organizacyjnego Starostwa i instrukcji kancelaryjnej.
2. Sekretarz powiatu zapewnia merytoryczną i techniczno – organizacyjną obsługę posiedzeń organów kolegialnych powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Powiatu i starostę.

§ 28

Sekretarz i skarbnik powiatu uczestniczą w pracach Zarządu Powiatu oraz mogą uczestniczyć w obradach Rady Powiatu i jej komisji z głosem doradczym.

Jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże

§ 29

1. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy się w celu wykonywania zadań powiatu.
2. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy, przekształca i likwiduje oraz wyposaża w majątek Rada Powiatu.
3. Organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalane przez Zarząd Powiatu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej
4. Zarząd Powiatu prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych powiatu. Wykaz udostępnia się do publicznego wglądu w Starostwie Powiatowym.

§ 30

1. Powiatowe służby, inspekcje i straże tworzą:
1) Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie,
2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie,
3) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chełmnie.
2. Organy powiatowych służb, inspekcji i straży są organami administracji rządowej pozostającymi pod zwierzchnictwem starosty.
3. Uprawnienia starosty i Rady Powiatu wobec powiatowych służb, inspekcji i straży określają przepisy ustawowe.

Gospodarka finansowa powiatu

§ 31


1. Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu.
2. Budżet powiatu jest planem finansowym, obejmującym dochody i wydatki powiatu.
3. Budżet powiatu jest uchwalany przez Radę Powiatu na rok kalendarzowy zwany dalej „ rokiem budżetowym”.

§ 32

1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budżetu powiatu, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu, należą do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.
2. Zarząd Powiatu przygotowuje i przedstawia Radzie Powiatu nie później niż do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy projekt budżetu, uwzględniając zasady ustawy o finansach publicznych oraz ustalenia Rady Powiatu.
3. Bez zgody Zarządu Powiatu Rady Powiatu nie może wprowadzić w projekcie budżetu powiatu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenia planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

§ 33

Rada Powiatu określa tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, ustalając w szczególności:
1) obowiązki jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży w toku prac nad projektem budżetu powiatu,
2) wymaganą przez Radę Powiatu szczegółowość projektu, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,
3) wymagane materiały informacyjne, które Zarząd Powiatu powinien przedstawić Radzie Powiatu wraz z projektem uchwały budżetowej,
4) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu powiatu.

§ 34

1. Uchwałą budżetowa powiatu powinna być uchwalona przez rozpoczęciem roku budżetowego.
2. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie wymienionym w ust. 1, do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Powiatu, nie później jednak niż do dnia 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie Powiatu.
3. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie, o którym mowa w ust.2, regionalna izba obrachunkowa ustala budżet powiatu najpóźniej do dnia 30 kwietnia roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu, o którym mowa w ust. 2.
4. W przypadku gdy dochody i wydatki państwa określa ustawa o prowizorium budżetowym, Rada Powiatu może uchwalić prowizorium budżetowe powiatu na okres objęty prowizorium budżetowym państwa.
5. Uchwałę budżetową powiatu lub uchwałę, o której mowa w ust 4, starosta przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.

§ 35

1. Za prawidłowe wykonanie budżetu powiatu odpowiada Zarząd Powiatu.
2. Zarządowi Powiatu przysługuje wyłączne prawo:
1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu.
2) emitowania papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu.
3) dokonywania wydatków budżetowych,
4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu,
5) dysponowania rezerwą budżetu powiatu,
6) blokowania środków budżetowych w przypadkach określonych ustawą.
3. Gospodarka środkami finansowymi znajdującymi się w dyspozycji powiatu jest jawna. Wymóg jawności jest spełniony w szczególności przez :
1) jawność debaty budżetowej,
2) opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania budżetu powiatu,
3) przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu,
4) ujawnienie sprawozdania Zarządu z działań, o których mowa w ust 2 pkt. 1 i 2.

Mienie powiatu

§ 36


1. Mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne.
2. Powiatowymi osobami prawnymi, oprócz powiatu, są inne samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają taki status , a także osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie ustaw wyłącznie przez powiat.
3. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia powiatu nienależącego do innych powiatowych osób prawnych.

§ 37

1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd w drodze uchwały.
2. Zarząd może upoważnić pracowników Starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 38

Powiat nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych powiatowych osób prawnych, chyba że przepis ustawy stanowi inaczej.

§ 39

1. Zarządzanie mieniem powiatu i jego ochrona powinny być wykonywane ze szczególną starannością.
2. Za właściwe gospodarowanie mieniem powiatu odpowiedzialny jest Zarząd Powiatu, a także kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu.


Rozdział 2

Rada Powiatu Chełmińskiego

Postanowienia ogólne

§ 40


Rada Powiatu działa na sesjach oraz za pośrednictwem stałych i doraźnych komisji problemowych.

Sesje Rady Powiatu

§ 41


1. Rada Powiatu obraduje na sesjach i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy pozostające w jej kompetencjach stanowiących lub kontrolnych.
2. Rada Powiatu obraduje na sesjach:
1) zwyczajnych,
2) nadzwyczajnych.
3. Sesje zwyczajne są zwoływane przynajmniej raz na kwartał przez przewodniczącego Rady Powiatu, a w razie jego nieobecności, przez wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
4. Sesje nadzwyczajne zwoływane są przez przewodniczącego Rady Powiatu, a w razie jego nieobecności, przez wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia wniosku o odbycie takiej sesji przez:
1) Zarząd,
2) co najmniej ¼ ustawowej liczby radnych.

§ 42

1. Przewodniczący Rady Powiatu ustala porządek obrad, miejsce i godzinę obrad.
2. Porządkiem obrad na sesji nadzwyczajnej jest porządek zaproponowany i uzasadniony przez wnioskodawców sesji.
3. Rada Powiatu może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. W przypadku określonym w ust. 2 dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
4. Na wniosek Starosty Przewodniczący Rady Powiatu jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu projekt uchwały, jeśli wnioskodawcą jest Zarząd Powiatu, a projekt wpłynął do Rady Powiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady.
5. W sprawach budżetowych w wyjątkowych przypadkach możliwe jest przedłożenie materiałów, w tym projektów uchwał radnym bezpośrednio przed rozpoczęciem sesji.

§ 43

1. Zawiadomienie o sesji wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał, ich uzasadnieniami oraz innymi materiałami otrzymują radni najpóźniej na 5 dni przed terminem sesji. W przypadku sesji nadzwyczajnej oraz w sytuacji określonej w § 42 ust. 4 termin ten wynosi co najmniej 3 dni.
2. Przed każdą sesją przewodniczący Rady Powiatu, po zasięgnięciu opinii starosty, ustala listę gości zaproszonych na sesję.
3. Sesje Rady Powiatu są jawne. Przewodniczący Rady Powiatu zawiadamia członków wspólnoty lokalnej o terminie, miejscu i przedmiocie obrad sesji na co najmniej 3 dni wcześniej poprzez podanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa oraz na stronie internetowej Starostwa.
4. W sesji Rady Powiatu uczestniczą członkowie Zarządu oraz skarbnik i sekretarz a także w miarę potrzeby kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz wyznaczeni przez starostę pracownicy Starostwa. Osoby te za zgodą przewodniczącego Rady Powiatu mogą w szczególności udzielać wyjaśnień i referować sprawy.

§ 44

1. Sesje Rady Powiatu odbywają się na jednym posiedzeniu.
2. Z uwagi na niemożność rozpatrzenia całości porządku obrad na jednym posiedzeniu, na wniosek przewodniczącego Rady lub radnego, Rada Powiatu może postanowić o odbyciu sesji na więcej niż jednym posiedzeniu lub przerwaniu posiedzenia i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie.
3. Przewodniczący Rady Powiatu postanawia o przerwaniu posiedzenia w przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad i wyznacza nowy termin kolejnego posiedzenia tej samej sesji. Radnych obecnych na przerwanym posiedzeniu uznaje się za powiadomionych o terminie jego kontynuowania.
4. Radni potwierdzają swoją obecność na posiedzeniu podpisem na liście obecności z chwilą przybycia na salę obrad.
5. Nazwiska radnych, którzy opuścili posiedzenie, odnotowuje się w protokole z sesji.

§ 45

1. Posiedzenie otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący obrad.
2. Przewodniczącym obrad jest przewodniczący Rady Powiatu, a w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Przewodniczący Rady Powiatu może także w trakcie obrad powierzyć ich prowadzenie wiceprzewodniczącemu.
3. Przewodniczący obrad czuwa nad ich sprawnym, zgodnym z niniejszym statutem przebiegiem. Jego decyzje w tym zakresie są ostateczne.

§ 46

1. Otwarcie sesji następuje w momencie wypowiedzenia przez przewodniczącego obrad formuły: „Otwieram /podaje numer/ sesję Rady Powiatu Chełmińskiego”.
2. Po otwarciu sesji, przewodniczący obrad stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
3. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, przewodniczący przedstawia porządek obrad, przyjmuje propozycje ewentualnych zmian i poddaje je pod głosowanie. Porządek obrad sesji zwyczajnej powinien obejmować w szczególności:
1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu,
3) informacje o pracy Zarządu między sesjami,
4) składanie interpelacji lub zapytań,
5) podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska,
6) odpowiedzi na zapytania i interpelacje,
7) wolne wnioski i oświadczenia radnych.
4. Przewodniczący obrad prowadzi obrady zgodnie z przyjętym porządkiem.

§ 47

1. Przedmiotem wystąpień na sesji mogą być tylko sprawy objęte porządkiem obrad.
2. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń.
3. Rada Powiatu może określić dopuszczalny czas wystąpień w rozpatrywanym punkcie porządku obrad, a przewodniczący obrad może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpienia na posiedzeniu.
4. W przypadku stwierdzenia, że w wystąpieniu radny wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przekracza wyznaczony czas, przewodniczący przywołuje radnego: „do porządku”, a po dwukrotnym przywołaniu może odebrać mu głos.
5. Jeżeli forma lub treść wystąpienia zakłóca porządek obrad lub uchybia powadze posiedzenia, przewodniczący przywołuje radnego: „do porządku”, w gdy to nie odniesie skutku, może odebrać mu głos.
6. Przepis ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w sesji.

§ 48

1. Przewodniczący obrad może udzielić głosu poza kolejnością, jeżeli konieczność zabrania głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy.
2. Przewodniczący obrad udziela głosu członkowi Zarządu Powiatu, skarbnikowi, sekretarzowi lub osobom przez nich upoważnionym w celu złożenia wyjaśnień w sprawach będących przedmiotem obrad.
3. Poza kolejnością udziela się głosu w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego, którego przedmiotem może być:
1) stwierdzenie quorum,
2) ograniczenie czasu wystąpień,
3) zarządzenie przerwy,
4) zamknięcie listy mówców,
5) zmiana porządku obrad,
6) odesłanie projektu uchwały do komisji,
7) głosowanie bez dyskusji,
8) ponowne przeliczenie głosów,
9) przestrzeganie zasad prowadzenia obrad.
4. Rada Powiatu rozstrzyga o wniosku formalnym niezwłocznie po jego zgłoszeniu, po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.
5. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobom spoza składy Rady Powiatu po uprzednim zgłoszeniu się do zabrania głosu.

§ 49

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący obrad kończy sesję wypowiadając formułę : „Zamykam /podaje numer/ sesję Rady Powiatu Chełmińskiego”.

§ 50

1. Obsługę techniczno – organizacyjną sesji Rady Powiatu zapewnia starosta.
2. Przebieg obrad jest protokołowany.
3. Protokół sporządzany jest przez pracownika Starostwa z każdej sesji. Protokół ten podpisuje przewodniczący obrad i protokolant. Po przyjęciu na następnej sesji protokół stanowi jedyny urzędowy zapis przebiegu obrad. Do protokołu dołącza się listy obecności oraz podjęte przez Radę Powiatu uchwały.
4. Projekt protokołu wykłada się do wglądu radnych na 7 dni przed terminem kolejnej sesji zwyczajnej. Radni mogą zgłaszać przewodniczącemu Rady poprawki i uzupełnienia do protokołu najpóźniej do rozpoczęcia sesji.
5. Przewodniczący Rady informuje radnych o zgłoszonych poprawkach, uzupełnieniach i zarządza nad nimi głosowanie.

Uchwały Rady Powiatu

§ 51

1. Sprawy rozpatrywane na sesjach Rady Powiatu rozstrzygane są w formie uchwał. Nie wymaga zachowania tej formy głosowanie o charakterze proceduralnym odnotowane w protokole sesji.
2. Uchwała Rady Powiatu powinna zawierać:
1) datę i tytuł,
2) podstawę prawną,
3) treść merytoryczną rozstrzygnięcia,
4) określenie zasad jej realizacji,
5) termin wejścia w życie i ewentualny czas obowiązywania.
3. Przedmiotem uchwały mogą być rezolucje, stanowiska, apele oraz opinie Rady.

§ 52

1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę Powiatu, jako wnioskodawcy, mogą występować :
1) Zarząd Powiatu,
2) Przewodniczący Rady Powiatu,
3) komisje Rady Powiatu,
4) kluby radnych,
5) co najmniej 4 radnych,
6) grupa mieszkańców powiatu licząca, co najmniej 300 osób.
2. Projekty uchwał, o których mowa w ust.1 stają się przedmiotem obrad Rady Powiatu na najbliższej sesji po złożeniu projektu.”

§ 53

1. Wnioskodawca, o ile nie jest nim Zarząd Powiatu, przedstawia projekt uchwały Zarządowi Powiatu najpóźniej 14 dni przed sesją zwyczajną i najpóźniej na 7 dni przed sesją nadzwyczajną, z zastrzeżeniem ust.1a.
1a. Klub radnych przedkłada Radzie Powiatu projekt uchwały, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem sesji. W trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną sesję Rady Powiatu.
2. Zarząd Powiatu przedkłada przewodniczącemu Rady Powiatu projekty uchwał najpóźniej na 10 dni przed sesją zwyczajną i najpóźniej na 4 dni przed sesją nadzwyczajną Rady Powiatu.
3. Przewodniczący Rady Powiatu przekazuje niezwłocznie te projekty przewodniczącym właściwych komisji celem zaopiniowania.
4. Projekty powinny zawierać akceptację radcy prawnego pod względem formalno – prawnym.
5. Do projektów uchwał dołącza się uzasadnienie.

§ 54

1. Uchwałę opatruje się numerem posiedzenia, numerem uchwały według kolejności jej podjęcia i wskazaniem roku podjęcia.
2. Uchwałę podpisuje przewodniczący Rady Powiatu lub wiceprzewodniczący, który prowadził obrady.
3. Oryginał uchwały ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołem z sesji w Starostwie.
4. Starosta przekazuje uchwałę właściwemu organowi nadzoru w terminie 7 dni od daty podjęcia.

Zasady głosowania

§ 55


1. Głosowania jawne odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań.
2. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu, oraz w inny sposób zwyczajowy przyjęty na obszarze powiatu.

§ 56

1. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartkach opatrzonych pieczęcią Rady.
2. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybierana przez Radę Powiatu spośród radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodniczącego komisji.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu.
5. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu sesji.

§ 57

1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.
2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, tzn. przeciwnych i wstrzymujących się. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 50% ważnie oddanych głosów plus jeden głos ważnie oddany. W razie nieparzystej liczby głosów, bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita, przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.

§ 58

Wynik głosowania oblicza się w stosunku do ważnie oddanych głosów.

§ 59

1. Głosowanie nad uchwałą Rady Powiatu poprzedza dyskusja.
2. Autopoprawek przyjętych przez projektodawcę na wniosek radnych lub komisji nie głosuje się.
3. Kolejność głosowania nad wnioskami dotyczącymi projektu uchwały jest następująca:
1) głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie uchwały,
2) głosowanie nad wnioskiem o odesłanie projektu uchwały do komisji problemowej lub do wnioskodawcy,
3) głosowanie na poprawkami,
4) głosowanie nad całością uchwały wraz z przyjętymi poprawkami.
4. Głosowanie nad całością uchwały może zostać przez przewodniczącego obrad odroczone na czas potrzebny do stwierdzenia czy pomimo przyjętych poprawek uchwała będzie zgodna z prawem. Głosowanie powinno odbyć się na tej samej sesji.

Interpelacje i zapytania radnych

§ 60


W sprawach dotyczących powiatu radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Starosty.

§ 61

1. Interpelację składa się w sprawach o istotnym znaczeniu dla powiatu.
Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
2. Zapytania składa się w sprawach bieżących problemów powiatu, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust.1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
3. Interpelacje i zapytania składa się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Powiatu, który przekazuje je niezwłocznie Staroście. Starosta, lub osoba przez niego wyznaczona, udziela odpowiedzi na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
4. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu, oraz w inny sposób zwyczajowy przyjęty.”

§ 62

1. Zapytanie składa się w sprawach dotyczących bieżących problemów powiatu, zwłaszcza w celu uzyskania informacji i wyjaśnień o faktach.
2. Odpowiedź na zapytanie udziela przewodniczący Zarządu Powiatu, wyznaczona przez niego osoba lub przewodniczący Rady Powiatu.
3. Odpowiedź na zapytanie winna być udzielona na sesji.
4. Nad zapytaniem i odpowiedzią Rada Powiatu nie debatuje.
5. Odpowiedź na zapytanie może być udzielona pisemnie w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia.

Komisje stałe Rady

§ 63


1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada Powiatu powołuje komisje stałe i doraźne, określa ich nazwę, zakres działania oraz skład osobowy.
2. Skład osobowy komisji nie może być mniejszy niż 4 i większy niż 5 radnych.
3. Każda komisja stała Rady Powiatu działa w oparciu o Statut Powiatu Chełmińskiego oraz o roczny plan pracy.

§ 64

Do zadań komisji stałych należy w zakresie przedmiotów ich działania:
1) opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu,
2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał rady,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Zarząd lub inne komisje,
5) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców powiatu na działalność Zarządu.

§ 65

1. Komisja jest obowiązana przedstawić Radzie sprawozdanie ze swej działalności, raz w roku do końca lutego i na zakończenie kadencji oraz w każdym czasie na żądanie Rady,
2. Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu.
3. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
4. Na każde wezwanie Przewodniczącego Rady, komisje składają informacje z bieżącej działalności na sesji Rady.

§ 66

1. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:
1) ustala terminy i porządek posiedzeń,
2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów,
3) zwołuje posiedzenia komisji,
4) kieruje obradami komisji.
2. Przewodniczący komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie komisji na wniosek co najmniej dwóch członków komisji lub przewodniczącego Rady.
3. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji, jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący, powoływany i odwoływany przez komisję.

§ 67

Sprawozdanie komisji oraz informacje, o których mowa w § 65 ust 4 przedstawia na sesji Rady Powiatu przewodniczący komisji lub wyznaczony przez komisję radny sprawozdawca.

§ 68

1. Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego komisji.
2. O planowanym posiedzeniu i proponowanym porządku obrad, przewodniczący komisji zawiadamia członków komisji oraz osoby zaproszone.
3. Przewodniczący komisji obowiązani są powiadomić przewodniczącego Rady o tematyce i terminach posiedzeń.

§ 69

Porządek obrad na posiedzeniu podlega zatwierdzeniu przez komisję. Komisja może w każdym czasie go zmienić lub uzupełnić.

§ 70

Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie uchwał zawierających opinie wnioski, stanowiska, przyjmowanych w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.

§ 71

1. Z obrad komisji sporządzany jest protokół.
2. Protokół powinien zawierać:
1) stwierdzenie prawomocności obrad oraz nazwiska członków komisji uczestniczących w posiedzeniu, a także zaproszonych gości,
2) porządek obrad,
3) przedstawienie przebiegu obrad,
4) wyniki głosowań i treść podjętych uchwał,
5) sprawozdania i dokumenty przedstawione na posiedzeniu przez członków komisji.
3. Za prawidłowe sporządzenie protokołu odpowiada przewodniczący obradom komisji.
4. Protokół podpisany przez przewodniczącego obrad oraz protokolanta udostępnia się do wglądu uczestnikom obrad komisji celem ewentualnego naniesienia niezbędnych poprawek.
5. Ostateczny tekst protokołu zatwierdza komisja na najbliższym posiedzeniu.
6. Protokoły wraz z innymi dokumentami zebranymi przez komisję przechowywane są w Starostwie Powiatowym.
7. Obsługę administracyjno – biurową posiedzeń komisji zapewnia właściwa komórka organizacyjna Starostwa.

§ 72

1. W okresach pomiędzy posiedzeniami komisja działa przez swoich członków wykonujących zlecone im zadania.
2. Uprawnienie członka komisji do podejmowania czynności zleconych wynikać musi ze stosownej uchwały komisji określającej zarazem przedmiot czynności, zakres kompetencji członka komisji oraz sposób dokonania czynności.
3. Uchwała komisji jest upoważnieniem do działania w jej imieniu i podlega okazaniu każdemu podmiotowi, wobec którego podejmowane są czynności, zwłaszcza o charakterze kontrolnym.

§ 73

Komisja działająca poprzez swoich członków w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia sprawy objętej jej właściwością uprawniona jest do:
1) żądania w formie pisemnej od właściwych w sprawie członków Zarządu Powiatu oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu złożenia wyjaśnień, informacji lub udostępnienia dokumentów,
2) dokonywania wizji lokalnych.

§ 74

1. Na wniosek komisji starosta może zlecić przeprowadzenie fachowych analiz i ekspertyz.
2. Komisje stałe i doraźne w zakresie wspólnych spraw zobowiązane są do współpracy.
3. Wspólnym posiedzeniom komisji przewodniczy Przewodniczący Rady Powiatu lub upoważniona przez niego osoba spośród radnych.

Komisje doraźne Rady Powiatu

§ 75


1. W uzasadnionych przypadkach Rada Powiatu może powoływać komisje doraźne.
2. Uchwała o powołaniu komisji winna zawierać określenie nazwy i przedmiotu działania komisji, celu jej powołania, planowany czasu zakończenia prac oraz sposób złożenia sprawozdania z działalności komisji doraźnej.
3. Po przyjęciu sprawozdania z działalności komisji doraźnej Rada Powiatu podejmuje uchwałę o rozwiązaniu tej komisji.

§ 76

1. Liczbę członków komisji doraźnej oraz skład osobowy każdorazowo określa Rada.
2. Zasady powoływania członków komisji oraz tryb działania i uprawnienia są analogiczne jak w przypadku powołania i działania komisji stałych.

Kluby radnych

§ 77


1. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić przewodniczącemu Rady Powiatu w ciągu 30 dni od dnia zebrania założycielskiego.
2. Zgłoszenie utworzenia klubu radnych powinno zawierać :
1) imię i nazwisko przewodniczącego klubu,
2) listę członków klubu z określeniem funkcji wykonywanych w klubie,
3) nazwę klubu.

§ 78

1. Działalność klubów radnych nie może być finansowana z budżetu powiatu.
2. Przedstawiciele klubów mogą przedstawiać stanowiska klubów we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad rady.

§ 79

O rozwiązaniu lub zmianach w składzie osobowym klubu radnych należy powiadomić przewodniczącego Rady Powiatu w ciągu 14 dni.

Rozdział 3

Zarząd Powiatu Chełmińskiego

§ 80


1. Organem wykonawczym powiatu jest pięcioosobowy Zarząd.
2. W skład Zarządu wchodzą : starosta jako przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie trzech.

§ 81

1. Pracę Zarządu organizuje starosta.
2. Starosta w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia Zarządu,
2) proponuje porządek obrad Zarządu i przewodniczy jego obradom,
3) nadzoruje wykonanie uchwał Zarządu.

§ 82

1. Wicestarosta zastępuje starostę.
2. Wicestarosta przejmuje zadania starosty w razie niemożności wykonywania przez niego funkcji.
3. Starosta dokonuje podziału zadań pomiędzy członków Zarządu w terminie 30 dni od daty wyboru Zarządu przez Radę Powiatu.

§ 83

1. Zarząd działa kolegialnie.
2. Zarząd obraduje na stałych posiedzeniach.
3. Posiedzenia odbywają się według potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w dniu wyznaczonym przez przewodniczącego Zarządu. Starosta zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu w terminie jednego dnia od złożenia wniosku.
4. Wszyscy członkowie Zarządu oraz skarbnik i sekretarz zobowiązani są do uczestnictwa w posiedzeniach. Skarbnik i sekretarz biorą udział w posiedzeniach bez prawa głosu.
5. W posiedzeniach Zarządu mogą także uczestniczyć osoby zaproszone przez starostę, a w szczególności : przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Powiatu, zaproszeni przez starostę radni, których udział jest wskazany ze względu na przedmiot obrad, pracownicy, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz, w miarę potrzeby, inne osoby.

§ 84

1. Za przygotowanie posiedzenia, opracowanie materiałów mających być przedmiotem obrad odpowiedzialny jest przewodniczący Zarządu.
2. Członkowie Zarządu mają prawo wnieść własne propozycje do porządku obrad przed jego zatwierdzeniem.
3. Na początku każdego posiedzenia starosta przedstawia sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu.
4. Członkowie Zarządu i osoby zaproszone potwierdzają swój udział w posiedzeniu własnoręcznym podpisem na liście obecności.

§ 85

1. Zarząd Powiatu może obradować i podejmować decyzje w obecności co najmniej 3 jego członków.
2. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem posiedzenia i zarządza głosowanie w celu podjęcia decyzji.
3. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w formie głosowania zwykłą większością głosów.

§ 86

1. Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
2. Za przygotowanie projektów rozstrzygnięć Zarządu odpowiedzialni są naczelnicy wydziałów Starostwa, kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz osoby, którym to powierzono.
3. Zasadę określoną wyżej stosuje się także do projektów uchwał dotyczących jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa.

§ 87

Przed wniesieniem projektu uchwały pod obrady Zarządu, podmiot przygotowujący projekt zobowiązany jest do dokonywania uzgodnień merytorycznych i redakcyjno – prawnych, w tym uzyskania akceptacji właściwej komórki prowadzącej obsługę prawną powiatu.

§ 88

Przewodniczący Zarządu może w trakcie posiedzenia Zarządu przekazać prowadzenie obrad swojemu zastępcy.

§ 89

1. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał oraz, w przypadkach określonych ustawami, w formie decyzji administracyjnych.
2. Przedmiotem uchwały może być także apel, opinia czy stanowisko zajęte przez Zarząd w ważnej dla powiatu sprawie.
3. Uchwały Zarządu podpisuje starosta.

§ 90

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokół zawiera w szczególności :
1) datę oraz numer kolejny posiedzenia,
2) określenie osoby przewodniczącej obradom,
3) ustalony porządek obrad,
4) informacje o aktualnej zmianie przewodniczącego obradom,
5) treść podjętych rozstrzygnięć,
6) określenie terminu realizacji podjętych rozstrzygnięć,
7) określenie komórki organizacyjnej Starostwa odpowiedzialnej za realizację rozstrzygnięcia,
8) zajęte w poszczególnych sprawach stanowiska i wyrażone opinie,
9) listę osób zaproszonych do udziału w posiedzeniu Zarządu.
3. Protokół jest zatwierdzany w drodze głosowania na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
4. Protokół podpisuje przewodniczący obrad oraz osoba protokołująca.
5. Protokoły mają charakter jawny.

§ 91

1. Obsługę administracyjno – biurową posiedzeń Zarządu zapewnia właściwa komórka organizacyjna Starostwa.
2. Komórka, o której mowa wyżej, prowadzi zbiór uchwał oraz protokołów z posiedzeń Zarządu.

§ 92

Członkowie Zarządu oraz skarbnik i sekretarz powiatu przedstawiają na sesjach Rady Powiatu zgodnie z podziałem kompetencji :
1) projekty uchwał Rady Powiatu,
2) stanowisko Zarządu do projektów uchwał, których Zarząd nie był inicjatorem,
3) okresowe sprawozdania z działalności Zarządu, w tym sprawozdania z wykonania budżetu,
4) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
5) sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu.

§ 93

1. Członkowie Zarządu oraz skarbnik i sekretarz powiatu współpracują z komisjami problemowymi Rady Powiatu zapewniając bieżące informowanie komisji o stanowisku oraz działaniach Zarządu podejmowanych w sprawach dotyczących problemów stanowiących przedmiot prac komisji.
2. Starosta wyznacza członków Zarządu odpowiedzialnych za współpracę z poszczególnymi komisjami problemowymi Rady Powiatu.

Rozdział 4

Komisja Rewizyjna
Rady Powiatu Chełmińskiego

§ 94

Komisja rewizyjna Rady Powiatu jest organem wewnętrznym powołanym do przeprowadzania kontroli działalności Zarządu Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.

§ 95

1. Członków komisji rewizyjnej w liczbie 5- ciu, w tym przewodniczącego wybiera Rada Powiatu.
2. Wiceprzewodniczącego wybiera komisja spośród swoich członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 4 członków komisji. W tym trybie następuje też odwołanie wiceprzewodniczącego.
3. Rada Powiatu może odwołać komisję rewizyjną w pełnym składzie na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady Powiatu. Wybór komisji rewizyjnej następuje na tej samej sesji.

§ 96

Zmiany w składzie komisji mogą być dokonywane w każdym czasie na wniosek przewodniczącego komisji, przewodniczącego Rady Powiatu lub zainteresowanego członka komisji.

§ 97

1. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji rewizyjnej zastępuje go wiceprzewodniczący.

§ 98

1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego komisji z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków komisji.
2. O planowanym posiedzeniu i proponowanym porządku obrad przewodniczący komisji informuje przewodniczącego Rady oraz właściwą komórkę organizacyjną Starostwa, która zawiadamia członków komisji oraz osoby zaproszone.

§ 99

Porządek obrad na posiedzeniu podlega zatwierdzeniu przez komisję. Komisja może w każdym czasie go zmienić lub uzupełnić.

§ 100

Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał zawierających opinie, wnioski, stanowiska, przyjmowanych w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.

§ 101

1. Z obrad komisji sporządzony jest protokół.
2. Protokół powinien zawierać:
1) stwierdzenie prawomocności obrad oraz nazwiska członków komisji uczestniczących w posiedzeniu,
2) porządek obrad,
3) przedstawienie przebiegu obrad,
4) wyniki głosowania i treść podjętych uchwał,
5) sprawozdania i dokumenty przedstawione na posiedzeniu przez członków komisji.
3. Za prawidłowe przygotowanie protokołu odpowiada przewodniczący obrad komisji.
4. Protokół podpisany przez przewodniczącego obrad oraz protokolanta udostępnia się do wglądu uczestnikom obrad komisji celem ewentualnego naniesienia niezbędnych poprawek.
5. Ostateczny tekst protokołu zatwierdza komisja na najbliższym posiedzeniu.
6. Protokoły wraz z innymi dokumentami zebranymi przez komisję przechowywane są w Starostwie.

§ 102

1. Komisja rewizyjna podejmuje kontrole zgodnie z rocznym planem pracy oraz zlecone przez Radę Powiatu kontrole doraźne.
2. Uchwała Rady Powiatu w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej określa przedmiot, zakres i czas jej trwania.

§ 103

Do zadań komisji należy:
1) kontrola całokształtu działalności Zarządu Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych,
2) bieżąca kontrola realizacji budżetu powiatu i występowanie z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Zarządowi,
3) rozpatrywanie skarg wpływających do Rady Powiatu przy współpracy z właściwymi komisjami Rady,
4) przygotowywanie corocznej oceny pracy Zarządu Powiatu na zasadach przewidzianych ustawą o samorządzie powiatowym,
5) opiniowanie wniosku o odwołanie Zarządu Powiatu, lub poszczególnych jego członków.

 § 104

Komisja przeprowadza kontrolę w oparciu o następujące kryteria :
1) legalności (badanie zgodności działania kontrolowanych z przepisami prawa, w tym uchwałami Rady i Zarządu Powiatu),
2) celowości,
3) gospodarności,
4) rzetelności,
5) terminowości.

§ 105

1. Komisja pracuje w pełnym składzie bądź w zespołach kontrolnych.
2. Przewodniczącego zespołu wyznacza komisja.
3. W uchwale określa się także przedmiot i podmiot kontroli.
4. Uchwała komisji jest upoważnieniem do działania w jej imieniu i podlega okazaniu podmiotowi kontrolowanemu przed podjęciem czynności kontrolnych.

§ 106

1. Komisja/zespół kontrolujący mają prawo:
1) wstępu do pomieszczeń jednostki kontrolowanej,
2) wglądu w dokumenty związane z przeprowadzaną kontrolą,
3) wzywania kierownika jednostki kontrolowanej do składania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, wyjaśnienia te są utrwalane w formie protokołu,
4) sporządzania dla członków komisji rewizyjnej odpisów i kopii dokumentów jednostki kontrolowanej.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo odmówić wglądu do dokumentów podlegających na mocy przepisów ustawowych ochronie z uwagi na tajemnice państwową. W przypadku takiej odmowy komisja rewizyjna może wezwać kierownika kontrolowanej jednostki do złożenia wyjaśnień na posiedzeniu komisji lub sesji Rady Powiatu.
3. Działalność komisji/zespołu kontrolującego nie może naruszać obowiązującego w danej jednostce porządku pracy oraz kompetencji organów sprawujących kontrolę służbową.
4. O kolejnych czynnościach podejmowanych przez komisję/zespół w jednostce kontrolowanej przewodniczący komisji/zespołu zobowiązany jest powiadomić kierownika jednostki bądź osobę przez niego wskazaną.

§ 107

Kierownik kontrolowanej jednostki zobowiązany jest do:
1) zapewnienia komisji/zespołowi kontrolującemu właściwych warunków lokalowych, technicznych oraz kopii niezbędnych dokumentów,
2) pisemnego uzasadnienia braku możliwości dostarczenia komisji/zespołowi kontrolującemu niezbędnych dokumentów.

§ 108

1. Po zakończeniu kontroli komisja/zespół kontrolujący w terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli sporządza protokół pokontrolny zawierający :
1) skład komisji/zespołu,
2) wskazanie miejsca, przedmiotu i terminu kontroli oraz podstawy prawnej,
3) opis stanu faktycznego,
4) wykaz nieprawidłowości z podaniem dowodów, a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień, oględzin dokonanych w trakcie kontroli,
5) adnotację o zapoznaniu z protokołem kierownika jednostki kontrolowanej, zaopatrzoną podpisem kierownika,
6) wykaz załączników,
7) podpisy członków komisji/zespołu.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zgłaszania do protokołu uwag w terminie 7 dni od daty jego sporządzenia.
3. Oryginał protokołu przechowywany jest w aktach komisji, a odpisy protokołu przewodniczący komisji rewizyjnej przekazuje:
1) przewodniczącemu Rady Powiatu,
2) przewodniczącemu Zarządu,
3) kierownikowi jednostki kontrolowanej.

§ 109

1. Komisja w terminie 21 dni od daty zakończenia kontroli formułuje zalecenia i wnioski w sprawie :
1) usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
2) wyciągnięcia przez kierownika jednostki kontrolowanej konsekwencji wobec osób winnych zaniedbań,
3) ewentualnego skierowania sprawy do państwowych organów kontroli, nadzoru i ścigania.
2. Zalecenia i wnioski, o których mowa w ust. 1, komisja kieruje do Zarządu Powiatu, kierownika jednostki kontrolowanej oraz do przewodniczącego Rady Powiatu.
3. Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń pokontrolnych zawiadomić komisję, Przewodniczącego Rady Powiatu i Zarządu Powiatu o sposobie ich realizacji.
4. W przypadku odmowy wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest podać przyczynę odmowy wraz z uzasadnieniem.
5. W przypadku, o którym mowa wyżej, komisja może skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez Radę Powiatu.
6. Komisja dokonuje kontroli realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.

§ 110

W ramach swoich uprawnień kontrolnych komisja może korzystać z fachowych opinii, analiz i ekspertyz.

§ 111

1. Wyniki swoich działań komisja rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu w formie sprawozdań:
1) rocznych – w sposób zgodny z planem pracy,
2) okresowych – w przypadku kontroli doraźnych lub na wniosek Rady Powiatu.
2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:
1) zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowości,
2) sprawozdanie z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Rozdział 5
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Chełmińskiego


§ 112

1. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy rozpatrywanie skarg na działania Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, wniosków oraz petycji składanych przez obywateli.
2. Komisja realizuje zadania, o których mowa w ust.1 w oparciu o właściwe przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o petycjach.

§ 113

W odniesieniu do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przepisy §65 ust.1 oraz §95-101 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio.

§ 114

Stanowiska Komisji w sprawie rozpatrzenia skarg, wniosków i petycji podlegają zatwierdzeniu przez Radę Powiatu na najbliższej sesji, z uwzględnieniem przepisu §112 ust.2.”

Przepisy końcowe

§ 115


1. Zmian Statutu dokonuje Rada Powiatu w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
2. Do rozpatrywania skarg na Zarząd Powiatu oraz starostę, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży i innych jednostek organizacyjnych stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
3. Skargi, o których mowa w ust. 2 rozpatrywane są przez Komisję Rewizyjną, która współpracuje z innymi komisjami Rady. Wyniki prac Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia skargi podlegają zatwierdzeniu przez Radę Powiatu na najbliższej sesji.

metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Chełmińskiego (29 sierpnia 2001)
Opublikował: Dariusz Banach (31 marca 2006, 15:19:42)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (22 marca 2021, 14:54:48)
Zmieniono: aktualizacja treści statutu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 22016