Prognozy oddziaływania na środowisko

Zawiadomienie Starosty Chełmińskiego

Starosta Chełmiński, działając na podstawie art, 54 ust. 1 w związku z art, 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2016.353 z późn. zm.) zawiadamia, że z dniem 16.01.2018 r. przystąpił do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych na terenie gmin: Kijewo Królewskie, Chełmno oraz Unisław.

Organem właściwym do zatwierdzenia powyższych dokumentów jest Starosta Chełmiński.

Prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowych dokumentów dostępne są do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1 (pok. nr 21) w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek: 7:30-15:30, wtorek: 7.30-16.30 oraz piątek: 7.30-14.30) oraz na stronie internetowej Urzędu: bip.powiat-chelmno.pl (w zakładce „Środowisko / Programy”).

Prognoza - gmina Chełmno (4061kB) pdf
Prognoza - gmina Kijewo Królewskie (2341kB) pdf
Prognoza - gmina Unisław (7891kB) pdf

W terminie do dnia 06.02.2018 r. uwagi i wnioski odnośnie udostępnionych dokumentów można składać pisemnie w miejscu lub przesyłać listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno (z dopiskiem „strategiczna ocena oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzania lasów”), drogą elektroniczną na adres: starostwo@powiat-chelmno.pl.

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Starostę Chełmińskiego.

metryczka


Wytworzył: Jolanta Janiszewska (16 stycznia 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (16 stycznia 2018, 13:37:23)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 655